Kemahiran penutup

download Kemahiran penutup

of 23

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.968
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Kemahiran penutup

KEMAHIRAN PENUTUP

1.10

PENGENALAN

1.11 Definisi:

Penutup pengajaran adalah suatu aksi atau penyataan dari guru yang direka khas untuk menandakan guru akan membawa sesuatu persembahan kepada satu kesimpulan yang sesuai. Proses penutup merupakan satu usaha guru secara sedar atau di sengajakan untuk membantu pelajar menyusun semula maklumat yang telah dipersembahkan kepada mereka dan akhirnya dapat melihat kaitan antara maklumat tersebut. Penutup kepada sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran mencakup aspek:

Melengkapkan sesuatu aksi pengajaran.

Menerangkan makna pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Menjawab persoalan penting kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang baru berlalu.

Bagaimanakah guru menamatkan pelajaran supaya murid-murid mengetahui arah yang dituju dan objektif-objektif pengajaran? Guru boleh mengukuhkan apa yang mereka telah pelajari dengan menumpukan perhatian kepada butir-butir utama atau mengemukakan soalan-soalan untuk difikirkan. Soalan-soalan tersebut tidak semestinya memerlukan jawapan yang tertentu. Adalah memadai jika soalan-soalan itu berjaya menjolok fikiran murid-murid untuk melanjutkan pemahaman mereka tentang perkara-perkara yang baru dipelajari. Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang.

1.2 Kaedah menutup sesi pengajaran:

Aktiviti menutup pengajaran termasuk:

Memperuntukan masa yang cukup untuk membuat penutup. Langkah dalam membuat penutup perlu dirancang supaya pengajaran kita tidaklah sampai kedetik terakhir masa kelas tersebut dan kita gagal melaksanakan aktiviti penutup.

Mempastikan pelajar tahu bahawa pengajaran anda telah tamat dengan menggunakan ungkapan seperti sekian sahaja kelas kita ataupun anda boleh tutup buku sekarang atau dengan berkata kita akan tamatkan kelas dalam masa tiga minit lagi

Mengulangkaji isi-isi penting dalam pengajaran. Meminta pelajar membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari.

Bertanya pelajar soalan seperti apa yang anda telah belajar, apa yang anda ingin tahu lagi?, dan adakah perkara yang anda tidak faham atau masih keliru tentang kuliah hari ini?, Bagaimana anda bleh gunakan maklumat pelajaran hari ini?.

Memuji pelajar tentang apa yang mereka lakukan dalam kelas seperti: Saya bangga melihat anda semua aktif dalam kerja kumpulan hari ini.

Menggunakan teknik ritual seperti membaca doa, menutup pelajaran dengan lagu, dan ada yang membuat bulatan dan berkongsi idea tentang apa yang telah di pelajari.

Penilaian Kemahiran Menutup Pengajaran Aspek Guru memperuntukan masa untuk penutup Terdapat rumusan. Pelajar dapat memberi makna kepada isi pelajaran dan dapat mengaitkan kegunaannya. Guru prihatin dengan penglibatan pelajar dalam kelas dan memberi pujian atau teguran penglibatan pelajar dalam membuat 1 2 3 4 5

Skala: 1

= amat lemah, 2. = lemah, 3 = kurang baik, 4 = baik, 5 = sangat baik

1.3 Komponen penutup

Komponen penutup terbahagi kepada dua iaitu: 1) Perkaitan kognitif -

Mengulangi isi-isi penting Menjalankan aktiviti penilaian Mencadangkan aktiviti susulan Menjalankan aktiviti pengukuhan

-

2) Perkaitan sosial -

Menimbulkan perasaan pencapaian pelajar Memberi peneguhan positif Mewujudkan perasaan ingin tahu Memotivasikan perasan ingin tahu Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang.

Senarai Semak Komponen Kemahiran Penutup

Komponen Kemahiran Penutup

Catatan

Berkait Kognitif

Membuat rumusan

Mengulang isi penting

Aktiviti penilaian

Aktiviti susulan

Aktiviti pengukuhan

Berkait Sosial

Menimbulkan perasaan

Memberi peneguhan

Perasaan ingin tahu

Motivasi

Mengaitkan pelajaran akan datang

Rumusan

Aktiviti yang dilakukan di Bahagian Penutup

Pengukuhan

Penilaian

Guru perlu menilai pembelajaran murid, sama ada secara langsung atau tidak langsung, di sepanjang proses pengajaran. Melalui penilaian yang konsisten dan berterusan, guru dapat mengesan sebarang masalah pembelajran yang dihadapi murid, seterusnya mengambil tindakan segera untuk mengatasinya. Di samping menilai pemahaman murid, guru perlu menganalisis dan menilai keberkesanan perancangan dan pengajarannya (iaitu, refleksi kendiri), sebaik sahaja sesuatu pengajaran tamat.

2.0 KEMAHIRAN MENILAI HASIL PENGAJARAN

2.1 Kepentingan hasil pembelajaran

Langkah pertama dalam pembelajaran ialah guru harus menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajaran atau tajuk. Penentuan hasil pembelajaran adalah penting kerana penentuannya dapat:a. Menyatakan apa yang perlu dikuasai oleh pelajar. b. Menolong guru memberi tumpuan dalam penguasaan hasil pembelajaran. c. Membantu

guru dalam merancang dan menggunakan pelbagai kaedah

pembelajaran dan alat bantu mengajar yang berkesan untuk pelajar menguasai hasil pembelajaran itu.d. Menolong guru dalam membina ujian formatif dan sumatif.

Di negara maju, trend pendidikan sekarang adalah ke arah penguasaan hasil pembelajaran. Pelajar harus juga tahu apa hasil pembelajaran yang mesti dikuasai supaya mereka boleh memberi tumpuan untuk belajar dan menguasai apa yang dikehendaki.

2.2 Maksud Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Contoh hasil pembelajaran ialah:a. Menamakan ibu kota bagi setiap negeri di Malaysia b. Mengenal pasti kata nama dan kata kerja dalam satu ayat c. Menambah sebarang dua nombor tidak lebih daripada 1000 d. Membanding dan membezakan haiwan dan tumbuhan e. Memberi sebab-sebab mengapa kerajaan awal wujud di pesisiran pantai f. Menerangkan kepentingan kebersihan g. Melukis seekor kucing h. Mengetam sekeping papan i.

Memukul bola hoki yang bergolek

Perkaitan di antara hasil pembelajaran dan proses pengajaran dan pembelajaran ditunjukkan dalam Rajah 2. Pengalaman pembelajaran yang diberi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah hasil pembelajaran tetapi hanya merupakan cara untuk mencapai hasil pembelajaran. Isi kandungan, kaedah emngajar dan bahan pengajaran dalam proses pengajaran merupakan alat atau cara untuk mencapai hasil pembelajaran. Tentukan anda boleh mengenal pasti dan membezakan hasil pembelajaran daripada isi kandungan, proses pengajaran dan pkroses pembelajaran.Contohnya diberi dalam Jadual 1.

Jadual 1: Jenis Pernyataan dalam P&P Pernyataan Jenis a) Benda hidup boleh bergerak, makan, Isi kandungan bernafas, merespons kepada stimuli. b) Untuk menambahkan pengetahuan Proses pengajaran pelajar tentang sifat benda hidup

c) Memperoleh pengetahuan tentang sifat Proses pembelajaran benda hidup d) Memahami sifat benda hidup e) Menghuraikan sifat benda hidup Hasil pembelajaran umum Hasil pembelajaran khusus

1. Pernyataan 'a' hanya menyatakan isi kandungan dan tidak menyatakan sama ada pelajar

harus menyenaraikan, mengenalpasti atau menghuraikan sifat benda hidup.2. Pernyataan 'b' bermaksud guru dan bukan pelajar yang akan menambahkanpengetahuan

mengenai sifat benda hidup dan pernyataan ini merupakan proses pengajaran. 3. Pernyataan 'c' bermakna pelajar memperolehi pengetahuan dan pernyataan ini merupakan proses pembelajaran dan bukan hasil pembelajaran. 4. Pernyataan 'd' bermaksud pelajar dapat memahami dan pernyataan ini adalah hasil pembelajaran umum dan bukan khusus kerana "memahami sifat benda hidup" melibatkan pelbagai hasil pembelajaran khusus seperti:a. Menyatakan sifat benda hidup b. Mengenal pasti sifat benda hidup c. Menerangkan sifat benda hidup d. Memberi contoh benda hidup e. Membezakan benda hidup dan benda bukan hidup f. Mengkelaskan benda ke dalam kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup.

5. Pernyataan 'e' bermakna pelajar menghuraikan dan pernyataan ini merupakan hasil pembelajaran khusus.

Dalam pembelajaran guru harus menentukan hasil pembelajaran khusus kerana mudah dinilai. Di sekolah menengah, guru boleh menyatakan hasil pembelajaran yang umum dengan berfokuskan kepada beberapa hasil pembelajaran khusus.

2.3 Pernyataan Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran boleh dinyatakan dalam a) Bentuk: i. ii. Hasil Pembelajaran Umum Hasil Pembelajaran Khusus

b) Bidang: i) ii) iii) c) Aras: i) ii) iii) Satu Dua Tiga (lebih tinggi) Kognitif Afektif Psikomotor

2.31 Menyatakan hasil pembelajaran dalam bidang kognitif

1. Bidang kognitif termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan hasil intelek seperti

pengetahuan, pemahaman dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

2. Hasil pembelajaran boleh dikategorikan ke dalam enam kategori berikut mengikut Taksonomi Bloom:

a. Pengetahuan: Mengingat kembali sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur. b. Kefahaman: Kebolehan menerangkan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dengan perkataan sendiri. c. Aplikasi: Kebolehan menggunakan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dalam situasi yang baru d. Analisis: Kebolehan memecahkan konsep, kaedah, cara atau prosedur kepada bahagianbahagian dan mengenal pasti perkaitan di antaranya. e. Sintesis: Kebolehan mencantumkan unsur-unsur atau konsep-konsep supaya mendapat satu corak atau struktur yang bermakna. f. Penilaian: Kebolehan menilai sesuatu idea, konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur, projek atau tindakan.

3. Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran umum dengan menggunakan perkataan kata

kerja berikut contonya: Pelajar dapat mengetahui sesuatu istilah, fakt