Kisah Nabi Muhammad Saw

of 18 /18
KISAH NABI MUHAMMAD SAW

Embed Size (px)

description

Kisah Nabi Muhammad saw

Transcript of Kisah Nabi Muhammad Saw

Page 1: Kisah Nabi Muhammad Saw

KISAH NABI MUHAMMAD

SAW

Page 2: Kisah Nabi Muhammad Saw

NAMA KELOMPOK:

1). Adhelia2). Ella yolanda3). Hana Rabiya Awalia4). Ira hasari5). Nur Azila

Page 3: Kisah Nabi Muhammad Saw

Rasulullah saw, ialah pembawa risalah agama islam dan agama islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam kisah ini yang akan membahas strategi dakwah Rasulullah saw dalam priode mekah dan priode madinah. A. PRIODE MEKAH

Sebelum Nabi Muhammad saw lahir masyarakat arab ketika itu masih berada dalam kebodohan atau zaman jahiliyah . Dalam masa itu masyarakat arab telah hidup meyimpang dari ajaran tauhid yang di ajarkan oleh Nabi Ibrahim as , dan mereka menyembah berhala yang di letakan di kakbah kurang lebih 360 buah.

Page 4: Kisah Nabi Muhammad Saw

1. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW HINGGA MASA KERASULAN

Nabi Muhammad saw lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah bertepatan tanggal 20 april 571M. Dinamakan Tahun Gajah karena pada zaman tersebut Kakbah akan dihancurkan oleh pasukan gajah yang dipimpin Abrahah (seorang gubernur abesinia di yaman).Namun hal tersebut di gagalkan oleh Allah swt oleh burung-burung yang berbondonng-bondong yang melempari mereka dengan batu yang terbakar dari neraka. Nabi Muhammad saw lahir dalam keadaan yatim ,Ayahnya Abdullah meninggal ketika Rasululllah berumur 4 bulan dalam kandungan. Ayahnya meninggal saat melakukan perdagangan dari syam dan di kuburkan di yastrib. Nama Muhammad adalah pemberian kakeknya Abdul muthalib. Setelah 2 tahun kelahirannya nabi muhammad saw disusukan kepada halimah as-sa’diyah hingga berumur 5 tahun lalu ia di kembalikan pada ibunya aminahh dan tak lama kemudian ibunya meninggal ketika ia berumur 6 tahun

Page 5: Kisah Nabi Muhammad Saw

Dan setelah itu nabi Muhammad saw diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga 2 tahun sampai akhirnya kakeknya meninggal , lalu nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan diajarka berdagang. Sejak kecil nabi muhammad di asuh oleh orang-orang yang terpuji sehingga ia memiliki akhlak yang terpuji pula dan beliau adalah sosok yang berprilaku jujur dalam segala halsehingga ia di beri gelar Al-amin artinya dapat di percaya. Karena kejujurannya yang luar biasa Khadijah tertarik padanya hingga akhirnya Nabi Muhammad saw menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun dan dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada usia Nabi Muhammad saw hampir 40 tahun ia berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian yang dilakukannya di Gua Hira . Gua hira terletak di sebuah gunung bernama Jabal nur yang berada 5 kilometer dari kota mekah. Di gua tersebut beliau menenangkan pikiran dan mencari kebenaran yang hakiki karena beliau tidak puas dengan keyakinan kaumnya yang penuh dengan kemusrikan.

Page 6: Kisah Nabi Muhammad Saw

Sampai akhirnya pada tanggal 17 Ramadhan tahun 610 M, Allah mengutus Jibril untuk menemui Rasulullah di gua itu dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Dan Turun surat Al-Alaq 1-5

Page 7: Kisah Nabi Muhammad Saw

Sejak saat itu, Rasulullah mengemban tugas menyampaikan risalah Allah Swt . Namun Rasulullah merasa kebingungan lalu turun lagi surat al- Muddassir ayat 1-7 yang berbunyi:

Page 8: Kisah Nabi Muhammad Saw

Dalam priode dakwahh mekah selama 13 tahun memfokuskan pada hal-hal terpenting antara lain : a. Memperbaiki keyakinan masyarakat arab untuk menyembah Allah swt, yang maha Esa b. Memperbaiki akhlaq masyarakat Mekkah yang mengalami kemerosotan moral , berjudi, mabuk- mabukan dan berzina c. Mengubah biasaan nenek moyang yang menyalahi aturan hukum islam d. Meneggakkan ajaran islam e. Menanamkan keyakinan terhadap hari kiamat sebagai hari pembalasan

Rasulullah saw mendakwakan agama Allah dengan dua cara, yaitu:

fase pertama secara sembunyi-sembunyi dan fase kedua dengan cara terang-terangan. Kali ini islamnyamuslim akan membahas dakwah Rasulullah saw secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah saw menjadikan kota Makkah sebagai tolak ukur untuk memulai aktifitasnya. Pada awalnya, Rasulullah saw melakukan metode dakwah sirriyah (sembunyi-sembunyi), berlangsung selama tiga tahun pertama beliau memulai dakwanya. Hal tersebut mengingat keadaan Rasulullah saw yang masih lemah dan belum memiliki pengikut, meskipun ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang yang disegani

Page 9: Kisah Nabi Muhammad Saw

Orang pertama yang menyambut dakwahnya adalah Khadijah, istrinya. Dialah yang pertama kali masuk Islam. Menyusul setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya yang kala itu baru berumur 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam.

Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Baru kemudian diikuti oleh Zaid bin Haritsah, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya. dan Ummu Aiman, pengasuh Muhammad sejak ibunya masih hidup. Setelah mereka, lalu masuk yang lainnya. Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti, Utsman bin Affan,Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari dakwah yang masih rahasia ini, belasan orang telah masuk Islam. Sedangkan menurut sejarah Islam, putri Abu Bakar yaitu Aisyah adalah orang ke 21 atau 22 yang masuk Islam.

Page 10: Kisah Nabi Muhammad Saw

Orang yang memeluk agama islam pertama kali disebut juga as-Sabiqunal Awwalun ,selain dari ituada pula shabat yang lain seperti : 1). Utsman bin Affan 2). Zubair bin awwam 3). Abdurahman bin auf 4). Sa’ad bin abi waqash 5). Thalhah bin ubaidillah 6). Abu Ubaidah bin Jarrah 7). Zaid bin Haritsah

Nabi muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Kemudian turunlah surat Al Hijr ayat 94 yang berisi tentang perintah dakwah secara terang-terangan.

Page 11: Kisah Nabi Muhammad Saw

B. PRIODE MADINAH

Pada tahun ke 10 kenabian rasulullah mulai berdakwah keluar kota mekkah Hijrah Nabi Muhammad saw Ke Yatsrib (Madinah)

Setelah menerima wahyu tersebut maka Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang sanak kerabat dan beberapa orang terkemuka dari suku Quraisy dalam suatu jamuan makan. Dalam pertemuan tersebut Nabi Muhammad mnyampaikan inti dari ajaran Islam, yaitu agar manusia hanya menyembah Allah semata. Manusia dilarang menyembah berhala dan benda-benda lainnya. Manusia juga harus berbuat baik kepada sesama dan tidak boleh saling mengganggu dan memusuhi. Akan tetapi sebagian besar orang yang hadir tersebut menolak ajakan Nabi Muhammad. Pada tahap ini nabi muhammad saw mengupulkan para penduduk mekah dan kerabat2nya di Bukit Sfafa . Dan ketika itu Abu lahab menentang Rasulullah dan turunlah surat al-Lahab

Page 12: Kisah Nabi Muhammad Saw

Faktor yang menorong hijrahnya Nabi saw1. Ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yatsrib, karena:pada tahun 621 M telah dating 13 orang penduduk Yatsrib menemuiNabi saw di bukit Akabah.pada tahun berikutnya, 622 M datang lagi sebanyak 73 orang Yatsrib ke Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj2. Rencana pembunuhan Nabi saw oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya sbb:Merea sangat khawatir jika Muhammad dan pengikutnya telah berkuasa di Yatsrib.Membunuh Nabi saw sebelum beliau ikut pindah ke Yatsrib.3. Rencana pembunuhan Nabi saw:Setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemudah tangguh.Mengepung rumah Nabi saw dan akan membunuhnya saat fajar.

Rencana-rencana tersebut diketaui oleh Nabi saw dan para pemuda qurasy terkacoh. Mereka mengejar dan menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi saw tetapi hasilnya nihil. Kemudian Nabi bersama pengikutnya melanjutkan perjalanannya menelusuri pantai laut merah

Page 13: Kisah Nabi Muhammad Saw

Akhir Dakwah Rasulullah Periode Madinah

Penduduk kota Madinah terdiri dari 2 golongan yang berbeda jauh, yaitu:- Golongan Arab yang berasal dari selatan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj- Golongan yahudi, yaitu orang-orang Israel yang berasal dari utara (Palestina)

Dengan hijrahnya kaum muslimin, terbukalah kesempatan bagi Nabi saw untukmengatur strategi membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam.

Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah saw Periode Madinah

Adapun substansi dan strategi dakah Rasulullah saw antara lain:-Membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajjirin dengan kaum Anshar- Memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam- Meletakkan dasar-daar politik, ekonomi dan social untk masyarakat Islam

Dengan diletakannya dasar-dasar yang berkala ini masyarakat dan pemerintahan Islam dapat mewujudkan nagara “ Baldtun Thiyibatun Warabbun Ghafur “ dan Madinah disebut “Madinatul Munawwarah ”.

Page 14: Kisah Nabi Muhammad Saw

Sakaratul maut mulai menghampiri diri Rasulullah r. A'isyah menyandarkan beliau ke badannya. Maka dari itu dia pernah berkata: Sungguh termasuk anugerah Allah untukku ialah Rasulullah r wafat di bilikku, pada hari giliranku dan di antara perut dan dadaku serta Allah mengumpulkan ludah beliau dan ludahku. Hal ini terjadi karena menjelang beliau wafat, Abdur Rahman bin Abu Bakar masuk dan membawa siwak, sedangkan saat itu Rasulullah r bersandar di tubuhku. Aku tahu beliau melihatnya dan aku tahu bahwa beliau amat menyukai siwak. Maka kutanyakan kepadanya, Apa mau saya ambilkan untuknya? Beliau mengangguk. Kemudian kuambil dan kubalik ternyata masih kasar. Kutanyakan: Saya lunakkan utuk Anda? Beliau mengiyakan dengan anggukan. Maka kulunakkan, terus beliau bersiwak dengannya. Dalam sebuah riwayat, lalu beliau bersiwak dengan amat sempurna. Pada saat itu, di hadapan beliau terdapat bejana berisi air, maka beliau memasukkan tangannya dan mengusap wajahnya seraya berkata: "Laa ilaaha illa Allaah, sungguh kematian itu memiliki sakarot(rasa sakit yang amat sangat)." Tak berselang lama setelah bersiwak, beliau mengangkat tangan dan jarinya ke atas, matanya meandang ke atap dan kedua be lah bibirnya bergerak. A'isyah mendengarnya, ternyata beliau mengucapkan:

Page 15: Kisah Nabi Muhammad Saw

"Ma'alladziina an'amta 'alaihim minan Nabiyyiina was shiddiiqiina was syuhadaa-i was shaalihiin. Allaahummaghfirlii warhamnii wa alhiqnii birrafiiqil a'laa, allaahumma arrafiiqal a'laa." Artinya: "Bersama orang-orang yang Engkau beri anugerah baik dari kelompok para nabi, orang-orang jujur, syuhada dan orang-orang shalih. Ya Allah ampunilah diriku, rahmatilah dan pertemukanlah diriku dengan Ar-Rafiiul a'la. Ya Allah, ar-Rafiiqul a'laa." Beliau mengulangi kalimat terakhir tiga kali. Kemudian tangannya terkulai dan beliau menemui ar-Rafiiqul a'laa. Akhirnya, innaa lillaahi wa-innaa ilaihi raaji'uun. Kemudian beritu kewafatan tersebut cepat tersebar. Kota Madinah seakan-akan menjadi gelap setiap sudut dan penjurunya. Anas berkata: Saya tidak melihat sebuah hari yang lebih indah daripada hari saat Rasulullah rmemasuki Madinah dan tidak pernah saya lihat sebuah hari yang lebih kelabu daripada hari kematian beliau. Ketika Rasulullah r wafat, maka Fatimah berkata: Duh ayah, yang telah memenuhi panggilan Tuhan. Hai ayah, surga Firdaus tempat kediaman. Hai ayah, kepada Jibril kami berbela sungkawa.

Setelah Abu Bakar mendengar berita tersebut, maka beliau segera datang dengan mengendarai kuda dari rumahnya yang berada di kawasan Sunh (daerah di sebelah timur Masjid Nabawi). Setelah beliau turun, maka beliau langsung memasuki masjid tanpa berbicaara dengan siapapun sehingga memasuki kamar puterinya A'isyah dan langsung menuju ke jasad Rasulullah r.

Page 16: Kisah Nabi Muhammad Saw

Saat itu beliau ditutupi dengan kain habirah (nama kain dari daerah penghasil kain terkenal di Yaman). Lalu beliau membuka wajah Rasulullah r, memeluk dan menciumnya terus menangis dan berkata: Dengan ayahku, engkau dan ibuku, sungguh Allah tidak akan mengumpulkan dua kali kematian atas dirimu, sedangkan kematian yang telah ditakdirkan untukmu telah Anda jalani. Setelah itu Abu Bakar keluar, sedangkan Umar mengkhotbahi orang-orang. Maka dia berkata: Umar, duduklah. Tapi Umar –saat itu- tak menanggapinya sebab kesedihan mendalam yang menyelimutinya. Kemudian Abu Bakar berbicara, dan orang-orang beralih kepadanya dari hadapan Umar. Setelah Abu Bakar memuji Allah, dia berkata: Hai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad maka sungguh beliau benar-benar telah wafat. Sedangkan yang menyembah Allah, maka Allah hidup kekal dan tidak akan mati.

Page 17: Kisah Nabi Muhammad Saw

SELESAI

Pada hari Selasa, kaum muslimin mulai memandikan jasad Rasulullah saw tanpa melucuti pakaiannya. Kemudian mereka mengkafaninya dengan tiga buah kain putih tanpa ada gamis dan sorban. Mereka lakukan dengan bertahap. Setelah itu orang-orang memasuki kamar secara bergantian sepuluh-sepuluh guna menshalati jenazah Rasulullah r tanpa imam. Maka yang pertama kali melakukannyha adalah keluarga dekatnya, lalu kaum Muhajirin, terus kaum Anshar, kemudian kaum wanita dan di akhiri dengan kelompok anak-anak. Nabi Muhammad wafat pada 8 Juni 632 di Madinah pada usia 63 tahun

Page 18: Kisah Nabi Muhammad Saw

TERIMA KASIH

Wassalammualaikum wr.wb