Kursus Induksi - Pengenalan Kepada Sistem Perakaunan Kerajaan

download Kursus Induksi - Pengenalan Kepada Sistem Perakaunan Kerajaan

of 50

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  197
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Nota Kursus Induksi

Transcript of Kursus Induksi - Pengenalan Kepada Sistem Perakaunan Kerajaan

PENGURUSAN PERAKAUNAN KERAJAANOleh

Munawir bin Hj. Mohd. Rukun

PERAKAUNANSATU PROSES MENCATAT , MENGKLASIFIKASI , MELAPORKAN DAN MENGANALISA SEMUA URUSNIAGA KEWANGAN UNTUK TUJUAN KAWALAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN OLEH PENGGUNA MAKLUMAT

KERAJAANKERAJAAN PERSEKUTUAN KERAJAAN NEGERI KERAJAAN TEMPATAN BADAN BERKANUN (PERSEKUTUAN/NEGERI)

KERAJAAN PERSEKUTUANJABATAN AUDIT NEGARA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

KERAJAAN NEGERIJABATAN KETUA MENTERI PEJABAT DAERAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT JABATAN PERHUTANAN

KERAJAAN TEMPATANDEWAN BANDARAYA K.L MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS PERBANDARAN AMPANG MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

BADAN BERKANUN (PERSEKUTUAN)PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) LEMBAGA TABUNG HAJI LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)

BADAN BERKANUN NEGERIYAYASAN SELANGOR PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS) MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWALBERTANGGUNGJAWAB MEMUNGUT WANG AWAM YANG PATUT DITERIMA DAN DISIMPAN DENGAN SELAMAT (AP53) BERTANGGUNGJAWAB MENGAKAUN TERIMAAN DENGAN BETUL (AP53) BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL PERBELANJAAN (AP54)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWALBERTANGGUNGJAWAB ATAS BETULNYA SEMUA PERBELANJAAN BAGI MAKSUD PERBELANJAAN ATAU AKAUN AMANAH (AP92(a)) BERTANGGUNGJAWAB MENYESUAIKAN URUSNIAGA DARI PEJABAT PERAKAUNAN DENGAN REKOD PERAKAUNANNYA (AP143(b))

PEGAWAI PERAKAUNANPEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB BAGI PERKARA BERIKUT: MEMUNGUT , MENERIMA ATAU MENGAKAUNKAN WANG AWAM ATAU MEMBAYAR, MENGELUARKAN WANG AWAM ATAU BARANG-BARANG AWAM ATAU MENERIMA, MENYIMPAN ATAU MELUPUS ATAU MENGAKAUN BARANG-BARANG AWAM.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURANPERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (SEK.7 PERKARA 96-112) AKTA ACARA KEWANGAN 1957 (SEMAKAN 1972) AKTA AUDIT 1957 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 ARAHAN-ARAHAN PERBENDAHARAAN PEKELILING PERBENDAHARAAN DAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA PIAWAIAN PERAKAUNAN ANTARABANGSA

KONSEP AKAUNTABILITIMEREKA YANG DIBERIKAN TANGGUNGJAWAB PERLU MELAPORKAN BALIK KEPADA PIHAK YANG MEWAKILKAN KUASA ITU MENGENAI PERLAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB PEGAWAI/KAKITANGAN MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT UNDANGUNDANG, PERATURAN, PROSEDUR DAN ARAHANARAHAN

AKAUNTABILITI KEWANGANAKAUN YANG DISELENGGARAKAN BOLEH DIPERCAYAI DAN SEMUA URUSNIAGA DILAKUKAN DENGAN TERATUR SERTA MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN KEWANGAN:a) JUMLAH PERBELANJAAN TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN b) HASIL DIKUTIP MENGIKUT KADAR YANG BETUL

AKAUNTABILITI KEWANGANc) REKOD KEWANGAN DAN LAIN-LAIN REKOD DISELENGGARA DENGAN BETUL DAN KEMASKINI d) PENYATA KEWANGAN DAN LAPORAN KEWANGAN DIKEMUKAKAN DENGAN LENGKAP e) PERATURAN DAN TATACARA KERJA DIPATUHI SEMASA MENGURUSKAN PEROLEHAN

MATLAMAT AKAUNTABILITIMEMASTIKAN PENGURUSAN WANG AWAM DIBUAT MENGIKUT UNDANGUNDANG DAN PERATURAN MENYEDIAKAN SATU SISTEM YANG BERKESAN BAGI PEGAWAI / KAKITANGAN MELAKSANAKAN TUGAS MEMASTIKAN TUGAS DILAKSANAKAN MENEPATI DAN MENCAPAI OBJEKTIF YANG DITETAPKAN

KOMPONEN BELANJAWAN NEGARAHASIL NEGARA PERBELANJAAN NEGARA

HASIL NEGARAHASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN HASIL KERAJAAN NEGERI HASIL KERAJAAN TEMPATAN

HASIL KERAJAAN PERSEKUTUANHASIL CUKAI LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG HASIL BUKAN CUKAI TERIMAAN BUKAN HASIL

PERBELANJAAN

PERBELANJAANPERBELANJAAN MENGURUS BAGI AKTIVITI-AKTIVITI SEHARIAN YANG BERULANG DAN BERTERUSAN PERBELANJAAN TANGGUNGAN(T) PERBELANJAAN PERBEKALAN (B) PERBELANJAAN PEMBANGUNAN (P)

KERAJAAN PERSEKUTUAN SEBAGAI ENTITI PERAKAUNANSEBAGAI ENTITI PERAKAUNAN, KERAJAAN PERSEKUTUAN TERMASUK SEMUA KEMENTERIAN, JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN TETAPI TIDAK TERMASUK BADAN BERKANUN DAN SYARIKAT MILIK KERAJAAN.

CARTA ORGANISASI ENTITI PERAKAUNAN KERAJAANPEJABAT PERAKAUNAN AG.HQ 25 JANM NEGERI / CAW.

11 SAD.

PT J (NON SAD) KEMENTERIAN & JABATAN (SAD) KEMENTERIAN & JABATAN

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

RINGKASAN FUNGSI JANMAKAUNTAN NEGARA ADALAH AKAUNTAN UTAMA DALAM KERAJAAN PERSEKUTUAN MEMPROSES TERIMAAN DAN PERBELANJAAN TERMASUK GAJI KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGAKAUNKAN TERIMAAN & PERBELANJAAN KERAJAAN MENYEDIAKAN AKAUN AWAM UNTUK DIBENTANGKAN DI PARLIMEN

KONSEP DASAR PERAKAUNAN KERAJAANKONSEP KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN SEGALA HASIL DAN WANG YANG DIDAPATKAN ATAU DITERIMA, KECUALI ZAKAT, FITRAH BAITULMAL ATAU HASIL AGAMA ISLAM YANG SEUMPAMANYA DIBAYAR MASUK KEDALAM KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN (PERKARA 97 PP)

KONSEP DASAR PERAKAUNAN KERAJAANKONSEP BAHAWA TIADA WANG, KECUALI PERBELANJAAN TANGGUNGAN BOLEH DIKELUARKAN DARI KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN MELAINKAN DIPERUNTUKAN ATAU DIBENARKAN DENGAN CARA LAIN OLEH PARLIMEN. (PERKARA 104 PP)

KERAJAAN PERSEKUTUAN

KUMPULANWANG DISATUKANHasil Deposit Amanah Bayaran Balik Pendahuluan/Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri

KUMPULAN WANG DI SATUKANAkaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan

Perbelanjaan BekalanEmolumen Perkhidmatan Dan Bekalan

Deposit Kumpulanwang Amanah Awam Pemberian Kumpulanwang Amanah Kerajaan Kumpulanwang Pinjaman Perumahan Kumpulanwang Pembangunan Pindahan

Bayaran Hutang

Aset Geran dan Kenaan tetap

Pemberian

Perbelanjaan Tanggungan

Pemberian

Pindahan

Peruntukan DiRaja Pencen, Gratuities dan Pampasan Perkhidmatan Hutang Arahan Mahkamah

Bayaran Balik Pinjaman

Perbelanjaan Pembangunan

Pinjaman

Cara Langsung

5

KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKANTIGA AKAUN BERASINGAN DISENGGARAKAN DI BAWAH KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN IAITU:1. AKAUN HASIL YANG DISATUKAN YANG KEDALAMNYA HASIL KERAJAAN DITERIMA DAN DARINYA PERBELANJAAN MENGURUS DILAKUKAN

KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN2. AKAUN AMANAH YANG DISATUKAN YANG DIBAWAHNYA SEGALA TERIMAAN DAN BAYARAN KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN DAN WANG YANG DITERIMA OLEH KERAJAAN UNTUK MAKSUD TERTENTU DIAKAUNKAN 3. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN DALAM MANA SEMUA PENERIMAAN PINJAMAN, PEMBAYARAN BALIKPINJAMAN DAN PINDAHAN KEKUMPULAN WANG LAIN DIAKAUNKAN. (SEK.7 , AKTA ACARA KEWANGAN)

AKAUN HASIL DISATUKAN

HASILKUTIPAN HASIL DIAKAUNKAN MENGIKUT ASAS TUNAI HASIL YANG PATUT DITERIMA TETAPI BELUM DITERIMA DALAM TAHUN KEWANGAN TIDAK DIMASUK AKAUNKAN BAYARAN BALIK HASIL YANG DILAKUKAN DIKENAKAN SEBAGAI PERBELANJAAN

PERBELANJAANSEMUA KENAAN KEPADA PERUNTUKAN BELANJAWAN BAYARAN PINDAHAN SEPERTI CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN WANG YANG DIUNTUKKAN KEPADA KERAJAAN NEGERI , BADAN BERKANUN DAN SYARIKAT MILIK KERAJAAN MELALUI PEMBERIAN, PINJAMAN DAN PELABURAN

PERBELANJAANTERIMAAN BALIK TERLEBIH BAYARAN DALAM TAHUN YANG SAMA DIKREDITKAN KEPADA BUTIR PEBELANJAAN DARI MANA BAYARAN ASALNYA DIBUAT, MANAKALA YANG BERKAITAN DENGAN PERBELANJAAN TAHUN-TAHUN LEPAS DIKREDITKAN KEPADA AKAUN HASIL

AKAUN HASIL DISATUKANH A S IL A K A U N H A S IL D IS A T U K A N

PE R B E L A N JA A N TANGGUNGAN

PE R B E L A N JA A N BEKALAN

CARUM AN

ERUNTUKAN P D IR A J A ENCEN, P PA M PA SA N , G A N JA R A N , P E R B E L A N JA A N HUTANG B AYARAN ATAS P E R IN T A H M AHKAM AH

M OLUM EN E E R K H ID M A T A N & P BEKALAN E M IL IK A N H A R T A P M ODAL P E M B E R IA N D A N KENAAN TETAP

UM PULAN K W ANG AM ANAH K E R A JA A N UM PULAN K W ANG P IN J A M A N PERUM AH AN UM PULAN K W ANG PEM BANG UNAN

PERAKAUNAN TUNAI SEBAGAI ASAS SISTEM PERAKAUNAN KERAJAANHASIL DICATAT PADA MASA TERIMAAN DAN PERBELANJAAN PADA WAKTU PEMBAYARAN SISTEM TUNAI UBAHSUAI PULA MEMBENARKAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN SEMASA DIBUAT DALAM BULAN JANUARI TAHUN BERIKUTNYA ASET TETAP DIKENAKAN KEPADA PERBELANJAAN PADA MASA IANYA DIPEROLEHI ATAU DIBINA

PERAKAUNAN TUNAI SEBAGAI ASAS SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN TUNTUTAN KEWANGAN OLEH KERAJAAN SEPERTI HASIL TERAKRU DAN PINJAMAN BOLEH TUNTUT TIDAK DILAPORKAN DALAM LEMBARAN IMBANGAN TUNTUTAN KEWANGAN KE ATAS KERAJAAN YANG BELUM SELESAI PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN JUGA TIDAK DILAPORKAN

AKAUN AMANAH DISATUKAN

KUMPULAN WANG PEMBANGUNANTERIMAAN KUMPULAN WANG INI TERDIRI KEBANYAKKANNYA DARI PINJAMAN BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN, CARUMAN DARI AKAUN HASIL DAN TERIMAAN BALIK PINJAMAN YANG DIBERI DARI KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHANMEMBERI KEMUDAHAN PINJAMAN PERUMAHAN KEPADA KAKITANGAN PERKHIDMATAN AWAM, BADAN BERKANUN DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN PUNCA KEWANGAN DARI PERUNTUKAN KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN AKAUN HASIL , PINJAMAN YANG DITERIMA MELALUI AKAUN PINJAMAN, TERIMAAN BALIK PINJAMAN PERUMAHAN SERTA FAEDAH YANG DITERIMA

KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHANFAEDAH ATAS PINJAMAN KUMPULAN WANG INI DIAKAUNKAN DALAM AKAUN HASIL SEBAGAI PERBELANJAAN TANGGUNGAN

KUMPULAN WANG AMANAH AWAMKUMPULAN WANG KHAS YANG DIAMANAHKAN KEPADA KERAJAAN DITERIMA BAGI MAKSUD TERTENTU: PELAJARAN DAN LATIHAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM (JAN) PROGRAM LATIHAN PUSAT TERNAKAN ASEAN (KEMENTERIAN PERTANIAN) AKAUN AMANAH SUKAN NEGARA (KEM. BELIA DAN SUKAN)

KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAANPENDAHULUAN DIRI / PELBAGAI PINJAMAN KENDERAAN PINJAMAN KOMPUTER

DEPOSITTENDER, KANTIN, HOSPITAL

AKAUN AMANAH DISATUKANA M A N A H

D E P O S IT

T E R IM A A N B A L IK P E N D A H U L U A N P IN JA M A N

A K A U N A M A N A H D IS A T U K A N

D E P O S IT

K U M P U L A N W A N G A M A N A H A W A MA K A U N H A S IL D IS A T U K A N A K A U N P IN JA M A N D IS A T U K A N

K U M P U L A N W A N G A M A N A H K E R A JA A N

K U M P U L A N W A N G P IN JA M A N P E R U M A H A N

K U M P U L A