Kursus Kepengadilan Bola Jaring

download Kursus Kepengadilan Bola Jaring

of 30

 • date post

  08-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  150
 • download

  11

Embed Size (px)

description

bola jaring

Transcript of Kursus Kepengadilan Bola Jaring

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  1/30

  MAJLIS SUKAN SEKOLAH-

  SEKOLAH DAERAH BESUT

  KURSUS BOLA JARING

  Disediakan oleh,

  Fai! S"hai#ah $ %he Sidid

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  2/30

  Kawasan Gol Kawasan Tengah Kawasan Gol

  Bulatan

  Gol Bulatan Tengah

  0.9m (3kaki)4.9m

  (16kaki)

  GarisanGol

  30.5m (100 kaki)

  1

  5.2

  5m

  ( 50

  kak i

  )

  un o!! (2 " 3 m)

  GELANGGANG

  Garisan

  #em$a

  %an

  G

  arisan#em$a%a

  n

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  3/30

  TIANG GOL

  Tinggi tiang 3.05 m ( 10 kaki) dewasa

  Gegelang logam ukuran bahagian dalamnya380 mm (15 inci)

  alutan tiang dari dasar hingga keseluruhan

  tiang.

  Tebal balutan 50mm ( ! inci) "iameter tiang gol #5$100mm (!.5 % inci)

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  4/30

  BOLA

  &kuran #'0 10 ( ! !8 inci)

  erat %00 %50 gm ( 1% 1# auns)

  ahan $ kulitgetahbahan yang seru*a

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  5/30

  PEMAIN

  +asutkasut but ta*ak di*erbuat dari*ada

  bahan yang ringan s*ike tidak dibenarkan &kuran huru, bagi bibs 150 mm (# inci) arang kemas tidak boleh di*akai kecuali

  cincin *erkahwinangelang *erubatan mesti

  dibalut. -ubang tindik uga tidak boleh di*akai +uku hendaklah *endek dan rata.

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  6/30

  TEMPOH PERMAINAN

  agi *erlawanan 1 am % suku $ 15315515315.

  /asukan bertukar kawasan gol *ada akhir setia* suku.

  +alau bermain dualebih *ermainan dalam satu

  harimasa *ermainan terhad tem*oh *ermainan

  hendak di*ersetuuai oleh /egawai /asukan.

  ika tidak menca*ai *ersetuuan hendaklah dimainkan

  dalam ! bahagian iaitu !05!0

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  7/30

  PEGAWAI

  /egawai /ertandingan /engadil /encatat /enaga masa

  /egawai /asukan /engurus /asukan urulatih /enolong urulatih +a*ten ! orang /egawai /enagaan &tama ( /rimary are

  /ersonnel) yang berkelayakan

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  8/30

  PENGADIL

  ! orang untuk membuat ke*utusan

  2engadil mengikut &ndang$undang sertamembuat ke*utusan sebarang *erkara yang

  tidak dili*uti oleh undang$undang.

  +e*utusan *engadil adalah muktamad

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  9/30

  SEBELUM PERMAINAN

  /engadil hendaklah memeriksa Gelanggang

  -ekitarnya

  Tiang gol

  ola

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  10/30

  Di luar gelanggang

  /engadil hendaklah memeriksa /akaian seragam

  arang kemas

  iasan badan

  +uku *endek dan rata

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  11/30

  Wisel Pengadil

  2emula dan memberhentikan *ermainan

  2enandakan tamat tia*$tia* suku atau se*aruh masa

  *ermainan

  2emulakan semula *ermainan sele*as se*aruh masa

  2enandakan kesalahan telah berlaku

  2enandakan gol telah diaringkan 2emberikan isyarat ke*ada /enaga 2asa su*aya

  menangguh masa *emberhentian

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  12/30

  KAWASAN PENGADILAN

  Kawasan

  kawalan B

  Kawasan

  kawalan &

  Garisan Te$i ' &

  Garisan Te$i ' B

  Ga

  risanGol'&

  Ga

  risanGol'B

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  13/30

  TUGAS PENGADIL

  2engadili di bahagian Gelanggang yang sama

  se*anang *ermainan +edua$dua *engadil mestilah menunuk arah

  antaran Tengah

  /engadil yang mengawal antaran Tengah

  hendaklah membuat ke*utusan sekiranya/emain Tengah melakukan a*a$a*a kesalahan

  semasa berada di dalam ulatan Tengah

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  14/30

  TUGAS PENGADIL

  endaklah bergerak di se*anang Garisan Te*i dan dibelakang Garisan Gol untuk mengawasi *ermainan

  serta membuat ke*utusan 2enyebut 4d6antage7 bagi kesalahan yang dikesan

  dan tidak didenda Tidak mengkritik mana$mana *asukan

  2emastikan semua *emain berada di dalamGelanggang semasa *emberhentian bagi sebarangkecederaan atau sakit

  urulatih dibenarkan memberi tunuk aar

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  15/30

  TUGAS KAPTEN

  -ebelum *erlawanan bermula

  2engundi untuk memilih Gol atau antaran Tengah

  /ertama

  2emberitahu kedua$dua /engadil dan /encatat akan

  ke*utusannya

  +a*ten berhak berum*a dengan /engadil semasa

  rehat atau sele*as tamat *ermainan untuk

  menda*atkan *enelasan sebarang &ndang$undang

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  16/30

  MEMAINKAN BOLA

  /emain boleh 2enerima bola dengan sebelah atau dua belah tangan 2em*eroleh atau mem*erolehi semula bola yang

  melantun dari tiang gol 2enam*ar atau melantun bola ke*ada *emain lain

  tan*a kawalan

  2encuit bola dengan cara tidak terkawal sekali ataulebih kemudian

  $ 2enangka* atau mengarah ke*ada *emain lain

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  17/30

  2enam*ar sekali9 kemudian menerima atau

  mengarahkan ke*ada *emain lain 2elantun sekali9 kemudian menerima atau

  mengarahkan ke*ada *emain lain

  2enggolek ke arah diri sendiri

  atuh ketika memegang bola teta*i mesti

  berdiri dan menghantar dalam masa 3 saat

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  18/30

  2eno*ang di atas bola untuk mengelak

  dari*ada keluar kawasan 2eno*ang di atas bola di dalam gelanggang

  untuk imbangan

  2elom*at dari dalam gelanggang dan

  memainkan bola

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  19/30

  Pemain tida !"le#

  2enumbuk bola 2erebahkan badan dengan sengaa

  uba menda*atkan bola semasa berbaring9 duduk atau melutut 2enghantar bola semasa berbaring9 duduk atau melutut 2enggunakan tiang gol

  $ untuk mengimbang badan

  $ sebagai sokongan

  $ dengan cara yang lain 2enendang bola dengan sengaa

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  20/30

  Pemain $ang tela# menerima !"la

  tida !"le#%&

  2enggolekkan bola ke*ada *emain lain

  2embaling dan menangka*nya semula 2elambung dan memainkannya semula 2enatuhkan bola dan memainkannya semula 2elantunkan bola dan memainkannya semula

  2emainkan semula bola sele*as aringan yangtidak beraya kecuali bola menyentuh

  aringtiang gol

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  21/30

  PEMBERIAN PENALTI

  da lima enis *enalti

  antaran /ercuma antaran /enalti

  antaran atau aringan *enalti

  antaran +e "alam

  :ambungan

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  22/30

  MAKSUD PENALTI 'ANG DIBERI

  antaran /ercuma

  $ untuk semua kesalahan dalam gelanggang melainkan sentuhan9

  halangan atau ugutan dan diambil di tem*at kesalahan berlaku.

  antaran /enalti

  $ untuk semua kesalahan sentuhanhalangan dalam gelanggangkecuali ulatan Gol.

  antaranaringan /enalti

  $ untuk kesalahan sentuhanhalangan di dalam ulatan Gol.

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  23/30

  :ambungan

  $ bila berlaku kesalahan serentak dan *engadiltidak da*at memastikan sia*a yang melakukankesalahan.

  antaran +e "alam$ bila bola keluar gelanggang disentuh oleh*emain obek di luar gelanggang.

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  24/30

  DISIPLIN

  &ndang$&ndang 1'$ *elanggaran &ndang$&ndang

  $ sengaa melambatkan *ermainan$ membantah ke*utusan *engadil

  &ndang$&ndang !0$ amaran

  $ *enggantungan$ di arah keluar &ndang$&ndang !1

  $ kegagalan memasuki gelanggang

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  25/30

  TERMINOLOGI

  reaking$in

  eld ball

  ;e*lay

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  26/30

  IS'ARAT

  T=2> tangan diangkat tinggi dengan bunyi wisel

  ; ?T;? tangan dide*a ke arah*ermainan

  2>2-&+= +@-? aksi tangan dalam bentukse*aruh bulatan

  :>=+>:&; +@-? aksi tangan dalambentuk se*aruh bulatan

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  27/30

  IS'ARAT

  ?T;? ">+T ra*atkan kedua$dua tangantegak di hada*an badan

  2>:>== 3 -T tunukkan 3 ari di atas

  G>;+ ++= tangan digerakkan ke atas dan ke

  bawah

  "A?TG> tangan dira*at ke dada

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  28/30

  IS'ARAT

  :2&?G? ta*ak tangan digerakkan ke atas

  ->?T&? (:>?G?) tangan disentuhkan *adalengan

  ->?T&? (++=) tangan disentuh *ada bahagian

  kaki

  ->?T&? (&) tangan disentuh *ada bahu

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  29/30

  IS'ARAT

  :?G? tunuk cara bagaimana

  halangan berlaku

  $ dari belakang

  $ mengangkat tangan kurang dari 3 kaki

  $ halangan dekat

 • 5/18/2018 Kursus Kepengadilan Bola Jaring

  30/30

  T E R I M A K A S I H

  SEKIAN