Laporan Tahunan 2004

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  270
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Laporan Tahunan 2004

 • KANDUNGANBUDAYA HASIL 3

  IKRAR HASIL 4

  TADBIR URUS HASIL 5Perutusan Pengerusi 6Maklumat Lembaga 8Pentadbiran Hasil 11

  Laporan Eksekutif 12 Pengurusan Eksekutif 22 Carta Organisasi 24

  PRESTASI HASIL 25Operasi 26

  Pemungutan 26 Taksiran 36 Perkhidmatan Pelanggan 41 Pematuhan Cukai dan Pencegahan 51 Ejen Pemungutan PTPTN 57

  Jaringan Antarabangsa 58 Perjanjian Pengelakan 58

  Pencukaian Dua Kali Urus Setia Persidangan Antarabangsa 59 Latihan Antarabangsa 61

  SUMBER MANUSIA BERKEMAHIRANDAN BERPROFESIONALISME 63

  DIARI HASIL 75

  PERUBAHAN PERUNDANGAN 81

  PENYATA KEWANGAN 87

  LAMPIRAN 109

  DIREKTORI HASIL 136

 • Budaya Hasil & Rasional Muka Hadapan

  BUDAYA HASIL &RASIONAL MUKA HADAPAN

  Tahun 2004 merupakan fasa peralihanpelaksanaan sepenuhnya Sistem Taksir Sendiri(STS) dalam pentadbiran cukai langsung diMalaysia. Pelaksanaan STS mengubahtumpuan Lembaga Hasil Dalam NegeriMalaysia (LHDNM) daripada membangkitkantaksiran cukai kepada aktiviti yangmenghasilkan nilai tambah bagi meningkatkanpematuhan cukai secara sukarela. Fungsiberkenaan dijalankan menerusi programpendidikan cukai, peningkatan kualiti dan tahapperkhidmatan serta langkah penguatkuasaanyang berkesan. Gambar yang tertera padamuka hadapan Laporan Tahunan inimencerminkan usaha serta komitmen pegawaiLHDNM bagi meningkatkan keberkesananperkhidmatan dengan berteraskan pendekatanMesra, Membantu dan Memuaskan.

  laporan tahunanannual report

  2004

  LEM

  BA

  GA

  HA

  SIL

  DA

  LAM

  NE

  GE

  RI

  MA

  LAY

  SIA

  LAP

  OR

  AN

  TAH

  UN

  AN

  20

  04

  AN

  NU

  AL

  RE

  PO

  RT

  ww

  w.h

  asil.o

  rg.m

  y

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia,Tingkat 15, Blok 9,Kompleks Bangunan Kerajaan,Jalan Duta, Peti Surat 11833,50758 Kuala Lumpur.Tel: 603-6209 1000 Fax: 603-6201 3798

  Pusat Khidmat Pelanggan1-300-88-3010

  Mesra, Membantu, Memuaskan

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004

  www.hasil.org.my3

  WAWASAN

  LHDNM sebagai pentadbir percukaian bertaraf dunia.

  MISI

  Memberi perkhidmatan percukaian yang berkualitiuntuk meningkatkan hasil negara.

  OBJEKTIF

  Mewujud dan melaksanakan satu sistem pengurusanpercukaian yang berkesan.

  DASAR KUALITI

  Komited dalam memberi perkhidmatan yang berkualitikepada pelanggan secara mesra, membantu danmemuaskan.

 • IKRAR HASIL

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004www.hasil.org.my

  4

  Budaya Hasil

  BAHAWA KAMI, PEGAWAI-PEGAWAILEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIA BERIKRAR AKAN,

  menumpukan seluruh tenaga dan usaha kamimencapai matlamat organisasi kami;

  memungut jumlah cukai yang sepatutnya mengikutundang-undang negara;

  melahirkan kepercayaan orang awam terhadapkeadilan dan keunggulan pentadbiran percukaian;

  mendorong orang awam membayar cukai-cukaisepatutnya secara sukarela.

  DAN BERAZAM,

  memberi perkhidmatan yang mesra, membantudan memuaskan;

  menjalankan tugas-tugas kami dengan cekap,berkualiti dan berkesan;

  mengamalkan sikap-sikap positif, amanah, jujurdan penuh tanggungjawab;

  sentiasa berusaha meningkatkan imej LembagaHasil Dalam Negeri Malaysia.

 • Tadbir Urus Hasil

  TADBIR URUS HASIL

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004

  www.hasil.org.my5

 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004www.hasil.org.my

  6

  PerutusanPENGERUSI

  Tadbir Urus Hasil

 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004

  www.hasil.org.my7

  Perutusan PENGERUSI

  3.1 PERUTUSAN PENGERUSI

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) telah berjaya mengutip cukai langsung berjumlah

  RM48.63 bilion dalam tahun 2004. Pungutan tersebut merupakan sebanyak 48.93% daripada hasil

  keseluruhan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2004. Usaha meningkatkan pungutan hasil telah

  dilaksanakan dengan menumpukan kepada aktiviti pemungutan cukai pendapatan, penguatkuasaan

  dan pematuhan. Selain daripada itu, usaha mengurangkan tunggakan hasil dan kebocoran hasil turut

  dipergiatkan. Tindakan tegas telah dan akan terus diambil terhadap pembayar cukai yang mempunyai

  tunggakan cukai pendapatan tetapi mengelak daripada membayar tanggungan cukai pendapatan

  mereka.

  LHDNM terus mengamalkan dasar mengutamakan pelanggan melalui slogan perkhidmatan Mesra,

  Membantu, Memuaskan. Peningkatan program khidmat pelanggan sentiasa diberi perhatian utama.

  Penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan berkualiti telah dipertingkatkan secara berterusan

  melalui program latihan khusus kepada pegawai di semua peringkat. Program pembelajaran dan

  pendidikan cukai merupakan agenda utama LHDNM demi meningkatkan pematuhan sukarela

  pembayar cukai terhadap undang-undang dan peraturan cukai. Program bagi meningkatkan

  kesedaran percukaian telah juga diperluaskan ke sekolah-sekolah melalui penganjuran Pertandingan

  Pidato Hasil dan Pertandingan Mengarang Esei Hasil.

  Sistem Taksir Sendiri (STS) yang telah dilaksanakan untuk pembayar cukai kumpulan syarikat sejak

  tahun 2001, kini berjalan dengan lancar dan berkesan. Kesulitan yang dihadapi diperingkat awal

  pelaksanaan STS telahpun dapat diatasi. Sepanjang tahun 2004, program pendidikan cukai dan

  penerangan bagi pembayar cukai kumpulan individu dan bukan syarikat semakin dipergiatkan. Ini

  dilakukan bagi memastikan pelaksanaan STS bagi kumpulan pembayar cukai berkenaan berjalan

  dengan lancar apabila dilaksanakan dengan sepenuhnya dalam tahun 2005.

  Kepada pihak pengurusan dan seluruh warga LHDNM, saya bagi pihak Anggota Lembaga

  mengucapkan setinggi penghargaan atas usaha gigih bagi melaksanakan tanggungjawab yang

  diamanahkan. Penghargaan yang sama ditujukan kepada Anggota Lembaga atas sumbangan idea,

  pandangan dan khidmat mereka kepada LHDNM. Saya yakin komitmen dan semangat kerja yang

  tinggi akan mendorong ke arah prestasi yang lebih cemerlang pada masa hadapan.

  Tadbir Urus Hasil

  DATO IZZUDDIN BIN DALIPengerusi, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004www.hasil.org.my

  8

  MaklumatLEMBAGA

  Tadbir Urus Hasil

  DATO IZZUDDINBIN DALIKetua Setiausaha

  Perbendaharaan

  Kementerian

  Kewangan Malaysia

  (Pengerusi Lembaga

  mulai 1 Ogos 2004)

  TAN SRI DR.SAMSUDIN BIN HITAMKetua Setiausaha

  Perbendaharaan

  Kementerian

  Kewangan Malaysia

  (Pengerusi Lembaga

  sehingga 31 Julai 2004)

  TAN SRI JAMALUDDINBIN HJ. AHMADDAMANHURIKetua Pengarah

  Perkhidmatan Awam

  Jabatan Perkhidmatan

  Awam Malaysia

  DATO HALIPAHBINTI ESATimbalan Ketua

  Setiausaha

  Perbendaharaan

  (Dasar) Kementerian

  Kewangan Malaysia

  (Menjadi Anggota

  mulai 5 Februari 2004)

  DATUK SITI HADZARBINTI MOHD. ISMAILTimbalan Ketua

  Setiausaha

  Perbendaharaan

  (Dasar) Kementerian

  Kewangan Malaysia

  (Menjadi Anggota

  sehingga 18 Januari 2004)

  DATO OTHMANBIN ABDULLAHAkauntan Negara

  Malaysia

  Jabatan Akauntan

  Negara Malaysia

 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysialaporan tahunan 2004

  www.hasil.org.my9

  Maklumat LEMBAGA

  Tadbir Urus Hasil

  DATUK DR. SYEDMUHAMAD BIN SYEDABDUL KADIRKonsultan Swasta

  (Menjadi Anggota

  mulai 15 Mac 2004)

  S. SIVALINGAMA/L P. SELVADURAIKonsultan Swasta

  (Menjadi Anggota

  mulai 1 Julai 2004)

  DATIN DR. UMIKALSUM BINTIMOHD. NOHKonsultan Swasta

  (Menjadi Anggota

  sehingga 30 Jun 2004)

  DATUK NOR BEEBINTI ARIFFINTimbalan Penggubal

  Undang-Undang

  Jabatan Peguam

  Negara Malaysia

  (Menjadi Anggota

  mulai 1 Oktober 2004)

  DATO SALMAH BINTIABDUL RAHMANPesuruhjaya

  Penyemak dan

  Pembaharuan

  Undang-Undang

  Jabatan Peguam

  Negara Malaysia

  (Menjadi Anggota

  sehingga 1 Ogos 2004)

 • 3.2.2 PENUBUHAN

  Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia (JHDNM)ditubuhkan pada tahun 1957. Pada 1 Mac 1996, JHDNMtelah dilembagakan di bawah Akta Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia 1995 (Akta 533). Akta Lembaga HasilDalam Negeri Malaysia 1995 menyenaraikan semuafungsi yang akan dijalankan oleh Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (LHDNM) khususnya untuk bertindaksebagai ejen Kerajaan serta memberikan perkhidmatandalam mentadbir, menaksir, memungut danmenguatkuasakan pembayaran semua jenis cukai yangditadbir oleh LHDNM. Perjanjian Agensi di antaraKerajaan dan LHDNM yang menjelaskan tugas LHDNM,bayaran perkhidmatan dan lain-lain terma perkhidmatantelah ditandatangani pada 31 Disember 1998.

  3.2.3 FUNGSI

  Fungsi LHDNM ialah: Bertindak sebagai ejen Kerajaan dan memberi

  perkhidmatan dalam pentadbiran, pentaksiran,pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukaipendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukaikeuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti setemdan cukai lain yang dipersetujui antara Kerajaan danLembaga;

  Menasihati Kerajaan mengenai perkara-perkaraberhubung dengan percukaian dan bekerjasamadengan Kementerian dan badan berkanun sewajarnyamengenai perkara-perkara tersebut;

  Menyertai mesyuarat, perbincangan dan perjanjianmengenai perkara-perkara yang berkaitan denganpercukaian di dalam atau di luar negara;

  Menjadi ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang kenadibayar balik kepada badan itu di bawah mana-manaundang-undang bertulis;

  Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepadaLHDNM oleh mana-mana undang-undang bertulis lain.