Latih Tubi PT3 2015

download Latih Tubi PT3 2015

of 20

 • date post

  25-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Latih Tubi PT3 2015

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  1/20

  KHB 76

  KT Nama :...... Tingkatan:.

  Ting.3

  Sept 2015

  2 Jam

  PEPERIKSN PER!"BN KE 2 PT3 2015

  KE#HIRN HI$"P BERSEP$"

  KE#HIRN TEKNIK%

  TIN&KTN 3

  $'a (am

  JN&N B"K KERTS S)%N INI SEHIN&& $IBERITH".

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian A

  No

  SoalanMarkah

  No

  Soalan Markah

  1 11

  2 123 134 145 156 167 178 18 11! 2!

  Bahagian B

  1 32 *

  J'm+a, -an B B

  J'm+a, Bea/

  Ke/ta ini mengan-'ngi 1 ,a+aman e/etak te/ma'k m'ka ,a-apanJawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.Bahagian A

  1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang

  disediakan.

  2. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu

  3. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian

  A dan Bahagian B.

  4. Bahagian A mengandungi 20 soalan manakala bahagian

  B mengandungi 4 soalan, a!ab semua soalan.

  ". Ja!ab soalan pada bahagian yang telah ditetapkan.

  #. $aah tidak dilukis mengikut skalake'a+idinyatakan.

  %. &arkah maksimum yang diperuntukkan ditunukkan

  dalam kurungan pada huung tiap'tiap soalan

  (. )enggunaan kalkulator adalah dibenarkan.

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  2/20

  (60 arkah)1. Tandakan [! bagi pernya"aan amalan #$ yang be"ul dan [%! bagi yang salah

  pada pe"ak yang disediakan.

  $urid mes"i mema"uhi pera"uran keselama"an bengkel

  $urid perlu melengkapkan diri dengan penge"ahuan asas

  $enghan"ar projek pada masa yang di"e"apkan[& markah!

  '. usunkan proses penghasilan projek mengiku" "uru"an

  emilihan *dea

  erekaan projek

  engenalpas"ian masalah

  [& markah!

  &. Berdasarkan pernya"aan beriku"+ Tandakan [! bagi ,ungsi sesiku - yang be"uldan [%! bagi ,ungsi yang salah pada pe"ak yang disediakan.

  $enen"ukan ke"epa"an sudu" 0 darjah.

  $enguji kepersegian dan kera"aan permukaan kayu

  $embua" garisan bersudu" "epa"

  [& markah!

  #. /ajah dibawah menunjukkan bahagian u"ama mo"or

  adankan ala"an "angan beriku"

  berdasarkan nama yang be"ul dengan

  menulisA+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  2

  !

  B

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  3/20

  2egelung Angker

  enukar"er"ib 3 4omu"a"or

  /angka u"ama 3 5oke[& markah!

  . Tandakan [! pada simbol yang be"ul bagi komponen elek"ronik di bawah.

  [& markah!

  6 /ajah di bawah menunjukkan ala"an paip.

  adankan ala"an "angan beriku" berdasarkan nama yang be"ul dengan menulisA+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  emo"ong paip beroda

  elayar 7engkam seribu

  erengkuh paip[& markah!

  8 /ajah di bawah menunjukkan pelan bagi sua"u bongkah.

  Tandakan [! bagi bongkah yang mempunyai pelan seper"i rajah & dan [%! bagi

  bongkah yang salah pada pe"ak yang disediakan.

  3

  PERINTN&

  $I)$

  B !

  TRNSIST)R

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  4/20

  [& markah!

  9. /ajah di bawah menunjukkan sebuah mesin jahi"

  adankan

  ala"an "angan beriku"

  berdasarkan nama yang be"ul dengan menulisA+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  2egelung Angker

  enukar"er"ib 3 4omu"a"or

  /angka u"ama 3 5oke[& markah!

  Beriku" adalah langkah:langkah memasang benang bawah yang "idak mengiku""uru"an yang be"ul. usun langkah:langkah memasang benang bawah yang be"ul

  dengan menulis 1+ ' dan & pada pe"ak yang disediakan.

  Tarik benang melalui alur seko7i dengan arah melawan jam sambilmenekan dengan jari

  $asukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskanpengun7i seko7i

  $asukkan gelendong ke dalam sko7i[& markah!

  10 Tandakan [! bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang be"ul dan [%! bagi yangsalah pada pe"ak yang disediakan.

  4

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  5/20

  [& markah!

  11 /ajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan un"uk pemasuan semula.

  A B

  ;ya"akan nama medium pemasuan semula yang berlabel.A < ................................................................................

  B < ................................................................................

  < ...............................................................................[& markah!

  1' /ajah di bawah menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sa"u bongkah.

  Tandakan [! bagi lukisan kera"an yang be"ul un"uk bongkah i"u dan [%! bagi yang

  salah pada pe"ak yang disediakan.

  [& markah!

  1& /ajah di bawah menunjukkan lukisan skema"ik pendawaian =ni" 4awalan ="ama.

  5

  BA

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  6/20

  ;ya"akan nama bahagian yang berlabel >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..B < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

  [& markah!

  1# ernya"aan beriku" adalah "en"ang sa"u jenis gear.

  (i) ilih dan bula"kan A+ B a"au bagi menen"ukan rajah gear i"u.

  A B

  (ii) ;ama gear i"u................................................................................................

  (iii) erala"an yang menggunakan komponen i"u...............................................................................................[& markah!

  1 ernya"aan di bawah merupakan sa"u bidang kegia"an usahawan.

  Berdasarkan pernya"aan di a"as+

  a) ilih dan bula"kan A+ B a"au bagi menen"ukan bidang keusahawanan i"u.A erkhidma"anB ?ks"rak"i,

  erkhidma"an awam

  b) ;ya"akan 7on"oh kegia"an bagi bidang "ersebu".(i) >>>>>>>>>>>>>>>>>>.

  (ii) >>>>>>>>>>>>>>>>>>.[& markah!

  16 Jadual di bawah menunjukkan undang:undang yang digubal un"uk melindungi hak

  pengguna.

  6

  Ak"a erihal agangan 18' AAk"a ewa Beli 168 Bera"uran:pera"uran $akanan 19

  igunakan un"uk memindahkan "enaga daripada sa"u

  a7i ke a7i lain yang bersudu" 00

  Bidang ini mengeluarkan bahan men"ah daripada sumber alam semula jadi

  "

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  7/20

  Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang be"ul bagi pernya"aan yang "epa"

  menerangkan undang:undang yang digubal un"uk melindungi hak pengguna.

  $ewajibkan pengeluar barang makanan menandakan "arikhlupu" penggunaan pada label

  $elindungi pengguna daripada makluma" yang palsu danpengiklanan yang mengelirukan "erhadap sesua"u barang

  $embua" perun"ukan "erhadap ben"uk perjanjian baranganyang dibeli oleh pengguna se7ara ansuran

  [& markah!

  18 Tandakan [! bagi pernya"aan "en"ang li"ar bersepadu yang be"ul dan [%! bagi yangsalah pada pe"ak yang disediakan.

  Litar Bersepadu

  -i"ar bersepadu dikawal dengan aruhan magne"

  a"erikan soke" li"ar bersepadu kepada bod li"ar "erlebih dahulu

  -i"ar bersepadu "erdiri daripada gabungan komponen"ransis"or+ kapasi"or+ perin"ang dan diod.

  [& markah!

  19 /ajah di bawah menunjukkan komponen elek"ronik yang ber,ungsi mengawal arus

  dengan kehadiran 7ahaya.

  Tandakan [! pada simbol yang be"ul bagi perin"ang peka 7ahaya (-/).

  [& markah!

  7

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  8/20

  1 /ajah di bawah menunjukkan bahagian luar enjin.

  adankan bahagian luar enjin yang dilabelkan dalam rajah di a"as berdasarkan

  nama yang be"ul dengan menulis A+ B dan di pe"ak yang disediakan.

  Tangki bahan api

  4arbure"or

  4abel "egangan "inggi

  [& markah!'0 /ajah di bawah menunjukkan edaran enjin empa" lejang.

  A B ;ya"akan nama lejang berdasarkan rajah di a"as. -ejang A diberikan jawapan.

  A < -ejang $asukanB < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> < >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  [& markah!

  Bahagian B[#0 markah!

  Jawab semua soalan di ker"as jawapan yang disediakan

  '1 /ajah di bawah menunjukkan proses reka ben"uk.

  8

  A

  "

  B

 • 7/25/2019 Latih Tubi PT3 2015

  9/20

  /[email protected]

  Berdasarkan rajah "ersebu"+

  a) ;amakan jenis 7an"uman yang di"unjukkan dalam rajah di a"as.[1 markah!

  b) @uraikan langkah un"uk menghasilkan proses reka ben"uk di a"as.[8 markah!

  7) ;ya"akan ' ala"an "angan yang digunakan un"uk men7an"umkan bahan di a"as.[' markah!

  Ruang Jawapan

  (a) Jenis 7an"uman i"u.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  (b) -angkah:langkah un"uk penghasilan proses reka ben"uk............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ..