latihan geo ting.2: Bab 7-Taburan Penduduk

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  550
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of latihan geo ting.2: Bab 7-Taburan Penduduk

Nama : Kelas :

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 7 : Taburan Penduduk 1. Pilih pasangan yang benar tentang faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang berikut.

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 2.

Rajah di atas paling tepat menunjukkan factor pertambahan penduduk di kawasan A felda B bandar C kampung baru D Stesen Transit Aliran Ringan 3. Antara berikut, faktor yang manakah merupakan tumpuan penduduk di Malaysia? I Tanih yang subur II Kawasan yang berpaya III Tanah pamah yang rata IV Kawasan yang bersaliran baik A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

4.

1

Kawasan berpenduduk jarang terdapat di kawasan yang bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 5. Maklumat di atas merujuk kepada A Kuching B Tasik Chini C Sungai Rajang D Delta Kelantan 6. Kawasan yang disenaraikan berpenduduk padat disebabkan oleh perkembangan sektor A pertanian B perniagaan C pelancongan D perindustrian 7. Bentuk muka bumi yang mempengaruhi taburan penduduk jarang ialah I kawasan berpaya II kawasan tanah tinggi III kawasan berhutan tebal IV bentuk muka bumi beralun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

8.

Kawasan berlorek dalam peta di atas menjadi tumpuan penduduk kerana mempunyai A pusat pentadbiran B pusat pelancongan C pusat penapisan petroleum D kawasan pertanian yang subur

2

9.

Kawasan yang berlorek dalam peta jarang penduduk kerana I berpaya II berhutan tebal III bersaliran buruk IV bergunung-ganang A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 10. Antara berikut, bandar yang manakah berkembang akibat daripada factor perlombongan? I Miri III Kerteh II Ipoh IV Kota Bharu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 11.

Mengapakah kawasan yang disenaraikan di atas mempunyai penduduk padat? A Tarikan pelancongan tanah tinggi B Tiada amalan perancangan keluarga C Kawasan perikanan dan pertanian D Tumpuan dalam pelbagai bidang pekerjaan 12. Yang manakah merupakan kawasan padat penduduk? I Lembah Kinta II Dataran Kelantan III Hulu Sungai Rajang IV Dataran Kedah-Perlis A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 13.

Senarai di atas menerangkan factor perkembangan A Kerteh B Bintulu

3

C Port Dickson D Johor Bahru 14. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan Zon Perindustrian Bebas yang diwujudkan di bawah Dasar Perindustrian Negara? I Ayer Hitam II Bayan Lepas III Pasir Gudang IV Telok Panglima Garang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 15. Faktor utama yang menyebabkan Kuala Lumpur mempunyai ramai penduduk ialah A pusat pentadbiran B bentuk muka bumi C kemudahan pengangkutan D peluang pekerjaan yang banyak 16.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili A pusat penapisan petroleum B pusat pencairan gas asli C kawasan pembalakan D lombong bijih timah 17.

Kegiatan yang manakah telah menyebabkan penduduk tertumpu di kawasan X? A Pertanian B Pelancongan C Penternakan D Perlombongan 18. Pusat Pengangkutan Dan Perhubungan4

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan I Paka III Kuala Pilah II Sepang IV Johor Bahru A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 19. Kepadatan penduduk Malaysia dikira berasaskan I pekerjaan II luas kawasan III jumlah penduduk IV jumlah warga asing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 20. Kawasan-kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk disebabkan oleh kegiatan ekonomi A perindustrian C perikanan B perlombongan D pertanian 21.

Kawasan yang bertanda X dan Y berpenduduk padat. Pembukaan dan perkembangan kedua-dua kawasan tersebut adalah hasil daripada A kegiatan pertanian B kegiatan pelancongan C kegiatan perindustrian D kegiatan perlombongan 22.

5

Kawasan yang mempunyai penduduk paling padat di Malaysia ialah kawasan bertanda A I C III B II D IV 23.

Antara berikut, kawasan yang manakah menjadi tumpuan penduduk kerana dipengaruhi oleh aktiviti yang sama? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 24. Antara berikut, negeri yang manakah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di Malaysia? A Johor B Selangor C Pulau Pinang D Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 25. Pilih pernyataan yang benar mengenai taburan penduduk di Malaysia. I Taburan penduduk adalah tidak sekata II Penduduk padat tertumpu di dataran pantai III Penduduk jarang tertumpu di kawasan pertanian IV Penduduk sederhana padat tertumpu di pedalaman Sabah dan Sarawak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 26. Kebanyakan penduduk padat Semenanjung Malaysia bertumpu di I pantai barat II pantai timur III kawasan utara IV kawasan tengah A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

6

27.

Kawasan berlorek mewakili tumpuan penduduk di kawasan bertanda A I C III B II D IV 28.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili A kawasan tiada penduduk B kawasan berpenduduk jarang C kawasan berpenduduk padat D kawasan berpenduduk sederhana 29.

Yang manakah kawasan berlorek di atas mempunyai penduduk yang jarang? AI C III B II D IV 30. Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi? I Pedalaman Sabah II Dataran Kedah III Lembah Klang IV Pantai Miri A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

7

31. Antara berikut, faktor sosioekonomi yang manakah menjadi tarikan penduduk untuk berhijrah? I Huru-hara II Pertanian III Perindustrian IV Keluasan tanah subur A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 32. Kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk kerana A tanih aluvium yang subur B sistem pengangkutan maju C bebas daripada bencana alam D kaya dengan sumber mineral 33.

Kawasan berlorek dalam rajah tersebut dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda A I C III B II D IV 34.

Senarai di atas berlaku disebabkan oleh faktor A diskrimasi kaum B peluang pekerjaan di bandar C ketidaksuburan tanih di desa D ketidakstabilan di pedalaman 35. Pernyataan yang manakah menerangkan taburan penduduk di Malaysia? I Taburan penduduknya tidak sekata II Jumlah penduduk Malaysia kira-kira 26 juta orang8

III Kebanyakan penduduk Malaysia bertumpu di pantai timur Semenanjung Malaysia IV Kira-kira 80% penduduk Malaysia tinggal di Semenanjung Malaysia A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 36.

Antara berikut, kawasan yang manakah menggambarkan taburan kepadatan penduduk Malaysia?

37. Antara berikut, yang manakah menyebabkan pantai barat Sabah mempunyai penduduk yang ramai? I Aktiviti pertanian terutama penanaman padi banyak dijalankan di sini II Kegiatan perindustrian yang maju telah menyediakan banyak peluang pekerjaan III Sistem pengangkutan dan perhubungan yang lengkap dan maju IV Bandar-bandar besar terdapat di sini A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 38.

9

Faktor-faktor di atas menggalakkan tumpuan penduduk di kawasan bertanda A I C III B II D IV 39. Kawasan berpenduduk sederhana biasanya menjalankan aktiviti ekonomi seperti I pertanian III pembalakan II perikanan IV perindustrian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 40.

Pernyataan di atas merujuk kepada A Lembah Kinta B Kota Kinabalu C Teluk Ramunia D Sungai Lembing 41. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pantai barat Semenanjung Malaysia mempunyai penduduk yang padat? I Banyak terdapat longgokan bijih timah II Terdapat pusat perindustrian yang maju III Terdapat dataran lanar yang luas dan subur IV Dataran pantai yang sempit dan sesak dengan penduduk A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 42.

Pernyataan tersebut merujuk kepada kawasan yang bertanda A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

10

43. Bandar-bandar di atas menjadi tumpuan penduduk kerana A banyak tempat yang menarik B peluang pekerjaan yang banyak C tanih yang subur untuk pertanian D kawasan yang selamat dan kurang masalah Social 44. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kawasan bandar menjadi tumpuan penghijrahan penduduk? I Peluang pekerjaan yang banyak II Berfungsi sebagai pusat perniagaan III Terdapat kemudahan asas yang lengkap IV Mempunyai banyak tapak pertanian yang Subur A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 45.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 46. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan I Pasir Gudang III Bayan Lepas II Sungei Way IV Kota Bharu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 47. Perlombongan bijih timah telah mewujudkan bandar-bandar seperti11

I Kuala Lumpur II Kemaman III Taiping IV Ipoh A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 48. Antara berikut, yang manakah faktor penyebab taburan penduduk Malaysia tidak seimbang? I Pekerjaan II Keadaan fizikal III Kesuburan tanih IV Perancangan keluarga A I, II dan III B I II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 49. Apakah fungsi Bandar raya Shah Alam? I Ibu negeri Selangor II Bandar perindustrian III Pusat kegiatan pembalakan IV Terdapat banyak peluang pekerjaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 50.

Antara berikut, kawasan yang manakah dianggap berpenduduk antara 50 hingga 200 orang sekilometer persegi? A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

12

51. Senarai di atas sangat penting dalam A pusat pengajian tinggi B industri kecil dan sederhana C aktiviti penanaman kelapa sawit D aktiviti perniagaan dan perdagangan 52. Apakah usaha yang diambil oleh kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar melalui Dasar Pertanian Negara? A Memperkenalkan kaedah bioteknologi B Menubuhkan Lembaga Ke