LITAR SKEMA

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LITAR SKEMA

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  1/52

  MODUL 2

  KOMPETENSI 2

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  2/52

  2.1 MEMBINA GAMBARAJAH SKEMA2.2 MELUKIS GAMBARAJAH SKEMA

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  3/52

  Rajah skema pemasangan domestk

  d!"ks #ag men"nj"kkanpengaghan e!ekt$k hngga ke akh$pengg"na mengk"t pa%aan&engaghan n dt"nj"kkan da!am

  #ent"k ga$san

  Rajah skema e!ekt$onk ada!ah sat"

  !"ksan sm#o!'sm#o! e!ekt$onk(ang dsam#"ng anta$a sat" sama!an dan mem#ent"k sat" !ta$ (ang#e$)"ngs mengk"t pa%aan

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  4/52

  MEMBINA GAMBARAJAH SKEMA

  Perkara Yang Diambil Kira

  Susun Atur Komponen

  Penyesuaian Saiz KomponenMelabel Kekemasan Corak Pendawaian Litar

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  5/52

  ELEMEN RAJAH SKEMA

  Dalam kaedah melukis litar skematerdapat

  Garisan bersambungGarisan terputusitik tamatanMenggelung

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  6/52

  Kaedah lazim yang digunakan untukmelukis garisan sama ada bersambungatau tidak bersambung!Sambungan itu hendaklah ditanda

  dengan titik

  1. GARIS BERSAMBUNG

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  7/52

  2. GARISAN *ER&U*US

  Menun"ukkan garisan tersembunyi bagisatu litar papan ber#etak elektronik yangdipandang dari bahagian atas danbahagian kuprum berada disebelah

  bawah

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  8/52

  Dari pandangan bawah

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  9/52

  Litar papan ber#etak

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  10/52

  Bil Bentuk garisan keterangan

  $

  Sambungansementara%penabi

  ran%gandinganmekanik%dawaipelindung

  &Sempadan '

  batasan

  (Mengumpulkankomponen

  Jens ga$san da!am penda%aane!ekt$k

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  11/52

  +. *I*IK *AMA*AN

  itik tamatan digunakan untukmenun"ukkan

  pun#a sambungan bekalan kuasa

  )syarat masukan )syarat keluaran

  itiktamatan itik

  tamatan

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  12/52

  ,. Mengge!"ng - !oopng

  Looping menun"ukkan sambungan tambahanlebih daripada satu komponen dalam sistempendawaian elektrik

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  13/52

  /ontoh $ajah skema sstempenda%aan

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  14/52

  /ontoh $ajah skema ka%a!anmagnetk

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  15/52

  /ontoh !"ksan skema e!ekt$onk

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  16/52

  /ontoh !"ksan te$0etak e!ekt$onk

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  17/52

  Lathan danpentaks$an

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  18/52

  LUKISAN SKEMA PENDAWAIAN

  SYARAT MELUKIS LITAR PENDAWAIAN

  1. ASINGKAN LITAR AKHIR MENGIKUT TEMPAT

  2. SATU LITAR AKHIR HANYA BOLEH MENAMPUNG MAKSIMUM 10

  LAMPU ATAU 10 KIPAS ATAU CAMPUR.3. UNTUK AIR COND ,ALAT KAWALAN PEMASAK DAN PEMANAS AIR

  HENDAKLAH DILETAKKAN BERSENDIRIAN/ SINGLE 20A

  4. UNTUK SOKET FIUS 16 A HANYA BOLEH MENAMPUNG 2 SOKET 13A

  ATAU 1 SOKET BERKEMBAR. UNTUK SOKET FIUS 20 A HANYA BOLEH MENAMPUNG 4 SOKET 13A

  ATAU 2 SOKET BERKEMBAR

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  19/52

  Litarpembekal

  Litarpenggu

  na

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  20/52

  CONTOH SOALAN

  Sebuah rumah memerlukan pendawaianelektrik. Anda dikehendaki membuat

  pengagihan litar akhir pengguna merujukkepada keperluan dan kehendak

  pemasangan seperti berikut:-Kepe$!"an &emasangan B! Unt &emasanganLamp" ka!mantang Lamp" ng"mpet Kpas s!ng +

  Kpas dndng 2Soket ke!"a$an 1+A +Unt &engha%angn

  1

  A!at Ka%a!an&emasak 1

  TULISKAN K$%$LUAN

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  21/52

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  8

  9

  6 X LAMPU KALIMANTANG,

  3 X KIPAS SILING

  TULISKAN KADAAN !"#DISINI

  TULISKAN K$%$LUAN%$!ASAN&AN DAN #ILAN&AN

  *A

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  22/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  23/52

  RAJAH SUSUN A*UR ELEK*RIK

  ajah susunatur elektrik adalahlukisan bentangan pemasangan 'ang

  menunjukkan kedudukan alattambah( peralatan dan kelengkapanelektrik dalam sesebuah pelankediaman atau bangunan. Kedudukan

  alat tambah atau kelengkapan ituakan ditunjukkan dalam bentuksimb)l

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  24/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  25/52

  KE&ERLUAN RAJAH SUSUN A*UR

  *. Kedudukan k)mp)nen

  Kedudukan alat tambah dan

  kelengkapan elektrik mestilah sesuaidengan keadaan dan tempat danmematuhi kehendakperaturan I$$ +ST!

  "th( pemasangan lebih dari satu lampudalam sebuah bilik dibenarkan tetapimengikut peraturan I$$ + ST!

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  26/52

  ,. K$L$&AAN UAN&

  K)mp)nen hendaklah diletakkanmengikut kesesuaian ruang plan susun

  atur untuk rajah susun atur elektrik.

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  27/52

  &em!han penempatan a!atam#ah

  Se#aga pengena!an a%a! kepada!"ksan #entangan3 pe$ka$a'pe$ka$a npe$!" dam#! pe$hatan se%akt"me!"ks gam#a$ajah #entanganpemasangan domestk.

  - S"s hendak!ah dtempatkan dtempat (ang m"dah d0apa3 tdakte$se!nd"ng ata" d tempat (angd!a$ang o!eh pe$at"$an IEE. Be$k"t

  a!ah #e#e$apa 0ontoh penempatan

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  28/52

  S"s dpasang da!am #!k d tepdndng pnt" mas"k ke #!k t" ke0"a!

  #!k mand. Ia mest!ah dpasang d!"a$ ata" mengg"nakan s"s ta$k.

  S"s 2 ha!a ata" s"s pe$anta$aan

  dg"nakan d !a!"an Ja!an3 kak !ma3tangga dan se#agan(a.

  Se#e$apa #o!eh s"s's"s (ang

  menga%a! !amp" ata" kpas d #!k(ang sama dk"mp"!kan #e$sama #agmenjmatkan penda%aan -pendek3kemas dan kem"dahan ka%a!an.

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  29/52

  - Setap #!k mest!ah memp"n(asek"$ang'k"$angn(a se#"ah !amp"

  ke0"a! #!k t" #esa$ dan meme$!"kan0aha(a (ang te$ang ata" #!k "nt"kkeg"naan khas.

  Be$k"t a!ah 0ontoh'0ontoh penempatan!amp" (ang ses"a.

  Lamp" #!k mand (ang #e$se#e!ahan

  dengan tandas dan #e$"k"$an da$pada, mete$ pe$seg #o!eh #e$kongsse#"ah !amp" (ang d!"kskan dtengah'tengah sempadan ked"a'd"a

  #!k.

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  30/52

  Lamp" dndng m"ngkn ses"a d#!k $ehat3 o!eh ke$ana 0aha(a (ang

  dapat dse#a$kan te$#atas3 #!angan!amp" pe$!"!ah dtam#ah !e#hda$pada sat".

  Bag mendapatkan kesem#angan0aha(a (ang dte$ma d sese#"ah#!k3 #asan(a !amp"'!amp" t" akand!"ks d tengah 5tengah #!k.

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  31/52

  Kpas s!ng d!"kskan dtengah'tengah #!k. Jka !e#h da$pada sat"3

  a mest!ah d pasang d tempat (angses"a aga$ ke!hatan sem#ang-6 &apan aghan dan a!at ka%a!an

  pengg"na dtempatkan da!am #!k sto$ata" d tep dndng pnt" mas"k$"mah.-6 Soket a!"$ ke!"a$ tdak #o!ehdpasang da!am #!k mand ata" dpa$as k"$ang da$pada +77mm da$

  pa$as !anta ke0"a! jens khas.

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  32/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  33/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  34/52

  LA*IHAN AN &EN*AKSIRAN

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  35/52

  RAJAH SUSUN A*URELEK*R8NIK

  ajah susun atur elektr)nikbermaksud susunan k)mp)nen-

  k)mp)nen elektr)nik di atas sekepingpapan litar teretak

  Setiap alat 'ang menggunakan

  k)mp)nen elektr)nik memerlukanpapan litar teretak untukmenempatkan pendawaian k)mp)nen

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  36/52

  KE&ERLUAN RAJAH SUSUN A*UR

  1.Ked"d"kan Komponen.

  Komponen e!ekt$onk hendak!ahds"s"n menegak ata" me!ntang

  mengk"t keses"aan dan e!akkanda$pada me!"ks ked"d"kan komponenmen(e$ong

  2. Ke!egaan $"ang

  Komponen hendak!ah d!etakkan

  mengk"t ke!"asan !ta$ papan te$0etak"nt"k $a ah s"s"n at"$ e!ekt$onk

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  37/52

  LI*AR SKEMA

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  38/52

  LANGKAH'LANGKAHN9AKena!past kak'kak komponen (ang

  #e$sam#"ng dengan p"n0a post) #ate$Kena!past kak'kak komponen (ang

  #e$sam#"ng dengan p"n0a negat) #ate$.Kena!past sam#"ngan kak'kak komponen

  se!e#hn(a #e$dasa$kan $ajah !"ksanpemasangan.

  B"at !aka$an !ta$.Semak !aka$an !ta$ dengan !ta$pemasangan.L"ks !"ksan !ta$ skematk #e$dasa$kan

  !aka$an !ta$ dengan mengg"nakane$a!atan !"ksan.

  /ARA'/ARA MELUKIS LUKISAN SKEMAARI&AA LUKISAN GAMBARAN

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  39/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  40/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  41/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  42/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  43/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  44/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  45/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  46/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  47/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  48/52

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  49/52

  LI*AR &A&AN *ER/E*AK

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  50/52

  MELUKIS LI*AR *ER/E*AK

  De/nisi litar papan teretak

  %"#+%rinted "iruit #)ard+%apan LitarTeretak adalah terdiri daripada sekeping

  papan 0b)ard1 'ang diperbuat daripadaS'nthenti esin #anded %aper 2ibrerglasssebagai penebat( manakala di atasn'a pulaadalah lapisan pengalir 0))per1 'ang telahdi)rakkan untuk men'ambung k)mp)nenelektr)nik di atas b)ard mengikut )rakdiagram+gambarajah litar 0iruit diagram1

 • 7/23/2019 LITAR SKEMA

  51/52

  LANGKAH'LANGKAH MELUKIS LI*ARBER/E*AK

  *.Tentukan sai3 papan lukisan 'ang hendakdilukis,.Lukiskan jalur p)siti4 dan negati4.5.Sai3 jalur bumi mestilah lebih besar daripada

  jalur k)mp)nen.a1Anggaran 6 7 mm7. Tentukan kedu