Majlis Mesyuarat Negara 10 Mac 2015 (Petang)

Click here to load reader

 • date post

  15-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Majlis Mesyuarat Negara 10 Mac 2015 (Petang)

 • PETANG HARI SELASA, 19 JAMADILAWAL 1436H / 10 MAC 2015M 44

  Majlis Mesyuarat disambung

  Pada pukul 2.30 petang

  Yang Berhormat Yang Di-Pertua:

  Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh. Ahli-Ahli

  Yang Berhormat, Persidangan Majlis

  Mesyuarat Negara disambung semula

  dengan membincangkan Rang Undang-

  Undang (2015) Perbekalan 2015/2016,

  tadi di peringkat Jawatankuasa.

  Maka bagi membolehkan kita

  meneruskan mesyuarat Jawatankuasa

  bersidang semula, saya tangguhkan

  Persidangan Majlis Mesyuarat Negara

  ini.

  (Majlis Mesyuarat ditangguhkan)

  (Mesyuarat bersidang sebagai

  Jawatankuasa)

  Ahli-Ahli Yang Berhormat, sekarang

  majlis ini bersidang sebagai

  Jawatankuasa bagi menimbangkan Rang

  Undang-Undang (2015) Perbekalan

  2015/2016. Alhamdulillah, pada

  Mesyuarat Jawatankuasa, yang telah

  kita adakan pada pagi tadi, seramai

  11 orang Ahli Yang Berhormat Yang

  Dilantik telah mengemukakan soalan-

  soalan bagi Tajuk SA14A hingga Tajuk

  SA25A Jabatan-Jabatan di bawah

  Jabatan Perdana Menteri.

  Dalam senarai saya masih lagi ada

  4 orang Ahli Yang Berhormat yang ingin

  untuk membuat pertanyaan terhadap

  tajuk-tajuk di bawah Jabatan Perdana

  Menteri ini. Sebelum saya

  mempersilakan Yang Berhormat

  Menteri-Menteri di Jabatan Perdana

  Menteri untuk mengemukakan jawapan-

  jawapan ataupun penerangan-

  penerangan terhadap soalan-soalan

  dikemukakan tadi, maka saya persilakan

  4 orang Ahli Yang Berhormat yang

  berkenaan ini untuk mengemukakan

  pertanyaan ataupun permintaan

  mereka. Mula-mula saya jemput Yang

  Berhormat Awang Haji Tahamit bin Haji

  Nudin.

  Yang Berhormat Awang Haji

  Tahamit bin Haji Nudin: Terima kasih

  Yang Berhormat Pengerusi.

  Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh. Kaola

  ingin membawakan SA17A Jabatan

  Perancangan dan Kemajuan Ekonomi.

  Tajuk ini telah dibawakan oleh beberapa

  rakan sejawatan sebalah pagi tadi.

  Walau bagaimanapun, kaola ingin

  menambah sedikit sahaja. Harga

  barang keperluan seharian, nampak

  seolah-olah tidak terkawal, kenaikan

  harga barang sering menjadi buah

  mulut orang ramai. Ramai orang

  memilih alternatif lain dengan membeli-

  belah di negara jiran untuk mendapat

  harga yang jauh lebih murah.

  Dalam masa jangka panjang, ini akan

  merugikan negara dari segi ekonomi

  bahkan mungkin sosial. Saya berharap

  ada inisiatif untuk tindakan yang

  sewajarnya. Sepatutnya ada pemikiran

  supaya pekan-pekan yang ada di Brunei

  bukan jadi pekan pelintasan sahaja.

  Jadikanlah pekan-pekan kita lebih

  menarik, kompetitif dalam semua segi

  bagi mengurangkan orang-orang kita

  berbelanja di luar negara. Jika dapat

  dikurangkan 20 peratus pun, kita sudah

 • PETANG HARI SELASA, 19 JAMADILAWAL 1436H / 10 MAC 2015M 45

  merasa bersyukur. Sekian terima kasih

  Yang Berhormat Pengerusi.

  Yang Berhormat Pengerusi:

  Sekarang saya jemput Yang Berhormat

  Datin Paduka Dayang Hajah Salbiah

  binti Haji Sulaiman.

  Yang Berhormat Datin Paduka

  Dayang Hajah Salbiah binti Haji

  Sulaiman: Terima kasih

  Yang Berhormat Pengerusi.

  Assalamualaikum

  Warahmatullahi Wabarakatuh. Kaola

  ada soalan di bawah dua tajuk. Tajuk

  No.1 SA14A Suruhanjaya Perkhidmatan

  Awam.

  1. Merujuk kepada titah Kebawah Duli

  Yang Maha Mulia Paduka Seri

  Baginda Sultan dan Yang

  Di-Pertuan Negara Brunei

  Darussalam mengenai kelambatan-

  kelambatan dalam proses kerajaan,

  kaola ingin bertanya kenapakah

  skim-skim perkhidmatan bagi

  pegawai-pegawai profesional seperti

  Skim Perkhidmatan Profesional

  Teknikal, Arkitek, Skim Profesional

  Kesihatan dan juga Skim

  Perkhidmatan Lalu Lintas Udara

  mengambil masa yang begitu lama

  untuk diluluskan sehingga ada

  sebilangan pegawai yang

  terkandung dalam skim-skim

  tersebut telah bersara sedangkan

  skim masih belum diluluskan?; dan

  2. Pada setiap tahun penuntut-

  penuntut yang lulus ijazah dan

  diploma dari ITB akan diberikan

  surat pengesahan tamat kursus dan

  keputusan-keputusan peperiksaan

  sebaik sahaja keputusan

  peperiksaan mereka telah

  dikeluarkan. Sementara upacara

  konvokesyen atau graduation

  mereka hanya akan diadakan kira-

  kira empat bulan kemudiannya atau

  ada yang lebih dari empat bulan

  lebih. Apa yang jadi masalah

  kepada penuntut-penuntut lulusan

  dari ITB ini ialah apabila mereka

  hendak menghadapkan borang

  permohonan untuk mendapatkan

  pekerjaan kepada Suruhanjaya

  Perkhidmatan Awam, permohonan

  mereka tidak diluluskan atau tidak

  diterima dengan alasan mereka tidak

  mempunyai sijil.

  Kenapakah Suruhanjaya Perkhidmatan

  Awam tidak membuat usaha kerjasama

  atau perundingan dengan ITB supaya

  surat pengesahan serta keputusan

  peperiksaan yang dikeluarkan oleh ITB

  dapat diiktiraf sementara menanti sijil

  yang akan diberikan semasa majlis

  konvokesyen?

  Di bawah Tajuk - SA23A Pusat

  Kebangsaan E-Kerajaan. Laporan United

  Nation e-Government Survey 2014

  Masihi yang dibuat setiap dua tahun

  sekali telah melaporkan bagi tahun 2014

  Masihi tempat kedudukan Negara Brunei

  Darussalam telah menurun ke tangga

  86, berbanding pada tahun 2010 Masihi

  yang Negara Brunei Darussalam

  menduduki tempat ke-68 dan meningkat

  ke tempat 54 pada tahun 2012 Masihi.

  Walaupun ranking ini, bukannya

  petanda yang wajib samaada negara

 • PETANG HARI SELASA, 19 JAMADILAWAL 1436H / 10 MAC 2015M 46

  berada dalam keadaan yang baik

  ataupun tidak, namun ia boleh

  digunakan sebagai alat bagi kerajaan

  mengenal pasti kelemahan, kekuatan

  serta cabaran-cabaran yang dihadapi

  oleh E-Kerajaan dan seterusnya boleh

  membantu merangka strategi dan dasar

  masa depan. Dalam menyediakan

  kajian tersebut, UNE Government telah

  meneliti tiga kriteria atau komponen

  bagi setiap negara iaitu availability of

  online service, telecommunication

  infrastructure dan human capacity.

  Bagi Negara Brunei Darussalam ketiga-

  tiga komponen ini telah dinilai menurun

  pada tahun 2014 Masihi. Malah terdapat

  beberapa buah negara yang mempunyai

  GDP yang lebih rendah daripada Negara

  Brunei Darussalam tetapi lebih tinggi

  dalam ranking tersebut.

  Soalan No.1, bagaimanakah pihak-pihak

  berkenaan seperti Pusat E-Kebangsaan

  (EGNC) atau AITI memastikan

  pelaburan negara yang besar dalam

  E-Kerajaan berbaloi dan menepati

  objektif-objektifnya?

  Soalan No.2, bagi memenuhi aspirasi

  negara ke arah knowledge base

  economy dan knowledge base society,

  bagaimanakah Pusat Kebangsaan

  E-Kerajaan memainkan peranannya

  sebagai facilitator dan leader

  bagi pengguna-pengguna kerajaan?

  Bagaimanakah AITI sebagai regulatory

  body bagi industri ICT menyeimbangkan

  pembangunan prasarana telekomunikasi

  di negara ini dengan usaha-usaha untuk

  meningkatkan penggunaan online

  serivce yang memuaskan di dalam

  kalangan agensi kerajaan dan orang

  awam serta sentiasa siap siaga

  memastikan kapasiti dan tahap

  prasarana telekomunikasi yang

  mencukupi kukuh, dinamik, berdaya

  tahan dan selamat digunakan untuk

  menangani pertumbuhan traffic

  penggunaan dan perubahan teknologi

  yang semakin pesat? Terima kasih

  Yang Berhormat Pengerusi.

  Yang Berhormat Pengerusi:

  Sekarang saya persilakan Yang

  Berhormat Orang Kaya Maha Bijaya

  Awang Haji Othman bin Uking.

  Yang Berhormat Orang Kaya Maha

  Bijaya Awang Haji Othman bin

  Uking: Terima kasih Yang Berhormat

  Pengerusi. Tajuk yang akan saya sentuh

  ialah SA18A mengenai Undang-Undang.

  Mengikut fatwa mufti, menghisap rokok

  adalah haram. Ia akan merosakkan

  penghisap rokok. Mengikut maklumat

  Kementerian Kesihatan, ramai rakyat di

  negara ini mengalami kanser paru-paru.

  Untuk merawat kanser paru-paru yang

  disebabkan oleh menghisap rokok,

  Kementerian Kesihatan telah

  memperuntukkan sebahagian besar

  peruntukan bagi merawat penyakit

  disebabkan oleh menghisap rokok.

  Adalah dianggarkan B$400 juta bagi kos

  untuk merawat pesakit dari kesan

  menghisap rokok dan penyakit yang

  tidak berjangkit menjelang tahun 2035

  Masihi.

 • PETANG HARI SELASA, 19 JAMADILAWAL 1436H / 10 MAC 2015M 47

  Soalan:

  1. Adakah kerajaan bercadang supaya

  menghisap rokok diharamkan sama

  sekali seperti mana yang dilakukan

  terhadap pengharaman minuman

  keras? Ia bukan saja dapat

  menjimatkan kos perubatan

  malahan sekali gus dapat dan

  mampu menggalakkan pengamalan

  gaya hidup sehat dalam kalangan

  rakyat dan masyarakat Negara

  Brunei Darussalam.

  2. Tajuk SA24A - Jabatan

  Perkhidmatan Elektrik. Jalan Lubok

  Pulau menuju ke Jabatan Kerja Raya

  Tutong jauhnya lebih kurang 2-3