MANUAL PENGGUNA Pengemaskinian maklumat ibu bapa ... ... MANUAL PENGGUNA Pengemaskinian maklumat ibu...

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MANUAL PENGGUNA Pengemaskinian maklumat ibu bapa ... ... MANUAL PENGGUNA Pengemaskinian maklumat ibu...

 • MANUAL PENGGUNA

  Pengemaskinian maklumat ibu bapa / penjaga

  secara dalam talian

  BAHAGI AN PENGURUSAN SEKOLAH HARI AN

  KEMENTERI AN PENDI DI KAN MALAYSI A

  ARAS 3 & 4 , BLOK E2 , KOMPLEKS E

  PUSAT PENTADBI RAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  62604 PUTRAJAYA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • TUJUAN

  ❑ Pengemaskinian Maklumat Secara Dalam Talian

  ❑ Tiada Pengisian Maklumat Berulang Kali

  ❑ Paparan Bilangan Anak Yang Bersekolah

  ❑ Maklumat Kesihatan Anak

  ❑ Pemantauan Maklumat oleh Ibu Bapa/Penjaga

  ❑ Capaian Boleh Melalui Mobile (Responsif)

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • DAFTAR PENGGUNA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Layari pautan portal https://public.moe.gov.my

  Masukkan nombor KAD PENGENALAN dan KATA LALUAN jika telah mempunyai ID

  Klik DAFTAR MASUK

  ATAU

  Klik PENGGUNA

  BARU jika belum

  mempunyai ID

  pengguna.

  Lengkapkan

  MAKLUMAT

  DIRI dan

  MAKLUMAT

  AKUAN

  1

  2

  1

  2

 • BERJAYA LOG MASUK

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Klik KEMASKINI

  MAKLUMAT

  3

 • KEMASKINI MAKLUMAT

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Paparan Anak-anak jagaan4

  Klik anak jagaan yang dipilih5

  Paparan anak jagaan yang

  dipilih 6

  7 Pilih dan klik maklumat yang hendak dikemaskini

  ▪ PROFIL ANAK JAGAAN

  ▪ ALAMAT ANAK JAGAAN

  ▪ MAKLUMAT PENJAGA

  ▪ PERAKUAN MAKLUMAT

  ▪ CETAK BORANG APDM

 • PROFIL ANAK JAGAAN

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  • PROFIL

  ANAK

  JAGAAN

  • ALAMAT

  ANAK

  JAGAAN

  8

  9

  IBU BAPA / PENJAGA

  MELAKUKAN KEMASKINI

  MAKLUMAT YANG PERLU JIKA TERDAPAT

  PERUBAHAN

 • MAKLUMAT PENJAGA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Jika selepas klik butang CARIAN dan tiada maklumat dipaparkan, sila berhubung dengan pihak sekolah bagi memastikan pihak sekolah telah mendaftar tuan/puan

  sebagai penjaga kepada anak tuan/puan

  • MAKLUMAT PENJAGA. Klik

  butang SIMPAN jika telah selesai. 10 • Masukkan nombor KAD PENGENALAN

  dan NAMA. Klik butang CARIAN. Jika

  paparan data telah ada, klik butang OK.

  11

 • MAKLUMAT PENJAGA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  • MAKLUMAT

  PENJAGA

  UTAMA. Klik

  butang

  SIMPAN jika

  telah selesai.

  12

  MAKLUMAT

  PENJAGA

  KEDUA. Klik

  butang

  SIMPAN jika

  telah selesai.

  13

  Jika selepas klik butang CARIAN di LANGKAH 11 dan

  maklumat dipaparkan, sila

  kemaskini maklumat yang terdapat

  perubahan atau masih belum diiai.

 • PERAKUAN

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  • PERAKUAN SEMAKAN

  MAKLUMAT. Sila klik

  dan tanda tick di petak

  PERAKUAN jika telah

  selesai.

  14 • CETAKAN BORANG APDM. Sila klik CETAK

  BORANG APDM jika

  tuan/puan hendak

  mencetaknya. Contoh

  cetakan borang.

  15

 • TERIMA KASIH

  B A H A G I A N P E N G U R U S A N S E K O L A H H A R I A N

  K E M E N T E R I A N P E N D I D I K A N M A L AY S I A

  A R A S 3 & 4 , B L O K E 2 , K O M P L E K S E

  P U S AT P E N TA D B I R A N K E R A J A A N P E R S E K U T U A N

  6 2 6 0 4 P U T R A J AYA

  © KERJASAMA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  Tel : 03-88849225

  E-mel : [email protected]

  MANUAL PENGGUNA Pengemaskinian maklumat ibu bapa / penjaga secara dalam talian TUJUAN DAFTAR PENGGUNA BERJAYA LOG MASUK KEMASKINI MAKLUMAT PROFIL ANAK JAGAAN MAKLUMAT PENJAGA MAKLUMAT PENJAGA PERAKUAN TERIMA KASIH