Masalah Litar Elektrik

Click here to load reader

 • date post

  07-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  129
 • download

  0

Embed Size (px)

description

litar elektrik

Transcript of Masalah Litar Elektrik

 • MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID TAHUN 5A3 MENGENAI

  KONSEP LITAR BERSIRI DAN LITAR SELARI MELALUI

  PENGGUNAAN PUZZLE BOARD

  Oleh:

  Nur Syazwani Binti Khamis, Pajuzi Bin Awang

  Jabatan Sains, IPG Kampus Dato Razali Ismail [email protected], [email protected]

  ABSTRAK

  Kajian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kefahaman murid

  tahun 5A3 mengenai konsep litar bersiri dan litar selari melalui penggunaan Puzzle Board. Seramai 5 orang responden tahun 5A3 dari Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga terlibat dalam kajian ini. Tinjauan masalah dilaksanakan dengan

  menggunakan beberapa instrumen iaitu analisis dokumen, ujian diagnostik dan

  pemerhatian. Hasil tinjauan awal masalah mendapati bahawa murid tidak dapat

  mengenal pasti simbol-simbol komponen elektrik dan gagal membezakan susunan

  litar bersiri dan litar selari. Puzzle Board dihasilkan bagi mengatasi masalah ini.

  Puzzle Board membantu murid untuk membina pengalaman belajar yang sebenar

  melalui penggunaan aktiviti hands-on. Instrumen kajian yang digunakan bagi

  merekod data ialah analisis dokumen, pemerhatian, ujian pra dan ujian pasca. Hasil

  dapatan kajian mendapati berlakunya peningkatan dari segi kebolehan murid dalam

  mengenal pasti simbol komponen elektrik serta mengenal pasti susunan litar bersiri

  dan litar selari. Peserta kajian juga menunjukkan peningkatan dalam kemahiran

  membina litar bersiri dan litar selari, dan menunjukkan peningkatan pencapaian

  dalam ujian pasca. Hasil pemerhatian menunjukkan berlakukan perubahan dari

  sudut tingkah laku dan penglibatan peserta kajian ketika sesi pengajaran dan

  pembelajaran dilaksanakan. Kesimpulannya, penggunaan Puzzle Board dapat membantu murid dalam mengenal pasti simbol komponen elektrik dan susunan litar

  bersiri dan litar selari.

  Kata Kunci: Puzzle Board, kefahaman, litar bersiri, litar selari.

  REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Pada praktikum fasa satu, pengkaji telah menjalani praktikum di Sekolah Kebangsaan Kubu,

  Marang dan pengkaji berkesempatan untuk mengajar tajuk Elektrik. sepanjang pengkaji mengajar

  tajuk tersebut, pengkaji mendapati bahawa murid-murid menghadapi masalah dalam mengenal

  pasti simbol komponen elektrik dan susunan jenis litar bersiri dan litar selari. Kemudian, pengkaji

  telah menjalankan praktikum fasa tiga di Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga, Kuala

  Terengganu. Sepanjang menjalani praktikum di sekolah tersebut, pengkaji juga telah berpeluang

  untuk mengajar tajuk Elektrik. Pengajaran bagi tajuk tersebut telah dijalankan selama seminggu

  dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, pengkaji telah mengedarkan beberapa lembaran

  kerja. Lembaran kerja tersebut diberikan bertujuan untuk menilai tahap kefahaman murid Tahun

  5A3 mengenai konsep litar bersiri dan litar selari. Berdasarkan kepada analisis dokumen,

 • pemerhatian dan ujian diagnostik yang dilaksanakan, pengkaji mendapati bahawa murid-murid

  tidak memahami isi pelajaran yang cuba disampaikan di dalam kelas. Masalah dikenal pasti

  melalui lembaran kerja yang diedarkan. Murid-murid dilihat tidak mampu untuk melukis kembali

  gambarajah litar dengan menggunakan simbol-simbol komponen elektrik. Selain itu, mereka juga

  dilihat masih lagi tidak dapat membezakan susunan litar bersiri dan litar selari. Rentetan daripada

  itu, murid-murid juga dilihat tidak mampu untuk membina litar yang sebenar berdasarkan

  gambarajah yang diberikan. Sehubungan dengan itu, pengkaji telah cuba untuk mengatasi masalah

  ini dengan menggunakan tanah liat bagi membentuk simbol-simbol komponen elektrik dan

  membina litar bersiri dan selari. Namun begitu, ianya dilihat tidak begitu berkesan kerana murid-

  murid masih lagi tidak dapat membina litar dengan betul. Oleh yang demikian, pengkaji

  berpendapat bahawa permasalahan utama murid-murid Tahun 5A3 adalah sukar untuk mengenal

  pasti simbol-simbol komponen elektrik serta susunan bagi litar bersiri dan litar selari.

  permasalahan ini dilihat sama seperti apa yang berlaku pada murid-murid di Sekolah Kebangsaan

  Kubu, Marang. Selain itu, pengkaji turut mendapati bahawa berdasarkan pemerhatian pengkaji

  terhadap tingkah laku murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Sains berlangsung, murid-

  murid dilihat tidak begitu aktif dan mereka juga mudah hilang tumpuan. Hal ini secara tidak

  langsung akan memberikan kesan buruk terhadap prestasi mereka.

  Bagi mengatasi masalah ini, pengkaji telah menjalankan suatu kajian tindakan bagi meningkatkan

  kefahaman murid mengenai konsep litar bersiri dan litar selari melalui penggunaan Puzzle Board.

  SOROTAN LITERATUR

  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), kefahaman didefinisikan sebagai keupayaan atau

  kemampuan untuk memahami, faham atau tidaknya seseorang akan sesuatu yang dipelajari,

  dibaca dan sebagainya. Oleh yang demikian, ujian keberkesanan pengajaran guru yang

  sebenarnya ialah pelajar itu sendiri. Secara keseluruhannya, keberkesanan proses pembelajaran

  dan pemudahcaraan seseorang guru akan dapat diukur melalui pencapaian semasa murid-murid

  tersebut.

  Penggunaan bahan bantu mengajar visual dilihat sangat membantu dalam meningkatkan lagi

  kefahaman murid mengenai sesuatu konsep Sains terutamanya bagi tajuk Elektrik. Teori

  kecerdasan pelbagai yang telah dipelopori oleh Howard Gardner, telah menyenaraikan kecerdasan

  visual-ruang sebagai antara salah satu daripada lapan jenis kecerdasan pelbagai (Aplikasi Teori

  Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, 2001). Oleh itu, tidak dapat dinafikan

  lagi bahawa gaya pembelajaran berunsurkan elemen visual membantu memudahkan lagi

  pemahaman sesuatu konsep baru dalam kalangan murid. Di samping itu juga, kajian lepas yang

  telah dijalankan oleh Cristopher Lu Wei Wang (2012) yang menyatakan bahawa penggunaan

  bahan visual membantu dalam meningkatkan pemahaman murid terhadap isi pelajaran yang

  disampaikan oleh guru. Jean Piaget (1962) dalam Mok Soon Sang (2011), beliau menyatakan

  bahawa tujuan bermain dalam belajar ialah untuk menggerakkan perkembangan kognitif kanak-

  kanak, di samping memperkukuhkan lagi pembelajaran baru dan membenarkan pembelajaran

  baru dijalankan dalam suasana santai. Apabila kognitif kanak-kanak dapat berkembang dengan

  baik, maka sudah pasti ianya akan membantu dalam melonjakkan prestasi akademik mereka. Nor

  Azrine (2013) beliau mendapati bahawa penggunaan puzzle dapat meningkatkan kebolehan murid

  dalam mengenal pasti bendera-bendera di Malaysia. Walaupun berlainan mata pelajaran dan

  bidang, namun pengkaji berpendapat bahawa penggunaan puzzle tetap sesuai diaplikasikan dalam

  mata pelajaran Sains khususnya bagi tajuk Elektrik.

 • Kajian lepas yang berkaitan dengan inovasi sedia ada bagi tajuk Elektrik mengetengahkan sebuah

  kit yang membolehkan peserta kajian membina sebuah litar elektrik yang lengkap dengan betul.

  Kajian tersebut telah dilaksanakan oleh Mohd Arif (2013). Bagi intervensi yang telah dihasilkan

  oleh pengkaji, pengkaji memasukkan unsur bermain sambil belajar melalui penggunaan puzzle

  dan ditambah dengan elemen visual iaitu simbol-simbol komponen elektrik pada kepingan puzzle.

  Selain itu, juga dalam intervensi yang dihasilkan oleh pengkaji, pengkaji telah menggunakan

  lampu LED dalam menentukan sama ada kepingan puzzle litar yang dicantum adalah betul atau

  tidak. Di samping itu, lampu LED tersebut juga dapat memberikan maklumat kepada peserta

  kajian mengenai jenis litar yang dibina olehnya iaitu sama ada litar bersiri atau litar selari.

  TUJUAN KAJIAN

  Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kefahaman murid sederhana

  Tahun 5A3 Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga mengenai konsep litar bersiri dan litar selari

  dengan menggunakan Puzzle Board.

  Objektif

  Penggunaan Puzzle Board dapat membantu murid tahun 5A3 Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga, dalam meningkatkan kefahaman mengenai konsep litar bersiri dan litar selari.

  Persoalan Kajian

  Bagaimanakah penggunaan Puzzle Board dapat membantu murid dalam meningkatkan kefahaman mengenai konsep litar bersiri dan litar selari?

  METODOLOGI KAJIAN

  Kajian tindakan ini melibatkan lima orang murid sederhana tahun 5 yang terdiri daripada dua

  orang murid lelaki dan tiga orang murid perempuan. Kesemua peserta kajian dipilih berdasarkan

  kepada analisis dokumen, ujian diagnostik dan pemerhatian. Model kajian yang digunakan dalam

  kajian tindakan ini ialah model Stephen Kemmis dan Mc Taggart (1988). Data kualitatif dianalisis

  secara deskriptif mengikut peserta kajian. Data dikumpul dengan menggunakan tiga jenis

  instrumen iaitu analisis dokumen, pemerhatian dan ujian pasca. Pengkaji memberikan beberapa

  lembaran kerja kepada peserta kajian. Setiap lembaran kerja yang diberikan adalah berbeza

  mengikut kepada kemahiran yang ingin diperhatikan. Lembaran kerja yang pertama adalah bagi

  menilai kepada kemahiran mengenal pasti simbol-simbol komponen elektrik serta kemahiran

  mengenal pasti susunan litar bersiri dan litar selari.

  Pemerhatian juga turut dibuat terhadap peningkatan kemahiran peserta kajian dalam membina

  litar bersiri dan litar selari. Setiap peserta kajian diminta membina litar sebenar berdasarkan

  kepada gambarajah litar yang diberikan. Segala gerak kerja yang ditunjukkan oleh peserta kajian

  dicatatkan di dalam senarai semak yang disediakan bagi menyokong pemerhatian yang dibuat.

  Hasil pemerhatian kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk deskriptif dan jadual kekerapan.

  Selain itu, ujian pasca dilaksanakan bagi melihat perubahan pencapaian peserta kajian dari sudut

  peningkatan markah. Berdasarkan ujian pasca juga, pengkaji turut membuat analisis bahagian-

  bahagian soalan di dalam ujian pasca yang menyumbang kepada peningkatan pencapaian markah

  peserta kajian. Pemerhatian dari sudut tingkah laku serta penglibatan peserta kajian selepas

  intervensi dijalankan juga turut dilaksanakan. Pemerhatian tersebut dilakukan dengan

  menggunakan pemerhatian berstruktur, yang mana borang senarai semak telah disediakan.

 • Perbandingan tingkah laku dibuat berdasarkan pemerhatian sebelum dan selepas intervensi

  dijalankan.

  SPESIFIKASI INTERVENSI

  Puzzle Board merupakan sebuah intervensi yang mudah serta senang untuk dikendalikan. Intervensi ini mempunyai sebuah board, dua buah lampu LED serta beberapa kepingan puzzle.

  Rajah 1: Puzzle Board

  Rajah 2: Bahagian Board Utama Puzzle Board

 • Bagi menggunakan Puzzle Board, peserta kajian hanya perlu melengkapkan kepingan puzzle yang disediakan. Kepingan puzzle tersebut perlu disusun di atas board yang disediakan. Sekiranya puzzle yang dibina betul, maka salah satu lampu LED akan menyala. Lampu tersebut

  bukan sahaja menandakan bahawa puzzle yang dibina oleh peserta kajian adalah betul, tetapi juga

  memberikan maklumat kepada peserta kajian mengenai jenis litar yang terdapat pada kepingan

  puzzle yang telah dilengkapkan oleh mereka. Kemudian, mereka hanya perlu mencatatkan jenis

  litar yang telah mereka lengkapkan ke atas lembaran kerja yang diberikan. Penggunaan Puzzle Board ini diaplikasikan pada fasa yang ketiga dalam Lima Fasa Needham iaitu fasa pencetusan idea. Signifikannya penggunaan intervensi ini pada fasa tersebut adalah kerana pada fasa tersebut,

  murid akan membina satu pengetahuan serta konsep baru terlebih dahulu sebelum mereka

  mengaplikasi pengetahuan serta konsep baru tersebut. Intervensi ini membantu murid dalam

  membina sebuah pengetahuan atau konsep asas berkenaan litar bersiri dan litar selari, bersesuaian

  dengan silibus yang terkandung dalam tajuk Elektrik.

  Rajah 3: Kepingan Puzzle Yang

  Disertakan Sekali Dengan Puzzle Board

  Rajah 4: Lampu LED Menyala Menandakan

  Bahawa Puzzle Yang Dibina Betul Dan

  Memberi Isyarat Mengenai Jenis Litar Yang

  Dibina

 • DAPATAN KAJIAN

  Objektif kajian yang terkandung dalam kajian tindakan ini ialah penggunaan Puzzle Board dapat membantu murid tahun 5A3 Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga dalam meningkatkan

  kefahaman mengenai konsep litar bersiri dan litar selari. Bagi mencapai objektif ini, pengkaji

  telah menggunakan instrumen analisis dokumen dan pemerhatian. Analisis dokumen dilakukan

  terhadap dua jenis lembaran kerja yang diberikan. Pengkaji telah menyenaraikan beberapa kriteria

  yang perlu dipenuhi oleh peserta kajian di dalam borang senarai semak yang disediakan. Antara

  kriteria yang dinilai ialah murid dapat mengenal pasti keempat-empat simbol dengan betul dan

  dapat menyatakan jenis litar melalui penulisan dengan betul. Pengkaji memfokuskan kepada

  dapatan kajian bagi peserta kajian 5 (PK5). Bagi lembaran kerja yang pertama, sebelum sesi

  intervensi dijalankan, PK5 dilihat tidak dapat mengenal pasti setiap simbol komponen elektrik

  dan beliau gagal melukis simbol komponen elektrik dengan betul. Selain itu, berdasarkan kepada

  analisis dokumen yang dibuat, pengkaji juga mendapati bahawa beliau tidak dapat melukis

  kembali gambarajah litar dengan menggunakan simbol komponen elektrik dengan betul dan

  kemas. Hal ini terbukti melalui analisis yang dibuat terhadap lembaran kerja kedua yang diberikan

  kepadanya. PK5 juga tidak dapat membezakan dua jenis litar iaitu litar bersiri dan litar selari,

  yang mana beliau dilihat sering kali tertukar dia antara dua jenis litar ini. Namun, setelah

  menjalankan sesi intervensi PK5 mula menunjukkan perubahan yang positif. Hasil analisis

  dokumen yang dilakukan terhadap dua lembaran kerja yang sama menunjukkan perubahan yang

  positif. Bagi lembaran kerja yang pertama, PK5 mampu mengenal pasti keempat-empat simbol

  komponen elektrik yang mana beliau mampu untuk melukis kesemua simbol dengan betul dan

  lukisannya juga dilihat semakin kemas. Manakala bagi lembaran kerja kedua, apabila diberikan

  gambarajah litar dan beliau perlu menterjemahkannya dengan melukis kembali menggunakan

  simbol komponen elektrik, beliau dapat melukisnya dengan betul dan setiap sambungan

  komponen juga adalah betul. PK5 juga mampu untuk menamakan jenis litar yang dilukis dengan

  betul. Beliau sudah tidak lagi tertukar di antara dua jenis litar tersebut. Hal yang sama juga dilihat

  berlaku terhadap peserta kajian yang lain. Peserta kajian yang lain turut menunjukkan peningkatan

  yang hampir sama dengan PK5.

  Instrumen pemerhatian turut digunakan bagi mencapai objektif kajian ini. Pemerhatian dilakukan

  terhadap kemahiran setiap peserta kajian dalam membina litar bersiri dan litar selari berdasarkan

  kepada gambarajah litar yang mengunakan simbol komponen elektrik. Pemerhatian yang

  dilakukan telah disokong dengan penggunaan borang senarai semak kemahiran. Berdasarkan

  kepada analisis yang dibuat, pada sebelum sesi intervensi dijalankan, PK5 tidak mampu untuk

  membina kedua-dua litar terutamanya litar selari. Apa yang dapat diperhatikan ialah PK5 tidak

  menggunakan kesemua komponen elektrik yang diperlukan untuk membina sebuah litar lengkap

  seperti suis. Di samping itu, susunan setiap komponen juga tidak kemas dan hal ini secara tidak

  langsung telah menghalang PK5 daripada membuat pemerhatian terhadap susunan litar bersiri dan

  litar selari. Sehubungan itu, PK5 juga tidak dapat membuat pemerhatian terhadap kecerahan

  mentol. Namun begitu, setelah sesi intervensi dijalankan, PK5 sudah mampu untuk

  menyambungkan kesemua komponen elektrik dengan betul dan kemas. Oleh itu, pemerhatian

  terhadap susunan litar bersiri dan litar selari serta kecerahan mentol dapat dibuat dengan sangat

  jelas. Peserta kajian lain juga dilihat mampu untuk membina kedua-dua jenis litar dengan baik

  dan sekiranya ada di antara mereka yang mengalami kesukaran dalam membina litar, salah

  seorang daripada mereka akan membantu. Hal ini membuktikan bahawa peserta kajian sudah

  mula memahami konsep litar bersiri dan litar selari.

  Selain itu, pengkaji telah menggunakan instrumen ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra dijalankan

  sebelum daripada sesi intervensi dijalankan ke atas kelima-lima peserta kajian. Markah ujian pra

 • menunjukkan kelima-lima peserta kajian memperoleh gred C dengan purata markah sebanyak

  43.8% sahaja. Namun, setelah intervensi dilaksanakan, berlaku perubahan yang

  memberansangkan dalam pencapaian markah peserta kajian iaitu purata markah yang diperolehi

  dalam kalangan lima orang peserta kajian adalah sebanyak 74%. PK5 menunjukkan peningkatan

  markah yang paling ketara iaitu memperolehi peningkatan markah sebanyak 35%. Bagi

  mengetahui dengan lebih lanjut mengenai faktor yang menyumbang kepada berlakunya

  peningkatan markah ini, pengkaji telah membuat analisis dokumen secara terperinci terhadap

  jawapan ujian pra dan pasca yang telah dijawab oleh PK5. Pengkaji mendapati bahawa sebelum

  sesi intervensi dijalankan, PK5 tidak dapat menjawab soalan bahagian struktur dengan betul.

  Selain itu, beliau juga didapati tidak dapat menjawab dengan betul kesemua soalan yang

  berbentuk eksperimen. Sebagai contoh, bagi soalan yang memerlukan PK5 untuk melukis

  kembali gambarajah litar dengan menggunakan simbol komponen elektrik, beliau dilihat seolah-

  oleh melukis kembali gambarajah asal yang diberikan dan ini yang menyebabkan beliau

  kehilangan banyak markah. Tambahan pula, beliau tidak mampu untuk menjawab soalan yang

  berbentuk eksperimen dan pengkaji berpendapat bahawa ianya berpunca daripada kegagalan

  beliau untuk membina litar bersiri dan litar selari semasa di kemahiran membina litar yang

  sebenar. Walau bagaimanapun, setelah sesi intervensi dijalankan, pengkaji mendapati bahawa

  PK5 sudah mampu untuk mendapat markah yang tinggi bagi soalan struktur bahagian B. PK5

  dapat melukis kembali gambarajah litar dengan menggunakan simbol komponen elektrik dan

  dapat menjawab soalan berbentuk eksperimen dengan sangat baik. Faktor ini yang banyak

  menyumbang kepada berlakunya peningkatan markah dalam ujian pasca bagi PK5 dan peserta

  kajian yang lain. Secara keseluruhannya, peningkatan markah dalam ujian pasca bagi kelima-lima

  peserta kajian adalah disebabkan oleh mereka banyak memperoleh markah pada bahagian B.

  Dari segi pemerhatian pula, pengkaji membuat pemerhatian terhadap tingkah laku peserta kajian

  secara keseluruhan pada sebelum dan selepas intervensi diperkenalkan. Apa yang dapat pengkaji

  katakan di sini ialah peserta kajian mula menunjukkan tingkah laku yang lebih positif setelah

  mereka berjaya mendapat markah yang lebih baik dalam ujian pasca. Sebelum intervensi

  dijalankan, PK5 dilihat kurang fokus sepanjang sesi PdP berlangsung. Beliau juga diperhatikan

  kerap bermain dan bersembang dengan rakan yang berhampiran dengannya. Namun begitu,

  setelah intervensi diperkenalkan dan setelah markahnya dalam ujian pasca meningkat berbanding

  markah ujian pra, beliau mula menunjukkan tingkah laku yang positif. PK5 semakin fokus semasa

  sesi PdP, lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugasan serta lebih berkeyakinan dalam

  menyiapkan sebarang jenis aktiviti. Perubahan ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan Puzzle Board dapat membantu peserta kajian dalam meningkatkan pencapaian mereka sekaligus dapat meningkatkan tingkah laku yang positif.

 • KESIMPULAN

  Secara keseluruhannya, Puzzle Board dapat membantu murid dalam meningkatkan kefahaman mereka terhadap konsep litar bersiri dan litar selari, sekaligus membantu meningkatkan

  pencapaian mereka terutamanya dalam tajuk Elektrik. Puzzle Board merupakan sebuah papan elektronik interaktif yang membolehkan peserta kajian membina serta melengkapkan kepingan

  puzzle yang mengandungi beberapa contoh berkenaan jenis litar bersiri dan litar selari. Intervensi

  ini secara tidak langsung telah memberikan peluang kepada peserta kajian untuk membina sebuah

  pengalaman belajar yang spesifik, iaitu bermula dengan contoh-contoh jenis litar bersiri dan litar

  selari. Contoh-contoh yang mereka perolehi ini kemudiannya akan dikembangkan sehingga

  membentuk idea atau konsep umum berkenaan litar bersiri dan litar selari. Pembelajaran secara

  induktif akan dapat membantu murid terutamanya peserta kajian dalam membina konsep Sains

  yang sebenar. Apabila peserta kajian dapat membina konsep Sains yang sebenar, maka sudah

  pasti mereka akan dapat memahami konsep litar bersiri dan litar selari tanpa berlaku sebarang

  miskonsepsi. Di samping itu, pengkaji percaya bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang

  mempunyai elemen visual didalamnya akan dapat membantu menggalakkan lagi pembelajaran

  murid-murid. Puzzle Board telahpun direka dengan mengintegrasikan unsur atau elemen visual didalamnya iaitu gambarajah litar bersiri dan litar selari dengan menggunakan simbol komponen

  elektrik. Penggunaan bahan bantu mengajar visual dilihat sangat membantu dalam meningkatkan

  lagi kefahaman murid mengenai sesuatu konsep Sains terutamanya bagi tajuk Elektrik. Hal ini

  selari dengan teori kecerdasan pelbagai yang telah dipelopori oleh Howard Gardner.

  Puzzle Board merupakan intervensi yang menggabungjalinkan unsur bermain dalam belajar melalui penggunaan puzzle. Penggunaan kaedah bermain sambil belajar dapat meningkatkan

  pencapaian murid dalam mata pelajaran Sains. Selain itu, berdasarkan kepada hasil dapatan

  pemerhatian tingkah laku yang dibuat oleh pengkaji mendapati bahawa apabila berlakunya

  peningkatan dalam markah ujian pasca, peserta kajian menunjukkan perubahan tingkah laku yang

  positif. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya menunjukkan peserta kajian

  semakin bersemangat untuk belajar, semakin fokus semasa sesi pengajaran dan pembelajaran

  berlangsung serta semakin aktif melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

  Sekiranya diperhatikan dari segi kekuatan yang ada pada intervensi ini ialah ianya dapat menarik

  minat murid untuk menggunakannya memandangkan ianya mempunyai visual yang menarik dan

  penggunaan lampu LED yang turut menarik minat murid. Selain itu, isi pelajaran juga dapat

  disampaikan dengan mudah, kreatif dan menarik. Puzzle Board juga dapat membantu meningkatkan kefahaman dan pencapaian murid bagi tajuk Elektrik. Walau bagaimanapun,

  terdapat beberapa kekurangan pada intervensi ini, iaitu dari segi kualiti kepingan puzzle.

  Kepingan puzzle dibina daripada Styrofoam dan ianya perlu dikendalikan dengan berhati-hati

  supaya tidak mudah patah. Selain itu, intervensi ini juga perlukan penyelenggaraan berkala kerana

  ianya menggunakan bateri. Bateri perlu diganti apabila kehabisan kuasanya. Namun begitu, masih

  ada beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi meningkatkan lagi keberkesanan

  intervensi ini. Antaranya ialah meningkatkan triangulasi data, mengaplikasikan penggunaan

  intervensi ini dalam tajuk lain, dan intervensi ini dihasilkan dalam bentuk yang lebih interaktif

  dengan memasukkan unsur TMK.

 • RUJUKAN

  Azizi Yahya, S. H. (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan . Kuala Lumpur : PTS

  Professional Publishing Sdn. Bhd.

  Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

  (2008). Buku Manual Kajian Tindakan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional

  Malaysia Berhad.

  Edinin, R. (2012). Penyelidikan Tindakan Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind

  Horizons Sdn. Bhd.

  Fariz, N. M. (2006). Persepsi Guru Pelatih Tahun 5 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Awam/ Elektrik/ Jentera) Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Bagi

  Matapelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Sekolah . UTM: Tesis Sarjana Muda.

  Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic

  Book.

  Ing, C. S. (2012). Penggunaan Kaedah Penyelesaian Masalah Berdasarkan Eksperimen Untuk

  Membantu Murid Tahun Lima Memahami Tajuk Litar Bersiri dan Selari. Koleksi Artikel

  Penyelidikan Tindakan PISMP SN Amb. Januari 2009, 239-253.

  Jantan, R. (2011). Meningkatkan Kemahiran Murid Untuk Mengira Kuasa Elektrik Dengan

  Menggunakan Gambarajah Piramid. Melaka.

  Keow, C. L. (2009). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

  McTaggart, K. &. (1988). Dalam Bahagian Perancangan dan Pengkajian Dasar Pendidikan. In

  Manual Kajian Tindakan. Kuala Lumpur: BPPDP, KPM.

  Noor, M. N. (10 Mac 2013). Minat Pelajar Terhadap Sains Perlu Ditingkat. Utusan Malaysia.

  Noriati A. Rashid, B. P. (2009). Murid dan Alam Belajar. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar

  Sdn. Bhd.

  Ong Sze Chong, Z. M. (2013). Faktor Jantina, Kaum, Aliran Kelas dan Hubungannya Dengan

  Kecerdasan Emosi Murid Dalam Mempelajari Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa

  Melayu, 12-23.

  Sang, M. S. (1991). Pedagogi 2: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mikro . Kuala Lumpur:

  Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

  Subahir, H. S. (n.d.). Teknik BERMADU: Satu Kaedah Meningkatkan Penguasaan Subtopik

  Hukum Ohm dan Hukum Voltan Kirchoff Dalam Kalangan Murid 5 Kejuruteraan

  Elektrik 1. Johor: Tesis: Kajian Tindakan Tidak Diterbitkan.

  Zalizan Mohd Jelas, S. R. (2005). Prestasi Akademik Mengikut Gender. Jurnal Pendidikan 30,

  93-111.

  Nor Azeanie Che Azmi. (2010). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Pendidikan

  Masyarakat . Tesis tidak diterbitkan, Universiti Perguruan Sultan Idris, Perak, Malaysia.

 • Hajah Noresah Baharom. (2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

  dan Pustaka.

  Christopher Lu Wei Wang. (2012). Kesan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Visual Dalam

  Pengajaran Subjek Sains Tahun 3. Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012,

  87-101.

  Mohd Arif Azam. (2013). Meningkatkan Kefahaman Responden Bagi Tajuk Elektrik Dengan

  Menggunakan KERIS Bagi Tahun 5 Arif. Tesis tidak diterbitkan, IPG Kampus Dato'

  Razali Ismail, Terengganu, Malaysia.