Mate 2 Updated Baru

download Mate 2 Updated Baru

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  6

Embed Size (px)

description

RPT

Transcript of Mate 2 Updated Baru

Rancangan Pelajaran Tahunan Matematik Tahun 2 / 2014StandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORNombor bulat1.1 Menama dan(i) Menamakan nilai nombor hinggaB1D1E1MenamakannomborDANhinggga 1000menentukan nilai1000bulat sehingga 1000OPERASInombora.Membaca sebarang nombor yang diberidanmembilangsecara,Minggu 1dalam perkataansatu-satu, dua-dua, lima-b.Menyebut sebarang nombor yang diberilima,sepuluh-sepuluh,c.dalam bentuk angkaseratus-seratusMemadan angka dengan namanya dalamperkataanB2D1E1Menyatakan kuantiti(ii) Menentukan nilai nombor hinggaobjek sehingga 1000dengan:1000a)Menamakan dana.Menunjukkan kuantiti bagi nombor yangmenulis nombordisebut dengan menggunakan objek,dalam perkataan ataugambar, garis nombor dan abakus 4:1angka.b.Memadankan kumpulan objek denganMinggu 2nomborb)Membilangc.Menyusun kumpulan objek, kad gambarsecara, satu-satu,dan kad angka mengikut tertib menaikdua-dua,dan tertib menurunlima-lima, sepuluh-d.Membandingkan dua nombor dansepuluh, seratus-menyebut sebarang nombor yang terletakseratusdi antaranyac)Memadand)Membanding,menyusun ataumelengkapkan1.2 Menulis(i) Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabilarangkaian nombornombordiberi nombor itu dalam perkataansecara tertib menaikMinggu 3atau menurunStandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORNombor bulat1.2 Menulis(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nomborB2D1E1DANhinggga 1000nomborhingga 1000Menyatakan kuantitiOPERASIobjek sehingga 10001.3 Melengkapkan(i) Membilang nombor dalam lingkungan 1000dengan:e)Menamakan dansebarangsecara :menulis nomborrangkaian nombor(a) seratus-seratusdalam perkataan atau(b) sepuluh-sepuluhMinggu 4angka(c) satu-satuf)(d) dua-duaMembilang secara,satu-satu, dua-dua,(e) lima-limalima-lima, sepuluh-tertib menaik dan menurunsepuluh, seratus-seratus1.3 Melengkapkan(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nomborg)Memadansebarangdalam lingkungan 1000 secara:h)Membanding,rangkaian nombor(a) seratus-seratusmenyusun atauMinggu 5(b) sepuluh-sepuluhmelengkapkan(c) satu-saturangkaian nombor(d) dua-duasecara tertib menaik(e) lima-limaatau menuruntertib menaik dan menurunMinggu 61.4 Menentukan(i) Menamakan nilai tempat bagi setiapB2D2E1nilai tempat bagidigit dalam sebarang nombor hinggaMenyatakan nilai tempatsebarang nombor1000dan nilai digit bagi(ii)Menyatakan nilai digit bagi sebarangnombor bulat sehingga1000nombor hingga 1000(iii)Menyatakan nilai tempat dan nilaidigit bagi sebarang nombor denganmenggunakan abakus 4:1StandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORNombor bulat(iv)Mencerakinkan sebarang nomborB2D2E2DANhinggga 1000dalam:Mencerakinkan sebarangOPERASIa.sebutan ratus, puluh dan sanombor dalam ratus,b. bentuk panjang yang menunjukkan nilaipuluh dan sasetiap digit1.5(i) Membundarkan sebarang nomborB3D2E1Membundarkanhingga 1000 kepada puluh dan ratusMembundarkan nomborMinggu 7sebarang nomboryang terdekatbulatsehingga1000kepada puluh dankepadapuluh danratusratus terdekatterdekatTambah Dalam2.1 Menambah(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tigaLingkungan 1000sebarang duadigit tanpa mengumpul semulanombor(ii)Menambah sebarang dua nombor hingga tigadigit dengan mengumpul semula dari:a.sa ke puluhb.puluh ke ratusc. sa ke puluh dan puluh ke ratushasil tambahnya hingga 1000Minggu 82.1 Menambah(iii)Menambah sebarang dua nombor dengansebarang duamenggunakan abakus 4:1nombor2.2 Menambah(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tigaB3D1E1sebarang tigadigit tanpa mengumpul semulaMelakukan operasi asasnombortambah bagi sebarang 3(ii)Menambah sebarang tiga nombor hingga tiganombor bulat hingga 3digit dengan mengumpul semula dari:digit dan hasila.sa ke puluhtambahnya tidakb.puluh ke ratusmelebihi 1000.c. sa ke puluh dan puluh ke ratushasil tambahnya hingga 1000StandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORTambah Dalam2.2 Menambah(iii)Menambah sebarang tiga nombor denganDANLingkungan 1000sebarang tigamenggunakan abakus 4:1OPERASInombor2.3 Menyelesaikan(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematikMinggu 9masalah tambahtambah yang diberi(ii)Menyelesaikan masalah harian yangB4D1E1Menyelesaikanmasalahmelibatkan penambahan dua nomboryangmelibatkanpenambahanduanombordanhasiltambahnyatidakmelebihi 1000Minggu 10PENTAKSIRAN SUMATIF 1Tolak Dalam3.1 Menolak(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tigaB3D1E2Minggu 11digit tanpa mengumpul semulaMelakukan operasi asasLingkungan 1000sebarang duanombortolak bagisebarang2nombor bulat hingga3(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tigadigit dengan mengumpul semula dari:digit.a.puluh ke sab.ratus ke puluhc. ratus ke puluh dan puluh ke sa(iii) Menolak sebarang dua nombor denganmenggunakan abakus 4:13.2 Menolak(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripadaMinggu 12berturut-turut duasebarang nombor hingga 1000 tanpa dan dengannombor daripadamengumpul semulasebarang nombor(ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripadasebarang nombor hingga 1000 denganmenggunakan abakus 4:1StandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORTolak Dalam3.3 Menyelesaikan(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematikDANLingkungan 1000masalah tolaktolak yang diberiOPERASI(ii) Menyelesaikan masalah harian yangB4D1E2melibatkan penolakan dua nomborMenyelesaikanmasalahyangmelibatkanpenolakan dua nomborMinggu 13CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1Darab4.1 Menulis ayat(i) Membina dan menyebut kumpulan samamatematik bagibanyak menggunakan :Minggu 14operasi daraba.bahan konkritb.gambarc.garis nombor(ii) Menulis ayat matematik tambah berulang:a.dua-duab.lima-limac.sepuluh-sepuluhd.empat-empat(iii)Memperkenalkan simbol darab dan samaB1D3E1dengan:Mengenal simbol (), ()a.Mengguna dan mempelbagaikandan (=)perbendaharaan kata yang relevan dalamB3D1E3Minggu 15konteks darab,Menulisayatmatematikb.Menulis simbolnya,darabdanbahagic.Menggunakan simbol bagi menulis ayatberdasarkan situasimatematik berdasarkan situasi yangdiberi(iv)Menulis ayat matematik darab apabila diberikumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluhdan empat-empat berbantukan :Minggu 16a.objekb.gambarc.garis nomboryang sama banyakStandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORDarab4.1 Menulis ayat(v)Menulis operasi darab yang sama jawapannyaB3D1E4Minggu 17DANmatematik bagidengan operasi darab yang diberi denganMelakukan operasi asasOPERASIoperasi darabmengubah susunan nombor yang didarabkandarab(sifirdua,lima,sepuluh dan empat) danbahagi(melibatkanpembahagiandengandua,lima, sepuluhdanempat)Minggu 18PENILAIAN FORMATIFMinggu 19PENTAKSIRAN SUMATIF 24.2 Melengkap(i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat denganMinggu 20Minggu 21ayat matematikberpandukan:daraba.objek konkritb.gambarc.garis nombor(ii)Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar(iii)Melengkapkan ayat matematik darab yangmelibatkan sifar, dua, lima, 10, empat, satu dansifar.4.3 Menyatakan(i)Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10,secara spontanempat, satu dan sifar mengikut:sifir daraba.tertib menaikb.rawakc. salah satu daripada dua nombor yangdidarab untuk memberi hasil darabtertentu(ii)Menunjukkan hasil darab denganmenggunakan abakus 4:1StandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORDarab4.4 Menyelesaikan(i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empatB4D1E3Minggu 22DANmasalah harianbagi:OPERASIyang melibatkana.Mereka cerita berdasarkan ayatMenyelesaikan masalahsifir darabmatematik darab yang diberipendaraban dua nomborb.Menyelesaikan masalah harian yangyangmelibatkansifirmelibatkan pendaraban dua nombordua, lima, sepuluhdanempatBahagi5.1 Menulis ayat(i) Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua, lima-matematik bagilima, sepuluh-sepuluh dan empat-empatoperasi darabdengan menyatakan kumpulan yang diperolehidengan menggunakan :a.objekb.gambarc.garis nomborMinggu 23CUTI PERTENGAHAN TAHUNMinggu 245.1 Menulis ayat(ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan samaB1D3E1matematik bagidengan:Mengenal simbol (), ()operasi daraba.Menggunakan dan mempelbagaikanperbendaharaan kata yang relevan dalamdan (=)Minggu 25konteks bahagib.Menulis simbolnyac.Menggunakan simbol bahagi dan samadengan bagi menulis ayat matematikberdasarkan situasi yang diberi(iii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:B3D1E4a.pengumpulanMelakukan operasi asasMinggu 26b.pengongsiandarab (sifir dua, lima,c.tolak berturut-turutsepuluh dan empat) dand.songsangan operasi darabbahagi(melibatkanpembahagian dengandua, lima, sepuluh danempat)StandardMingguBidangTopikkandunganStandard PembelajaranStandard Prestasi& TarikhPembelajaranMurid dibimbingMurid berupaya untuk;untuk;NOMBORBahagi5.2 Melengkap(i) Melengkapkan ayat matematik yangDANayat matematikmelibatkan pembahagian dengan dua, lima,OPERASIbahagisepuluh dan empat berpandukan:Minggu 27a.objek konkritb.gambarc.garis nombor(ii)Menentukan nilai bagi pembahagian dengansatu(iii) Menentukan nilai bagi pembahagianMinggu 28melibatkan nombor yang dibahagi adalah sifar(iv) Melengkapkan ayat matematik bahagi yangmelibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dansifar.5.3 Menyatakan(i) Menyatakan secara spontan pembahagiansecara spontandengan dua, lima, 10, empat, satu dan sifaryang melibatkanmengikut:pembahagiana.tertib menaikb.rawakMinggu 29c. salah satu daripada dua nombor yangdibahagi untuk memberi hasil bahagitertentu dalam pembahagian apabiladisoal(ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1Minggu & TarikhBidang PembelajaranTopikStandard Kandyngan Murid dibimbingStandard Pembelajaran Murid berupaya untuk;Standard Prestasiuntuk;NOMBORBahagi5.4 Menyel