Mesyuarat disambung pada Yang jam 2.30 petang Yang Images/reports/hansard... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mesyuarat disambung pada Yang jam 2.30 petang Yang Images/reports/hansard... · PDF...

PETANG HARI SELASA, 3 RABIULAKHIR 1432 / 8 MAC 2011 281

Mesyuarat disambung pada jam 2.30 petang

Yang Di-Pertua: Bismillahir Rahmanir

Rahim, Ahli-Ahli Yang Berhormat,

Persidangan Majlis Mesyuarat Negara

sekarang disambung semula dan masih lagi

kita membahaskan Tajuk-Tajuk Rang

Undang-Undang Perbekalan 2011/2012.

Pagi tadi Mesyuarat Jawatankuasa telah

selesai meluluskan 4 buah tajuk di bawah

Kementerian Perindustrian dan Sumber-

Sumber Utama maka bagi membolehkan

Mesyuarat Jawatankuasa bersidang

semula dengan sepenuhnya maka majlis

Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini

ditangguhkan. Sekian

(Majlis Mesyuarat ditangguhkan)

(Majlis bersidang sebagai Jawatankuasa)

Yang Berhormat Pengerusi: Bismillahir

Rahmanir Rahim, Ahli-Ahli Yang Berhormat,

kita masih lagi membincangkan Tajuk-Tajuk

di bawah Kementerian Perindustrian

dan Sumber-Sumber Utama. Sekarang

Mesyuarat Jawatankuasa ini berpindah

kepada Tajuk seterusnya iaitu Tajuk Kecil

SH05A - Badan Kemajuan Industri Brunei

(BINA).

Jurutulis: Tajuk SH05A - Badan Kemajuan

Industri Brunei (BINA).

Yang Berhormat Pengerusi: Ahli-Ahli Yang

Berhormat, sekarang saya bukakan Tajuk

SH05A - Badan Kemajuan Industri Brunei

(BINA) untuk diperbahaskan.

Yang Berhormat Pengerusi: Yang

Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji

Ahad, silakan.

Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman

bin Haji Ahad: Bismillahir Rahmanir

Rahim, Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh. Terima Kasih Yang

Berhormat Pehin Pengerusi dan Ahli-ahli

Yang Berhormat. Bagi rakyat dan penduduk

Daerah Temburong terutamanya bagi

peladang-peladang atau petani-petani

dan pengusaha-pengusaha lainnya, tidaklah

keterlaluan abis kaola mengucapkan

setinggi-tinggi penghargaan terima kasih

di atas usaha-usaha yang sedang dan telah

dibuat oleh Kementerian Perindustrian

dan Sumber-Sumber Utama dalam

memperkembangmajukan apa-apa jua

projek di Daerah Temburong sama ada

di bidang pertanian, perikanan dan

perusahaan dan dalam mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi.

Perkara yang akan kaola suarakan di dewan

yang mulia ini mengenai dengan tapak

Industri Batu Apoi, Temburong. Oleh

kerana pengusaha bumiputera di Daerah

Temburong ini kurang berkemampuan dari

segi membangunkan perusahaan dan

industri yang kecil dan sederhana di Tapak

Industri Batu Apoi yang ada pada masa ini,

walaupun bayaran sewa dikenakan pihak

kerajaan adalah murah, namun jika diambil

kira pandangan daripada penduduk atau

pengusaha di daerah ini telah menjelaskan

bahawa mereka kurang berkemampuan

mengusahakan perusahaan di tapak

tersebut, memandangkan kos pembinaan

dari segi bangunan yang tidak termasuk

dengan kos yang lain yang ditanggung oleh

PETANG HARI SELASA, 3 RABIULAKHIR 1432 / 8 MAC 2011 282

pengusaha. Yang Berhormat Pehin

Pengerusi, dari itu dicadangkan akan

mendapat pertimbangan daripada pihak

kerajaan melalui Kementerian Perindustrian

dan Sumber-Sumber Utama akan dapat

mengkaji semula penyewaan tapak

berkenaan. Cadangan ialah di Tapak

Industri Batu Apoi yang ada pada masa ini

yang masih lagi belum dibangunkan

hendaklah dibangunkan dengan bangunan

yang baru.

Bangunan itu disewakan kepada pengusaha

adalah sama seperti penyewaan bangunan

di tapak industri di daerah yang lain, yang

mana bangunan telah di buat oleh kerajaan

dan disewa oleh pengusaha. Kaola juga

ingin bertanya bilakah Tapak Industri Batu

Apoi yang ada pada masa ini dapat

dibangunkan? Sekian, Yang Berhormat

Pehin Pengerusi.

Yang Berhormat Pengerusi: Terima kasih,

ada lagi Ahli-Ahli Yang Berhormat lain yang

ingin bercakap. Silakan Yang Berhormat Haji

Mohd. Shafiee bin Ahmad.

Yang Berhormat Awang Haji Mohd.

Shafiee bin Ahmad: Yang Berhormat Pehin

Pengerusi, Saya ingin menyentuh satu

perkara iaitu bahawa selain dari memberi

perkhidmatan kemahiran dan mengadakan

kursus-kursus keusahawan dan bantuan

pinjaman mikro kepada pengusaha-

pengusaha tempatan, dicadangkan BINA

harus juga memikirkan supaya

mengintegrasikan semua SME yang ada

di Negara Brunei Darussalam supaya

mereka lebih bersatu dan kuat dalam

menyumbang khidmat kepada negara tanpa

bersaing sesama sendiri terutama sekali

dalam menembusi pasaran antarabangsa.

Jadi integrasi ini adalah sebagai satu

langkah usaha ke arah membantu

pengusaha-pengusaha kecil di seluruh

negara memandangkan saiz penduduk

negara kita yang kecil ini.

Soalan saya apakah perancangan strategik

MIPR khususnya BINA ke arah membantu

SME meningkatkan prestasi penerokaan

pasaran antarabangsa. Sekian Yang

Berhormat Pehin Pengerusi.

Yang Berhormat Pengerusi: Terima kasih,

ada lagi Ahli-Ahli Yang Berhormat yang lain.

Silakan.

Yang Berhormat Awang Haji Bakar bin

Mansor: Terima kasih Yang Berhormat

Pehin Pengerusi. Abis kaola bercakap

mengenai dengan koperasi-koperasi yang

ada di Negara Brunei Darussalam,

khususnya di Daerah Brunei dan Muara.

Melihat situasi koperasi-koperasi yang ada

sekarang nampaknya ada di antara koperasi-

koperasi yang sudah lama ianya hanya kalau

dikatakan hanya mendatar sahaja

kemajuannya dan ada pula koperasi-

koperasi yang belum lama ditubuhkan

kemajuannya adalah melonjak daripada

koperasi-koperasi yang sudah lama. Walau

macamanapun mengikut pandangan saya,

melihat dari segi kemajuan koperasi-koperasi

yang ada ini besar kemungkinan ianya akan

lebih menurun dan dikhuatiri ianya akan lebih

tidak maju. Dipohonkan dan disarankan

kepada pihak yang berkenaan supaya

koperasi-koperasi yang ada di Daerah

Brunei dan Muara ini supaya ianya dapat

PETANG HARI SELASA, 3 RABIULAKHIR 1432 / 8 MAC 2011 283

dipantau dan dibantu dalam beberapa segi

supaya koperasi-koperasi yang ada ini tidak

akan lebih mendapat kerugian dan lebih

teruk di masa yang akan datang. Terima

kasih.

Yang Berhormat Pengerusi: Terima kasih,

ada lagi Ahli-Ahli Yang Berhormat yang lain.

Kalau begitu saya persilakan Yang

Berhormat Menteri Perindustrian dan

Sumber-Sumber Utama.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri

Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya

bin Begawan Mudim Dato Paduka

Haji Bakar: Bismillahir Rahmanir

Rahim, Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh. Yang Berhormat Pehin

Pengerusi dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat

Negara. Mengenai dengan Tapak Industri

Batu Apoi yang di sebelahnya telah pun

dibina satu bangunan dan sebelahnya itu

masih kosong. Ini akan dibangunkan

secepat mungkin dalam tahun ini juga,

Kawasan itu memanglah sudah lapang untuk

disiapkan tetapi memandangkan keperluan

di Temburong seperti yang disebutkan

oleh Yang Berhormat itu keupayaan untuk

membayar mungkin kurang daripada

koperasi-koperasi lain barangkali terpaksa

kementerian menilai konsep yang sesuai

untuk membina bangunan yang sesuai

di sana supaya mereka boleh bertapak

di sana dengan sewa dan harga kos

pembangunan yang rendah. Jadi barangkali

itu dapat disesuaikan. Di samping itu

barangkali dalam keadaan menimbangkan

sewa-sewa yang sesuai itu seperti yang

disebutkan oleh Yang Berhormat Awang Haji

Sulaiman bin Haji Ahad, Daerah Temburong

merupakan daerah yang dikenakan sewa

yang paling rendah bagi bangunan tapak-

tapak industri yang dikawal oleh BINA. Ini

adalah disebabkan memandangkan

keperluan demand di Temburong tidak

begitu banyak. Jadi yang paling

rendah adalah di Daerah Temburong. Walau

macamanapun, memandangkan seperti yang

disampaikan oleh Yang Berhormat itu, akan

diteltii keperluan itu secara case-by-case.

Tetapi untuk menyeluruh diturunkan,

mungkin payah bagi kementerian untuk

melakukannya.

Dan soalan daripada Yang Berhormat

Awang Haji Mohd. Shafiee mengenai

dengan perancangan strategik BINA ataupun

kementerian ini untuk mengintegrasikan

koperasi. Ia berhubung kait dengan soalan

daripada Yang Berhormat Awang Haji Bakar

bin Mansor. Jadi kalau dapat saya jawab dua

soalan ini.

Pertama, keupayaan SME masa ani

ditingkatkan terutama segi manpower

capacity. BINA mengadakan