MODUL HCM-PAYROLL - KKLW | Portal Rasmi ... Kemaskini Data IT0001 Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat...

download MODUL HCM-PAYROLL - KKLW | Portal Rasmi ... Kemaskini Data IT0001 Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 7/13

of 13

 • date post

  30-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of MODUL HCM-PAYROLL - KKLW | Portal Rasmi ... Kemaskini Data IT0001 Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat...

MANUAL LATIHAN

MODUL HCM-PAYROLL

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Versi 1.1

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Manual Latihan ini adalah dokumen rujukan untuk latihan 1GFMAS. Tiada bahagian daripada dokumen ini boleh diterbitkan semula, dicetak semula, disimpan di dalam bentuk yang boleh diguna semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa kebenaran daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 2/13

PINDAAN DOKUMEN

Dokumen ini telah dipinda dengan keterangan berikut:-

NO VERSI TARIKH DIKEMASKINI OLEH CATATAN

1 1.0 22 Ogos 2014 Aisyah Binti Borhan Pertama kali diterbitkan

2 1.1 30 Nov 2015 Aisyah Binti Borhan

Perubahan/ Penambahan pada Seksyen 2.1 Upload from Selection Screen

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 3/13

ISI KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN ............................................................................................................ 4

1.1 Kemaskini Data IT0001 ........................................................................................... 4 1.2 Objektif .................................................................................................................... 5

2.0 LANGKAH-LANGKAH ................................................................................................ 6

2.1 Upload from Selection Screen ................................................................................. 7 2.2 Refresh Functional Area (Copy & Save IT0001) ...................................................... 9 2.3 Upload from file (*.xls) ........................................................................................... 11

3.0 LAMPIRAN ................................................................................................................ 13

3.1 Contoh fail muat naik IT0001 dalam format *.xls .................................................... 13

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 4/13

1.0 PENGENALAN

1.1 Kemaskini Data IT0001

Program kemaskini data di IT0001 ini digunakan di Pejabat Perakaunan untuk

mengemaskini data induk pegawai di IT0001 apabila menerima arahan perubahan

yang perlu dilaksanakan secara batch.

Kaedah perubahan yang boleh dilaksanakan di proses ini adalah seperti berikut:

1. - Perubahan yang boleh dibuat melalui kaedah ini

adalah terhad kepada perubahan data seperti di bawah mengikut Pusat

Pembayar (Pay Center):

Fund (Vot)

Wbs (Aktiviti/Amanah/P.Setia)

Cost Center (Kod Kump PTJ)

Pay Center (Pusat Pembayar)

2. - Proses ini dibuat apabila ada

perubahan Kod PTJ Penyedia (Functional Area) dibuat bagi mana-mana Pusat

Pembayar. Proses pengemaskinian ini memerlukan kunci masuk Pusat

Pembayar (Pay Center) di skrin input dan akan mewujudkan satu rekod di

IT0001.

3. - Pengemaskinian berdasarkan data yang disediakan di

fail muat naik. Fail untuk muat naik mestilah dalam format *.xls. Rujuk ke

bahagian lampiran di para 3.0 untuk mendapatkan format fail Infotype IT0001.

Untuk menunjukkan proses yang lengkap, manual ini akan menerangkan larian

program berkaitan secara foreground. Larian secara foreground ini adalah untuk

nombor gaji yang terhad sahaja. Bagi tidak membebani sistem di 1GFMAS, proses

ini perlu dilaksanakan secara background dengan mengulangi langkah yang

sama dengan memilih di menu Program > Execute ini Background sebagai

gantian kepada langkah Execute.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 5/13

Status bagi larian program secara background boleh disemak di Display Own Jobs

(transaksi SMX) manakala laporan hasil daripada larian secara background pula

boleh diperolehi di spool (transaksi SP02).

Capaian ke transaksi boleh dilakukan dengan menaip kod transaksi pada kotak

arahan atau melalui menu berikut:

Sila rujuk carta aliran TRG-HCM-0112 Perlaksanaan Senarai Semak HCM Ad-hoc.

Transaksi Menu

ZRPY067 JANM > 1GFMAS Payroll > Payroll Programs/Reports > Ad-hoc > Utility Program > Batch update IT0001-Org Assignment

1.2 Objektif

Pengguna akan mengetahui bagaimana untuk kemaskini IT0001 secara batch.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 6/13

2.0 LANGKAH-LANGKAH 1. Skrin SAP Easy Access JANM dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang Mandatori

(M) Tindakan Catatan

1 Medan Arahan

Dalam Medan Arahan, masukkan"ZRPY067".

2 Enter

Klik Enter.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 7/13

2.1 Upload from Selection Screen

1. Skrin Batch update IT0001-Org Assignment dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang Mandatori

(M) Tindakan Catatan

1 Key Date M

Dalam petak Key Date, masukkan data, sebagai contoh "01.08.2014".

2 Pay Center M

Dalam petak Pay Center, masukkan data, sebagai contoh "0011".

3 Upload from Selection Screen

M Klik pada pilihan Upload from Selection Screen.

4 New Fund (Vot)

Dalam petak New Fund (Vot), masukkan Vot baru, sebagai contoh "P4242".

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 8/13

5 New WBS (Akt/Amnh/P.setia)

Dalam petak New WBS (Akt/Amnh/P.setia), masukkan kod Akt/Amnh/P.Setia baru, sebagai contoh "B03030000".

6 New Cost Center(Kod Kumpulan PTJ/PTJ)

Dalam petak New Cost Center, masukkan Kod Kumpulan PTJ/PTJ Dipertanggung baru, sebagai contoh "42061101".

7 New Pay Center

Dalam petak New Pay Center, masukkan Pusat Pembayar baru, sebagai contoh "4001".

8 Test Run

Klik untuk mengosongkan petak Test Run.

9 Execute (F8) M Klik Execute (F8).

2. Skrin Batch update IT0001-Org Assignment dipaparkan.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 9/13

2.2 Refresh Functional Area (Copy & Save IT0001)

1. Skrin Batch update IT0001-Org Assignment dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang Mandatori

(M) Tindakan Catatan

1 Key Date M

Dalam petak Key Date, masukkan data, sebagai contoh "01.08.2014".

2 Pay Center M

Dalam petak Pay Center, masukkan data, sebagai contoh "0011".

3 Refresh Functional Area ( Copy & Save IT0001 )

M

Klik pada pilihan Refresh Functional Area (Copy & Save IT0001).

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 10/13

4 Test Run

Klik untuk mengosongkan petak Test Run.

Test Run digunakan untuk menyemak data tanpa sebarang pengemaskinian dilakukan.

5 Execute (F8) M Klik Execute (F8).

2. Skrin Batch update IT0001-Org Assignment dipaparkan.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 11/13

2.3 Upload from file (*.xls)

1. Skrin Batch update IT0001-Org Assignment dipaparkan.

No. Nama Medan/

Butang Mandatori

(M) Tindakan Catatan

1 Key Date M Dalam petak Key Date, masukkan tarikh mula, sebagai contoh "01.08.2014".

Tarikh mula data di IT0001 yang perlu kemaskini.

2 Upload from file (*.xls)

M Klik pada pilihan Upload from file (*.xls).

3 Local Path M

Dalam petak Local Path, masukkan folder dan nama fail, sebagai contoh "C:\Users\Rentwise\Desktop \IT0001.xlsx".

Masukkan folder + nama fail bagi data yang akan dimuat naik.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 12/13

4 Test Run

Klik untuk mengosongkan petak Test Run.

Test Run digunakan untuk menyemak data tanpa sebarang pengemaskinian dilakukan.

5 Execute (F8) M Klik Execute (F8).

2. Skrin Batch update IT0001-Org Assignment dipaparkan.

HCM-1207 Kemaskini Data IT0001

Manual Latihan 1GFMAS Muka Surat 13/13

3.0 LAMPIRAN

3.1 Contoh fail muat naik IT0001 dalam format *.xls