Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

download Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

of 15

Transcript of Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  1/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  1

  Muamalat; Konsep dan Kategori Akad

  Al-Faqir Ibn El-Merg & MUHAMMAD KHAMIS MOHD SANI

  -FIQH MUAMALAT-

  Pendahuluan

  Dalam lapangan Fiqh Muamalat terdapat banyak perbahasan yang

  terkandung dalamnya. Antara perbincangan yang disentuh dalamnyaadalah konsep a l -M al , a l- cAqd, al-Ahl iyyah, al-Baicu dan jenis-jenisnya, al-

  Riba, al-Khiyar, al-Rahn, Hiwalah, jaminan harta dan tubuh, Shufca,

  Syar ikat, Qirad, M usaqah, M uzaracah, sewa, Jicalah, Luqat adan Wadiah ,

  Qard Hasan, M udharabah, Insuran dan lain-lain.

  Undang-undang Muamalat Islam mengandungi pelbagai jenis

  transaksi yang pelbagai bentuk dalam hubungan sesama manusia. Bagi

  seseorang Muslim, transaksi yang dilakukan bukan sahaja membawa

  tanggungjawab dari segi perundangan, malahan juga merupakantanggungjawab dari segi agama. Mustahil bagi manusia yang hidup

  menghindarkan diri daripada urusan bermuamalat. Kebanyakkan

  perbuatan muamalat tidak dapat tidak wujud interaksi diantara dua pihak

  atau lebih. Oleh itu, Islam menitik-beratkan soal keredhaan diantara

  pihak yang terlibat bagi memuaskan hati mereka. Perbincangan tentang

  keredhaan antara pihak tersebut dikenali sebagai Akad (al-cAqd,

  cUqud).

  Menurut Aladdin Kharofa, oleh kerana urusan bermuamalah

  merupakan suatu perbuatan yang universal tidak hanya tertumpu kepada

  urusan masyarakat Muslim sahaja, maka wujud undang-undang selain

  Islam yang turut menggariskan peraturan-peraturan tertentu bagi

  memudahkan perbuatan tersebut. Undang-undang itu dikenali sebagai

  Undang-Undang Sivil. Namun, tugasan ini akan membincangkan hal

  berkaitan dengan Konsep Akad dan Kat egor inya M enurut Perspekt i f Islamsahaja. Perbincangan akan berkisar sekitar pendefinisian dan dalil Akad

  menurut Islam dan pembahagian kategori dan kesan kontrak menurut

  ilmuan-ilmuan Islam.

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  2/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  2

  Konsep Akad

  Sebagaimana yang diketahui adalah perlu sebelum membincangkan

  sesuatu isu untuk mengetahui akan konsep sesuatu subjek itu terlebih

  dahulu. Perbincangan tentang muamalat Islam tidak dapat terlepas dari

  menemui istilah akad, perjanjian dan kontrak. Ia menjadi tunjang asas

  kepada kebanyakkan perbincangan dalam Fiqh Muamalah. Perkataan lain

  yang sering digunakan yang membawa maksud yang sama dengan akad

  adalah perjanjian dan kontrak.

  Definisi Akad

  Pengertian akad dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu menurut

  pengertian dari sudut bahasa dan pengertian istilah.

  Akad (a l-cAqd) dalam bahasa Arab bermaksud pengikatan antara

  sesuatu samada secara nampak (hissi) atau tidak nampak (macnawi),

  ikatan (al-Rabt), jaminan (a l -Dhoman) atau janji (a l-cAhd) (Zaharuddin.

  2009:2). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan a l-cAqd sebagai contract

  and agreement atau kontrak dan perjanjian (al-Baclabakiyy. 1990:770).

  Allah s.w.t berfirman bagi menggambarkan pengertian akad, perjanjiansecara umum dalam surah al-Maidah ayat 1.

  Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-

  perjanjian. (akad yang telah kamu materai)

  Sedangkan pengertian istilah, menurut al-Jurjani akad bererti

  ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan

  syariah dimana terjadi kesan hukum syarak atas sesuatu yang kerananya

  akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus kerana

  terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian

  ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian

  inilah yang kerap diguna-pakai oleh fuqaha (Zaharuddin. 2009:2).

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  3/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  3

  Subhi Mahmasaniy mengertikan kontrak sebagai ikatan atau

  hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap

  hal-hal yang dikontrakkan (Mahmasaniy 1948:210). Terdapat juga pakar

  yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh

  dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama (al-

  Shiddieqiyy 1974:34). Perjanjian atau persetujuan adalah suatu

  perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

  seseorang lain atau lebih (Chairuman. 1994:1).

  Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan

  bahawa kontrak merupakan kesepakatan bersama samada melalui lisan,

  isyarat, mahupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan

  qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk

  melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

  Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup

  segala diinginkan orang untuk dilakukan baik yang muncul kerana

  kehendak sendiri (iradah munfaridah), seperti: wakaf, perceraian dan

  sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (iradatain) untuk

  mewujudkannya, seperti: buyu (jual-beli), sewa-menyewa, wakalah

  (perwakilan) dan rahn (gadaian).

  Rukun Dan Syarat Sah Akad

  Dalam pengertian fekah rukun adalah asas, sendi atau tiang. iaitu sesuatu

  yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila

  ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu yang termasuk di

  dalam pekerjaan itu. Seperti rukuk dan sujud merupakan sesuatu yang

  menentukan sah atau tidaknya solat, keduanya merupakan bahagian

  yang tidak terpisahkan dari perbuatan solat. Dalam muamalah, sepertiijab qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut

  jumhur ulama rukun akad terbahagi kepada tiga, iaitu Mutacaqidain

  (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga

  dan barang yang ditransaksikan (MahallulcAqd) dan sighah (bentuk

  ucapan akad) (Zaharuddin. 2009:3).

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  4/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  4

  Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna

  demikian yang datang dari orang yang memiliki barang. Qabul adalah

  ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang

  datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut

  kepadanya. Contohnya, jika transaksi itu adalah jual-beli, maka ucapan si

  penjual kepada pembeli seumpama "Saya jual buku ini kepada anda"

  adalah ijab sekalipun hal itu diucapkan belakangan. Dalam transaksi jual-

  beli di sini, qabul adalah ucapan si pembeli kepada si penjual: "Saya beli

  buku ini" sekalipun ucapan itu dikeluarkan di depan. Jika ijab dan qabul

  ini sudah diikat satu sama lain sementara keduanya diucapkan oleh orang

  yang sihat akalnya maka akan terjadi perubahan status hukum ke atas

  barang yang diselenggarakan akad atasnya Maksudnya, buku yang

  sebelumnya milik penjual, bertukar hak kepada pembeli berdasarkan ijabdan qabul tersebut. Perubahan status hukum di sini adalah perpindahan

  kepemilikan, iaitu sebelum akad buku tersebut milik si penjual dan

  setelah akad status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah

  membayar sejumlah wang sebagai harga dari buku itu.

  Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi gambaran

  kerelaan mereka yang melakukan akad. Dalam Fiqh Muamalat, ijab dan

  qabul ini adalah komponen dari shighatulcaqd iaitu ekspresi dari dua

  pihak yang menyelenggarakan akad atau

  c

  aqidan (pemilik barang danorang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang

  mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan

  menerima kepemilikan. Dari penjelasan di atas dapat dibuat suatu

  kesimpulan bahawa dalam setiap akad, sighah akad harus selalu

  diekspresikan kerana merupakan gambaran kerelaan daricaqidan.

  Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimanakah kedudukan

  hukum jual beli saat ini yang tidak melibatkan sighah akad dari kedua

  belah pihak? Pihak pembeli hanya membayar harga dan penjual

  memberikan barang tanpa mengucapkan lafaz atau ungkapan apa-apa.

  Pada umumnya para ulama memperbolehkan jual-beli atau akad

  semacam ini dan mereka menyebutnya jual beli secara M uca tah ,

  (Zaharuddin. 2009:5) kerana tradisi dan kebiasaan hidup manusia (curf)

  menginginkan hal-hal yang mudah dan tidak berpanjangan dalam

  urusniaga. Majoriti mazhab daripada Hanafi, Maliki dan Hanbali

  menyatakan sah dengan M uca toh tersebut, seumpama membeli air tin

  dengan mesin dan urusniaga dengan juruwang pasar raya tanpa akad

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  5/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  5

  selagi terdapat bukti jelas bahawa kedua-duanya reda atas tanda harga

  dan barang tersebut (Zaharuddin. 2009:6).

  Sekalipun pada umumnya para fuqaha menyepakati sighah akad

  tanpa lafaz dalam semua lapangan muamalah, tetapi merekamenyepakati bahwa untuk urusan munakahat misalnya nikah (zawj )

  dikecualikan. Hal ini disebabkan kerana perkahwinan merupakan hal yang

  agung dan berkekalan serta memiliki pertalian abadi pada pihak wanita.

  Kerana itu diperlukan penelitian dan kesempurnaan dengan menjadikan

  ucapan sebagai bukti terkuat untuk mengekspresikan kehendak.

  Sighah (Lafaz Ijab dan Qabul)

  Pertama, difahami oleh semua pihak yang memeterainya. Secara

  umumnya bahasa yang mudah difahami dan jelas pengertian. Dalam

  konteks semasa misalnya akad (kontrak) lebih berbentuk dokumen dan

  lembaran kertas dengan penjelasan setiap klausa. Kedua, kekal keahlian

  mutacaqidain sehingga majlis akad selesai, misalnya jatuh pengsan dan

  berita muflis semasa akad dilakukan. Ketiga, sighah berlaku semasa majlis

  akad yang sama, namun bentuknya berbeza mengikut keadaan majlis.

  Misalnya jika keadaan biasa majlis akan berlaku secara bersemuka, makamajlis akad berakhir sehingga keduanya berpisah. Manakala dalam

  keadaan berjauhan juga masih berlaku majlis misalnya, berlaku transaksi

  diantara mutacaqidain seperti subjek yang diakadkan itu sampai kepada

  penjual atau penawar. Keempat, ijab dan qabul adalah selari merujuk

  kepada Mahallulcaqd tersebut, contohnya jika objek itu ada TV jenama

  Sony, maka sighah itu harus kepada TV jenama Sony (Zaharuddin.

  2009:8).

  Al-Mutacaqidain (Orang yang menyelenggarakan akad)

  Pihak yang menyelenggarakan akad berindak sebagai pembeli atau

  penjual atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Keduanya

  mempunyai syarat yang sama iaitu, pertama, cukup keahlian (berakal

  atau mumayyiz) . Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu

  memahami ucapan orang-orang normal. Mumayyiz ertinya mampu

  membezakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  6/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  6

  berbahaya serta antara merugikan dan menguntungkan. Kedua, orang

  yang menyelenggarakan akad haruslah bebas dari tekanan sehingga

  mampu mengekspresikan pilihan bebas menurut kemahuannya tanpa

  paksaan (Zaharuddin. 2009:8).

  MahallulcAqd (Harga dan barang yang ditransaksikan)

  Barang dan harga dalam akad jual-beli disyaratkan sebagai berikut,

  Pertama, barang atau harga harus suci dan tidak najis atau terkena

  barang najis yang tidak dapat dipisahkan. Ini berlaku bagi barang yang

  dijual belikan mahupun harga yang dijadikan ukuran jual beli. Kedua,

  barang dan harga tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan secarasyarak. Contohnya bukan secebis kain dan tiga butir beras. Ketiga, barang

  yang dijual harus menjadi milik dari penjual saat transaksi tersebut

  diselenggarakan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dimiliki

  kecuali dalam akad salam. Barang yang dijual harus dipastikan dapat

  diserahkan kepada pembeli. Jual beli yang tidak dapat mengantarkan

  barang kepada pembeli dianggap sebagai suatu transaksi yang tidak sah.

  Keempat, barang tersebut harus diketahui bentuk dan

  keadaannya. Begitu juga harga harus diketahui secara pasti untukmenghapuskan kemungkinan persengketaan yang diakibatkan oleh

  ketidak-ketahuan harga. Kelima, dalam akad ini tidak diperbolehkan

  menambahkan persyaratan bahawa transaksi bersifat sementara.

  Misalnya si penjual mengatakan bahawa ia menjual keretanya dengan

  harga sekian untuk jangka waktu tertentu (Zaharuddin. 2009:11).

  Kategori AkadTerdapat pelbagai kategori akad yang umum dikenal dalam Fiqh

  Muamalah dengan memandang kepada apakah akad itu diperbolehkan

  oleh syarak atau tidak, dengan memandang apakah akad itu bernama

  atau tidak, dengan memandang kepada tujuan diselenggarakannya akad

  dan lain-lain.

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  7/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  7

  Akad Pada Sudut Hukumnya

  Dengan memandang apakah akad itu memenuhi syarat dan rukunnya

  atau tidak, dapat dibagi menjadi dua iaitu akad sah dan akad tidak sah.

  Akad sah adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala

  syarat dan rukunnya. Hukumnya adalah akad ini terkesan pada

  tercapainya realisasi yang dituju oleh akad tersebut iaitu perpindahan

  hak milik. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang salah satu

  rukun atau syarat sahnya tidak dipenuhi. Tidak terjadi pemindahan

  kepemilikan dan akad dianggap batal seperti jual-beli bangkai, darah atau

  daging babi. Dengan kata lain dihukumi tidak terjadi transaksi.

  Wujud perbezaan pendapat antara jumhur ulama dan madzhab

  Hanafi mengenai sah dan batalnya suatu akad. Jumhur melihat bahawa

  batal dan rosak (fasad) ertinya sama. Kalau suatu akad itu rosak, maka ia

  juga batal. Sedangkan madzhab Hanafi membezakan antara rosak (fasad)

  dengan batal sehingga mereka membahagikan akad berdasarkan sah

  atau tidaknya menjadi tiga macam yaitu akad sah, fasid dan batal.

  Dalam pandangan madzhab Hanafi, akad yang tidak sah secara

  syarak terbahagi kepada dua iaitu batal dan fasad (rosak) di mana dalam

  pandangan jumhur hanya menjadi dua iaitu sah atau tidak sah dan tidak

  sah bererti batal dan bererti fasad. Yang batal adalah akad yang rukunnyatidak dipenuhi atau akad yang pada prinsipnya atau sifatnya tidak

  dibenarkan secara syarak. Misalnya salah satu pihak kehilangan kapabiliti

  (keahlian) seperti gila, atau shighat akad tidak memenuhi syarat, atau

  barang yang ditransaksikan tidak diakui oleh syarak seperti jual-beli

  daging babi dan sebagainya. Hukum akad yang batal ini sama dan tidak

  ada perbezaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab yang ada iaitu

  dianggap tidak terjadi.

  Manakala akad fasad, pada prinsipnya dibenarkan secara syaraktetapi sifatnya tidak dibenarkan. Misalnya akad tersebut dilakukan oleh

  orang yang memiliki kapabiliti, barang yang ditransaksikan dibenarkan

  oleh syarak, namun ada sifat yang dilarang oleh syarak seperti menjual

  suatu barang yang belum jelas kondisi dan keadaannya sehingga akan

  dapat menimbulkan persengketaan ketika akad tersebut dilakukan

  (Aladdin Kharofa 2007:14).

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  8/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  8

  Akad Pada Sudut Penamaannya

  Dari segi penamaan akad dapat dibagi menjadi dua juga iaitu akad

  M u s a m m a dan Gha iru M usamm a. Akad M u s a m m a adalah akad yang

  sudah diberi nama tertentu oleh syarak seperti jual-beli (buyu ), sewaan

  (i jarah), hadiah (hibah), perpindahan hutang (h iwa lah), agen (waka lah ),

  gadaian (rahn)dan lain-lain. Sedangkan akad Gha iru M usamm aakad yang

  belum diberi nama tertentu dalam syarak demikian pula hukum-hukum

  yang mengaturnya. Akad-akad ini terjadi kerana perkembangan

  kemajuan peradaban manusia yang dinamik. Jumlahnya sangat banyak

  dan tidak terbatas seperti tempahan (istisna), belian semula (ba ic a l-cInah) dan bermacam-macam jenis syirkah(musyarakah) lain-lain.

  Akad Pada Aspek Penyerahan Barang

  Dilihat dari sudut penyerahan barang kepada pihak yang diberikan hak

  sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, maka akad dapat digolongkan

  menjadicAaini dan Ghairu cAini. Akad cAini adalah akad yang

  pelaksanaannya secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang

  ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak untuk

  misalnya hadiah (hibah), i arah, simpanan (wad iah ), gadaian (rahn) danpinjaman tanpa faedah (qardh). Dalam akad-akad ini barang yang

  diakadkan harus diserahkan kepada pihak yang berhak untuk

  menjelaskan bahawa akad benar-benar terjadi. Kalau tidak diserahkan

  kepada yang berhak, maka akad tidak terjadi atau batal. Sedangkan

  GhairucAini adalah akad yang terlaksana secara sah dengan

  mengucapkan sighah akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan

  barang kepada yang berhak. Umumnya akad-akad selain yang lima di atas

  dapat digolongkan ke dalam akad GhairucAini.

  Akad Pada Aspek Kuasa Penentu Terjadinya Akad

  Pertama, akad Nafaz ialah kontrak yang terbit dari seseorang yang

  mempunyai kapabiliti (keahlian) dan kuasa untuk melakukannya.

  Hukumnya ialah kontrak seperti ini menerbitkan kesan segera sebaik

  sahaja ia dibuat, tanpa tertakluk kepada kelulusan dan keizinan

  seseorang. Misalnya, golongan al-ahl iyah a l -ada a l -kami lah (sempurna

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  9/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  9

  keahlian dan mampu melaksanakan), manusia dewasa yang baligh

  membuat urusan jual beli di pasar raya (al-Zuhaily. 1999:11).

  Kedua, akad M a u q u f ialah kontrak yang terbit dari seseorang yang

  mempunyai kelayakan untuk berkontrak, tetapi dia tidak mempunyai

  kuasa untuk melakukannya seperti kontrak yang dilakukan oleh kanak-

  kanak yang mumaiyiz bagi kontrak yang ada risiko untung dan rugi.

  Hukumnya ialah kontrak ini tidak boleh melahirkan sebarang kesan

  melainkan setelah mendapat kelulusan dan persetujuan oleh pemilik hak

  yang berkuasa melakukannya. Jika pemilik hak tidak mempersetujui atau

  meluluskannya maka kontrak itu menjadi batal. Contohnya al-mutacaqid

  terdiri daripada golongan al-ahl iyah al- ada al-naqisah (sempurna

  keahlian menerima tetapi tidak berkuasa melaksanakannya), kanak-kanakmumaiyiz melakukan urusan jual beli di pasar raya melibatkan barang

  yang punyai nilai yang tinggi (al-Zuhaily. 1999:12).

  Ketiga, akad Lazim ialah kontrak yang tidak membolehkan salah

  satu pihak yang memeterai kontak membatalkannya tanpa persetujuan

  pihak yang lagi satu seperti kontrak sewa dan jual beli. Misalnya, dalam

  urusan mudharabah. Keempat, akad Jaiz ialah kontrak yang

  membolehkan salah satu pihak yang berkontrak membatalkannya tanpa

  sebarang persetujuan pihak yang lagi satu seperti kontrak wakalah (al-Zuhaily. 1999:13).

  Akad Pada Masa Terkesannya Akad

  Pertama, akad M u n j i z ialah kontrak yang dibuat dengan lafaz yang tidak

  digantungkan dengan sebatang syarat dan tidak disandarkan

  pelaksanaannya pada masa hadapan. Kontrak seumpama ini menerbitkankesan segera ke atas kontrak sebaik sahaja ia dibentuk. Misalnya, jual beli

  sepertimana kebiasaan.

  Kedua, akad M ua llaq ialah kontrak yang dikaitkan kewujudannya

  dengan wujudnya sesuatu yang lain. Sekiranya wujud perkara tersebut

  maka wujudlah kontrak, jika sebaliknya maka tidak berlakulah kontrak.

  Sebagai contoh si polan A berkata kepada si polan B, jika aku jadi keluar

  negara maka engkaulah menjadi wakil ku. Kontrak seumpama ini tidak

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  10/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  10

  akan terbentuk melainkan adanya syarat yang dikaitkan itu. Ketiga, akad

  M ustaqba l i ialah kontrak yang dibuat dengan lafaz penerimaan

  disandarkan pada masa yang akan datang. Hukum kontrak ini ia akan

  berlaku atau terbentuk segera, tetapi kesannya tidak ada kecuali pada

  waktu yang ditetapkan itu, iaitu waktu yang disandarkan berlaku, wasiat(al-Zuhaily. 1999:14).

  Akad Dan Jual Beli

  Secara umumnya, akad adalah setiap perjanjian, persetujuan, kontrak

  yang dimeterai oleh beberapa pihak untuk melaksanakan sesuatuseterusnya memberi kesan syarak terhadap perbuatan tersebut. Namun,

  perbincangan akad yang diulas panjang lebar oleh kebanyakan ahli fekah

  kontemporari kerap tertumpu pada aspek urusan muamalah Islam.

  Khususnya berkaitan subjek jual beli (al-bai cu).

  Perkataan al-bai u dari aspek bahasa bermaksud menukar suatu

  barang dengan suatu barang yang lain. Dari sudut istilah syarak pula, al-

  bai mempunyai banyak pengertian yang diberikan para ulama. Menurut

  Mazhab Hanafi, jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan suatu hartayang lain mengikut cara yang tertentu. Atau menukar sesuatu yang

  disukai dengan sesuatu yang lain yang juga disukai dengan dengan cara

  tertentu yang berfaedah iaitu dengan tawaran atau unjuk-mengunjuk.

  Menurut mazhab Syafie, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda

  dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh ditasharrufkan

  (dikendalikan), dengan ijab dan qabul menurut cara yang diizinkan oleh

  syarak (al-Husaini. 2005:305).

  Pensyariatan jual beli ini telah sabit dengan nas al-Quran, hadis

  dan juga ijmak. Terdapat lebih daripada sepuluh jenis akad jual beli dalam

  Islam yang boleh berlaku dalam bentuk dan gambaran yang berbeza.

  Antara beberapa akad jual beli tersebut ialah;

  Ba ic al-silcah bi a l -naqd, iaitu jual beli sesuatu barang dengan mata

  wang. Jenis ini adalah yang paling meluas berlaku dikalangan manusia.

  Contohnya ialah membeli sehelai baju dengan Ringgit Malaysia atau US

  Dollar dan seumpamanya. Ba ic a l -muqayadhah, iaitu jual beli sesuatu

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  11/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  11

  barang dengan barang, seperti menjual baju dengan beg atau menjual

  binatang ternakan dengan beras dan sebagainya. Ba ic al-salam, ialah jual

  beli sesuatu barangan secara tangguh dengan bayaran harga secara

  tunai, seperti menjual barangan yang telah disifatkan butiran bentuk,

  spesifikasi, kualiti dan kuantiti secara terperinci dengan bayaran harganya

  dibuat secara tunai, manakala penyerahan barang ditangguhkan pada

  suatu masa yang ditetapkan.

  Ba ic al-sharf, iaitu jual beli mata wang dengan mata wang yang

  sama atau berbeza jenis, seperti menjual emas dengan emas, perak

  dengan perak atau emas dengan perak, ringgit Malaysia dengan rial Saudi

  dan sebagainya. Ba ica l -murabahah, iaitu jual beli sesuatu barangan pada

  harga kos bersama tambahan margin keuntungan, seperti menjualsesuatu barangan berharga RM100 dengan harga kos dan ditambah pula

  margin keuntungan sebanyak RM10 yang dipersetujui oleh kedua-dua

  pihak. Ba ic a l -wadh iah, ia adalah lawan kepada jual beli secara

  murabahah, iaitu jual beli yang dibuat atas sesuatu barangan dengan

  harga yang lebih murah dari harga kos, seperti harga barangan adalah

  RM10 dan dijual dengan harga RM9 atau lebih rendah. Ba ic al- taul iah,

  ialah jual beli sesuatu barangan dengan harga kos tanpa ada lebih

  mahupun kurang dari harganya. Seperti barangan berharga RM100 dijual

  dengan RM100.

  Ba ic al-urbun, iaitu satu bentuk jual beli dimana pembeli

  membayar sejumlah wang pendahuluan. Sekiranya jual beli diteruskan

  maka wang pendahuluan ini akan menjadi sebahagian daripada harga

  barangan. Jika tidak, maka wang yang ini tidak akan dikembalikan

  kepadanya. Ba ic al- ta l j i cah, ialah suatu bentuk jual beli yang dibuat oleh

  penjual yang dalam kesempitan (terpaksa) kerana khuawatir dan takut

  hartanya diambil oleh orang lain. Bagi menyelamatkan hartanya, ia

  bersepakat dengan seseoarang bagi menzahirkan akad jual beli danmenyembunyikan tujuannya yang sebenar. Seperti menjual rumah untuk

  mengelak dari dilelong oleh bank atau permiutang. Ba ic a l -wafa , iaitu

  jual beli barangan dengan syarat apabila penjual membayar semula harga

  barangan yang dijual maka pembeli akan mengembalikan semula

  barangan yang dijual kepada penjual.

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  12/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  12

  Ba ic al- ist ishna, iaitu jual beli dalam bentuk tempahan perbuatan

  barang tertentu dengan spesifikasi yang tertentu yang menghendaki

  penjual, pemaju, pengilang atau orang lain membuatkan barangan yang

  ditempah tersebut untuk pembeli.Ba i

  c

  al- inah,iaitu jual beli yang

  berlaku antara penjual dan pembeli, di mana penjual menjual asetnya

  kepada pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, kemudian penjual

  membeli semula aset tersebut daripada pembeli dengan harga tunai yang

  lebih rendah. Keadaan sebaliknya boleh berlaku.

  Kesimpulan

  Sebagai rumusan, disini terdapat sedikit ulasan berkaitan kesan yang

  terjadi dengan wujudnya sesuatu kontrak. Syariah Islam memberikan

  manusia hak untuk membentuk kontrak dalam batasan peraturan dan

  ajaran agamanya. Seseorang boleh menjual, membeli, menyumbang,

  memberi pinjaman, memajak, berkahwin dan sebagainya melalui kontrak

  yang dibenarkan oleh Syariah, walaubagaimanapun ia tidak boleh

  mengganggu kesan kontrak tersebut. Dalam kontrak jual beli, penjual

  tidak boleh menolak untuk menyerahkan barangan setelah penerima

  membayar. Seseorang tukang pajak tidak boleh menolak untukmenyerahkan barangan yang dipajak. Begitu juga kontrak dalam urusan

  munakahat, seseorang suami tidak boleh menolak untuk menyediakan

  kemudahan kepada isteri setelah kontrak pernikahan telah dimeterai,

  dan isterinya tidak boleh menafikan hubungan kelamin suaminya

  sekiranya suaminya memberikan mas kahwin dan tempat tinggal yang

  sempurna.

  Ini adalah kesan kontrak yang lahir daripada orang-orang yang

  berkontrak. Tetapi pihak berkontrak tidak boleh mengganggu atau

  mengubah kesan ini. Kesan ini digariskan oleh penggubal undang-undang.

  Oleh itu, kita dapat lihat bahawa kontrak yang diharuskan ialah untuk

  kegunaan manusia, tetapi kesan kontrak ini dikawal oleh Syariah,

  bukannya oleh pihak yang berkontrak. Dalil bagi penerangan ini boleh

  dilihat melalui firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa ayat 29.

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  13/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  13

  Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan

  (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu,

  judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan

  secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-

  bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani

  kamu.

  Daripada maknanya yang tersirat, ayat ini secara umumnyamengizinkan segala kontrak yang sah. Seseorang Muslim mempunyai

  kebebasan penuh untuk membentuk kontrak dan inilah dinamakan

  kebebasan membuat undang-undang ciptaan manusia.

  Walaubagaimanapun setelah memeterai kontrak, seseorang

  Muslim hendakkan bertindak mematuhi syarat kontrak dan memelihara

  kontrak yang merupakan suruhan Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t dalam

  surah al-Maidah ayat 1. Inilah yang dimaksudkan dengan kesan kontrak.

  Kontrak dibuat melalui pilihan dan budi bicara manusia, manakala

  kesannya ditetapkan dan dimiliki oleh syariah (Aladdin Kharofa

  2007:27).

  Maksudnya: Wahai orang-orang Yang beriman, penuhi serta

  sempurnakanlah perjanjian-perjanjian.

  Rujukan

  al-QuranAlaeddin Kharofa. 2007. Transaksi Dalam Perund ang an Islam. Kuala

  Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.

  al-Banhawi, Mohd Abdul Fatah. 1999. Fiqh a l -M uam alat Dirasah

  M u q a r a n a h . Tanta: Jamiah al-Azhar.

  Charuman Pasaribu. 1994. Hukum Per janj ian Dalam Islam . Jakart a: Sinar

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  14/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  14

  Grafika.

  Hasbi al-Shiddieqiyy. 1974. Pengantar Fiqh M uam alah. Jakarta: Bulan

  Bintang.

  http://www.islam.gov.my/muamalat/artikel/konsep-akad-dan-jenisnya-

  dalam-muamalat-islam

  al-Husaini, Abi Bakr ibn Muhammad. 2005. Kifayat u l akhyar f i ha l l i ghayat

  al- ikhtisar. Mesir: Dar al-Salam.

  Munir al-Balabakiyy. 1990. Qamus a l-M aw r id. Beirut: Dar al-Ilm al-

  Malayyin.

  Subhiyy Mahmasaniy. 1948. a l -Nazar iyya t a l -Amm ah l i a l -M uj iba t w a a l -

  Uqud fi a l-Shar i ah a l-Islam iyyah. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy.

  Zaharuddin Abd. Rahman. 2009. Panduan Perbankan Islam , Kont rak da n

  Prod uk Asas. Kuala Lumpur: Telaga Biru.al-Zuhaily,Wahbah, 1999. Fiqh & perundanga n Islam. jld.4. Tanta: Jamiah

  Azhar.

  Nukilan ini dibuat semasa penulis mula berkenalan dengan alam ilmu.

  Oleh sebab itu ia masih tertakluk kepada salah dan benar. Seandainya

  ada kesilapan harap dibetulkan. Dan penulis menyeru kepada saudara /ri

  yang membaca agar tidak hanya menerima mentah setiap tulisan, sila

  rujuk pada rujukan yang berautoriti dan bertanya kepada orang yanglebih mengetahui. Cintailah ilmu. Assalamualaikum.

 • 7/30/2019 Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

  15/15

  TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011

  15