NOORAQMA AQMAL BIN YUNOS - fp.utm.my · Semua kursus Pendidikan teknikal dan Vokasional (PTV) yang...

of 32 /32
PENERAPAN ELEMEN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS-KURSUS PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL NOORAQMA AQMAL BIN YUNOS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Embed Size (px)

Transcript of NOORAQMA AQMAL BIN YUNOS - fp.utm.my · Semua kursus Pendidikan teknikal dan Vokasional (PTV) yang...

 • PENERAPAN ELEMEN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  KURSUS-KURSUS PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

  NOORAQMA AQMAL BIN YUNOS

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZt9zl6 (Pind.lEl)

  CATATAN * Potongyangtidakberkenaan*t Jenis tesis ini StiLIT dan TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak be*uasa/organisasi

  berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tsmpoh tesis ini perlu dikelaskan sebagaiSULIT AIAU TERHAD.

  o Tesis dimakzudkan sebagi tesis bagi ljazah Doktor Falsafah dan Sarjroa secara penyelidikanatau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan afau Laporm Projek SarjanaMuda (PSM).

  T'NTYERSITI TEKNOI{)GI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS O

  JUDUL: PENERAPAN ELEMEN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAI\

  PEMBELAJARAN KTJRSUS.KT]RSUS PEI\IDIDIKAI\I

  TEKI{IKAL DAN VOKASIONAL

  SESIPENGAJIANT WgWg.

  Saya N(X)RAOMA AOIWAL BIN YUI,{OS

  mengaku membenarkan tesis ([email protected]* ini disimpan di PerpustakaanUniversiti Teknologi Malaysia dengan syard-syamt kegunaan sepe*i berikut:

  1. Tesis adalah hakmilikUniversiti Teknologi Malaysia.2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja.3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi.4. **Sila tandakan ( / )

  TERHAD

  TIDAK TERHAD

  Alamat Tetap:

  No 209 Batu 9 % Gombak,53100 Kuala Lumpur,Selangor Darul Ehsan.

  Tarikh: 12 MEI2011

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan ataukepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalamAKTA RAHSTA RASMr 1972)

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang tolah ditentukanoleh organisasi/badan di mana penyslidikan diialankan)

  crK sARnr{AH qrNTr r$MAq,NamaPenyelia

  Tarilfi: 12 MEI2OI I

  nt:]tI

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pado pandangan saya karya ini

  adalah memdai dari segi skop dan knliti rrnh* tujuan pengantrgerahro

  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  Tandatangm 1.....-......

  TSL,IAILNama penyelia : CIK SARIIvIAH

  : 12 MEI201l

 • PENERAPAN ELEMEN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN KURSUS-KURSUS PENDIDIKAN

  TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

  NOORAQMA AQMAL BIN YUNOS

  Laporan penyelidikan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

  syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kemahiran Hidup)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  MEI 2011

 • "sayaalcui balrava ini adalah hasil peqdidikan sayra sendiri kecuali nukiladan

  ringkasan yang mana tiaptiap safimya &lah saya perjehslcan sumbernyd'.

  Tanda0mgru

  Nama P€nulis : NOffiAQIT4A'lQilt{AL BtrI YLINOS

  Tarikh : l2MBl20ll

 • iii  

  DEDIKASI

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Segala Junjungan Dan

  Pujian Atas Limpahan Dan Kurnian Allah S.W.T Tuhan Seluruh Alam. Selawat Dan Salam

  Ke Atas Junjugan Nasi Muhammad S.A.W.

  Buat insan yang teristimewa dalam hidup ku ini,

  ingin ku abadikan penghargaan buat kalian.

  Ibu dan Ayah Tercinta

  Siti Hanisah Binti Md Hashim & Yunos Bin Atan

  Setiap iringan doamu menyerikan kejayaan ku, tiap gerak langkah ku akan kuingati segala

  bakti mu. Walaupun mencapai usiamu, tidak mungkin anak mu ini dapat membalas segala

  pengorbanan mu. Semoga Allah memberkati dirimu dan mencucuri rahmat selamaya.

  Kekanda dan adinda tersayang (Yuazha, Rahimi Rafiq, Diana, Hanaffi dan Nuraini)

  Kenangan membesar bersama tidak akan ku lupakan, segala pengorbanan kalian mengerti

  kerenah diriku akan ku hargai untuk selama-lamanya.

  Buat Pensyarah-pensyarah yang Disanjungi,

  (Cik Sarimah Binti Ismail dan lain-lain)

  Akanku manfaatkan segala ilmu yang kalian curahkan. Semoga Allah merahmati

  perjuangan murni kalian dalam mendidik anak bangsa. Terima kasih untuk

  segalanya.

  Buat Teman Seperjuangan yang Dikasihi, (Muhamad Fikri, Mohamad Shahrizad, Muhammad Ikhwan, Nor Mohd Khairul

  Ihsan, Wan Mohd Elyas, Ahmad Ridwan, Amri, Sazari, Zulkarnain, Zulkarami,Rastom Izran, Azman, Safwan, Azlan, Azwan

  Serta Semua Warga SPH)

  Kenangan bersama tak mungkin hilang ditelan usia, suka duka telah diharungi

  bersama.Semoga Allah memberkati usaha kita semua.

 • iv  

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani dan segala

  pujian untuk Allah S.W.T serta selawat dan salam kepada junjungan mulia

  Rasulullah S.A.W. Segala puji dan syukur kupanjatkan ke hadrat Illahi kerana telah

  memberiku kekuatan bagi menyempurnakan penyelidikan ini. Setinggi-tinggi

  penghargaan yang tidak terhingga kepada penyelia projek sarjana muda iaitu, Cik

  Sarimah Binti Ismail. Tiada kata seidah bahasa yang dapat saya ungkapkan dengan

  hanya ucapan terima kasih yang dapat saya berikan. Banyak dugaan yang telah saya

  harungi selama saya dibawah bimbingan Cik. Pengajaran dan ketegasan mendidik

  telah membuatkan saya lebih matang dalam berfikir.

  Memberi segala tunjuk ajar sehingga setiap helaian muka surat disemak dan

  diperbetulkan dengan hanya menggunakan sebatang pen yang membuatkan helaian

  tersebut penuh dengan ilmu yang berguna kepada saya.

  Ketegasan Cik dalam membimbing saya ke arah pelajar berilmu membuatkan

  saya lebih bersemangat dalam mengharungi segala kepayahan dan kesukaran bukan

  sahaja dalam menyiapkan Pojek Sarjana Muda tetapi dalam pembelajaran bagi

  kursus-kursus laian.

  Gelaran IBU adalah sesuai pada diri Cik kerana sikap dan kasih sayang yang

  diberikan kepada saya sehingga tidak pernah saya rasa terabai dan sentiasa diambil

  berat oleh Cik. Segala pengorbanan dalam mendidik saya akan saya semat di dalam

  hati dan sentiasa mendoakan agar Cik mendapat keredhaan dengan apa yang

  dilakukan.

 • v  

  ABSTRAK

  Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu perubahan yang kreatif dilakukan oleh pesnyarah dalam proses pengajaran untuk memastikan objektif pengajarannya tercapai dan menjana minda pelajar kelas pertama, kreatif dan inovatif. Semua kursus Pendidikan teknikal dan Vokasional (PTV) yang ditawarkan oleh Jabatan pendidikan teknikal dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan didapati mengaplikasi elemen inovasi. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti bagaimana pensyarah mengaplikasi elemen inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus tersebut. Pembolehubah yang dikaji adalah inovasi dalam kandungan isi pelajaran, kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi menyampaikan isi pelajaran, menjalin hubungan kerjasama baru bersama pihak luar institusi, menjalin usahasama pada peringkat institusi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pembangunan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian tinjauan kuantitatif ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang diperolehi dianalisa menggunakan perisian komputer Statistic Packages for Social Sciences (SPSS) dan dipersembahkan dalam bentuk frekuansi dan peratusan. Bilangan responden ialah 354 orang pelajar dari Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Dapatan kajian mendapati pensyarah mengaplikasi elemen inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran semua kursus PTV dari semua pemboleh ubah dikaji dan tahap pengaplikasian berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus-kursus PTV telah mengaplikasi elemen inovasi dalam pengajaran mereka. Dua cadangan kajian lanjutan dikemukakan iaitu meningkatkan jumlah sampel dalam kalangan pelajar dan pensyarah dan meluaskan lokasi kajian di seluruh IPTA bagi mengambarkan aplikasi elemen inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di IPTA Malaysia.

 • vi  

  ABSTRACT

  Innovation in teaching and learning is a creative changing done by a lecturer to ensure teaching objective is achieved and to produce first class innovative and creative minds. All Technical and Vocational Education courses (TVE) that offered by the Technical and Engineering Education Department, Faculty of Education were found applying innovation elements. This study was conducted to identify how lecturers applied those elements of innovation in teaching those courses. Research variables involed were innovation in content of the lesson, teaching and learning method in delivering the lesson content, new colloboration establishment inter institution, collaboration establishment within the institution and continuous development in teaching and learning. This quantitative survery research used questionnaire as a research instrument. Data derived were analysed using computer software of Statistic Packages for Social Sciences (SPSS) and were preseanted in a form of frequency and percentage. Number of respondent involve in the study were 354 students who enrolled the program of Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Finding if the study showed that lecturers applied all innovation elements in teaching and learning of all TVE courses from all research variables measured. Level of application was at the high level. This indicated that lecturers who taught the TVE courses had applied those innovation elements in their teaching and learning. Two future research were suggested, which were increasing number of sample among students and lecturers and enlarge research location to all public universities in Malaysia to represent the application of innovation elements in teaching and learning process in all public universities in Malaysia.

 • vii  

  KANDUNGAN

  BAB

  PERKARA

  PENGESAHAN STATUS TESIS

  MUKA SURAT

  PENGESAHAN PENYELIA

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL

  SENARAI RAJAH

  xii

  xiv

  SENARAI SINGKATAN xv

  SENARAI LAMPIRAN

  xvi

  BAB

  PERKARA MUKA SURAT

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.0 Pengenalan 1

  1.1 Latar Belakang Masalah 4

  1.2 Pernyataan Masalah 11

  1.3 Objektif Kajian 11

 • viii  

  1.4 Persoalan Kajian 13

  1.5 Kepentingan Kajian

  1.6 Batasan Kajian

  14

  15

  1.7 Skop Kajian 16

  1.8 Definasi Operational

  1.8.1 Penerapan

  1.8.2 Inovasi dan Kreativiti

  1.8.3 Pengajaran dan Pembelajaran

  1.9 Ringkasan

  16

  17

  17

  18

  18

  BAB 2

  SOROTAN PENULISAN.

  2.0 Pengenalan 19

  2.1 Budaya Kreatif Dan Inovatif Pensyarah 20

  2.2 Elemen-Elemen Inovasi Dalam

  Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

  23

  2.2.1 Inovasi Dalam Kandungan Isi

  Pelajaran

  23

  2.2.2 Inovasi Dalam Kaedah Penyampaian

  Isi Pelajaran

  2.2.3 Inovasi Dalam Menjalinkan

  Hubungan Baru

  2.2.4 Inovasi Dalam Menjalin Hubungan

  Usahasama Pada Peringkat Institusi

  2.2.5 Inovasi Dalam Pembangunan

  Pembelajaran Secara Berterusan

  25

  40

  43

  44

 • ix  

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN.

  3.0 Pengenalan 50

  3.1 Rekabentuk Kajian 50

  3.2 Tempat Kajian 51

  3.3 Populasi dan Sampel Kajian 51

  3.3.1 Populasi Kajian

  3.3.2 Sampel Kajian

  51

  52

  3.4 Instrumen Kajian. 53

  3.5 Kesahan Soal Selidik 56

  3.6 Kajian Rintis 56

  3.7 Kebolehpercayaan Soal Selidik 57

  3.8 Proses Kajian 59

  3.9 Analisis Data

  3.10 Ringkasan

  61

  62

  BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN

  4.0 Pengenalan 63

  4.1 Penganalisaan Data 63

  4.2 Analisis Bahagian A

  4.2.1 Taburan Responden Berdasarkan

  Jantina

  4.2.2 Taburan Responden Berdasarkan Umur

  4.2.3 Taburan Responden Berdasarkan

  Bangsa

  4.2.4 Taburan Responden Berdasarkan

  Kelulusan Akademik

  65

  65

  66

  67

  68

 • x  

  4.2.5 Taburan Responden Berdasarkan

  Tahun Pengajian

  69

  4.3 Analisis Bahagian B 70

  4.3.1 Dapatan Penerapan Elemen Inovasi

  Dalam Kandungan Isi Pelajaran

  4.3.2 Dapatan Penerapan Elemen Inovasi

  Dalam Kaedah Pengajaran Bagi

  Menyampaikan Isi Pelajaran

  4.3.3 Dapatan Penerapan Elemen Inovasi

  Dalam Menjalin Hubungan Kerjasama

  Baru Bersama Pihak Luar Institusi

  4.3.4 Dapatan Penerapan Elemen Inovasi

  Dalam Menjalin Usahasama Pada

  Peringkat Institusi Dalam Proses

  Pengajaran Dan Pembelajaran

  4.3.5 Dapatan Penerapan Elemen Inovasi

  Dalam Pembangunan Secara

  Berterusan Dalam Proses Pengajaran

  Dan Pembelajaran

  71

  75

  81

  87

  91

  4.4 Rumusan Dapatan 95

  4.5 Ringkasan 97

  BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

  5.0 Pengenalan 98

  5.1 Rumusan 99

  5.2 Perbincangan

  5.2.1 Bahagian A

  5.2.2 Bahagian B

  5.2.2.1 Perbincangan persoalan kajian 1:

  101

  101

  102

  103

 • xi  

  Apakah pensyarah menerapkan

  inovasi dalam kandungan isi pelajaran?

  5.2.2.2 Perbincangan persoalan kajian 2:

  Apakah pensyarah menerapkan ini

  dalam kaedah pengajaran bagi

  menyampaikan isi pelajaran?

  5.2.2.3 Perbincangan persoalan kajian 3:

  Apakah pensyarah menerapkan

  inovasi dalam menjalin hubungan

  kerjasama baru bersama pihak luar

  institusi?

  5.2.2.4 Perbincangan persoalan kajian 4:

  Apakah pensyarah menerapkan

  inovasi dalam menjalin usahasama

  pada peringkat institusi dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran?

  5.2.2.5 Perbincangan persoalan kajian 5:

  Apakah pensyarah menerapkan

  inovasi dalam pembangunan secara

  berterusan dalam proses pengajaran

  dan pembelajaran?

  5.3 Kesimpulan

  5.4 Cadangan

  5.4.1 Pelajar

  5.4.2 Pensyarah

  5.4.3 Fakulti Pendidikan dan UTM

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan

  BIBLIOGRAFI

  LAMPIRAN A-B

  105

  109

  111

  113

  114

  115

  115

  116

  117

  117

  119

  128

 • xii  

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Jadual Kursus Yang Ditawarkan Bagi Ijazah Sarjana

  Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  6

  1.2 Jadual Kursus-Kursus Yang Mengaplikasikan Elemen

  Inovasi Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

  7

  1.3 Jadual Matrik Kemahiran Insaniah Program Ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran

  Hidup) (P0 5 –Penyelesaian Masalah Dan Berfikiran

  Kritis)

  10

  3.1 Jadual Bilangan Populasi 52

  3.2 Jadual Pengelasan Skala Likert 54

  3.3 Jadual Pembahagian Item Bahagian Bersarkan

  Pemboleh Ubah Dalam Soalan Kajian

  55

  3.4 Jadual Pekali Alpa Cronbach 57

  3.5 Jadual Keputusan Analisa Nilai Kebolehpercayaan

  Kajian

  58

  3.6 Jadual Maklum Balas Dan Skor Skala Likert Terhadap

  Item

  62

  3.7 Jadual Tahap Peratusan Maklum Balas Terhadap Item 62

  4.1 Jadual Maklum Balas Dan Skor Skala Likert Terhadap

  Item

  64

  4.2 Jadual Tahap Peratusan Maklum Balas Terhadap Item 70

  4.3 Jadual Taburan Kekerapan Dan Peratusan Berkaitan 71

 • xiii  

  Penerapan Inovasi Dalam Kandungan Isi Pelajaran

  4.4 Jadual Taburan Kekerapan Dan Peratusan Berkaitan

  Penenrapan Inovasi Dalam Kaedah Pengajaran Bagi

  Menyampaikan Isi Pelajaran

  75

  4.5 Jadual Taburan Kekerapan Dan Peratusan Berkaitan

  Penerapan Inovasi Dalam Menjalin Hubungan

  Kerjasama Baru Bersama Pihak Luar Institusi

  81

  4.6 Jadual Taburan Kekerapan Dan Peratusan Berkaitan

  Penerapan Inovasi Dalam Menjalin Usahasama Pada

  Peringkat Institusi Dalam Proses Pengajaran Dan

  Pembelajaran

  87

  4.7 Jadual Taburan Kekerapan Dan Peratusan Berkaitan

  Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Pembelajaran

  Secara Berterusan Dalam Proses Pengajaran Dan

  Pembelajaran

  91

  4.8 Jadual Keputusan Keseluruhan Kekerapan Penerapan

  Elemen Inovasi Dalam Pemboleh Ubah Kajian

  95

  5.1 Jadual Keputusan Keseluruhan Kekerapan Penerapan

  Elemen Inovasi Dalam Pemboleh Ubah Kajian

  102

 • xiv  

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Rajah Ciri-Ciri Individu Kreatif Dan Inovatif 21

  2.2 Rajah Pembentangan Kumpulan Mengikut Pendekatan

  Koperatif

  27

  2.3 Rajah Pendekatan Perbincangan Kumpulan 30

  2.4 Rajah Aliran Kaedah Inkuiri Penemuan 32

  2.5 Rajah Model Pembelajaran Sepanjang Hayat 45

  3.1 Rajah Carta Alir Proses Kajian 59

  4.1 Rajah Taburan Responden Berdasarkan Jantina 65

  4.2 Rajah Taburan Responden Berdasarkan Umur 66

  4.3 Rajah Taburan Responden Berdasarkan Bangsa 67

  4.4 Rajah Taburan Responden Berdasarkan Kelulusan

  Akademik

  68

  4.5 Rajah Taburan Responden Berdasarkan Tahun

  Pengajian

  69

 • xv  

  SENARAI SINGKATAN

  SPH - Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  UTM - Universiti Teknologi Malaysia

  SPSS - Statistical Package Of Science

  SPM - Sijil Pelajaran Malaysia

  IPTA - Institusi Pengajian Tinggi Awam

  IPTS - Institusi Pengajian Tinggi Swasta

  PTV - Pendidikan Teknik Dan Vokasional

  JPTK - Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional

  P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

 • xvi  

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Borang Soal Selidik 130

  B Borang Kesahan Soal Selidik 141

 •  

   

   

   

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.0 Pengenalan

  Malaysia adalah sebuah negara yang pesat membangun dan memerlukan

  anjakkan ekonomi bagi mencapai tahap sebuah negara maju pada tahun 2020. Oleh itu,

  pendekatan ekonomi baru berteraskan kreativiti dan inovasi adalah perlu bagi

  meningkatkan daya saing Malaysia dalam konteks persekitaran ekonomi global dunia.

  Kreativiti dan inovasi dalam ekonomi dilihat satu perkara yang mampu memberikan

  nilai tambah yang tinggi dan sebagai langkah kritikal untuk mengekalkan momentum

  mesra pasaran sekali gus boleh mencipta sumber pertumbuhan baru ekonomi negara

  (Zaini Ujang, 2009).

 •  

  Oleh itu, bagi mencapai keberkesanan pendekatan ekonomi berteraskan kreativiti

  dan inovasi, maka Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengistiharkan

  bahawa tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi dan Kreativiti atau dikenali sebagai Malaysia

  Inovatif 2010. Pengistiharaan ini penting kepada Negara bagi menggalakkan persaingan

  sihat, pembangunan Negara secara berterusan dan peningkatan produktiviti yang turut

  menyumbang kepada pertumbuhan dan kekayaan Negara. Sekaligus, memberikan kesan

  efektif terhadap penghasilan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi (Laupa

  Junus, 2010).

  Malaysia sebagai sebuah negara inovatif memerlukan sokongan dan penglibatan

  oleh modal insan yang kreatif dan inovatif. Ini adalah kerana nilai tambah tinggi bagi

  pertumbuhan ekonomi negara dijana oleh idea yang mempunyai nilai komersial,

  cemerlang, berkualiti dan memberikan impak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi

  malaysia secara berterusan (Dhapahal, 2010).

  Bagi melahirkan modal insan yang sedemikian memerlukan penerapan inovasi

  dari akar umbi yang bermula dari institusi pendidikan sendiri. Oleh itu, melalui sistem

  pendidikan memerlukan usahasama semua pihak termasuklah Kementerian Pengajian

  Tinggi, Kementerian Pelajaran dan bersama institusi-institusi pendidikan bagi mengkaji

  jurang pembelajaran yang wujud dari peringkat sekolah rendah, menengah, IPTA dan

  IPTS dengan mengubal kurikulum yang dapat mewujudkan pengajaran dan

  pembelajaran inovatif untuk mendorong dan melatih pemikiran pelajar menjadi modal

  insan yang lebih kreatif dan inovatif (Rohani Ibrahim, 2010).

   

  Dengan ini, pembelajaran yang mengaplikasikan elemen inovasi yang dirangka

  dan dilaksanakan dengan terancang oleh pendidik dapat mengembangkan potensi,

 •  

  pembangunan minda, pemikiran kreatif, dan inovatif pelajar. Stail dan pendekatan yang

  menarik, menyeronokkan dan bebas daripada tekanan dan kebimbangan dapat

  membantu penerapan elemen inovasi dengan lebih mudah. Kaedah-kaedah inovasi dapat

  mencorakkan suasana belajar dan meningkatkan pencapaian positif pelajar tentang

  sesuatu yang dipelajari (Rasidi Sidik, 2009).

  Transformasi kurikulum dan pengajaran berinovasi dapat memberikan peluang

  kepada pelajar menyumbangkan idea bagi menghasilkan produk yang inovatif (Zaini

  Ujang, 2009).

  Namun begitu terdapatnya kekangan dan permasalahan bagi pengaplikasian

  elemen inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menyebabkan ianya

  tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Contohnya berlaku pergeseran maklumat

  mengenai konsep inovasi pendidikan oleh pendidik, startegi pengajaran yang

  memerlukan perlaksanaan bagi sesuatu kursus yang memerlukan kos yang tinggi,

  halangan pentadbiran yang tidak memahami mengenai konsep dan matlamat inovasi dan

  lain-lain (Rasidi Sidik, 2009).

  Kesimpulannya, penjanaan model ekonomi baru adalah bersumberkan kepada

  modal insan yang kreatif dan inovatif dalam menjayakan anjakan terhadap

  pembangunan yang pesat. Oleh itu Institusi Pendidikan dan pensyarah terutamanya

  mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan penggunaan elemen

  inovasi dalam pendidikan sekarang bagi melahirkan modal insan kelas pertama kearah

  melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang, terbilang dan mendorong kepada

  kemajuan negara.

 •  

  1.1 Latar Belakang Masalah

  Inovasi adalah asas kepada pertumbuhan dan kemajuan negara. Ia pemangkin

  yang menentukan acuan dan kepantasan negara untuk maju. Perubahan yang berlaku

  hari ini meletakkan inovasi serta daya kreativiti sebagai faktor utama mencapai anjakan

  kepada ekonomi berasaskan pengetahuan (Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi,

  2010).

  Dalam Ucapan Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Y.A.B.

  Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Mohd Yassin di Majlis Perasmian Karnival Malaysia

  Inovatif 2010 Zon Timur pada 30 julai 2010, beliau menyatakan bahawa pendidikan

  berkualiti merupakan wahana penting untuk melahirkan modal insan kelas pertama yang

  berkualiti, berilmu dan berkemahiran tinggi yang merupakan kunci kepada pemacuan

  ekonomi berasaskan pengetahuan (k-economy). Elemen kreativiti dan inovasi perlu

  diambil kira oleh setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk

  memastikan matlamat melahirkan modal insan kelas pertama ini tercapai (Buku Program

  Karnival Malaysia Inovatif 2010, 30 Julai 2010).

  Namun begitu, Laporan Jemaah Nazir Persekutuan mendapati ramai guru yang

  tidak menerapkan elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan inovasi dalam

  pengajaran walaupun kemahiran ini telah lama diperkenalkan di sekolah secara tidak

  formal    (Dhanaphal, 2010). Ini memberikan satu kesan terhadap hasrat kerajaan yang

  mahukan pendidikan melahirkan pelajar kelas pertama, berminda kreatif dan

  pertumbuhan ekonomi negara berasaskan kreativiti dan inovasi

 •  

  Oleh itu, Fakulti Pendidikan, UTM dalam misinya turut menyatakan bahawa

  Fakulti Pendidikan beriltizam dalam usaha menyeluruh membangunkan sumber manusia

  dalam bidang Sains dan Teknologi melalui pendekatan dan latihan profesional yang

  berkualiti dan inovatif untuk para pendidik dan jurulatih. Pendidik kreatif merupakan

  teras pembudayaan literasi kreatif kerana mereka bukan setakat dapat mendidik dan

  menyediakan suasana kreatif untuk para pelajar tetapi juga memiliki sifat dan kebolehan

  kreatif (Mohd Azhar et al, 2006).

  Di UTM, pengajaran program-program berteraskan Pendidikan Teknik Dan

  Vokasional (PTV) dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Teknikal Dan

  Kejuruteraan (JPTK) di Fakulti Pendidikan. Program-program tersebut adalah Ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup), Ijazah Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) dan Ijazah Sarjana Muda Teknologi

  Serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal). Bermula dari semester 1 tahun 2010/2011

  dua program baru telah diperkenalkan iaitu Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta

  Pendidikan (Binaan Bangunan) dan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Elektrik Elektronik).

  Jadual 1.1 menunjukkan 37 kursus berasaskan teknikal yang ditawarkan kepada

  pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kemahiran Hidup) ada yang berbentuk amali, teori dan gabungan kedua-duanya.

 •  

  Jadual 1.1 : Kursus yang ditawarkan bagi Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  Bil Kod Kursus Kursus Kredit 1 SPE 1002 Asas Lukisan Kejuruteraan 2 2 SPE 1022 Lukisan Kejuruteraan I 2 3 SPE 1032 Keselamatan Bengkel 2 4 SPL 1002 Teknologi Kayu 2 5 SPL 1022 Asas Elektrik 2 6 SPL 1012 Asas elektrik & Elektronik 2 7 SPL 1112 Asas Penyediaan Makanan & Pemakanan 2 8 SPL 1122 Pakaian & Fabrik 2 9 SPL 1212 Pembiakan & Pengurusan Tanaman 2

  10 SPL 1302 Asas Perdagangan 2 11 SPE 2022 Pengantar Pendidikan Teknik & Vokasional 2 12 SPE 2062 Penilaian & Pengukuran Dalam PTV 2 13 SPE 2012 Kaedah Mengajar PTV 2 14 SPE 2032 Asas Rekacipta 2 15 SPE 2112 Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer 2 16 SPE 2622 Rekabentuk Industri 2 17 SPL 2012 Kimpalan& Fabrikasi Logam 2 18 SPL 2122 Penyediaan Makanan 2 19 SPL 2112 Pengajian Pakaian 2 20 SPL 2402 Rekabentuk Berbantu Komputer 2 21 SPL 2412 Asas Pemasaran 2 22 SPE3002 Perdagangan & Keusahawanan 2 23 SPE3022 Industri dan PTV 2 24 SPL3112 Perkhidmatan Bangunan : Perpaipan 2 25 SPL3212 Hortikultur Hiasan 2 26 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik 2 27 SPL3422 Kajian Konsumer & Amalan 2 28 SPE4052 Organisasi Pengurusan Bengkel 2 29 SPE4612 Asas Pneumatik & Hidraulik 2 30 SPE4602 Teknologi Pembuatan 2 31 SPL4102 Teknologi Pemprosesan Pemakanan I 2 32 SPL4402 Asas Pengurusan Inovasi & Pengeluaran Produk 2 33 SPL 4403 Rekacipta 3 34 SPL 4002 Teknologi Automotif 2 35 SPL 4112 Teknologi Pemprosesan Mmakanan II 2 36 SPL 4202 Agroteknologi 2 37 SPL 4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan 2

  Sumber : Panduan Akademik Interaktif Fakulti Pendidikan Siri Kemasukkan 2007/2008

 •  

  Jadual 1.2 : Kursus-Kursus Yang Mengaplikasikan Elemen Inovasi Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

  Bil Kod Kursus Kursus Kredit

  Elemen inovasi Isi

  kandungan Kaedah

  pengajaran Kerjasama

  baru Peringkat institusi

  Pendidikan secara

  berterusan 1 SPE 1002 Asas Lukisan Kejuruteraan 2 √ √ 2 SPE 1022 Lukisan Kejuruteraan I 2 √ √ 3 SPE 1032 Keselamatan Bengkel 2 √ √ √ 4 SPL 1002 Teknologi Kayu 2 √ √ √ 5 SPL 1022 Asas Elektrik 2 √ √ 6 SPL 1012 Asas elektrik & Elektronik 2 √ √ √ 7 SPL 1112 Asas Penyediaan Makanan & Pemakanan 2 √ √ √ 8 SPL 1122 Pakaian & Fabrik 2 √ √ 9 SPL 1212 Pembiakan & Pengurusan Tanaman 2 √ √ 10 SPL 1302 Asas Perdagangan 2 √ √ √ 11 SPE 2022 Pengantar Pendidikan Teknik & Vokasional 2 √ √ √ √ 12 SPE 2062 Penilaian & Pengukuran Dalam PTV 2 √ √ √ 13 SPE 2012 Kaedah Mengajar PTV 2 √ √ 14 SPE 2032 Asas Rekacipta 2 √ √ √ 15 SPE 2112 Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer 2 √ √ 16 SPE 2622 Rekabentuk Industri 2 √ √ √ √ √ 17 SPL 2012 Kimpalan& Fabrikasi Logam 2 √ √ 18 SPL 2122 Penyediaan Makanan 2 √ √ √ 19 SPL 2112 Pengajian Pakaian 2 √ √ 20 SPL 2402 Rekabentuk Berbantu Komputer 2 √ √

  Sambung..

 •  

  Sambung..

  21 SPL 2412 Asas Pemasaran 2 √ √ √ 22 SPE3002 Perdagangan & Keusahawanan 2 √ √ √ 23 SPE3022 Industri dan PTV 2 √ √ √ √ √ 24 SPL3112 Perkhidmatan Bangunan : Perpaipan 2 √ √ √ 25 SPL3212 Hortikultur Hiasan 2 √ √ √ √ 26 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik 2 √ √ 27 SPL3422 Kajian Konsumer & Amalan 2 √ √ √ √ 28 SPE4052 Organisasi Pengurusan Bengkel 2 √ √ 29 SPE4612 Asas Pneumatik & Hidraulik 2 √ √ √ 30 SPE4602 Teknologi Pembuatan 2 √ √ 31 SPL4102 Teknologi Pemprosesan Pemakanan I 2 √ √ √ √ 32 SPL4402 Asas Pengurusan Inovasi & Pengeluaran

  Produk 2 √ √ √

  33 SPL 4403 Rekacipta 3 √ √ √ 34 SPL 4002 Teknologi Automotif 2 √ √ √ √ 35 SPL 4112 Teknologi Pemprosesan Mmakanan II 2 √ √ √ √ √ 36 SPL 4202 Agroteknologi 2 √ √ √ 37 SPL 4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan 2 √ √ √ √

  Sumber: Perancangan Mengajar Pensyarah

 •  

  Jadual 1.2 menunjukkan perancangan pengajaran pensyarah di JPTK terhadap

  kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana

  Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) telah menerapkan elemen inovasi

  tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 23 kursus yang telah

  menerapkan elemen inovasi dalam isi kandungan pelajaran, 37 kursus melalui kaedah

  pengajaran dan pendidikan secara berterusan, 10 kursus menerapkan inovasi melalui

  kerjasama baru dan hanya 3 kursus menerapkan pada peringkat institusi.

  Penerapan elemen inovasi dapat dibuktikan melalui perlaksanaan penggunaan

  Matrik Kemahiran Insaniah bagi penilaian penyelesaian masalah dan berfikiran kritis

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah. Penerapan kemahiran

  pemikiran kritis membolehkan pelajar mempersembahkan refleksi terhadap keputusan

  secara objektif, menilai projek dari pelbagai disiplin dan menginterpretasi data secara

  kritis (Kamsiah ismail, 2006).

  Manakala, Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu proses pengajaran dan

  pembelajaran yang berasaskan pengalaman dan memerlukan pelajar berfikir secara aktif.

  Ini merupakan suatu kaedah yang praktis yang bertujuan untuk menjana pelbagai idea

  yang bernas untuk membentuk beberapa penyelesaian yang lebih paktikal dan efektif

  (Abreza Atan, 2008).

  Oleh itu, jadual 1.3 menunjukkan Matrik Kemahiran Insaniah Program Ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) yang telah diaplikasikan

  di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mendorong pelajar agar berminda

  kritis dan mampu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.

 • 10 

   

  Jadual 1.3 : Matrik Kemahiran Insaniah Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

  (P0 5- Penyelesaian Masalah Dan Berfikiran Kritis)

  Sumber : Pensyarah JPTK, Fakulti Pendidikan

  Melihatkan penerapan elemen inovasi dalam kursus yang ditawarkan bagi

  Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup). Maka, kajian ini

  dijalankan adalah untuk mengenalpasti apakah pengalikasian inovasi di dalam pengajaran

  dan pembelajaran dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus-kursus

  tersebut.

  Tahap Kriteria

  CTPS 1: Kemampuan untuk mendefinisikan dan menganalisis masalah secara kompleks, pertindihan, domain tidak jelas dan membuat penilaian secara baik.

  CTPS 2: Kemampuan untuk membangunkan dan meningkatkan kemampuan berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan

  CTPS 3: Kemampuan untuk mencari idea-idea alternatif dan penyelesaian.

  CTPS 4: Kemampuan untuk berfikir diluar kotak.

  CTPS 5: Kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan diatas bukti yang kukuh

  CTPS 6: Kemampuan untuk mempertahankan dan memberikan perhatian penuh terhadap tanggung jawab yang diberikan.

  CTPS 7: Kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan sosial-budaya dan persekitaran kerja baru

 • 11 

   

  1.2 Pernyataan Masalah

  Merujuk kepada latar belakang masalah, didapati pengajaran dan pembelajaran

  semua kursus yang ditawarkan oleh JPTK kepada Program Ijazah Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) telah mengaplikasi elemen inovasi. Oleh

  itu kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengenalpasti apakah pensyarah menerapkan

  elemen inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kursus-kursus tersebut melalui

  kandungan isi pelajaran, kaedah menyampaikan isi pelajaran, menjalinkan hubungan

  baru, peringkat istitusi dan pembangunan dalam pendidikan berterusan. Kajian ini

  melibatkan semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta

  Pendidikan (Kemahiran Hidup) di Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan (JPTK)

  sebagai populasi kajian iaitu seramai 354 orang.

  1.3 Objektif Kajian

  Kajian ini mempunyai lima objektif yang setiap satu mengandungi pembolehubah

  kajian berhubung dengan elemen inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah

  di sarankan oleh Danish Technolocical Institute (2008). Elemen-elemen inovasi dalam

  pengajaran dan pembelajaran mengikut Danish Technolocical Institute (2008) adalah

  seperti berikut:

  a) Inovasi dalam kandungan pelajaran

  Inovasi dalam kandungan pelajaran adalah dimana isi kandungan pelajaran

  dibincangkan dengan meluas dengan mengaitkannya dengan pelbagai isu seperti

  globalisasi, isu semasa, kemasyarakatan,ekonomi negara, kehidupan dan keagamaan.

 • 12 

   

  b) Inovasi dalam kaedah penyampaian isi kandungan pelajaran

  Inovasi dalam kaedah penyampaian isi kandungan pelajaran melibatkan kaedah

  pengajaran menggunakan pendekatan seperti penyelesaian masalah, koperatif,

  demonstrasi, kolaberatif, projek yang sesuai dan mesra terhadap pelajar. Kaedah

  pengajaran ini melibatkan pelajar secara aktif dan interaktif. Isi pelajaran disampaikan

  menggunakan medium teknologi seperti animasi, power point kreatif, internet, laman

  web, komunikasi elektronik dan blog.

  c) Inovasi dalam menjalinkan hubungan baru dan rangkaian

  Inovasi dalam menjalinkan hubungan baru dan rangkaian melibatkan jalinan

  hubungan kerjasama baru bersama pihak organisasi, badan kebajikan, pihak kerajaan,

  swasta dan latihan industri. Hubungan rangkaian ini bertujuan untuk berkongsi

  pengetahuan dan pengalaman, komunikasi dua hala dan pertukaran pengalaman di antara

  pelajar dengan pihak organisasi yang berpengalaman semasa mengadakan program

  usahasama.

  d) Inovasi pada peringkat institusi

  Inovasi pada peringkat institusi berhubung dengan jalinan usahasama dengan

  institusi dari aspek perkongsian kurikulum pendidikan dan perlaksanaan aktiviti.

  Usahasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pengurusan pelajar dalam

  melaksanakan aktiviti untuk melaksanakan pendidikan secara berterusan.

 • 13 

   

  e) Inovasi dalam pembelajaran secara berterusan

  Inovasi dalam pembelajaran secara berterusan merupakan usaha pelajar

  mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan tampa henti dari pelbagai dimensi seperti sosial,

  ekonomi dan persekitaran. Usaha ini saling berkaitan di antara pencarian ilmu secara

  berterusan oleh pelajar dan dorongan pensyarah dalam proses pengajaran

  Berdasarkan elemen-elemen inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut, maka

  objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti:

  a) Penerapan inovasi dalam kandungan isi pelajaran.

  b) Penerapan inovasi dalam kaedah pengajaran bagi menyampaikan isi pelajaran.

  c) Penerapan inovasi dalam menjalin hubungan kerjasama baru bersama pihak luar

  institusi.

  d) Penerapan inovasi dalam menjalin usahasama pada peringkat institusi.

  e) Penerapan inovasi dalam pembangunan pembelajaran secara berterusan.

  1.4 Persoalan Kajian

  a) Apakah pensyarah menerapkan inovasi dalam kandungan isi pelajaran?

  b) Apakah pensyarah menerapkan inovasi dalam kaedah pengajaran bagi

  menyampaikan isi pelajaran?

  c) Apakah pensyarah menerapkan inovasi dalam menjalin hubungan kerjasama baru

  bersama pihak luar institusi?

  d) Apakah pensyarah menerapkan inovasi pada peringkat institusi?

  e) Apakah pensyarah menerapkan inovasi dalam pembangunan pembelajaran secara

  berterusan?

  muka depanSTATUS TESISPENGESAHAN PENSYARAHTAJUK SELEPAS STATUS TESISPENGESAHAN PENYELIDIKisi kandunganBAB 1BAB 2BAB 3BAB 4BAB 5bibliografiLAMPIRAN