Operasi pbs

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  330
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Operasi pbs

 • 1. MEMAKLUMKAN TENTANGPENGOPERASIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PS PBSPP PAJSK PPSi 3. AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Seksyen 67Seksyen 68PENILAIAN MURIDPEPERIKSAANSeksyen 69PENGENDALIAN PEPERIKSAAN 4. Untuk mengadakanUntukpeperiksaan, untukmengendalikanmengendalikanMemberi semuapemantauannasihat,peperiksaanpeperiksaan &memantaumengikutmenguatkuasakan& membuat peraturan-peraturan-analisisperaturan garisperaturan garistentang PBS panduan &panduan & arahanarahan tentangtentangpeperiksaanpeperiksaan 5. Surat Pekeliling Peperiksaan Bil.1/ 2011:Penambahbaikan Sistem PentaksiranKebangsaan bagi UPSR mulai Tahun 2011 6. BIL. PERKARATEMPOH TINDAKAN 1.Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPNDisember LP 2.Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPN Arahan Pelaksanaan PBS ke dan Sekolah 3.Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari, April, Ogos JPN/PPD/Sekolahdan Disember 4.Pendaftaran Murid dalam SPPBSJanuari Februari Sekolah 5.Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi Sekolahpersekolahan 6.Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Sepanjang tahunSekolah/PPD/JPN/ Pemantauan, Penyelarasan danLP/Bahagian KPM Pengesanan 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun Sekolah 8. Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluanSekolah2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya 7. Pengerusi: Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi : Timb Pengarah Pelajaran NegeriSetiausaha : Ketua Sektor SPP, JPNAhli Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor JPN : Pengarah IPGM : Ketua Nazir JNJK (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah, BTPN : Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : YDP Majlis Pengetua : YDP Majlis Guru Besar : YDP Majlis Guru Cemerlang 8. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERIMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERIMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTARKEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN 9. Pengerusi: Pegawai Pelajaran DaerahNaib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)Ahli Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 10. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAHMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAHMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBSDILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTARKEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI 11. Pengerusi: Guru BesarNaib Pengerusi : Semua Guru Penolong KananSetiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang: Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain 12. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yangditetapkanMengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktivitidan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem PelaksanaanSemua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasakepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 13. INTERGRITI 4INTERGRITIPENGESANAN 332PEMANTAUAN PENYELARASAN1PEMENTORAN 14. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN KETUA PANITIAPegawai yang dilantik JUPoleh LP/JPN/PPD GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 15. KEKERAPANBila-bila masa ikutkeperluan 16. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORANMengadakan sesi MelaksanakanMelaksanakanperbincangankhidmat bantu,tindakan susulandengan Mentee khidmat nasihat,mudah cara dancoaching Memberi nasihat,teguran dancadangan kepadaMentee 17. INTERGRITI4INTERGRITI PENGESANAN3 3 2PEMANTAUANPENYELARASAN1PEMENTORAN. 18. PENYELARAS DALAMANPENYELARAS LUARAN KETUA BIDANG Pegawai yang dilantik KETUA PANITIAoleh LP/JPN/PPD JUP GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 19. KEKERAPANDitentukan oleh JK PBSsekolah 20. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN KefahamanMerawak sampelMelaksanakantugasanmengikuttindakan Kesesuaian pencapaianpenambahanbaikansampel pengajaran dan Kefahamanpembelajaranpenskoran 21. INTERGRITI4INTERGRITI PENGESANAN3 3 2PEMANTAUANPENYELARASAN1PEMENTORAN. 22. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN PENTADBIR SEKOLAH Pegawai yang dilantik KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD JUP Pegawai Bahagian GURU CEMERLANGKPM(mp berkenaan) 23. KEKERAPANSepanjang tempohPengajaran danPembelajaran 24. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUANSELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan Perancangan Penyediaan mengikut garis panduanaktiviti pelaporan dan jadual yangpemantauan ditetapkanpemantauan Penyediaan Cadanganinstrumen Contoh penambahbaikanpemantauan Minit mesyuarat JK Pemakluman PBS sekolahkepada guru mata Evidenpelajaran Pelaporan pencapaian 25. INTERGRITI4INTERGRITI PENGESANAN3 3 2PEMANTAUANPENYELARASAN1PEMENTORAN. 26. PEGAWAIPegawai yang dilantikoleh LP/JPN/PPD 27. KEKERAPANDitentukan oleh LP 28. AKTIVITIJAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DECMESYUARAT PBS X XX XKURSUS PBSSEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIFSEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUANPEMENTORANBILA-BILA MASA IKUT KEPERLUANPEMANTAUANSEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARANPENYELARASANDITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANANDITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 29. EVIDENS CONTOH PENYIMPANAN1. Fail Perkembangan Murid (FPM)Bahan/sebarang Tulisan Setiap murid 1 FPM,bentuk bukti yang Bahan menyimpan setiapdapat ditunjukkan cetakan evidens terbaikoleh murid yang Persembahan untuk setiap matapelajaranmelaksanakan Foto Evidens diserahsesuatu tugasan Grafikkepada muriddalam bentuk Artifak setelah skor direkodproduk/proses Laporan dalam SPPBS2. Fail Showcase Menyimpan evidensterbaik 30. EVIDENS CONTOH PENYIMPANANEvidens murid di tempatselamat secara bersistematikBahan/sebarang Tulisan dalam tempoh tertentu danbentuk bukti yang Bahan diserahkan kepada muriddapat ditunjukkan cetakan setelah selesai aktivitipenjaminan kualitioleh murid yang Persembahanmelaksanakan Fotosesuatu tugasan Grafik PELUPUSANdalam bentuk Artifak Evidens dilupuskanberdasarkan Jadualproduk/proses Laporan Pelaksanaan PentaksiranPusat dengan caramengembalikan kepada muridsebagai simpanan mereka 31. Guru merekod penyertaan, penglibatan danpencapaian murid dalam aktiviti jasmani,kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum menggunakan borang dan aplikasiPAJSK 32. Evidens adalah terhad dan disimpan oleh gurudi tempat yang selamat secara bersistematik