Operasi pbs.gpk

Click here to load reader

 • date post

  21-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.796
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Operasi pbs.gpk

 • 1. SELAMAT DATANGMESYUARAT PENGURUSAN PBS KSSRGURU-GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI PAHANG UNIT PBS SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

2. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PBSDI SEKOLAH RENDAH @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,12 January 20132KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3. MEMAKLUMKAN TENTANGPENGOPERASIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 4. PS PBSPP PAJSK PPsi 5. AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)Seksyen 67 Seksyen 68 PENILAIAN MURIDPEPERIKSAAN Seksyen 69LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN 6. Untuk mengadakanUntukpeperiksaan, untukmengendalikanmengendalikanMemberi semuapemantauannasihat,peperiksaanpeperiksaan &memantaumengikutmenguatkuasakan& membuat peraturan-peraturan-analisisperaturan garisperaturan garistentang PBS panduan &panduan & arahanarahan tentangtentangpeperiksaanpeperiksaan 7. Surat Pekeliling Peperiksaan Bil.1/ 2011:Penambahbaikan Sistem PentaksiranKebangsaan bagi UPSR mulai Tahun 2011 8. Pengerusi : Pengarah Pelajaran NegeriNaib Pengerusi :Timbalan Pengarah Pelajaran NegeriSetiausaha: Ketua Sektor SPP, JPNAhli Jawatankuasa: Semua Ketua Sektor JPN: Pengarah IPGM: Ketua Nazir JNJK (Negeri): Ketua Penolong Pengarah, BTPN: Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN: Semua Pegawai Unit PBS, SPP, JPN: Semua Pegawai Pelajaran Daerah: YDP Majlis Pengetua: YDP Majlis Guru Besar: YDP Majlis Guru Cemerlang 9. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERIMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERIMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTARKEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN 10. Pengerusi : Pegawai Pelajaran DaerahNaib Pengerusi: Timbalan Pegawai Pelajaran DaerahSetiausaha: Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)Ahli Jawatankuasa: YDP Majlis Pengetua Daerah: YDP Majlis Guru Besar Daerah: Semua Penolong PPD: YDP Majlis Guru Cemerlang Daerah: Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 11. MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAHMENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAHMEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKANMENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTARKEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI 12. Pengerusi: Guru BesarNaib Pengerusi : Guru Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha : Setiausaha Peperiksaan/Setiausaha PBSAhli Jawatankuasa : Semua Guru Penolong Kanan : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepadakeperluan pihak lain 13. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yangditetapkanMengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktivitidan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem PelaksanaanSemua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasakepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 14. PENJAMINAN KUALITI PBSDI SEKOLAH RENDAH 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMTERIAN 14 PELAJARAN MALAYSIA 15. 4PENGESANAN 332PEMANTAUAN PENYELARASAN 1PEMENTORAN 16. MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN KETUA PANITIAPegawai yang dilantik JU PENTAKSIRAN oleh LP/JPN/PPD GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 17. KEKERAPANBila-bila masa ikutkeperluan 18. SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN SELEPAS PEMENTORANMengadakan sesi MelaksanakanMelaksanakanperbincangankhidmat bantu,tindakan susulandengan Mentee khidmat nasihat,mudah cara dancoaching Memberi nasihat,teguran dancadangan kepadaMentee 19. 4 PENGESANAN3 3 2PEMANTAUANPENYELARASAN 1PEMENTORAN. 20. PENYELARAS DALAMANPENYELARAS LUARAN KETUA BIDANG Pegawai yang dilantik KETUA PANITIAoleh LP/JPN/PPD JUP GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 21. KEKERAPANDitentukan oleh JK PBSsekolah 22. SEBELUM PENYELARASAN SEMASA PENYELARASAN SELEPAS PENYELARASAN KefahamanMerawak sampelMelaksanakantugasanmengikuttindakan Kesesuaian pencapaianpenambahanbaikansampel pengajaran dan Kefahamanpembelajaranpenskoran 23. 4 PENGESANAN3 3 2PEMANTAUANPENYELARASAN 1PEMENTORAN. 24. PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN PENTADBIR SEKOLAH Pegawai yang dilantik KETUA PANITIA oleh LP/JPN/PPD JUP Pegawai Bahagian KPM GURU CEMERLANG(mp berkenaan) 25. KEKERAPANSepanjang tempohPengajaran danPembelajaran 26. SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUANSELEPAS PEMANTAUAN Semak pelaksanaan Perancanganmengikut garis panduan Penyediaanaktiviti dan jadual yang pelaporanpemantauan ditetapkanpemantauan Penyediaan Cadanganinstrumen Contoh penambahbaikanpemantauan Minit mesyuarat JK Pemakluman PBS sekolahkepada guru mata Evidenpelajaran Pelaporan pencapaian 27. 4 PENGESANAN3 3 2PEMANTAUANPENYELARASAN 1PEMENTORAN. 28. PEGAWAIPegawai yang dilantikoleh LP/JPN/PPD 29. KEKERAPANDitentukan oleh LP 30. PENGOPERASIAN DANPENGURUSAN EVIDENS PBS DI SEKOLAH RENDAH 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN,12 January 2013 30 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31. BIL. PERKARATEMPOH TINDAKAN 1.Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPNDisember LP 2.Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Disember JPN Arahan Pelaksanaan PBS ke dan Sekolah 3.Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari, April, Ogos JPN/PPD/Sekolahdan Disember 4.Pendaftaran Murid dalam SPPBSJanuari Februari Sekolah 5.Tempoh pelaksanaan PBS Sepanjang sesi Sekolahpersekolahan 6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran,Sepanjang tahunSekolah/PPD/JPN/Pemantauan, Penyelarasan dan LP/Bahagian KPMPengesanan 7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS Sepanjang tahun Sekolah 8. Pelaporan prestasi murid Mengikut keperluanSekolah2011 Lembaga Peperiksaan, Putrajaya 32. AKTIVITIJAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DECMESYUARAT PBS X XX XKURSUS PBSSEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUANFORMATIFSEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARANSUMATIF DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPELAPORAN PBS MENGIKUT KEPERLUANPEMENTORANBILA-BILA MASA IKUT KEPERLUANPEMANTAUANSEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARANPENYELARASANDITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAHPENGESANANDITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 33. EVIDENS CONTOHPENYIMPANAN1. Fail Perkembangan Murid (FPM)Bahan/sebarang Tulisan Setiap murid 1 FPM,bentuk bukti yang Bahan menyimpan setiapdapat ditunjukkan cetakan evidens terbaikoleh murid yang Persembahan untuk setiap matapelajaranmelaksanakan Foto Evidens diserahsesuatu tugasan Grafikkepada muriddalam bentuk Artifak setelah skor direkodproduk/proses Laporan dalam SPPBS2. Fail Showcase Menyimpan evidensterbaik 34. EVIDENS CONTOHPENYIMPANANEvidens murid di tempatselamat secara bersistematikBahan/sebarang Tulisan dalam tempoh tertentu danbentuk bukti yang Bahan diserahkan kepada muriddapat ditunjukkan cetakan setelah selesai aktivitipenjaminan kualitioleh murid yang Persembahanmelaksanakan Fotosesuatu tugasan GrafikPELUPUSANdalam bentuk Artifak Evidens dilupuskanproduk/proses Laporanberdasarkan JadualPelaksanaan PentaksiranPusat dengan caramengembalikan kepada muridsebagai simpanan mereka 35. Guru merekod penyertaan, penglibatan danpencapaian murid dalam aktiviti jasmani,kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum menggunakan borang dan aplikasiPAJSK 36. Evidens adalah terhad dan disimpan oleh gurudi tempat yang selamat secara bersistematik