Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

download Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

of 37

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  282
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  1/37

  ORGANISASI DAN PENGURUSAN

  BENGKEL YANG BERKESAN

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  2/37

  PENGERTIAN ORGANISASI DAN

  PENGURUSAN YANG BERKESAN KAMUS DEWAN :

  Pengertian organisasi ialah merupakan kesatuan/gabungan yang merangkumi manusia, alatan,,kemudahan & bahan yang diselaras atau disusun

  secara sistematik untuk mencapai sesuatu matlamatyang ditetapkan.

  Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja &sebagainya. ( Contoh : menyediakan sesuatu program,merancang pembahagian sumber, mengagihkan tugas,mengatur alat & kelengkapan serta penyelarasankewangan.)

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  3/37

  TUJUAN ORGANISASI DAN

  PENGURUSAN YANG BERKESAN Menggelakkan pembaziran masa dan tenaga serta

  menjimatkan wang

  Mewujudkan keselamatan bengkel, alatan dan bahan

  Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran

  yang berkesan dan kondusif lagi selamat Menghasilkan produk yang lebih berkualiti

  Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan

  Mengurangkan kos pengeluaran dan pembaziran

  Menjimatkan masa bekerja Boleh menjadikan kebanggaan guru kerana indah

  dipandang

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  4/37

  SKOP ORGANISASI DAN

  PENGURUSAN BENGKEL ELEMEN PROSES PENGURUSAN BENGKEL

  ELEMEN PERANCANGAN

  Perancangan Perancangan bangunan, kurikulum,

  kelengkapan, peralatan & pelajar

  sebagai kump. sasaran

  Mengelola Menyusun, mengatur, menyediakan

  peralatan

  Mengarah Melibatkan peraturan-peraturan yang

  telah ditetapkan

  Menyelaras Menyelaras menuntut kerjasamasetiap ahli yang terlibat dalam

  pelbagai aktiviti bengkel supaya

  matlamat dicapai.

  Mengawal Mengawal kerja-kerja sepanjang

  aktiviti dijalankan.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  5/37

  Aspek merancang & mengurus

  sesebuah bengkel yang afektif Pemilihan bekalan & peralatan :

  Kurikulum

  Aspek perlindungan keselamatan

  Merancang kemudahan

  Mengawal bahan Penyelenggraan & rekod

  Keselamatan :

  Aspek fizikal

  Peraturan/ panduan sedia ada Pengurusan kakitangan

  Agihan peruntukan kewangan

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  6/37

  PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

  BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP Pengkhususan/pembahagian kerja

  Kuasa dan tanggungjawab

  Disiplin

  Kesepakatan dalam perintah ( unity of command)

  Kesepakatan dalam arahan (utility in direction)

  Kepetingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan.

  Penghargaan

  Pemusatan

  Rangkaian scalar Tersusun

  Persamaan

  Kestabilan dalam pemegangan jawatan

  Inisiatif

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  7/37

  SUSUN ATUR BENGKEL

  STRATEGI ORGANISASI DAN PENGURUSAN

  BENGKEL.

  STRATEGI

  Sebuah program yang dibangunkanuntuk mencapai objektif dan misi

  sesebuah organisasi

  Corak tindak balas sesebuah organisasi

  terhadap persekitaran di sepanjang

  operasi mereka.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  8/37

  Dua fasa keperluan

  organisasi dan

  pengurusan bengkel

  FASA PERTAMA -

  Perancangan danpengelolaan

  FASA KEDUA-Tenagakerja

  KEPERLUAN ORGANISASI DAN

  PENGURUSAN BENGKEL

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  9/37

  Fasa pertama : Perancangan dan

  pengelolaan Reka bentuk bengkel

  Stesen-stesen kerja

  Pendawaian

  Perpaipan

  Pengedaran udara

  Penempatan alatan kelengkapan

  Perabot

  Stor Keselamatan

  Warna

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  10/37

  Fasa kedua : Tenaga kerja

  Mengarah

  Mengawal

  Melapor

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  11/37

  Prinsip Organisasi Dan Pengurusan Bengkel

  Mengikut Keperluan Keselamatan.

  Ruang dan kawasan kerja. Ruang bengkel perlu mempunyai saiz yang sesuai dengan

  bidang kursus matapelajaran yang dijalankan.

  Ruang yang sempurna memudahkan penyeliaan kerja.

  Kawasan kerja menempatkan stesen-stesen kerja individu dankhas, kawasan untuk mesin-mesin, kawasan pengstoran,kawasan pameran, laluan untuk bekerja, kawasan unukmenempatkan alatan kesihatan dan kebakaran dan kawasanuntuk proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

  Pintu dan tanda keluar.

  Mengikut peraturan pihak bomba dan penyelamat, setiappremis mempunyai dua pintu.

  Saiz pintu 1 kali lebih besar daripada saiz piawai pintu rumah.

  Diperlukan untuk memudahkan keluar masuk bahan dan mesin.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  12/37

  Kawalan kesihatan dan persekitaran.

  Merupakan aspek penting dalam pengurusan

  bengkel. Dilakukan melalui kawalan cahaya,

  kawalan pengedaran udara, kawalan bunyi dan

  kawalan pelupusan.

  Peralatan perlindungan diri.

  Aktiviti amali dalam bengkel mendedahkan kita

  kepada risiko kemalangan. Oleh itu peralatan

  perlindungan diri dalam bengkel perlu disediakan.

  Contoh: penutup hidung dan apron.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  13/37

  Perubatan dan pertolongan cemas. Peti kecemasan yang terdapat dalam bengkel perlu

  lengkap dengan alatan yang dicadangkan oleh pihak

  hospital. Diletakkan di tempat berdekatan dengan stesen guru dan

  mudah dilihat.

  Kawasan mencuci tangan perlu disediakan.

  Pencegahan kebakaran. Dalam sesebuah bengkel, risiko untuk terjadinya kebakaran

  adalah tinggi. Ini kerana kebakaran boleh berlaku melaluilitar pintas. Oleh itu

  Pencegahan kebakaran dalam sesebuah bengkel perludisediakan. Alatan yang biasa kita lihat dan mudah didapatiialah alat pemadam api. Ia boleh ditempatkan di tempatyang mudah untuk dicapai dan mudah dilihat.

  Selain daripada itu, alatan seperti hos bomba, pengesanhaba, dan sprinkler juga boleh dipasang.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  14/37

  Peralatan pemampat udara.

  Pemampat udara digunakan semasa kerja

  pembersihan bengkel dan mesin-mesin.Pemampat udara amat dperlukan dalam sesebuah

  bengkel.

  Penstoran bahan. Sistem penstoran yang sistematik pelu

  diwujudkan.

  Sistem penstoran bahan akan memudahkan kita

  untuk meyemak bahan dan menyediakan

  perbelanjaan untuk membeli bahan yang

  diperlukan.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  15/37

  Mesin dan perlindungan mesin.

  Setiap mesin dibina dengan alat perlindungan yangsesuai.

  Alat perlindungan ini tidak boleh dialih untukmengelakkan kemalangan.

  Mesin berkuasa mudah alih.

  Mesin berkuasa mudah alih menjadi pilihan keranaharga yang murah.

  Mesin ini juga merbahaya seperti mesin bukan mudahalih.

  Mesin ini mudah rosak. Guru perlu memberikan perhatian dan

  pengawasan ketika pelajar menggunakannya

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  16/37

  PENGURUSAN PERSONEL

  Semua keputusan yang berkaitan dengan

  personel dalam sebuah organisasi termasuk

  juga hubungan manusia yang terdiri daripada

  motivasi, kepimpinan dan perhubunganmanusia. Perjalanan organisasi dengan

  mempertimbangkan reka bentuk kerja,

  kawalan pengurusan dan aliran kerja.Greenlaw dan kohl 1986

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  17/37

  OBJEKTIF PENGURUSAN PERSONEL

  Objektif-objektif pengurusan adalah sejajar dengan objektif

  keseluruhan organisasi. Ini memberi keberkesanan kepada

  semua urusan sumber manusia. Ia bertujuan untuk

  menjayakan perancangan strategik organisasi. Perancangan

  strategik adalah perlu di dalam pengurusan tenaga manusiayang mana ia dikaitkan dengan pencapaian misi dan

  objektif-objektif organisasi. Organisasi, terutama sekali

  yang mempunyai matlamat berbentuk komersial, ingin

  berjaya di dalam perniagaan dan mendapat keuntunganyang lumayan.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  18/37

  Ini memerlukan sumber-sumber seperti kewangan,hartanah, alat-alat, teknologi dan sebagainya. Sumbermanusia dengan kebolehan dan pengetahuan merekaadalah sumber utama anda yang boleh membantumencapai kejayaan organisasi anda. Tanpa pekerja, tidakada organisasi yang mampu melaksanakan apa-apa aktiviti.

  Hubungan baik di antara pihak pengurusan dan pekerjaperlu dititik-beratkan supaya matlamat dan objektiforganisasi dapat dicapai tanpa sebarang masalah. Ini adalah

  penting kerana jika pekerja tidak memberikan kerjasama kearah pencapaian matlamat, maka segala bentukperancangan yang baik akan gagal. Oleh itu pekerja adalahaset utama yang perlu diberi perhatian sepenuhnya keranamerekalah nadi penggerak sesebuah organisasi.

 • 7/27/2019 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel Yang Berkesan

  19/37

  PRINSIP PENGURUSAN PERSONEL

  Prinsip perkembangan individu-menawarkan peluang yang samauntuk meyedari potensi maksimum mereka.

  Prinsip pemilihan saintifik-memilih orang mengikut kemampuandan kebolehan.

  Prinip aliran komunikasi bebas- membenarkan semua jenis bentuk

  komunikasi secara terbuka. Prinsip penyertaan-melibatkan semua dalam membuat keputusan.

  Prinsip upah- pembayaran upah yang adil berdasarkan