Panduan Pengiktirafan Pekerja Sinaran Protection Services/Panduaآ  Carta Alir Pengiktirafan...

download Panduan Pengiktirafan Pekerja Sinaran Protection Services/Panduaآ  Carta Alir Pengiktirafan Pekerja

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Panduan Pengiktirafan Pekerja Sinaran Protection Services/Panduaآ  Carta Alir Pengiktirafan...

 • 1

  Panduan Pengiktirafan Pekerja Sinaran

  Universiti Malaya

 • 2

  BAHAGIAN 1PENDAHULUAN Panduan ini disediakan oleh Unit Perkhidmatan Perlindungan

  Sinaran (UPPS) bagi pihak Universiti Malaya yang berurusan¹

  dengan punca sinaran² untuk pengiktirafan pekerja Universiti

  Malaya sebagai pekerja sinaran (radiation worker) oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

  (AELB) atau Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Panduan ini menggariskan perkara

  asas yang diperlukan oleh Universiti Malaya di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984

  (Akta 304) serta subsidari perundangan yang dikuatkuasakan dibawahnya terhadap hak dan

  tanggungjawab pekerja yang diiktiraf sebagai pekerja sinaran Universiti Malaya. Panduan

  ini diterimapakai bagi pekerja sinaran Universiti Malaya yang ditafsirkan sebagai pekerja

  oleh Peraturan-Peraturan Pelesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan

  Asas) 2010 di bawah Akta 304 yang menetapkan bahawa:

  “Pekerja” ertinya mana-mana orang yang bekerja di bawah arahan pemegang lesen,

  sama ada atau tidak dia diambil kerja oleh pemegang lesen itu, dalam pengendalian

  atau penggunaan, atau yang akan bersentuhan dengan mana-mana bahan radioaktif,

  bahan nuklear, benda yang ditetapkan atau radas penyinaran.

  Maka, pekerja sinaran Universiti Malaya adalah seorang pekerja yang diiktiraf secara

  bertulis oleh AELB/KKM untuk melaksanakan kerja-kerja sinaran di bawah pengawasan

  Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) dan Penyelia Perlindungan Sinaran (PY) di seluruh

  kampus Universiti Malaya.

  ¹ berurusan termasuk aktiviti memiliki, memindah, mengendali, mengeluar, menjual,

  menstor, mengguna, membeli, memproses, memperdagang, mengilang atau sebagaimana

  yang ditetapkan oleh Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304).

  ² punca sinaran termasuk radas atau bahan yang berupaya mengeluarkan sinaran mengion

  dan perkakas lain yang perlu untuk melengkapkan peralatan tersebut.

 • 3

  BAHAGIAN 2 JUSTIFIKASI PELANTIKAN PEKERJA SINARAN

  Kakitangan Universiti Malaya yang dikehendaki mengendalikan punca sinaran milik³

  Universiti Malaya perlu dilantik dan diiktiraf sebagai pekerja sinaran. Carta Alir

  Pengiktirafan Pekerja Sinaran seperti di Lampiran A. Namun begitu, setiap permohonan

  pelantikan pekerja sinaran oleh Unit/Jabatan/Fakulti akan melalui proses saringan

  justifikasi dan penilaian oleh UPPS berdasarkan perkara tersebut :

  1. Jenis punca sinaran yang dikendalikan

  2. Kemungkinan magnitud dedahan pekerja yang berpotensi

  3. Dedahan Pekerjaan di Kawasan Kerja (Kawasan Seliaan dan Kawasan Kawalan)

  4. Pekerja sinaran yang sedia ada

  5. Pekerja Wanita

  6. Penyiasatan latar belakang pekerja sinaran baharu sebelum diambil bekerja

  7. Tahap Kebolehpercayaan

  (Semakan dengan pihak Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia,Jabatan

  Insolvensi Malaysia dan mana-mana pihak berkaitan sekiranya perlu)

  8. Status Perjawatan pekerja

  9. Status disenarai hitam oleh AELB/KKM

  10. Laporan Pemeriksaan Perubatan Pra Pekerjaan

  11. Pengiktirafan Pekerja oleh AELB/KKM

  ³ punca sinaran yang dilesenkan dalam Lesen LPTA/A/276 Universiti Malaya bagi tujuan

  bukan perubatan dan punca sinaran yang dilesenkan dalam Lesen KKM/R/0521 Fakulti

  Pergigian bagi tujuan perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta Perlesenan Tenaga

  Atom 1984 (Akta 304).

 • 4

  BAHAGIAN 3 HAD DOS UNTUK PEKERJA SINARAN 1. Had dos tahunan yang ditetapkan oleh Universiti Malaya adalah seperti yang

  ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Pelesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran

  Keselamatan Asas) 2010.

  2. Had dos operasi untuk personel ditetapkan pada 10mSv/tahun atau lebih rendah

  tertakluk kepada kelulusan AELB/KKM, supaya had dos tahunan sebanyak

  20mSv/tahun tidak dilampaui.

  3. Bagi had dos dalam hal keadaan khas, Pemegang Lesen akan memohon kelulusan

  bertulis terlebih dahulu daripada AELB/KKM untuk satu perubahan sementara pada

  kehendak had dos bagi pekerja tertentu.

  4. Bagi kes di mana had ini dilampaui, Pemegang Lesen akan melaporkan kepada

  AELB /KKMdengan kadar segera.

 • 5

  BAHAGIAN 4 TANGGUNGJAWAB PEKERJA SINARAN

  Tanggungjawab pekerja sinaran disediakan berdasarkan Program Perlindungan Sinaran

  yang telah diterimapakai oleh AELB dan Peraturan-Peraturan Pelesenan Tenaga Atom

  (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 No. 40 di bawah Akta 304.

  Tanggungjawab pekerja sinaran Universiti Malaya adalah seperti berikut :

  1. Mematuhi semua arahan, prosedur dan peraturan yang dikeluarkan oleh PPS atau

  PY bagi mengawal dedahan sinaran mengion.

  2. Mengendalikan peralatan sinaran mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh

  PPS atau PY bagi mengelakkan sebarang dedahan yang tidak perlu kepada dirinya

  atau kepada rakan-rakan sejawatnya.

  3. Menggunakan alat pengawasan personel dan apa-apa kelengkapan peranti

  sebagaimana yang disediakan dan diarahkan oleh pemegang lesen, untuk

  menghadkan apa-apa kemungkinan dedahan.

  4. Melaporkan serta merta kepada PPS atau PY sekiranya berlaku kerosakan atau

  kehilangan sebarang kelengkapan perlindungan sinaran seperti Optically Stimulated

  Luminescene (OSL), alat pengukur/pengesan sinaran dan sebagainya.

  5. Tidak mengganggu, memindah, mengubah atau mengalih apa-apa peranti

  keselamatan atau kelengkapan lain yang diberikan untuk perlindungan dirinya atau

  perlindungan orang lain, melainkan jika diberikan kuasa untuk berbuat demikian.

 • 6

  6. Memeriksa bekas dedahan dengan alat pengesan sinaran sebelum ia dipindah atau

  digunakan untuk memastikan punca sinaran dalam kedudukan yang selamat dan

  berperisai.

  7. Melaporkan serta merta semua kejadian dedahan sinaran tak sengaja kepada PPS

  atau PY.

  8. Dalam keadaan luar biasa, pekerja akan mengambil langkah-langkah perlu

  mengikut prosedur yang ditetapkan dan segera memberitahu PPS atau PY mengenai

  keadaan itu.

  9. Melaporkan kehamilannya (bagi pekerja wanita) serta merta kepada PPS atau PY

  dan Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan.

  10. Mematuhi langkah-langkah sekuriti yang ditetapkan oleh Pemegang Lesen.

  11. Melaporkan sebarang kejadian luar jangka berkaitan sekuriti kepada PPS atau PY.

 • 7

  BAHAGIAN 5 PEKERJA SINARAN Kakitangan Universiti Malaya yang diiktiraf sebagai pekerja sinaran oleh AELB /KKM

  dilindungi oleh Pemegang Lesen (dalam kontek ini adalah Universiti Malaya) tertakluk

  kepada Akta 304 bagi tujuan pengoptimuman perlindungan pekerja daripada dedahan

  pekerjaan dan keselamatan. Oleh kerana kawasan kerja pekerja adalah kawasan yang

  dikelaskan sebagai kawasan seliaan dan kawasan kawalan, maka Pemegang Lesen

  hendaklah menyediakan tatacara perlindungan dan keselamatan kepada pekerja seperti

  berikut :

  1. Pemantauan Kakitangan / Pekerja

  Pekerja dibekalkan oleh UPPS dengan personal dosimeter Optically Stimulated

  Luminescence (OSL) yang diganti/ditukar secara bulanan. Pemakaian OSL ini

  adalah mandatori kepada pekerja semasa mengendalikan punca sinaran di kawasan

  kerja. Bagi pekerja yang bekerja di kawasan kawalan, pekerja juga akan

  dibekalkan dengan electronic personal dosimeter bagi mendapatkan bacaan secara

  direct reading. OSL merupakan personal dosimeter yang diterimapakai oleh

  AELB bagi memantau had dos pada pekerja.

  2. Rekod Dedahan Dos

  Keputusan dos pekerja dari personal dosimeter OSL dianalisis dan direkodkan

  dalam Buku Rekod Perubatan (Seksyen B) Borang Rekod Dedahan Pekerja

  (Sinaran) oleh UPPS. Setiap keputusan dos dimaklumkan kepada pekerja dan

  penyiasatan terhadap dedahan yang berlebihan akan dijalankan bagi menentukan

  keadaan dan akibat. Dedahan yang berlebihan akan dilaporkan kepada AELB oleh

  UPPS.

 • 8

  3. Pengawasan Perubatan Pekerja

  Pengawasan perubatan dijalankan terhadap pekerja oleh

  seorang pengamal perubatan berdaftar yang diluluskan

  oleh AELB. Pengawasan perubatan melibatkan pemeriksaan perubatan pra

  pekerjaan, kajian semula kesihatan secara berkala, pemeriksaan perubatan apabila

  ditamatkan kerja atau bersara dan pemeriksaan perubatan khas. Pemeriksaan

  perubatan, penyiasatan dan rawatan hendaklah disediakan oleh Universiti Malaya

  tanpa mengenakan sebarang bayaran terhadap pekerja. Kesimpulan pemeriksaan

  perubatan dan penyiasatan dimaklumkan kepada pekerja untuk rujukan dan

  tindakan pekerja. Penyenggaraan rekod perubatan pekerja adalah seperti yang

  termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pelesenan Tenaga Atom (Perlindungan

  Sinaran Keselamatan Asas) 2010 No. 39 di bawah Akta 304 oleh UPPS.

  4. Diperuntukan dengan Latihan

  Pemegang lesen akan mengadakan sama ada secara dalaman atau luaran, latihan

  atau kursus perlindungan sinaran kepada pekerja sinaran yang baharu sebagai

  latihan atau kursus pra-pekerjaan. Latihan atau kursus perlindungan sinaran

  (refresher and awareness courses) diadakan oleh Pemegang L