Pekeliling SBPA GURU

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.567
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Pekeliling SBPA GURU

 • 1. KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAMBAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUANJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

2. KANDUNGANBil.PerkaraMuka Surat 1.KANDUNGAN i 2.SENARAI LAMPIRANiv 3.SENARAI JADUAL vii 4.TUJUAN1 5.LATAR BELAKANG1 6.GLOSARI ISTILAH 2 7.STRUKTUR PERKHIDMATAN 2Kumpulan Perkhidmatan2Rasionalisasi Perkhidmatan 4 8.PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI 4 9.MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN5Syarat Lantikan5Kemajuan Kerjaya 6Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan 8PangkatProgram Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 9Skim Perkhidmatan Yang DijumudkanMelalui 9Penggabungan Di Bawah SBPAKedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 910.PEMBANGUNAN MODAL INSAN 10 Latihan Sektor Awam 1011.SARAAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA10 Gaji10 Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus 11 Penilaian Prestasi11 i 3. Bil. PerkaraMuka Surat 12. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI 11Gaji11Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA12Tarikh Pergerakan gaji12Kenaikan Gaji Tahunan 13Kenaikan Gaji Tahunan 201213Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan14Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat14Penilaian Prestasi15 13. SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN 15 PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANAGaji Sebaris15Prinsip Pemindahan Gaji 15Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji 16Pergerakan Gaji Tahunan 17Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang 17Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)18 14. IMBUHAN TETAP DAN ELAUN18Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar 19 15. KEMUDAHAN19 16. SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN 19Tempoh Percubaan19Program Transformasi Minda20Penilaian Prestasi20Pingat Perkhidmatan Cemerlang 21 ii 4. Bil.Perkara Muka Surat17.DASAR PEMISAHAN (EXIT POLICY)2118.PERSARAAN DAN FAEDAH 21 Umur Persaraan Paksa 60 Tahun21 Kebolehalihan22 Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan22 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas 22 Kehendak Kerajaan19.TAWARAN OPSYEN 23 Opsyen 23 Tempoh Opsyen23 Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Digabung, Dinaik24 Taraf, Penarafan Semula Atau Pemansuhan Fungsi Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA 24 Dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang MemenuhiSyarat Skim 24 Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim25 Perkhidmatan Di Bawah SBPA Syarat-syarat Opsyen 25 Pelaksanaan Opsyen 26 Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau27 Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen Opsyen Muktamad28 Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju28 Menerima SBPA20.TARIKH KUAT KUASA2821.PEMAKAIAN29iii 5. SENARAI LAMPIRANBil. Perkara Muka Surat LAMPIRAN A A Glosari Istilah1/1 LAMPIRAN BB1 Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan1/6B2 Format Iklan 1/1 LAMPIRAN CC1 Jadual Pemindahan Bagi Menentukan Gaji Minimum-Maksimum1/1 Pegawai Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Awam) Yang Menerima Opsyen SBPAC2 Contoh Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Tarikh Pergerakan Gaji Yang1/1 Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPAC3 Contoh Kaedah Penetapan Gaji Bagi Tarikh Kenaikan Pangkat1/1 Yang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPAC4 Contoh Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan 1/1C5 Jadual Gaji Sebaris Bagi SkimPerkhidmatan Pegawai1/2 Perkhidmatan PendidikanC6 Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA 1/10C7 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/6 Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan LAMPIRAN DD1 Senarai Imbuhan Tetap1/1D2 Senarai Elaun1/2 iv 6. Bil.Perkara Muka Surat LAMPIRAN E E Senarai Kemudahan 1/4 LAMPIRAN F F Opsyen Umur Persaraan Paksa Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Digabung, Dinaik Taraf, Penarafan Semula Atau Pemansuhan Fungsi LAMPIRAN GG1 Surat Tawaran Opsyen SBPAG2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAG3 Borang Opsyen SBPAG4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatan LAMPIRAN H Pegawai Yang Telah Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAH1 Surat Tawaran Opsyen SBPAH2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAH3 Borang Opsyen SBPAH4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawaiv 7. Bil.Perkara Muka Surat LAMPIRAN J Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAJ1 Surat Tawaran Opsyen SBPAJ2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAJ3 Borang Opsyen SBPAJ4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawaivi 8. SENARAI JADUALBil. PerkaraMuka Surat 1.Kumpulan Perkhidmatan Dan Bidang Jawatan 3 2.Kod Kelayakan Masuk Minimum4 3.Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji 5 4.Kategori Guru Dan Gred Gaji7 5.Tempoh Kenaikan Pangkat7 6.Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan13vii 9. JPA.SARAAN(S)256/21/17-7Siri No. :KERAJAAN MALAYSIA ________________________ PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011________________________ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUANTUJUAN1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru PerkhidmatanAwam (SBPA) bagi pegawai tetap skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan PendidikanSiswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD),Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan struktur perkhidmatan merangkumi skimperkhidmatan, syarat perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedahpersaraan.LATAR BELAKANG2. Sebagaimana dijelaskan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011,Kerajaan telah bersetuju melaksanakan SBPA bertunjangkan penyampaian perkhidmatanyang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik, Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatanyang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif. Ia mengganti SistemSaraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002. 1 10. 3. Melalui sistem-sistem saraan yang telah dilaksanakan sebelum ini, secara umumnyapenumpuan telah diberikan bagi meningkatkan keupayaan dan daya saing PerkhidmatanAwam dengan membuat penambahbaikan-penambahbaikan antaranya kemajuan kerjaya,saraan dan syarat perkhidmatan. Di sepanjang pelaksanaan sistem-sistem ini, Kerajaan turutmemberikan perhatian yang tidak kurang pentingnya kepada perkhidmatan pendidikan dimana banyak penambahbaikan telah dilaksanakan bahkan telah meletakkan perkhidmatanpendidikan dalam agenda pembangunan negara iaitu sebagai salah satu daripada enam (6)Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam Program Transformasi Kerajaan.Melalui program ini, para pendidik diberi pengiktirafan oleh Kerajaan ke atas kepentinganperanan dan tanggungjawab dengan memperkenalkan Bayaran Insentif Tawaran Baru danBayaran Insentif Sekolah Berprestasi Tinggi.4. Justeru itu, dalam SBPA perkhidmatan pendidikan ditambah baik lagi dalam usahamelonjakkan martabat profesion keguruan dan kualiti guru selaku tonggak dalam membinadan memupuk modal insan yang mampu mendepani cabaran mendatang.GLOSARI ISTILAH5. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti dalamLampiran A.STRUKTUR PERKHIDMATANKumpulan Perkhidmatan6. Struktur perkhidmatan baru di bawah SBPA yang terbahagi kepada empat (4)kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi,Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta dan Kumpulan Pelaksana seperti manadijelaskan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 adalah turut terpakaibagi perkhidmatan pendidikan. 2 11. 7.Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awamyang bertindak sebagai Ketua Eksekutif yang menyandang atau memegang strategic and keypositions. Bagi perkhidmatan pendidikan, jawatan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia(KPPM) adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.8.Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan GredKhas. Jawatan Utama dimaksudkan sebagai jawatan di peringkat pengurusan tertinggi dalamperkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusanorganisasi. Manakala jawatan Gred Khas pula ditetap berdasarkan pengiktirafan tahapkepakaran dan pengalaman pegawai yang tidak melaksana peranan ataupun tugas yangbersifat pengurusan dan strategik.9.Gred Turus dalam Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas yang terdiri daripada tiga(3) lapisan iaitu Gred Turus I, II dan III di bawah SSM dipinda kepada satu lapisan GredTurus di bawah SBPA. Kumpulan Pengurusan Tertinggi Gred Utama/ Khas A, B dan Cadalah dikekalkan.10. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalahdikekal dengan lapisan gred jawatan/ gred gaji sebagaimana sedia ada.11. Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, Kumpulan PengurusanTertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkan bidang jawatanmasing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Jadual 1. Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang JawatanKumpulan Perkhidmatan Bidang Jawatan Jawatan UtamaStrategikPengurusan TertinggiPakar Bidang Khusus Jawatan Gred Khas( Subject Matter Expert [SME] )StrategikPakar Bidang Khusus Pengurusan dan Profesional( Subject Matter Expert [SME] )Pengurusan dan Operasi 3 12. 12.Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan. Lapisangred bagi Kumpulan Pelaksana adalah dikekalkan mengikut kelayakan masuk minimumseperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan.Rasionalisasi Perkhidmatan13.Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejatmemberi penekanan ke atas saizPerkhidmatan Awam dan penggunaan tenaga kerja secara optimum. Langkah-langkah kearah merasionalisasikan saiz Perkhidmatan Awam meliputi penjajaran semula fungsi utamaagensi, kajian pertindihan fungsi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya danperekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan.PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI14.Penggelaran gred jawatan/ gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan JadualGaji Sebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM). Penggelaran gr