pekeliling sbpa pdrm

download pekeliling sbpa pdrm

of 108

 • date post

  08-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  4.417
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of pekeliling sbpa pdrm

 • 1.KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIAJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIA

2. KANDUNGANBil.Perkara Muka Surat 1.KANDUNGANi 2.SENARAI LAMPIRAN v 3.SENARAI JADUALviii 4.TUJUAN 1 5.LATAR BELAKANG 1 6.GLOSARI ISTILAH2 7.STRUKTUR PERKHIDMATAN2 Kumpulan Perkhidmatan2 Rasionalisasi Perkhidmatan 3 8.PENGGELARAN GRED GAJI4 9.SKIM PERKHIDMATAN5 Format Iklan Jawatan 5 Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 510.PEMBANGUNAN MODAL INSAN5 Latihan Sektor Awam5 Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 611.SARAAN KETUA POLIS NEGARA6 Gaji 6 Imbuhan Tetap, Elaun, Kemudahan Dan Bonus7 Penilaian Prestasi 712.SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI 8 Gaji 8 Prinsip Dan Kaedah Pemindahan Gaji Di Bawah SBPA 8i 3. Bil.Perkara Muka Surat Tarikh Pergerakan Gaji 8 Kenaikan Gaji Tahunan9 Kenaikan Gaji Tahunan 2012 10 Imbuhan Tetap, Elaun Dan Kemudahan 10 Penetapan Gaji Bagi Kenaikan Pangkat 10 Penilaian Prestasi 1113.SARAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN 12 PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Gaji 12 Prinsip Pemindahan Gaji12 Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji13 Pergerakan Gaji Tahunan14 Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang14 Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) 1514.IMBUHAN TETAP DAN ELAUN15 Imbuhan Tetap Dan Elaun15 Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar1615.KEMUDAHAN1616.SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN 16 Tempoh Percubaan 16 Program Transformasi Minda 17 Penilaian Prestasi 17 Pingat Perkhidmatan Cemerlang1817.DASAR PEMISAH(EXIT POLICY) KUMPULAN18 PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANAii 4. Bil. Perkara Muka Surat18.PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN KUMPULAN 18 PENGURUSAN TERTINGGI, KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL SERTA KUMPULAN PELAKSANA Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 18 Kebolehalihan 19 Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan 19 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas19 Kehendak Kerajaan19.TAWARAN OPSYEN20 Opsyen20 Tempoh Opsyen 20 Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan 20 Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan21 Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim 21 Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan 22 SBPA dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di 22 Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim 22 Perkhidmatan Di Bawah SBPA Syarat-Syarat Opsyen23 Pelaksanaan Opsyen24 Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim 25 Perkhidmatan Baru Pegawai Yang Cuti Berkursus, Cuti Separuh Gaji Atau Cuti26 Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen Opsyen Muktamad 26 iii 5. Bil.Perkara Muka Surat Pemakaian Kepada Pagawai Yang Tidak Bersetuju Menerima 26 SBPA20.TARIKH KUAT KUASA2721.PEMAKAIAN27iv 6. SENARAI LAMPIRANBil. Perkara Muka Surat LAMPIRAN A A Glosari Istilah1/1LAMPIRAN BB1 Senarai Skim Perkhidmatan PDRM 1/16B2 Format Iklan Jawatan 1/1B3 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh 1/1 Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan JawatannyaB4 Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA1/1 LAMPIRAN CC1 Gaji Dan Kadar Bagi Imbuhan Tetap Jawatan Premier Dan1/1 Imbuhan Perumahan Premier Serta Bantuan Pembantu RumahC2 Kelayakan Elaun, Kemudahan Dan Bonus Bagi Ketua Polis1/5 NegaraC3 Jadual Gaji Minimum - Maksimum Bagi Kumpulan Pengurusan1/1 Tertinggi PDRMC4 Jadual Pemindahan Gaji Bagi Menentukan Matagaji Baru Pegawai 1/1 Dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi PDRM Yang Menerima Opsyen SBPAC5 Contoh Kaedah Pelarasan Gaji Bagi Tarikh Pergerakan Gaji Yang1/1 Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPAC6 Contoh Kaedah Penetapan Gaji Bagi Tarikh Kenaikan Pangkat1/1 Yang Sama Dengan Tarikh Kuat Kuasa SBPAC7 Contoh Pemberian Kenaikan Gaji Tahunan 1/1C8 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Tetap1/8C9 Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud1/3C10Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA 1/14 v 7. Bil.PerkaraMuka SuratC11Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/25 Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja MalaysiaC12Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji1/4 Bagi Klasifikasi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat)LAMPIRAN DD1 Senarai Imbuhan Tetap1/1D2 Senarai Elaun1/2LAMPIRAN E E Senarai Kemudahan1/3LAMPIRAN F F Borang Opsyen Persaraan Paksa Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang DikekalkanLAMPIRAN G Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAG1 Surat Tawaran Opsyen SBPAG2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAG3 Borang Opsyen SBPAG4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN H Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA vi 8. Bil.PerkaraH1 Surat Tawaran Opsyen SBPAH2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAH3 Borang Opsyen SBPAH4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya LAMPIRAN J Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAJ1 Surat Tawaran Opsyen SBPAJ2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAJ3 Borang Opsyen SBPAJ4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada PegawaiLAMPIRAN K Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPAK1 Surat Tawaran Opsyen SBPAK2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPAK3 Borang Opsyen SBPAK4 Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawaivii 9. SENARAI JADUALBil. PerkaraMuka Surat1. Kumpulan Perkhidmatan Dan Bidang Jawatan 32. Pangkat/ Gred Gaji PDRM43. Peratusan Kenaikan Gaji Tahunan9viii 10. JPA.SARAAN 256/24/1-2Siri No. : KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2011PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIATUJUAN1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan BaruPerkhidmatan Awam (SBPA) bagi Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) yangmelibatkan struktur perkhidmatan yang merangkumi skim perkhidmatan, syaratperkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.LATAR BELAKANG2. Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan danpencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akandilaksana melalui SBPAyang berpaksikankepada kepimpinan dinamik,Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dansaraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuatkuasa sejak tahun 2002. 11. 3. Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakanagenda pembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, ProgramTransformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh daninisiatif-inisiatif pembangunan yang lain.GLOSARI ISTILAH4. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti diLampiran A.STRUKTUR PERKHIDMATANKumpulan Perkhidmatan5. Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4)kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi,Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.6. Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur PerkhidmatanAwam yang menyandang atau memegang strategic and key position. Bagi PDRM,jawatan Ketua Polis Negara adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.7. Kumpulan Pengurusan Tertinggi bagi perkhidmatan PDRM bermaksudJawatan Utama yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusan organisasi. Dibawah SBPA, pangkat di bawah kelompok Jawatan Utama adalah terbahagi kepada: 7.1 Timbalan Ketua Polis Negara 7.2 Pesuruhjaya Kanan Polis 7.3 Pesuruhjaya Polis 7.4 Timbalan Pesuruhjaya Polis 2 12. 8.Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dikekal dengan lapisan pangkatsebagaimana sedia ada.9.Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, KumpulanPengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkanbidang jawatan masing-masing sebagaimana di dalam Jadual 1. Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang JawatanKumpulan Perkhidmatan Bidang Jawatan Pengurusan Tertinggi StrategikStrategikPakar Bidang Khusus Pengurusan dan Profesional(Subject Matter Expert [SME])Pengurusan dan Operasi10. Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan.Lapisan pangkat bagi Kumpulan Pelaksana adalah mengikut kelayakan masukminimum seperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan.Rasionalisasi Perkhidmatan11. Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejat memberi penekanan ke atas saiz danguna tenaga secara optimum. Kementerian/ Jabatan/ agensi termasuk perkhidmatanPDRM dikehendaki memberi tumpuan kepada fungsi utamanya bagi mengelakkanpertindihan fungsi antara satu dengan yang lain. Langkah penyesuaian saizPerkhidmatan Awam, penjajaran fungsi utama perkhidmatan, kajian pertindihanfungsi agensi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya danperekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan akan dilaksanakan.3 13. PENGGELARAN GRED GAJI12.Penggelaran gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan Jadual GajiSebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM). Dengan ini,penggelaran gred gaji baru PDRM adalah seperti di Jadual 2.Jadual 2 : Pangkat/ Gred Gaji PDRMPangkat SSM SBPA Kumpulan Premier Ketua Polis Negara- Premier Kumpulan Pengurusan Tertinggi Ketua Polis Negara VUYA3 - Timbalan Ketua Polis NegaraVUYA5 VUYA5 Pesuruhjaya Kanan Polis- VUYA6 Pesuruhjaya PolisVUYA6 VUYA6i Timbalan Pesuruhjaya Polis VUYA7 VUYA7 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Penolong Kanan Pesuruhjaya PolisYA24 YA20 Penolong Pesuruhjaya PolisYA22 YA18 Penguasa PolisYA20 YA16 Timbalan Penguasa Polis YA18 YA14 Penolong Penguasa Polis YA16 YA12 Inspektor YA13 Y