Pend Islam

download Pend Islam

of 28

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pend Islam

 • 8/8/2019 Pend Islam

  1/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  1.0 PENGENALAN

  Pendidikan merupakan suatu proses berterusan yang mengandungi unsur-unsur

  pengajaran, latihan, bimbingan dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan

  pelbagai ilmu, nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk

  diaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik) kepada individu yang memerlukan

  pendidikan itu. Justeru, pendidikan itu merujuk kepada manusia sebagai objek utama

  dalam proses pendidikan.

  Dalam hal ini, pelbagai definisi diberikan berhubung istilah pendidikan.

  Antaranya ialah pandangan pakar pendidikan dari Amerika iaitu John Dewey, dalam

  Abdul Halim el-Muhammady, Januari 1984. Pendidikan Islam Skop DanMatlamatnya,

  Jurnal Pendidikan, Tahun 1, bil. 1, ABIM, Selangor, menegaskan bahawa pendidikan

  ialah satu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akliah dan perasaan

  terhadap alam dan manusia. Hassan Langgulung pula merumuskan pengertian

  pendidikan itu sebagai menambah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada individu

  dalam masyarakat.

  Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai prosesmendidik dan melatih akliah,

  jasmaniah, dan ruhaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan

  al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan

  mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Untuk mencapai matlamat tersebut,

  pendidikan akliah atau intelektual amat penting dalam mendidik akal. Ini kerana akal

  merupakan unsur paling berharga kepada manusia yang bertindak (berfikir) secara

  rasional tetapi kemampuannya agak terbatas. Fungsi tersebut telah dijelaskan dalam

  perkataan iqra yang mana keadaan akal sentiasa menerima bimbingan Allah. Oleh

  itu, pendidikan Islam menekankan peri pentingnya pengisian dalam melatih akliah

  manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), sifat ketaatan (taabbud) dan

  penyucian rohani (tazkiyyah). Dengan demikian, pendidikan akal atau mental tidak

  tersisih daripada nilai-nilai kerohanian.

  Pendidikan Islam berasaskan aqidah dan syariat Allah SWT. Sesuatu sistem

  pendidikan hanya dapat dianggap sebagai sistem pendidikan Islam apabila segala

  prinsip, kepercayaan serta kandungannya berasaskan Islam. Secara umumnya,

  Pendidikan Islam ialah satu proses mendidik dan melatih akal, jasmani dan roh manusia

  berasaskan nilai-nilai Islamiyah bersumberkan Al-Qurandan Sunnah untuk melahirkanmanusia yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

  1

 • 8/8/2019 Pend Islam

  2/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan Islam dilaksanakan untuk mengembangkan tasawwur (konsep) dan

  kefahaman terhadap kehidupan berlandaskan al-Quran di dalam jiwa anak-anak. Asas

  dan teras sistem pendidikan ini adalah hakikat tauhid kepada Allah. Di dalam al-Quran

  (dan Sunnah Rasulullah) terdapat metodologi (kaedah) untuk mendidik manusia.

  Metodologi itu telah terbukti berkesan mendidik generasi awal. Rahsia utama kejayaan

  metodologi itu ialah memahami jiwa manusia yang tidak ubah bagaikan peti yang

  berkunci rapat manakala memahami jiwa menjadi kuncinya. Sebenarnya sistem

  pendidikan yang paling berkesan dan mampu membawa perubahan menyeluruh dalam

  diri manusia adalah sistem pendidikan yang berupaya berbicara dengan jiwa. Hanya

  pendidikan Islam sahaja mempunyai metodologi itu dan mampu merawat jiwa manusia.

  Oleh yang demikian, dalam proses mendidik murid-murid untuk memahami isi

  pelajaran secara maksimum perlukan pendekatan yang berkesan. Dalam konteksPendidikan Islam, peranan pendidik atau guru amat penting sama pentingnya dengan

  kepentingan alat yang meningkatkan kefahaman dan penghayatan. Tanpa kefahaman dan

  penghayatan, tidak akan lahir nilai murni yang bakal memandu tingkahlaku. Pendekatan-

  pendekatan yang digunakan oleh para guru dalam pengajaan Pendidikan Islam ini

  hendaklah berlandaskan model, prinsip atau teori pembelajaran. Ini akan mewujudkan

  keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah.

  Pendekatan dalam pengajaran Pendidikan Islam boleh dipelbagaikan. Ia boleh ditentukan

  oleh cara sesuatu kandungan itu diolah, sejauh mana penglibatan pelajar dalam proses

  pengajaran serta teknik pengajaran yang digunakan. Pendekatan ini hendaklah

  mencerminkan satu pandangan tentang hakikat satu matlamat pengajaran. Sebagai guru

  Pendidikan Islam, pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan pengajaran dan

  pembelajaran yang berkesan perlulah dikuasai dengan baik supaya guru dapat

  mempraktikkan di dalam bilik darjah dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan

  diminati.

  Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah

  2

 • 8/8/2019 Pend Islam

  3/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari

  tahun 1 hingga tahun 6. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang

  perlu dikuasai oleh individu muslim meliputi aspek keimanan, kemanusiaan,

  kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah, pertama;

  pendidikan asas tilawah al-Quran, kedua; pembentukan akidah dan bimbingan Asas

  Fardu Ain, ketiga; pemupukan amalan Fardu Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh

  Syariat Islam dan keempat; penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam

  diri murid. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan.

  Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-

  murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha

  dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa

  dan negara.Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan

  kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat

  menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab,

  berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal

  2.0 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

  kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat

  Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

  diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

  negara.

  3.0 FALSAFAH DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

  3.1 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

  3

 • 8/8/2019 Pend Islam

  4/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan

  dahulu tentang Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan

  falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia

  bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al-Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan

  fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh

  pengetahuan biasa.

  Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai:

  "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate

  reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human

  perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics" Jadi, falsafah

  merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu

  sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalahfalsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang

  kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan

  mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada

  kitab Allah, maka itu tidakalah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab

  itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme,

  Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan

  banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca daripada Allah atau wahyu, maka ia akan sama

  sahaja perinsipnya dan juga matlamatnya.

  Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

  Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah, tidak

  kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain,

  perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya,

  seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu

  mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah

  Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan

  dengan kehendak Islam.

  Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah

  Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran

  Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Failasuf Islam dari

  setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari

  daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat

  4

 • 8/8/2019 Pend Islam

  5/28

  HBIS 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM

  diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)?