Penduduk Dan Pembangunan

Click here to load reader

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  84
 • download

  0

Embed Size (px)

description

penggal 1

Transcript of Penduduk Dan Pembangunan

PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

1.1 Konsep Penduduk:

1.1.1 Penduduk sebagai sumber1.1.2 Penduduk sebagai agen perubahan 1. Menyatakan konsep penduduk sebagai sumber manusia yang diukur secara:Kuantiti.2. Menjelaskan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi:

BBM: Rancangan Malaysia ke 9 (RMK 9) Buku Teks Pra U

Pedagogi : Kuliah Perbincangan Bertanggungjjawab.

1. 2 Taburan Penduduk:

1.2.1 Taburan Penduduk Dunia Mengikut Wilayah1. Mengenalpasti taburan/kepadatan penduduk mengikut wilayah2. Mengenalpasti ketidakseimbangan taburan penduduk mengikut kawasan di Malaysia.3. Menjelaskan pola taburan dan faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk Asia Tenggara danMalaysia. BBM: Atlas/peta taburan penduduk dunia, Asia Tenggara dan Malaysia. Buku Teks Pra U Geografi Alam Sekitar Manusia. Bab 2. Sumber internet.

Pedagogi :

Kuliah Perbincangan

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

1.2.2 Kemahiran Amali Taburan Penduduk.

1. Mengira kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia, Asia Tenggara dan negeri-negeri di Malaysia.2. Melukis dan mempersembahkan data taburan penduduk dalam bentuk: Graf dan Peta Koroples (Peta lorek) dan Peta titik (dot map)

3. Mentafsir dan menganalisis data dan peta taburan penduduk daripada segi; sebab dan kesan perbezaan taburan terhadap pembangunan sosioekonomi ruangan.BBM:

Data Laporan Banci Penduduk tahun 2000. Buku Teks Pra U Geografi Alam Sekitar Manusia Bahagian kemahiran amali, Bab 7

Pedagogi :

Gerakerja mengira kepadatan penduduk. Gerakerja melukis graf dan peta koroplet

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

1.3.1 Pertumbuhan Penduduk dunia

1. Mengenalpasti trend pertumbuhan penduduk dunia mengikut wilayah.a) Trend mendadak.b) Trend gradual.c) Trend stabil.

2. Menjelaskan sebab / faktor trend pertambahan dan pertumbuhan penduduk dunia mengikut wilayah.3. Mengira kadar pertumbuhan tahunan penduduk dunia dan negara Malaysia dengan formula:

1/n Log e (Pn / Po) x(r 100

1.3.1 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

1. Menjelaskan proses pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan semulajadi dan migrasi bersih.

2. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk meliputi:a) Kadar kelahiran.b) Kadar kematian.c) kadar migrasi.

BBM:

Teks Pra U Geografi Manusia, Bab 3. Prinsip Asas Persekitaran Manusia, m.s. 60. Sumber internet.

Pedagogi Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) Pembentangan kertas kerja berkumpulan.

Nilai Menghargai BersyukurRasional

1.3.2 Kemahiran amali pertumbuhan penduduk.

1. Melukis dan mempersembahkan data pertumbuhan penduduk (K.Kel, K.Kem, KMB) dalam bentuk jadual dan gambarajah (Graf garis serta Graf bar).2.Mentafsir dan menganalisis jadual dan graf daripada segi: Arah alir/trend/pola, faktor/sebab dan meramalkan kesan

BBM: World Population.Banci Penduduk, 2000.

Pedagogi Gerakerja melukis graf . Perbincangan dapatan analisis graf.

Nilai Menghargai BersyukurRasional

1.3.3 Kesan pertumbuhan penduduk.

1. Mengenalpasti kesan positif dan negatif pertumbuhan penduduk terhadap ciri demografi dan status sosioekonomi.2.Menghurai dan membandingkan kesan pertumbuhan penduduk daripada segi demografi dan status sosioekonomi negara maju dengan negara sedang membangun.3.Menjelaskan proses penuaan penduduk dan kesannya terhadap ciri demografi serta status sosioekonomi sesebuah negara.

BBM:

Teks Pra U Geografi Manusia, Bab 3Sumber Internet.

Pedagogi :

Kuliah perbincangan. Tutorial. Sumbangsaran

Nilai Menghargai BersyukurRasional

1.3.4 Kemahiran amali :

Piramid penduduk

1. Mengenalpasti tiga bentuk piramid penduduk ; Progresif, Regresif, Perantaraan/Stabil.2. Menamakan contoh negara yang terlibat.3. Melukis/membina rajah piramid berdasarkan data struktur umur dan jantina.4. Menghurai dan membezakan ciri demografi dan sosioekonomi bagi ke tiga-tiga bentuk piramid penduduk.5. Menjelas dan meramalkan kesan/implikasi daripada ciri-ciri piramid penduduk ke atas pembangunan sosioekonomi sesebuah negara.BBM

Teks Pra U Geografi Manusia, bab 4. Data dari laporan banci penduduk Malaysia tahun 2000. Sumber internet.

Pedagogi

Perbincangan dan sumbangsaran. Gerakerja amali membina rajah piramid. Kajian masa depan (KMD)

Nilai

Menghargai Bersyukur

Penduduk dan pembangunan

1. Model peralihan demografi2. Memahami konsep model peralihan demografi.3. Mengenalpasti tahap/peringkat dalam model peralihan demografi.4. Menamakan negara yang terlibat dengan tahap-tahap peralihan demografi.5. Mentafsir dan menghuraikan ciri kependudukan mengikut tahap/peringkat dalam model peralihan demografi.6. Menghubungkaitkan model peralihan demografi dengan tahap pembangunan sosioekonomi sesebuah negara.

BBM:

Teks Pra U Geografi Manusia, Bab 4 Sumber Internet

Pedagogi

Kuliah perbincangan. Kajian masa depan (KMD)

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

Migrasi Penduduk

1.4.1 Jenis Migrasi1. Mentakrifkan konsep migrasi daripada segi ruang dan masa.2.Mengenalpasti jenis migrasi iaitu : Migrasi dalaman dan antarabangsa.

BBM

Teks Pra u Geografi Manusia, bab 5. Data laporan banci penduduk, 2000. Sumber internet.

Pedagogi :

Perbincangan dan sumbangsaran. Pembentangan kertas kerja. Pengajaran-pembelajaran konteksual.

Nilai Menghargai BersyukurRasional

1.4.2 Migrasi dalaman

1.Menghuraikan pola migrasi dalaman negara Malaysia daripada segi:i. Pola aliranii. Isipadu aliran/jumlah aliran mengikut arah alir.iii. Komposisi aliran

2. Membincangkan faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman.3.Membincangkan kesan positif dan negatif akibat migrasi dalaman ke atas kawasan asal dan destinasinya.

BBM

Teks Pra u Geografi Manusia, bab 5. Data laporan banci penduduk, 2000. Sumber internet.

Pedagogi :

Perbincangan dan sumbangsaran. Pembentangan kertas kerja. Pengajaran-pembelajaran konteksual

1. Menghuraikan pola migrasi antarabangsa semasa daripada segi:i. Arah aliran (Migrasi antara benua dan migrasi antara negara)ii. Isipadu aliran.iii.Komposisi aliran2.Membincangkan faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa semasa.3.Membincangkan kesan positif dan negatif migrasi antarabangsa semasa ke atas negara asal dan negara destinasi.

BBM

Teks Pra u Geografi Manusia, bab 5. Data laporan banci penduduk, 2000. Sumber internet.

Pedagogi : Perbincangan dan sumbangsaran. Pembentangan kertas kerja. Pengajaran-pembelajaran konteksual.

Nilai Menghargai Bersyukur Rasional

1.4.4 Kemahiran amali migrasi

1.Mempersembahkan data migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa dalam bentuk graf bar khususnya graf bar cermin serta peta aliran.2. Mentafsir pola aliran dan sebab-sebab dari graf atau peta aliran yang dilukis3.Meramalkan kesan migrasi.

BBM

Data laporan banci penduduk, 2000.

Pedagogi :

Gerakerja amali membuat graf bar dan peta aliran

Nilai Menghargai BersyukurRasional

1.5 Penduduk dan Alam Sekitar

1.5.1 Pengenalan umum komponen alam sekitar 1.Mengenalpasti komponen alam sekitar yang meliputi empat sistem.2. Menghuraikan pelbagai jenis sumber alam yang terkandung dalam komponen sistem bumi;

BBM

Teks Para U Geografi Manusia, Bab 6 Prinsip Asas Persekitaran Manusia, Bab 2. Sumber internet.

Pedagogi

Kuliah perbincangan. P&P Kontekstual Pembentangan kertas kerja.

Nilai Menghargai BersyukurRasional

1.5.1 Alam sekitar fizikal sebagai sumber.

1.Membezakan jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dengan yang tidak boleh diperbaharui2.Menghuraikan hubungkait antara manusia dengan sumber alam daripada segi kepentingan sumber alam kepada manusia untuk kelangsungan hidup dan kemajuan sosioekonomi.

Nilai Bertanggungjawab

1.5.2 Daya tampung persekitaran fizikal.

1.Menghuraikan konsep daya tampung persekitaran fizikal.2.Menghuraikan konsep keseimbangan ekosistem.3.Merumuskan kepentingan mengekalkan keseimbangan ekosistem bagi menjamin daya tampung sumber alam yang berterusan (lestari).

Nilai Menghargai

1.5.3 Kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar.

1.Mengenalpasti kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.2.Menjelaskan kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap sistem alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan yang padat penduduk.3.Menjelaskan kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar manusia atau impak sosial.4.Merumuskan pelbagai langkah perundangan dan bukan perundangan bagi mengurangkan kesan di atas. Bersyukur

1.6 Kajian Kes: (Berdasarkan data sekunder penduduk negeri, wilayah, daerah, mukim dan kawasan di Malaysia). Data penduduk yang diperlukan ialah:

Data pertumbuhan penduduk mengikut tahun. Data jumlah penduduk. Data kepadatan penduduk Data komposisi penduduk (mengikut kaum) Data Taburan penduduk mengikut kawasan bandar dan luar bandar Data Struktur umur dan jantina penduduk.

1/n Log e (Pn / Po) x 100(1.Mengira kadar pertumbuhan tahunan penduduk dengan menggunakan formula : r 2. Mempersembahkan/melukis data kajian kes dalam bentuk ;i. Graf garis dan graf bar.ii. Carta pai.iii. Rajah piramidiv. Peta titik.v. Peta koroplet (peta lorek)vi. Peta bulatan berkadar.vii. Peta aliran.

3.Mentafsir dan menganalisis data, rajah, graf dan peta berkenaan daripada segi:i. Pola/trend/arah alirii. Faktor/sebab.iii. Kesan jangka pendek /jangka panjang.iv. Cadangan langkah mengatasinya.

BBM

Teks Para U Geografi Manusia, Bab 7. Lapo