Pengaruh Iklim Organisasi Ke Atas Kepuasan Kerja Guru-Guru ...

download Pengaruh Iklim Organisasi Ke Atas Kepuasan Kerja Guru-Guru ...

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Pengaruh Iklim Organisasi Ke Atas Kepuasan Kerja Guru-Guru ...

 • PENGARUH IKLIM ORGANISASI KE ATAS

  MENENGAH : KAJIAN KES DI DAERAH PADANG TERAP, KEDAH.

  KEPUASAN KERJA GURU-GURU SEKOLAH

  Oleh :

  Moharnad Ali Roshidi Bin Ahmad

  Tesis ini dikemukakan bagi memenuhi sebahagian daripada syarat untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Sains

  (Pembangunan Sumber Manusia)

  Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  Jun 1998

  Administrator

 • Unit Kemasukan Siswazat~ Universiti Malaysia Sarawak

  Adalah disahkan bahawa kami telah rnembaca tesis ini yang bertajuk "Pengaruh 1kIim Organisasi Ke Atas Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah Menengah: Kajian Kes Di Daerah Padang Terap, Kedah" ole11 Mohd Ali Roshidi bin Ahmad, dan berpendapat bahawa tesis ini adalah memuaskan dari segi skop, kualiti dan persembahan sebagai syarat keperiuan ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia).

  prof ~ d d ~ a M f f i n Zainal (Pemeriksa Luar)

  Dr Spence r Empading \ (Pemeriksa Dalam)

 • Tiada bahagian daripada tesis ini telah dikernukakan untuk I

  I menyokong sesuatu perrnohonan untuk mendapatkan kelayakan

  ijazah di universiti ini atau institusi pengajian tinggi yang lain.

 • ABSTRAK

  Tujuan kajian ini ialah untuk melihat hubungan di antara iklim organisasi sekolah dengan kepuasan kerja guru-guru sekolah menengah. Objektif utamanya ialah untuk mengenalpasti perkaitan iklirn organisasi sekolah (dimensi tingkahlaku pengetua dan tingkahlaku guru-guru) ke atas kepuasan kerja guru-guru. Sampel terdiri daripada 152 guru dari 5 buah sekolah menengah harian di daerah Padang Terap, Kedah. Strategi persampelan yang digunakan ialah rawak mudah. Organizational Climate Descriptive Questionaire (OCDQ) yang telah dibentuk oleh Halpin dan Croft (1963) dan Job Satisfaction Index (JS I ) yang telah diperkenalkan oleh Brayfield dan Rothe (1951) juga telah digunakan sebagai alat kajian. Ujian-ujian untuk penganalisisan data ialah ujian korelasi Pearson 'r', ujian-t dan ANOVA satu hala. Untuk semua ujian statistik di atas, darjah kesignifikanan adalah ditetapkan pada aras p

 • ABSTRACT

  The purpose of this study tuas to find out the relationship between school organizational climate and the job satisfaction among the secondary teachers. The primary objective of this study was to identify the relationship between the school organizational climate from the perspective of the principals a72d teachers behavioral dimensions) and teachers job satisfaction. A total of 152 teachers from 5 non-residential secondary schools in Padang Terap, Kedah were taken as samples. A simple random method was used. Organizational Climate Descriptive Questionnaire (OCDQ) which was designed by Halpin and Croft (1 963) and Job Satisfaction Index (JSI) which has be introduced by Brayfield and Rothe (1 951) were used as an instrument for this study. The data collected were analysed by using Pearson correlation 'r', t-test and one way ANOVA. For all the statistical tests, a significant level of p

 • BIODATA DIRI

  Mohamad Ali Rosbidi bin Ahmad telah dilahirkan pada 19 Oktober

  1965, di Pedu, Icedah Darul Aman. Beliau telah rncnerirna pendidikan

  hingga ke peringkat SPM di ternpat kelahirannya. Kemudian

  rneneruskan pelajaran ke tingkatan enarn di Sekolah Menengah

  Tunku Abdul Malk, Alor Setar, Kedah Darul Arnan. Mula i Mei 1984

  beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Utara Malaysia d m lulus

  Ijazah Sarjanamuda Perakaunan (Kepujian) pada tahun 1989.

  Seterusnya memperolehi Diploma Pendidikan dari Universiti Sains

  Malaysia pada tahun 199 1.

  Karier beliau sebagai seorang pendidik ber~nula pada 1 Ogos 199 2

  apabila ditugaskan sebagai guru di Pusat Matrikulasi UUM, Sintok,

  Kedah Darul Aman. Pada tahun 1997, beliau telah melanjutkan

  pelajaran ke Universiti Malaysia Sarawak di perii~gkat Ijazah Sarjana

  Sains (Pernbangunan Surnber Manusia).

  Beliau seorang yang aktif di dalam Rejirnen Askar Wataniah, dan

  telah ditauliahkan sebagai pegawai pada 12 Januari 1994. Kini,

  beliau mernegang jawatan ketua platun sukaxela di Rejirnen 504 AW

  berpangkat Leftenan.

 • Didedikasikan untuk

  Fuan Zulinah, isteriku Alya Syahrnina, puteriku Emak dan ayahku Mertuaku Guru-guruku.

  Kalian amat rnengerti harga sebuah pengorbanan,

 • SEKALUNG BUD1

  Di kesempatan ini, ingin saya rakamkan penghargaan yang tidak

  terhitung nilainya kepada penyelia tesis ini, Cik Angela Anthonysamy

  kerana tidak mengenal jemu memberi nasihat dan teguran sepanjang

  penulisan tesis ini. Seterusnya kepada Pengarah IAB, Genting

  Highland dan Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan

  Manusia, Unimas.

  Kedua, terima kasih kepada Pengetua sekolah-sekolah menengah

  terlibat kerana telah memberi izin kepada saya untuk menjalankan

  kajian di sekolah masing-masing. Terima kasih yang tidak terhingga

  juga ditujultan kepada En. Abd Rohim Abdullah (SMDSA) dan En.

  Chow Choon Wooi (PMUUM) atas bantuan yang diberikan.

  Ketiga, terirna kasih khas kepada bekas Pengetua PMUUM, En. Abdul

  Adzis Abas yang telah banyak mendorong kejayaan ini. Tidak

  dilupakan rakan-rakan Kohort 2 (IAB-Unimas), antara nama yang

  sernpat dirakamkan ialah Mokhtar, Hut, Kamaruddin, Ridzuan,

  Rosley, Rahrnan dan Salawati, jasa kalian pasti tidak dilupakan.

 • Akhir sekali, terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai

  tingginya untuk isteri tersayang , Puali Zulinah Jernon. D oronganrnu

  penguat semangat dan kesabaranmu tatkala kita berjauhan acialah

  sebuah pengorbanali ulituk kejayaan ini. Buat puteri sulungku, Alya

  Syahrnina, kehadiranmu di saat ini menyuntik semangat baru untuk

  kejayaan abah.

  Perighargaan khas ditujukan kepada emak dan ayah, serta emak

  rnertua. Doa dan restu kafian penawar mujarab kejayaan ini, pasti

  tidak mampu anakanda rnembalasnya. Mudah-mudahan /ill&

  rnembalasnya naliti.

 • KANDUNGAN

  Mukasurat

  Abstrak

  Biodata

  Dedikasi

  Sekalung Budi

  Kandungan

  Senarai Jadual

  Senarai Rajah

  Senarai Latnpiran

  BAB 1 - PENGENALAN 1.0 Pengenalan

  1.1 Latarbelakang Masalah

  1.2 Pernyataan Masalah

  1.3 Tujuan Kajian

  1.4 Objektif Kajian

  1.4.1 Objektif Am

  1.4.2 Objektif Khusus

  1.5 Hipotesis

  1.6 Batasan Kajian

  . . ll

  ... 1I.l

  iv

  vi

  X

  xii

  xiii

 • 1.7 Definisi I s t i ld~

  1.7.1 Iklim Organisasi Sekolab

  1.7.2 Kepuasan Kei-j a

  1.7.3 Guru-guru Sekolah Menengah

  BAB 2 - SOROTAN KARYA

  2.0 Pengenalan 14

  2.1. Konsep Iklim Organisasi 14

  2.2 Koizsep Kepuasan Kerja 20

  2.3 Kajian Tentang Iklirn Organisasi dan Hubungannya Dengan Icepuasan Kerja 23

  2.4 Kajian Mengenai Kepuasan Kerja 25

  2.5 Teori Rerkaitan ICepuasan Kerja 28

  BAB 3 - METODOLOGI KAJIAN

  3.0 Pengenalan

  3.1 Reka Bentuk Kajian

  3.2 Sampel Kajian

  3.3 Alat Kaj ian

  3.4 ICajian Rintis

  3.5 Analisa Data

  vii

 • BAB 4 - HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

  4.0 Pengenalan

  4.1 Ciri-ciri Dernografi Responden

  4.1.1 Jantina

  4.1.2 Urnur

  4.1.3 Bangsa

  4.1.4 Taraf Perkahwinan

  4.1.5 Kelayakan Akadernik

  4.1.6 Pengalman Bekerj a

  4.2 Analisis Persepsi Guru-guru Terhadap Iklim Organisasi Sekolah

  4.2.1 Dirnensi Tingkahlaku Pengetua

  4.2.1 Dimensi Tii~gkahlaku Guru-Guru

  4.3 Hasil Pengujian I-lipotesis

  4.3.1 Hubungan Antara Iklim Organisasi Seltolah Dengan Kepuasan Kerja

  4.3.2 Hubungan Iklirn Organisasi Sekolah Dengan Ciri-ciri Demografi

  4.3.2.1 Persepsi Guru-guru Terhadap Iklim Sekolah Berasaskan Jantina

  4.3.2.1.1 Dirnensi Mendesak

  4.3.2'1.2 Dimensi Kekitaan

  4.3.2.2 Persepsi Guru-guru Tertiadap I k h Sekolah Berasaskan Urnur

 • 4.3.2.3 Persepsi Guru-guru Terhadap lklim Sekolah Berasaskan T a r d Perkahwinan 63

  4.3.2.4 Persepsi Guru-guru Terhadap Iklim Sekolah Berasaskan Kelayakan Akademik 65

  4.3.2.5 Persepsi Guru-guru Terhadap Iklirn Sekolah Berasaskan Penga l aan ~el lgajar 70

  4.4 Kesimpulan

  BAB 5 - KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.0 Pendahuluan

  5.1 Rumusan

  5.2 TCesimp-~xlan

  5.3 Cadangan

  5.4 Cadangan Penyelidikan Aka11 Datang

  BIBLIOGRAFI

  LAMPIRAN

 • SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL

  TAJUM

  Taburan responden berasaskan jantina

  Taburari responden berasaskan umur

  Tabwan responden berdasarkan bangsa Tabwan responden berdasarkan taraf perkahwinan

  Taburan responden berdasarkan kelayakan akadernik

  Taburan responden berdasarkan pengalaman bekerj a

  Mi11 skor dan sisihan piawai persepsi guru-guru terhadap dimensi tingkahlaku pengetua.

  Min skor dan sisihan piawai persepsj guru-guru terhadap dirnensi tingkahlaku guru-guru

  Ujim korelasi antara iklim sekolah dengan kepuasan kerja

  Ujiarn- t bagi persepsi guru-guru terhadap dimensi iklim sekolah berasaskan jantina

  Analisis varian satu hala persepsi guru- guru terhadap dimensi iltlirn sekolah berasaskan umur

  Ujiari Tukey-HSD persepsi guru-guru terhadap dimensi pengasingan berasaskan urnur

 • 4.13 Ujian Tukey-HSD persepsi guru-guru terhadap dimensi bertirnbang rasa berasaskan umur

  4.14 Ujian Tukey-HSD persepsi guru-guru terhadap dimensi kebebasan berasaskan umur

  4.15 Ujian Tukey-HSD persepsi guru-guru terhadap dimensi halangan berasaskan urnur 62

  4.16 Ujian- t persepsi guru-guru terhadap dimensi iklim