Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

download Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

of 16

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  1/16

  Borang Pelaporan SEK (BPSEK)(Sukan, Ekstrakurikulum, Kokurikulum

  BORANG PELAPORAN SEK (Sukan, Ekstrakurikulum dan

  Kokurikulum)Nama Murid Ahamad Nesfu bin Zain Kelas!"ingkatan Semenderasa

  #enis Akti$iti %Sukan!Ekstrakurikulum!Kokurikulum

  Bil#enisAkti$iti

  Akti$iti"arik

  &

  Pen'ertaan*

  Pengli+atan*

  Prestasi-*

  "!"angan Guru!Ketua

  Pasukan,

  Mas'ara.kat

  Ke&adiran

  /*

  Kea&lian0*

  #a1atan*

  Peringkat

  0*

  Komitmen

  0-*

  Pen2a.paian0*

  Sum+a.ngan0*

  1 SUkan Lumba Lari 23/7/20

  10 3

  Penyokong

  Ahli Rumah

  sukan 10 Sekolah

  2 Kelab Ban 2!/7/20

  10 3 Pemain Ahli Kelab 12 Peser"a Kelab

  3 #ks"ra$kurikulum

  %o"ongRoyong

  2&/7/201

  3 Ak"i'i"i(asharaka"

  Peser"a )mn*Perumahan

  + Peser"a (asyara$ka"

  ,

  -

  !

  7

  +

  &

  10

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  2/16

  Borang Pengskoran Akti$iti #asmani (BPA#)

  Borang Penskoran Pendidikan #asmani .ama (uri Ahamad Nesfu bin ZainKelas!"ingkatan: Semenderasa

  Bil "arik&

  Pergerakan Asas(- kema&iran)

  (/-*)

  Gimnastik Asas(0 kema&iran)

  (-0*)

  AsasA4uatik

  (-kema&ira

  n)(/*)

  Rekreasi5

  Kesengga.ngan

  (-kema&ir

  an)(/*)

  "!"angan

  Guru!Ketua

  Pasukan,

  Mas'ara

  kat

  Pergerakan

  Lokomot

  o

  (Kema&ir

  an)

  Pergerakan

  Bukan

  Lokomotor(

  kema&iran)

  Kema&iran

  Manipul

  asiAlatan(00

  kema&iran)

  Kema&iran

  Berirama

  (0kema&ira

  n)

  Kema&iran Badan

  5

  Sokongan(-

  kema&iran)

  6am+ur5

  Pendara

  tan

  (kema&ir

  an)

  Putaran5

  Gulingan

  (kema&ir

  an)

  Lentikan

  (-kema&ira

  n)

  Ke'akinan 5

  Keselama

  tan(-

  kema&iran)

  Ke+ole&an

  Aplikasi

  (-kema&ir

  an)

  111/!/201

  0 1 0 0 1 1

  21,/!/201

  0 0 1 1 1 1 1 1

  31+/!/201

  0 0 1 1

  ,21/!/201

  0 1 0 1

  -2,/!/201

  0 1

  !2!/!/201

  0 1

  730/!/201

  0 1

  +

  &

  1011

  Jumlah

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  3/16

  Borang Pengskoran Akti$iti #asmani (BPA#)

  Borang Penskoran Akti$iti #asmaniNama Murid Ahamad Nesfu bin Zain

  Kelas/Tingkatan: Semenderasa

  Bil "arik&

  Ke2ergasan MeningkatkanKesi&atan

  7an Prestasi 8i9ikal(0 kema&iran) (-0*)

  Kesukanan(/ kema&iran)

  (:*)"!"anganGuru!Ket

  uaPasukan,Mas'arak

  at

  KapasitiAero+ik

  (-Kema&iran)

  8leksi+iliti

  (0kema&iran)

  Kekuatan5 7a'a"a&anOtot

  (;kema&iran)

  Keselamatan 5

  Pengurusan

  (-kema&iran

  )

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  4/16

  Borang Penskoran Akti$iti Kesi&atanNama Murid Ahamad Nesfu bin Zain

  Kelas/Tingkatan: Semenderasa

  Bil "arik&

  Kesi&atan 8i9ikal(: kema&iran)

  (*)

  Kesi&atan Mental, Emosi danSosial

  (; kema&iran)(*)

  Kesi&atanPersekitaran

  (: kema&iran)(*)"!"angan

  Guru!KetuaPasukan,

  Mas'arakat

  Kesi&atan7iri dan

  Reprodukti=(>

  kema&iran)

  Pemakanan

  (-kema&ir

  an)

  Pengurusan Emosi

  (-kema&ira

  n)

  Kekeluar.gaan

  (kema&ira

  n)

  Per&u+ungan

  (-

  kema&iran

  )

  Pen'akit

  (kema&iran

  )

  Keselamatan

  (kema&iran

  )

  1 11/!/2010 1 0 1 1 1

  2 1,/!/2010 0 1 1 1 1

  3 1+/!/2010 0

  , 21/!/2010 1

  - 2,/!/2010

  ! 2!/!/2010

  7 30/!/2010

  +

  &

  10

  11

  Jumlah

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  5/16

  Skor ?ntuk Pen'ertaan 7alamSukan

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  6/16

  Skor ?ntuk Pen'ertaan 7alamKokurikulum

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  7/16

  Skor ?ntuk Pen'ertaan 7alamEkstrakurikulum

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  8/16

  or n u eng a an a amSukan

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  9/16

  or n u eng a an a amKokurikulum

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  10/16

  or n u eng a an a amEkstrakurikulum

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  11/16

  Skor ?ntuk Prestasi 7alamSukan

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  12/16

  Skor ?ntuk Prestasi 7alamKokurikulum

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  13/16

  Skor ?ntuk Prestasi 7alamEkstrakurikulum

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  14/16

  #asmani

  Marka& Keseluru&an @ /

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  15/16

  Sam+ Skor ?ntuk Pendidikan#asmani

  Kecergasan MeningkatkanKesihatan Dan Prestasi Fizikal

  Kesukanan

  Komponen Kecergasan

  Keselamatan &Pengurusan

  InteraksiSosial

  KumpulanDinamik

  Kapasiti

  Aerobik

  Fleksibi-

  litiKekuatan & Daya ahan !tot

  " " " " " " " " " " " " " "

  Marka& Keseluru&an @ 0/

 • 7/25/2019 Pengiriaan PAJSK 4 Ogos, 2010 (97-2003).ppt

  16/16

  Skor Akti$iti Kesi&atan