Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran

download Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran

of 54

Embed Size (px)

Transcript of Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran

  • 1. oleh : Zamani bin Azali Akauntan (Naziran & Pemantauan) Bahagian Akaun, Kementerian Kerja Raya 1

2. Kandungan Pengenalan Perundangan & Am Kuasa & Tanggungjawab Peraturan & Penguatkuasaan Kawalan Perbelanjaan Prosedur Perbelanjaan Jenis-jenis Bayaran Kaedah / Cara Pembayaran Prosedur / Tatacara Bayaran Peraturan Am Pembayaran 2 3. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 74 DAN PERKARA 96 - 112 Perkara 97 : Semua hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan hendaklah dimasukkan dalam Kumpulanwang Disatukan: - Persekutuan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan - Negeri Kumpulan Wang Disatukan bagi Negeri semua pemberian, tanggungan dan perbelanjaan hendaklah dipertanggungkan kepada Kumpulanwang ini. perbelanjaan selain dari perbelanjaan tertanggung hendaklah dibentangkan di Parlimen untuk kelulusan dalam Rang Undang-undang Perbekalan/Rang Undang-undang perbekalan tambahan. PERUNDANGANPERUNDANGAN 4. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 ( DISEMAK 1972 ) Akta ini bersama-sama Akta Audit 1957 menyediakan peruntukan perundangan bagi prosedur kewangan, perakaunan harian dan pengauditan. Seksyen 6(1) - mempertanggungjawabkan Menteri Kewangan secara keseluruhan ke atas pengurusan Kewangan Persekutuan PERUNDANGANPERUNDANGAN 5. 55 SIAPAKAH PEGAWAI PERAKAUNAN? Sek. 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 & AP 9: Seseorang Pegawai Yang Ada Urusan Berkenaan Dengan Wang Awam Atau Aset Awam Bertanggung jawab: (a) pungut, terima atau akaun wang awam; atau (b) belanja / bayar apa-apa wang awam. dipakai bagi Ketua Jabatan atau bagi pegawai bawahannya yang paling rendah, apabila mereka menguruskan wang awam PERUNDANGANPERUNDANGAN 6. 66 SIAPAKAH PEGAWAI PENGAWAL? Akta Tatacara Kewangan 1957 & AP 10: pegawai yang dilantik oleh Menteri Kewangan atau Menteri Besar atau Ketua Menteri di bawah Seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi setiap tujuan perbelanjaan yang diperuntukan bagi mana-mana tahun kewangan dalam anggaran, bagi mengawal, tertakluk kepada sebarang arahan yang ditujukan oleh pihak penguatkuasa kewangan, perbelanjaan yang dikuatkuasakan dibawah tujuan itu, dan termasuk semua tanggungjawab Pegawai Perakaunan PERUNDANGANPERUNDANGAN 7. ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) AP memberi penjelasan/panduan mengenai tatacara/prosedur kewangan. Ia diperjelaskan lagi melalui Pekeliling/Surat Perbendaharaan: AP yang dirujuk adalah ; AP 10 mempertanggungjawabkan Pegawai Pengawal mengawal peruntukan dan segala wang awam yang dipungut, diterima, disingkir atau dilupus. AP 11 kuasa Pegawai Pengawal ini boleh diturunkan kepada pegawai bahawan secara bertulis. AP 12 Pegawai Pengawal masih bertanggungjawab dan boleh dipanggil ke hadapan JK Akaun Awam (PAC) untuk memberi penjelasan teguran. AP 13 Pegawai Pengawal dipertanggungjawabkan ke atas pelaksanaan/pentadbiran dan program/projek. PERUNDANGANPERUNDANGAN 8. Pengenalan - Am Dalam sistem perbelanjaan dan bayaran Kem./Jab. Persekutuan dibahagi kepada 2 Jabatan Mengakaun Sendiri (JMS) dan Jabatan Tidak Mengakaun Sendiri (JTMS) JANM adalah pejabat pembayar bagi JTMS. 8 9. Pegawai Pengawal Bertanggungjawab mengawal terhadap Terimaan Perbelanjaan Peruntukan Barang-barang awam Melapor 9 10. Peranan & Tanggungjawab Pegawai Pengawal Bertanggungjawab melaksanakan kewajipan kewangan pejabat masing-masing dengan sempurna AP53 Dikehendaki Mengawal Perbelanjaan - AP54 Pengawasan Atas Perbelanjaan - AP57 10 11. AP 92 (a) Bertanggungjawab atas betulnya semua perbelanjaan AP 92 (b) Bertanggungjawab atas semua perbelanjaan tanpa kuasa sepatutnya AP 102 (a) Pegawai yang mengesahkan baucer bayaran adalah bertanggungjawab diatas kebetulan dan ketepatannya AP 102 (b) Jika berlaku kehilangan akibat sesuatu perakuan yang tidak betul pada sesuatu baucer pegawai yang memperakui akan dipertanggungjawabkan 11 Peranan & Tanggungjawab Pegawai Pengawal 12. AP 103 (a) Mempastikan bil dan tuntutan dibayar dengan segera dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima AP 166 (b) Bertanggungjawab sendiri membayar balik jika berlaku kerugian ke atas perbelanjaan di bawah kawalannya AP 59 Pembayaran sesuatu bil yang dikemukakan dengan sempurna oleh seseorang bagi satu orang atau perkhidmatan yang dibekalkan dengan suci hati kepada kerajaan tidak boleh ditahan oleh sebab apa-apa keraguan 12 Peranan & Tanggungjawab Pegawai Pengawal 13. 1313 TANGGUNG JAWAB PEGAWAI PENGAWAL DALAM PERSEKITARAN ELEKTRONIK: (1) Memberi Peranan kepada pegawai yang melaksanakan tugas kewangan secara bertulis AP 11 (2) Menjaga keselamatan Kad Pintar dan No Pin (3) Menentukan Had Kuasa Berbelanja (Kew.290) kepada pegawai dengan sewajarnya AP 11 & AP 101 (4) Mempastikan semua perbelanjaan dikawal dengan sempurna (5) Melakukan pusingan tugas jika ianya perlu (6) Membuat semakan dengan dokumen asal sebelum membuat pengesahan/perakuan Peranan & Tanggungjawab Pegawai Pengawal 14. 1414 TANGGUNG JAWAB PEGAWAI PENGAWAL DALAM PERSEKITARAN ELEKTRONIK (samb.): (7) Tidak meletakkan semua tanggungjawab kepada seorang atau pegawai yang sama dalam melakukan semua urusan kewangan elektronik (8) Melaksanakan peraturan-peraturan pelaksanaan sistem yang telah ditetapkan oleh JANM (9) Memaklumkan kepada pihak-pihak tertentu jika terdapat sebarang keraguan (10) Mendapatkan khidmat nasihat dari JANM jika terdapat kemusykilan atau pertanyaan dalam peraturan-peraturan kewangan dan akaun Peranan & Tanggungjawab Pegawai Pengawal 15. 1515 AP 11(a) Kewajipan kewangan dan perakaunan bagi pegawai-pegawai bawahan yang bekerja di bawah seseorang Pegawai Pengawal mestilah dinyatakan dengan jelas olehnya, dan khususnya setakat mana mereka itu dibenarkan menjalankan bagi pihaknya, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya mestilah dinyatakan dengan bertulis. Kuasa & Tanggungjawab 16. 1616 AP 101 Seseorang Pegawai Pengawal atau Pemegang Waran Peruntukan boleh memberi kuasa secara bertulis bagi memperakui baucar dan, dalam hal yang demikian, ia hendaklah menghantar kepada Pegawai Pembayar yang bertanggung jawab di Perbandaharaan nama pegawai yang diberi kuasa berserta dengan contoh tandatangannya di dalam persekitaran manual dan elektronik. Pemberian kuasa ini adalah terhad dan tidak boleh meliputi perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawal sebagai tanggung jawab Pemegang Waran Peruntukan itu sendiri. Kuasa & Tanggungjawab 17. 1717 AP 102(a) Pegawai Pengawal atau wakilnya yang diberi kuasa adalah memperakuiPegawai yang memperakui adalah bertanggung jawab bahawa: (1) perkhidmatan / bekalan diterima dengan sempurna; (2) harga dikenakan - ikut kontrak / skala yg diluluskan, atau patut dan munasabah mengikut kadar semasa; (3) kebenaran telah didapati seperti yang dinyatakan; (4) perhitungan dan pengiraan adalah betul; (5) penerima adalah pihak yang berhak terima bayaran; (6) bayaran - pertanggungan yg sepatutnya kpd Program dan Aktiviti atau Projek atau akaun yg dinyatakan; (7) peruntukan mencukupi & tidak dipertanggungkan bagi Maksud lain. Kuasa & Tanggungjawab 18. Tanggungjawab Pegawai Pembayar Pegawai Pembayar adalah yang sebenarnya membelanjakan wang awam Pegawai Pembayar hendaklah berpuas hati sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat - AP93 Mempastikan perbelanjaan tidak melebihi peruntukan Telah diperakui oleh Pegawai Pengawal Potongan dibuat bagi caruman / bayaran balik dengan sempurna. 18 19. Peraturan Semua urusan pembelian dan perolehan serta perbelanjaan kerajaan tertakluk kepada undang-undang , peraturan dan prosedur seperti: Perlembagaan Malaysia Akta Prosedur Kewangan 1957 Arahan Perbendaharaan Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Akauntan Negara Malaysia 19 20. Penguatkuasaan Perbendaharaan Malaysia adalah pihak berkuasa pusat yang mengawal dan menyelia pengurusan pembelian dan perolehan bekalan perkhidmatan kerajaan samaada di Malaysia atau di luar negeri (AP 166.1) 20 21. KAWALAN DALAMAN BELANJA & PROSES BAYARAN AP 58(a), AP 59, Ap 99, AP100, AP101, AP 102 & AP 103 PP Bil. 4 / 2002, SPANM Bil. 1 / 2008 & SPP Bil. 8 / 2009 Had kuasa berbelanja yang ditetapkan dalam sistem selaras dengan perwakilan kuasa menandatangani baucar yang diluluskan Pegawai yang bertukar / berhenti / bersara / tidak bertugas batal / tidak aktifkan capaian dalam sistem Pegawai yang tidak bertugas kad pintar tidak diguna Pengasingan tugas Pegawai Penyedia vs Pelulus Dokumen sokongan bagi Baucar Bayaran (BB) 12 22. KAWALAN DALAMAN BELANJA & PROSES BAYARAN (Samb) Patuhi Peraturan Kewangan Pembayaran adalah wajar & dibuat dengan betul Penjenisan pembayaran rekod dengan betul Bayaran kepada penerima yang sah BB / dokumen sokongan tebuk / cop Telah Bayar Simpan BB selamat, teratur & mudah dikesan Perolehan harta modal di bawah OS 35000 hanya diluluskan oleh Pegawai Pengawal AP 58(a) hanya untuk Belanja Mengurus sahaja Justifikasi pembayaran di bawah AP 58(a) & AP 59 12 23. Kawalan Perbelanjaan Terbahagi Kepada Tiga Peranan & Tanggungjawab Pegawai Pengawal Penurunan Kuasa Pegawai Pengawal Tanggungjawab Pegawai Pembayar. 23 24. Prosedur Perbelanjaan Penurunan Kuasa Penurunan Kuasa Pembahagian Tugas Pemeriksaan Penyelenggaraan Rekod Perakaunan - Daftar Bil - Penyelenggaraan Buku Vot - Penyelenggaraan Panjar Pengesahan dan Penyesuaian 24 25. Jenis Perbelanjaan Terbahagi Kepada Dua Jenis Perbelanjaan Mengurus - Perbelanjaan Bekalan - Vot B - Perbelanjaan Tanggungan - Vot T Perbelanjaan Pembangunan- Vot P Vot B & P Memerlukan Kelulusan Parlimen Vot T Kelulusan melalui Perlembagaan 25 26. Jenis-jenis Bayaran Gaji Bekalan dan Perkhidmatan Aset Pemberian (Grant) Lain-lain Perbelanjaan 26 27. Cara Pembayaran Kod-kod Perakaunan Bergantung Kepada Kod Profil Sesebuah Kem/Jab Vot B10 Kod Jabatan - 231 Kod Pusat Tanggungjawab (PTJ) - 010101 Kod Pusat Tanggungjawab dan Pusat Kos (PTJ/PK) - 010102 Program/Aktiviti - 020301 Objek - Objek Am 10000, Objek Sebagai 11000 & Objek Lanjut