PENYATA RASMI (c) Penghantaran pulang penآ­ datang tanpa izin yang ditahan di Depot-depot...

download PENYATA RASMI (c) Penghantaran pulang penآ­ datang tanpa izin yang ditahan di Depot-depot Imigresen

of 104

 • date post

  20-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PENYATA RASMI (c) Penghantaran pulang penآ­ datang tanpa izin yang ditahan di Depot-depot...

 • (

  Jilid IV Bil. 8

  MALAYSIA

  Hari Khamis 19hb Mei 1994

  PENYATA RASMI PARLIMEN

  PARLIAMENTARY DEBATES

  DEWAN NEGARA

  Senate

  PARLIMEN KELAPAN

  Eighth Parliament

  PENGGAL KEEMPAT Fourth Session

  KAND UN GAN

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUT BAGI [Ruangan 991] PERTANYAAN-PERTANYAAN

  RANG UNDANG-UNDANG:

  Rang Undang-undang Lembaga Pembangunan Industri [Ruangan 1032] Pembinaan Malaysia 1994

  Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) [Ruangan 1073] 1994

  Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (1993 dan [Ruangan 1080]

  1994) 1994

  Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga 1994

  Rang Undang-undang Perempuan Bersuami (Pindaan) 1994

  US UL-US UL:

  Waktu Mesyuarat dan Urusan yang dibebaskan daripada Peraturan Mesyuarat dan Penangguhan

  Aturan Urusan Mesyuarat

  PNMB

  D!CETAK OLEH

  PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,

  CA.WANGAN IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN

  BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA

  [Ruangan 1118]

  [Rnangan 1177]

  [Ruangan 1030}

  [Ruangan 1032]

 • MALAYSIA

  DEWAN NEGARA YANG KELAPAN

  Penyata Rasmi Parlimen

  PENGGAL YANG KEEMPAT

  AHLI-AHLI DEWAN NEGARA

  Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. DATO' G. VADIVELoo AIL Gov1NDASAMY, D.P.M.S., S.M.S., A.M.N. (Dilantik)

  "

  "

  ,,

  "

  "

  "

  "

  "

  ,,

  "

  "

  ,,

  Menteri Pembangunan Luar B andar, DATO' HAJI ANNUAR BIN MUSA, S.I.M.P., (Dilantik).

  Tuan Timbalan Yang di-Pertua, DATO' ADAM BIN KADIR., D.I.M.P. (Dilantik).

  Timbalan Menteri Kewangan, DATO' MusTAPA BIN MoHAMED, D.P.M.S. (Dilantik).

  Setiausaha Parlimen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, DR. SAK CHENG LUM, (Dilantik).

  TUAN ABDUL RASHID BIN ISMAIL, A.M.N., P.K.T., P.J.K., P.J.M., (Pulau Pinang) .

  DATUK HAJI AHMAD BIN HAJJ ABDULLAH, D.M.S.M., D.S.M., A.M.N., P.J.K., J.C. (Dilantik).

  TUAN MICHAEL BONG THIAM JoON, A.B.s.; J.B.S. (Dilantik) .

  PUAN RAJAH CHE PORA BINTI HAJI OMAR, A.M.N., P.P.N., P.J.K. (Dilantik).

  DATO' WILLIAM CHEK LIN KWAI, O.S.D.K., A.M.K., P.P.N., J.P. (Dilantik).

  TUAN CHONG CHI SIONG@ CHONG FAH (Negeri Sembilan).

  TUAN FRANKIE CHONG Yu CHEE, A.D.K. (Sabah).

  TUAN Fu AH Krow, (Dilantik).

  TUAN DING SELING (Dilantik).

  TUAN HAJJ DoL BIN DoLAH, A.M.N., P.P.N., J.P. (Melaka).

  PUAN RAJAH HABSHAH BINTI HAJJ OSMAN (Dilantik-Wilayah Persekutuan).

  w AN HAMID EDRUCE BIN TUANKU HAJI MOHAMAD, A.B.S. (Sarawak).

  TUAN HANIPAH BIN AHMAD, P.J.K. (Perlis).

  TUAN Ho CHENG w ANG (Perak).

  TUAN IBRAHIM BIN DAUD, J.S.M., K.M.N., P.L.P., P.I.S., B.S.I., A.M.N., P.P.N. (Johor).

 • 981 19 MEI1994 982

  Yang Berhormat TUAN lsLI BIN HAJI S1PuT (Dilantik-Wilayah Persekutuan Labuan).

  "

  ,,

  ,,

  "

  "

  ,,

  "

  "

  ,,

  "

  "

  TUAN ITAM WALi BIN NAWAN, P.P.N. (Dilantik).

  TUAN HAJI JAMALUDIN BIN HAJI AHMAD, A.M.N., A.N.S., P.M.C.,

  P.J.K., J.C. (Negeri Sembilan).

  TUAN JANGGU ANAK BANYANG, (Sarawak).

  TUAN JOHAN B.O.T. GHAN! @ CHRISTOPHER, K.M.N. (Dilantik).

  PuAN KALTHOM BINTI HAH OTHMAN, (Kelantan).

  PUAN KELSOM BINTI YAACUB, (Pahang).

  PuAN KIAN SIT HAR, P.J.K., A.M.N., B.K.T., J.P. (Melaka).

  TUAN LIMUN LAIKIM, (Sabah).

  DATUK HAJI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ, D.M.S.M., A.M.P.,

  B.K.T. (Dilantik) .

  DATO' MoHD. RADZI BIN MANAN, o.P.M.P., P.J.K., J.P. (Perak).

  TUAN MOHD. ZAIN BIN HAJI MAT DAUD, (Kelantan).

  TUAN K. MuNISAMY, A.M.N., A.M.P., P.P.T. (Dilantik).

  TUAN Na SEE TIONG, (Johor).

  DATO' (IR.) Na THIAN HOCK, D.S.S.A., S.M.S., P.J.K., J.P. (Dilantik).

  DR. Na YEN YEN, (Pahang).

  PuAN HAJAH RAHAIAH BINTI BAHERAN, P.J.K. (Dilantik).

  TUAN RAHIM BIN BABA, A.M.P. (Dilantik).

  PuAN HAJAH RAHMAH BINTI SALLEH, (Terengganu) .

  PUAN ROSALIND YAU SHUK MENG, K.M.N., A.M.N. (Selangor) .

  TUAN SAIDIN BIN MOHAMAD, (Perlis).

  TUAN HAJI SALLEH @ HASSAN BIN ALI, P.J.K. (Terengganu).

  PUAN SRI SARASA PASAMANICKAM, A.M.N., P.l.S. (Dilantik).

  Tuan V. Saravanan all Veliaudayar, (Dilantik).

  PUAN HAJAH SELEMIAH BINTI HASHIM, (Dilantik).

  TUAN SHAHIRUDDIN BIN AB. Mo1N, P.K.T. (Dilantik).

  TuAN SHUIB BIN ENDUT, A.M.N., A.M.K., P.J.K. (Kedah).

  TUAN HAH SHUIB BIN SHAWAL, A.M.K., A.M.N., P.J.K. (Kedah).

  DATO' SOONG SIEW HOONG, S.M.S., K.M.N., D.P.M.S.,

  J.S.M . . (Dilantik) .

  TUAN TIONG THAI KING (Dilantik).

 • 983 19MEI1994 984

  Yang Berhormat DR. Tott KIN WooN (Pulau Pinang). "

  "

  DATUK K. VIJAYANATHAN A/L KESAVA PILLAI, D.J.N., K.M.N., P.J.K.

  (Dilantik).

  DATIN HAJAH WAN INTAN BINTI HAJJ WAN AHMAD TAJUDDIN,

  P.J.K., A.M.S. (Dilantik).

  DATUK DAVID YEOH ENG HOCK, D.M.S.M. (Dilantik).

  TuAN HAJJ ZAINAL BIN Mo. DEROS, S.S.A., P.J.K., J.P. (Selangor).

  DATO' ZAINOL ABIDIN BIN JOHAR!, D.S.D.K., K.M.M., P.P.N., B.K.M.,

  P.J.K., J.P. (Dilantik) .

  PUAN HAJAH ZALEHA BINTI HuSSIN, (Dilantik).

 • 987 19 MEI 1994 988

  DEWAN NEGARA

  PEGAWAI-PEGAWAI KANAN

  Setiausaha Dewan Negara

  Ketua Penolong Setiausaha

  Penolong Setiausaha Kanan

  Penolong Setiausaha Kanan

  Haji Mohd. Salleh bin Abu Bakar, K.M.N.

  Haji Taijadin bin Saberan.

  Abdullah bin Abdul Wahab.

  Zamani bin Haji Sulaiman.

  SAHAGIAN PENYATA RASMI PARLIMEN

  Pegawai Penerbitan

  Penolong Penyunting

  Pelapor Perbahasan Kanan

  PELAPOR PERBAHASAN PARLIMEN

  Ramaswamy.

  Hajah Shamsiah binti Mohd. Yusop.

  Haji Suhor bin Husin

  Mohd. Saleh bin Mohd. Yusop.

  Supi ah binti Dewak.

  Ismail bin Haji Hassan.

  Hajah Kalsom binti Ghazali. Mohamed bin Osman.

  Norishah binti Mohd. Thani. Zaharah binti Nairn.

  Su Soon Chuan.

  Norwahidah binti Azizi.

  Rozita binti Abd. Samad. Jainah binti Sakimin.

  Ahmad Kamal bin Mohd. Yusop.

  BENTARA MESYUARAT

  Mejar (B) Abdul Halim bin Haji Ali

 • 19 MEI 1994

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  Khamis, 19hb Mei 1994

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 2.30 petang

  DOA

  (Tuan Yang di-Pertua mem­ pengerusikan Mesyuarat)

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUTBAGI

  PERTANYAAN­ PERTANYAAN

  DASAR PELAJARAN NEGARA­ PELAKSANAAN SISTEM 3M

  1. Tuan Tiong Thai King minta Menteri Pendidikan menyatakan sama ada Dasar Pendidikan Negara masih berasaskan kepada 3M. Dan jika benar apakah sistem ini memberi pemikiran yang berwawasan kepada pelajar­ pelajar di sekolah-sekolah di negara ini seperti pernikiran yang bebas, berani dan bertindak sebagairnana pelajar­ pelajar di Barat.

  Timbalan Menteri Pendidikan (Dr. Leo Michael Toyad): Tuan Yang di­ Pertua, untuk maklurnan Ahli Yang Berhormat, Dasar Pelajaran Negara kita tidak hanya diasaskan kepada 3M sahaja tetapi rneliputi seluruh dasar dan sistern pendidikan negara. Dari segi kurikulurn secara amnya Kernenterian Pendidikan rnasih memberi penekanan kepada 3M tetapi penekanan dan tumpuan juga diberi kepada penguasaan kemahiran belaj ar, kernahiran berfikir, kemahiran

  manipulatif dan asas-asas urusniaga, keusahawanan serta reka cipta. Tumpuan dan. penekanan ini penting untuk kita membentuk sikap positif pelajar supaya rnereka berani bertindak dan bebas berfikir apabila rnereka dewasa kelak.

  Tuan V. Saravanan a/I Veliaudayar: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Jika Kerajaan memberi penekanan kepada konsep 3M ini, mengapakah kurikulum sekolah bagi kelas-kelas peralihan dikecualikan dalam rnata pelajaran matematik?

  Dr. Leo Michael Toyad: Tuan Yang di-Pertua, ingin saya rnaklurnkan kepada Ahli Yang Berhorrnat bahawa kelas peralihan ini adalah satu kelas di mana kita menyediakan pelajar-pelajar untuk Tingkatan I ia i tu untuk rneningkatkan lagi penguasaan mereka dalarn B ahasa Malaysia di mana sekolah rnenengah kita menggunakan B ahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama.

  Tuan Mohd. Zain bin Haji Mat Daud: Tuan Yang di-Pertua, soalan tarnbahan. Adak ah Keraj aan bercadang untuk rnenukar sistern persekolahan dari semester sekarang ini kepada sistern yang diamalkan sebelum daripada ini iai tu sistem penggal.

 • 993 19 MEI 1 994 994

  Dr. Leo Michael Toyad: Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan tidak bercadang untuk menukar balik sistem semester yang kita gunakan sekarang, cuma yang kita kenali ialah untuk kita membawa balik sistem kita yang menggunakan sesi sekolah yang mulai dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 4.30 petang iaitu satu sesi.

  PEKERJA ASING DI MALA YSIA-TINDAKAN

  KERAJAAN

  2. Dr. Ng Yen Yen minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:

  (a) bilangan pekerja asing yang berada di negara kita sekarang dan apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah pendatang bekerja tanpa izin;

  (b) apakah prosedur dan peranan Imigresen dalam proses memohon pengambilan pekerja asing; dan

  (c) apakah langkah-langkah yang tel ah diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menghantar balik pekerja-pekerja tanpa i