PERANCANGAN STRATEGIK - mampu.gov.my ??Pengurusan kewangan dan perbelanjaan ... o SUK/PBT/PDT dll...

download PERANCANGAN STRATEGIK - mampu.gov.my ??Pengurusan kewangan dan perbelanjaan ... o SUK/PBT/PDT dll PENGIKTIRAFAN ... serta Pengurusan Perubahan ke arah menjadi

of 27

 • date post

  12-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  280
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of PERANCANGAN STRATEGIK - mampu.gov.my ??Pengurusan kewangan dan perbelanjaan ... o SUK/PBT/PDT dll...

 • PERANCANGAN

  STRATEGIK AGENSI SEKTOR AWAM

 • KANDUNGAN

  Penyediaan Pelan Strategik

  KonsepPengurusan Strategik

  Model Pengurusan Strategik Sektor

  Awam

  Perancangan Strategik Bagi Agensi Sektor Awam

  Overview Modul Pelan Strategik

  Perantaian Ke Hadapan

 • KONSEP

  PENGURUSAN

  STRATEGIK

 • PENGURUSAN STRATEGIK

  Proses di mana pemimpin sesuatu organisasimengimpikan masa hadapan yang baik denganmembangunkan prosedur dan operasi yang bersesuaian untuk merealisasinya di sampingmengenal pasti kaedah untuk menilai kejayaantersebut

  (Goodstein et al. 1992)

  Pengurusan strategik pada asasnya adalahproses berterusan yang diambil olehsesebuah organisasi dan ia merangkumi 3 elemen penting iaitu memahamikedudukan strategik organisasi; mengenalpasti dan membangunkan pilihan-pilihanstrategik; dan melaksanakan strategi-strategi yang dipilih

  (Johnson et al. 2005)

  People should not be unfamiliar with strategy, Those who understand it will survive, Those who

  do not understand it will perish

  Sun Tzus the Art of War

  Organisation has facing challenges due to complexity and complicatedness

  ( Yves Morieux and Peter Tollman, 2014 )

 • Pengurusan strategik merupakan proses

  berterusan yang perlu dilaksanakan oleh

  sesebuah agensi merangkumi beberapa

  elemen penting seperti :

  memahami kedudukan strategik agensi; mengenalpasti dan membangunkan

  pilihan-pilihan strategi dan program; melaksanakan strategi-strategi dan

  program yang dipilih; menilai pencapaian pelaksanaan yang

  ditetapkan; dan seterusnya membuat penambahbaikan yang

  bersesuaian.

  Pengurusan strategik merupakan

  satu proses perancangan, penyusunan,

  pengarahan dan pengawalan

  dalam sesebuah organisasi

  bagi mencapai misi serta visi

  yang telah ditetapkan.

  DEFINISI :

  PENGURUSAN STRATEGIK MENURUT PERSPEKTIF MAMPU

 • 4

  5

  6

  3

  2

  71Impak Globalisasi Ke Atas

  Negara

  Meningkatkan Dan MengekalkanDaya Saing Negara

  Keperluan Kepada Lebih Ramai PemimpinTransformasi

  Pembudayaan Nilai Murni Dan Integriti

  Penggunaan sumber secaraoptima dan cekap

  Mengurus persepsi rakyatterhadap perkhidmatanawam

  Mengoptimumkanpenggunaan ICT sebagaipemacu strategik

  ISU-ISU STRATEGIK

 • Ekspektasi tinggi daripadapelanggan danstakeholders

  Sistempenyampaianyang mesrapelanggan danmemudahkanrakyat

  Penurunan kuasa(empowerment)

  KolaborasiStrategik

  Perkongsiansumber dankepakaran

  Sejajar denganAgenda Negara/DasarNasional sepertiRMKe-11

  Pengurusankewangan danperbelanjaanberhemah(pendekatanOutcome Based Budgeting)

  Cabaran membentuk tadbirurus yang strategik danbersepadu

  Public engagement (Era Government knows best is over)

  RASIONALISASI KEPERLUAN PENGURUSAN

  STRATEGIK

 • - Bertaraf Dunia

  Mampu MenanganiCabaran EkonomiSemasa Serta Memenuhi HarapanRakyat

  Profesional dankomited dalammelaksanakantugas secaracekap danberkesan

  Rakyat didahulukan, pencapaian(outcome) diutamakan

  - Menyediakanperaturan yang telus dan jelas

  Proaktif danbersikapketerbukaanterhadappandangan rakyat

  Menyediakanmaklumat yang tepat dan telus

  Mengamalkantahap etika yang tinggi, jujur danberintegriti

  Bertanggungjawabterhadapkeputusan dantindakan demi kepentingan rakyat

  HARAPAN

  TERHADAP

  PERKHIDMATAN

  AWAM

 • PEMBUDAYAAN PENGURUSAN STRATEGIK

  1 2

  3 4

  KEBERHASILAN

  PENGURUSAN

  STRATEGIK

  Peningkatan % pembudayaanpengurusan strategik di agensisektor awam

  PEMANTAPAN PENGURUSAN STRATEGIK

  Peningkatan % bilangan agensi yang mempunyai pelan strategik

  740 agensi awam :

  o Kementerian

  o Jabatan

  o SUK/PBT/PDT dll

  PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN

  Peningkatan % bilangan agensiyang mendapat pengiktirafan

  Lain-lain penarafan, indeksglobal dan sebagainya

  ORGANISASI BERPRESTASI TINGGI (HPO)

  Peningkatan % bilanganOrganisasi Berprestasi Tinggi (HPO)

 • PENYEDIAAN

  PELAN

  STRATEGIK

 • A strategic plan is a document used to communicate with the organization the organizations goals, the actions needed to achieve those goals and all of the other critical elements developed during the planning exercise.

  (Balanced Scorecard Institute, 2016)

  Pelan strategik merupakan komponen terpenting dalam

  usaha merangka dan merancang dasar, menentukan

  program dan tindakan bagi mencapai matlamat agensi

  dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian

  agenda perkhidmatan awam dan negara.

  Definisi Pelan Strategik

 • Membantu agensimencapai objektifyang diharapkan

  Sejajar denganAgenda Negara

  Memperkukuhkan organisasidan memudahkan warga

  organisasi mencapaisasaran prestasi

  KENAPA PERLU PELAN STRATEGIK?

 • 13

 • National

  Stakeholder

  Agenda

  Performance Past

  Customers

  NeedsborationColla

  Stateof Agency

  Changes

  (Uniqueness)Others

  Current State

  Strategic alignment with national agenda (RMK11, GTP, State Plan etc)

  Stakeholder AspirationWho? Any changes?

  Analyzing past performanceHow to improve?

  Managing customer needs and expectationHow To Benefit ?

  Do we have strategic partners ?Can we do better if weve with them ?

  Weakness? Strength?

  Is there any changes?Act, Regulation, By-Laws, Statutes, Policies

  Other factors not yet covered, uniqueness of agency?

  Current State : Environmental Scanning ( 8 Dimension)

 • 15

  Desired

  State

  Where do we

  want to be?

  Criteria Fullfilled KPIs /

  Outcome Achieves

  Example:

  Criteria of Leading

  Agency ?

  Fullfilled? Not yet?

  What are the KPIs of

  Leading agency?

  How do we see our

  organization in next

  3/5/10 years ?

  Desired State : A+ Objective for Agency

 • 16

  Planning & Execution

  MISSION

  Performance Management i.C : Monitoring + Evaluating + Necessary Adjustment

  2

  1 Strategic Thrust + Strategy + Intervention + Programs + Projects

  CURRENT

  STATE

  D

  E

  S

  I

  R

  E

  D

  S

  TAT

  E

  ACTION PLAN / OPERATION PLAN

 • PERANCANGAN DAN FORMULASI

  1

  Penetapan Hala Tuju Strategik

  Agensi

  Penentuan Isu-isu Strategik

  Penentuan Tindakan-tindakan

  Strategik

  Penyediaan Dokumen Pelan

  Strategik

  Berasaskan Model Plan Do Check Action (PDCA)

  PELAKSANAAN

  2PEMANTAUAN

  DAN

  PENGUKURAN

  PRESTASI

  3PENILAIAN

  DAN SEMAKAN

  SEMULA

  4

  Program Kesedaran

  Pelan Operasi

  Peruntukan Sumber-

  sumber

  Penyediaan Ekosistem

  yang Menyokong

  Pengurusan Perubahan

  Mekanisme Pemantauan

  Mekanisme Pengukuran

  Laporan Pemantauan

  dan Pencapaian

  Kajian Semula Program

  Kajian Impak Program

  Menilai Pencapaian

  Menilai

  Keberkesanan

  Penambahbaikan

  Berterusan

  Kajian Semula Pelan

  Strategik

  Model Pengurusan Strategik Agensi Sektor Awam

 • OVERVIEW

  MODUL

  PELAN

  STRATEGIK

 • WHOWHAT WHY

  WHEN HOW

  Penyediaan pelan strategik mengikut tempoh masa yang bersesuaian, contohnya 5 tahun

  Disasarkan kepada agensi awam di pelbagai peringkat

  Modul yang mengandungi kaedah umum untuk meyediakan pelan strategik bermula daripada penetapan strategi sehinggalah kepada penyediaan dokumen

  Dilaksanakan melalui kaedah khidmat nasihat, perundingan dan juga bengkel.

  Membantu memastikan setiap agensi awam mempunyai pelan strategik sebagai panduan utama dalam melaksanakan fungsi dan peranan masing-masing yang menyumbang kepada agenda nasional

  MODUL PELAN STRATEGIK

 • VISI

  STRATEGI

  MISI

  TERAS STRATEGIK

  PROGRAM

  Pernyataan rasmi tentang apa yang hendak dicapai olehorganisasi di dalam jangka masa panjang

  Pernyataan rasmi tentang matlamat organisasi merangkumi tujuankewujudan organisasi, skop operasi dan mekanisme pelaksanaan

  Pernyataan yang menjawab persoalan/isu/fokus strategikorganisasi. Suatu proses yang menjawab kepada persoalanAPAKAH YANG HENDAK DICAPAI?. Membantu di dalammembangunkan pelan tindakan yang berkesan

  Pernyataan mengenai bagaimanakah kaedah pelaksanaan kearah memenuhi perkhidmatan teras agensi

  Pernyataan aktiviti-aktiviti utama bagi setiap strategi bagimencapai objektif yang ditetapkan dengan menggunakanPetunjuk Prestasi Utama (KPI) dan sasaran

  ELEMEN UTAMA PELAN STRATEGIK

 • 1

  ANALISIS SWOT

  2

  7S MCKINSEY

  3

  ANALISIS PESTEL

  Management

  Tools

  4SMART

  5

  TOWS MATRIX

  6

  ERRC

  7

  MODEL LOGIK

 • MODUL PELAN STRATEGIK

  MODUL 1

  MODUL 2

  MODUL 3

  MODUL 4

  MODUL 5

  Mengenal pastiKeperluanStakeholders, Pelanggan dan Rakan Strategik, Penetapan Visi, Misi serta Nilai-Nilai Bersama

  Mengenal pastiTeras StrategikBerdasarkanAnalisis SenarioPersekitaran

  MenentukanStrategi, Program dan MenetapkanPelan Tindakan

  MerencanaPelaksanaan, Pemantauan, dan Penilaian

  MendokumentasikanDokumen PelanStrategik

 • MODUL DESKRIPSI OBJEKTIF

  Mengenalpasti Stakeholders, Pelanggan, Rakan Strategik, Membangunkan Visi dan Penyataan Misi serta Nilai-NilaiBersama

  Mengenal pasti pihak be