Perkembangan Kanak-kanak

of 3 /3
Jhttt/-:\ htb INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK NAMA KURSUS : Perkembangan Kanak-Kanak I ISEMESTER:1 (Ambilan Jun 2014) KOD KURSUS : EDU 3023 TARIKH MULA 24.7.2014 TARIKH HANTAR 24.8.2014 l. Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi. 2. Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. 4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan. 5. Mengaplikasiteori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. Mengenal pasti kategoridan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. 7. Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2,3,4 dan 5- ll. Objektif Projek 1. Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak- kanak. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. 3. Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak. 4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan Kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

Embed Size (px)

description

wefvedfgesdrdfgesdfgvedfvedrsfbsdfvedfvsdgvsddfgesrfgvedvf

Transcript of Perkembangan Kanak-kanak

 • Jhttt/-:\ htb

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

  PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

  TUGASAN PROJEK

  NAMA KURSUS : PerkembanganKanak-Kanak I ISEMESTER:1

  (Ambilan Jun 2014)KOD KURSUS : EDU 3023

  TARIKH MULA 24.7.2014 TARIKH HANTAR 24.8.2014

  l. Hasil Pembelajaran Kursus1. Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi.2. Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan

  kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

  5. Mengaplikasiteori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran.6. Mengenal pasti kategoridan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.7. Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa

  melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

  Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2,3,4 dan 5-

  ll. Objektif Projek1. Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-

  kanak.2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.3. Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak.4. Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan

  Kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

 • Itl. Tugasan Projek ( 100 % )

  A. IUgasan 1 flndividu)-Penulisan AkademikKetua Bidang Dasar, Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Dr.

  Sharifah Nor Puteh (2007) berpendapat bahawa pendidikan awal yang berkualiti amat

  cerlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Menurut

  celiau , 'perkembangan kognitif meiibatkan pemerhatian, perbandingan danCiskriminasi, ramalan, konsep masa, konsep ruang dan penyelesaian masalah,pengelasan, padanan satu dengan satu konsep nombor, operasi nombor danpengukuran,". Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanakberkeadaan baik dalam segala aspek.

  Melalui pemerhatian dan pembacaan, laksanakan kajian ilmiah tentang perkembangan

  lizikal, kognitif, bahasa, sosio emosi dan kendiri kanak-kanak peringkat umur antara

  2 - 12 tahun. Anda boleh pilih salah satu perkembangan tersebut bagi kajian ilmiahdan hasilan tersebut hendaklah dikemukakan dalam bentuk esei akademik.

  Panduan Pelaksanaan Luqasan 11. Tugasan ini adalah tugasan individu (80 % markah)2. Anda boleh memaparkan data kajian dalam sebarang bentuk visual pilihan anda

  ( jadual, graf, grafik ).3. Format penulisan tugasan adalah sepefii berikut:

  i. Fon Arialii. Saiz huruf ialah 11iii. Langkau satu setengah barisiv. Rujukan mengikut format APAv. Lampiran

  4. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut :

  NAMA PELAJARANGKA GILIRANNOMBOR KPKUMPULAN/UNITMATA PELAJARAN DAN KODNAMA PENSYARAH KURSUSTARIKH SERAHAN

  5. Amalan plagiat tidak dibenarkan.6. Panjang tugasan lebih kurang 7 muka surat (lebih kurang 1 500 patah perkataan)

 • Tuqasan vanq baik harus menuniukkan kriteria-kriteria berikut:1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperirrci2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut.

  a. Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanakb. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembanganc. Kajian tersebut perlu dikaitkan dengan teori dan implikasi perkembangan

  yang dipilih terhadappengajaran dan pembelajaran guru di sekolah.d. Rumusan/cadangan

  3 Bt-:kii-bui'iit 'iai: bahan-baiial yang capai i-neriyckor-:g hujair-nu1ah arrcja irerdakiairdikemukakan

  4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dansokongan ilmiah.

  5. Format dan organisasi esei perlu jelas dan coheren.6. Penulisan esei harus menunjukkan kefasihan bahasa dan kematangan hujah dalam

  menterjemah maklumat secara analitikal.

  Kriteria PentaksiranTugasan ini akan dinilai berdasarkan garis panduan Grid Kriteria Pemarkahan.

  B. Tuqasan 2 (Kumpulan)-20%Pembentanqan

  Pelajar secara berkumpulan dikehendaki membentangkan tajuktajuk yang berkaitandengan Perkembangan Kanak-Kanak seperti yang telah diagihkan oleh

  - pensyarah

  masing-masing. (Rujuk LAM-PT-05-02)

  Panduan Pelaksaneen Tuqasan 21. Mengadakan perbincangan kumpulan (2 orang )2. Membina MS Powerpoint yang kreatif sekurang-kurangnya 15 slide3. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format ApA4. Membentangkan hasiltugasan dalam kelas (waktu Tutorial)5. serahkan satu salinan "hard copy" pada hari pembentangan dan ',soft copy,' di

  akhir kuliah tersebut.

  Kriteria PentaksiranTugasan ini akan dinilai berdasarkan garis panduan Grid Kriteria Pemarkahan bahagianPersembahan yang memperuntukan markah 2Oyo.

  Keseluruhan Kerja Kursus 100 markah dan membawa wajaran 50%.

  Tugasan disediakan oleh:%(TNTAN Ze[lNOe BT AHMAD ZAINt)Penyelaras EDU 3023Jabatan llmu PendidikanIPG KSAH

  Disahkan oleh:

  Disemak oleh:v-(DR.rH NORATN MD.NOOR)Pakar Bidang (SME) lPJabatan llmu PendidikanIPG KSAH

  RO$tAru BINABN. RAZAKre Jabateri t{rnu FendldlkanKampus Suiten Abdul Halim

  08000 Sungai Petani, Kedah.