Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

download Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

of 12

 • date post

  03-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  1/12

  Pilih satu teori kaunseling danbincangkan kekuatan dan

  kelemahan teori berkenaan(Terapi Rasional Emotif

  [Pendekatan Kognitif])

  Ahli kumpulan:

  he! "in #in #im Tee "$an #oi %uk &oong "a! "ihat

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  2/12

  Tokoh Teori

  Albert Ellis 'eliau dilahirkan pada tahun* di Pittsburgh+ Amerika "$arikat, Teori

  ini terbina apabila beliau mendapati

  baha!a teori Psikoanalasis $ang

  dipelopori oleh &reud tidak mendalam dan

  adalah satu bentuk pemulihan $ang tidak

  saintifik,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  3/12

  - Pada a!al tahun ..+ beliau telah

  menggabungkan terapi/terapi

  kemanusiaan+ fisolofikal dan tingkah laku

  dan dikenali sebagai teori emosi/rasional

  (RET), "emen0ak itu beliau terkenal

  sebagai bapa kepada teori RET dan datuk

  kepada teori tingkah laku kognitif,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  4/12

  Pendekatan Teori

  - dikenali sebagai Terapi A/'/ $angmementingkan tiga aspek utama iaitukognitif+ emosi dan tingkah laku, Teori ini

  memberi penekanan kepada pemikiran+penganalisaan+ penilaian+ perlakuan danmembuat keputusan,

  - Pendekatan teori ini bercorak deduktifatau menga0ar+ mengarah danmengutamakan kepada pemikirandaripada keperca$aan $ang tidak rasional,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  5/12

  Konsep teori

  - Konsep ABCDE

  - Aialah penggerak pengalamanactivating experienceatau peristiwa,

  faktor sikap atau tingkah laku yang

  dialami oleh seseorang. Misalnya gagal

  dalam peperiksaan.

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  6/12

  - ' pula adalah sistem keperca$aan $ang

  dianuti oleh seseorangpersons belief

  system, 1isaln$a+ 2sa$a seorang $ang

  bodoh3,

  - ialah akibatconsequenceiaitu hasil

  daripada penilaian oleh ' ke atas A dan

  ditafsirkann$a, 1isaln$a+ sentiasa

  keadaan muram dan tidak bersemangat,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  7/12

  - 4 pula adalah kaedah/kaedah untukberhu0ah+ menga0ar+ mencabar dan

  memperbetulkan sistem keperca$aan

  $ang tidak rasional $ang men$ebabkan

  indi5idu itu mengalami suatu reaksi emosi

  $ang tidak rasional, 1isaln$a+ 2"a$a tidak

  mahu kamu $ang men$ebabkan sa$a

  mengalami kerugian besar dalam hidupsa$a3,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  8/12

  - 4an akhir sekali Eialah men0adi normal

  dan mempun$ai sistem keperca$aan dan

  penilaian $ang rasional dan positif,

  1isaln$a "a$a rasa gembira,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  9/12

  Pandangan Teori Terhadap

  1anusia

  - 6ubungan emosi dan pemikiran adalah

  berhubung rapat dan tidak boleh untuk

  dipisahkan,

  - 1anusia mempun$ai keupa$aan untuk

  mengubah proses/proses kognitif+ emotifdan tingkah lakun$a,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  10/12

  Kekuatan

  , Pendekatan ini cepat sampai kepadamasalah $ang dihadapi oleh klien,4engan itu pera!atan 0uga dapat

  dilakukan dengan cepat,7, Kaedah pemikiran logik $ang dia0arkan

  kepada klien dapat digunakan dalam

  menghadapi ge0ala $ang lain,*, Klien merasakan diri mereka mempun$ai

  keupa$aan intelektual dan kema0uan daricara berfikir,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  11/12

  Kelemahan

  ,Ada klien $ang boleh ditolong melaluianalisa logik dan falsafah+ tetapi ada pula$ang tidak begitu geliga otakn$a untuk

  dibantu dengan cara $ang sedemikian$ang berasaskan kepada logika,

  7,Ada setengah klien $ang begitu terpisah

  dari realiti sehingga usaha untukmemba!an$a ke alam n$ata sukar sekalidicapai,

 • 7/21/2019 Pilih Satu Teori Kaunseling Dan Bincangkan Kekuatan Dan

  12/12

  *, Ada 0uga klien $ang terlalu berprasangka

  terhadap logik+ sehingga sukar untuk

  mereka menerima analisa logik,

  8, Ada 0uga setengah klien $ang memang

  suka mengalami gangguan emosi dan

  bergantung kepadan$a di dalam

  hidupn$a+ dan tidak mahu membuat apa/apa perubahan lagi dalam hidup mereka,