Pj

of 15 /15
1.0 Kelenjar pituitari • Kelenjar pituitari mempunyai saiz seperti kacang pea. • Ia merupakan sebahagian daripada tisu otak yang terletak di bahagian bawah hipotalamus. • Ia mempunyai 2 lobus yang utama iaitu anterior pituitari (tisu glandular) dan posterior pituitary (tisu saraf)

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Pj

 • 1. 1.0Kelenjarpituitari
  Kelenjarpituitarimempunyaisaizsepertikacang pea.
  Iamerupakansebahagiandaripadatisuotak yang terletakdibahagianbawahhipotalamus.
  Iamempunyai 2 lobus yang utamaiaitu anterior pituitari (tisu glandular) dan posterior pituitary (tisusaraf)
 • 2. Hormone anterior pituitary
  2 daripada 6 hormon anterior pituitary iaituhormonpertumbuhandanprolaktin yang bertindaksecaralangsungkeatas organ sasaran yang bukankelenjarendokrin.
  4 hormon yang selebihnyaiaituthyrotropic hormone, adrenocorticotropic hormone, dan 2 gonadotropichormonadalah tropic (hormonygmerangsang).
 • 3. Hormon tropic merangsang organ sasaran, kelenjarendokrinutkmerembeskanhormondanmengubahkan organ badandantisu.
  Semua anterior pituitary ialah:
  protein (peptide)
  Bertindaksebagaisistempenyampaimaklumatkedua
  Merangsanghormon stimuli (negatif feedback)
 • 4. Hormonpertumbuhan
  Growth hormonialah metabolic hormon
  Iamerangsangpertumbuhanotot skeletal dantulangpanjangdalambadan, daniamemainkanperananuntukmenentukansaizbadan paling maksimum.
  GH merupakan protein-sparing dan anabolic hormonygmenyebabkanasid amino berubahmenjadi protein danmerangsang organ sasaranmembesardlmsaizdanterbahagi.
 • 5. Prolactin (PRL)
  Hormonprotiendanstruktursepertihormonpertumbuhan.
  Kelenjarsusumerupakan organ sasaran
  Selepasbersalin, iamerangsangdanmengekalkanpengeluaransusudaripadakelejarsusuibu.
 • 6. Adrenocorticotropichormon (ACTH)
  Merangsangkorteks adrenal untukmenghasilkanhormonkortisol yang mengawalaturkandungannutrien.
 • 7. Thyroid-stimulating hormon(TSH)
  Dikenalisebagaithyrotropichormon
  Merangsangkelenjartiroiduntukmenghasilkanhormontiroksina
 • 8. Gonadotropic hormone
  Merangsangaktivitihormon pd gonad(ovaridan testis)
  Dlmwanita, gonadotropin follicle stimulating hormon (FSH) merangsangpekembanganfolikelGraafdanpenghasilan estrogen
  Dalamlelaki- merangsang spermatogenesis dalamtubul semen
 • 9. Luteinizing hormon (LH) merangsangpengovulandanpembentukankorpusluteumdanmerangsangpenghasilan estrogen danprogestron
  Dlmlelaki, LH meransangpenghasilantestosteron
 • 10. Hormon Posterior Pituitary
  Oxytocin- merangsangpenghasilansusudanmerangsangpengecutanotot uterus semasabersalin, semasapersetubuhandansemasamemberisusu.
  Oxytocinjugamemberhentikanpendarahan postpartum
 • 11. Antidiuratichormon (ADH)
  Diuresisialahpenghasilan urine
  Antidiuresisialahtindakbalas yang menhalangpenghasilan urine
  ADH menyebabkanbuahpinggangmenyerapbanyak air daripadamenghasilkan urine, halinimenyebabkanisipadu urine berkurangdanisipadudarahbertambah.
  ADH jugameningkatkantekanandarahdenganmengecutkanarteriol.
 • 12. 2.0 Thyroid Gland
  Kelenjartiroid yang terletakdipermukaantrakeadilehermenghasilkanhormontiroksina
  Iamerupakankelenjarygbesar yang mengandungidualobus yang disambungkanolehcebtral mass or isthmus.
  Kelenjartiroidmenghasilkanduahormoniaituhormontiroiddancalcitonim.
 • 13. Kelenjartiroidmempunyaistrukturberlubang yang dipanggilfolikelygmenyimpankoloidygmelekit.
  Hormontyhroidsebenarnyaialah 2 hormon iodine ygaktive, iaituthyroxine, t4dan triiodothyrorine,t3
 • 14. Thyroxineialah major hormonygdirembesolehfolikel thyroid.
  Triodothyrorinedihasilkanditisusasarandenganmenukarkanthyroxinekpdtriiodothyrorine.
  Hormontiroidmengawalkadarglukoseygdioksidadanditukarkepadahababadandantenagakimia.
  Hormontiroidjugapentinguntukpertumbuhantisu normal terutamanyasistemreproduktifdansistemsaraf.
 • 15. Calcitoninmengurangkantahapkalsiumdarahdenganmenyimpankalsiumkedlmtulang.
  Iabergeraksecaraantogoniskpd parathyroid hormonygdihasilknolehkelenjar parathyroid.
  Thyroxinedihasildandisimpandlmfolikelsblumiadibebaskankedlmdarah, calcitonindihasilkndandipnggilparafollicular cell .