PPT MPV 2013

download PPT MPV 2013

of 12

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ppt mpv 2013

Transcript of PPT MPV 2013

BAHAGIAN AJawab semua soalan

1. Berdasarkan situasi-situasi dalam Jadual 1, nyatakan jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan.

Jadual 1

SITUASIJENIS ALAT PEMADAM API

a. Kebakaran gas metana

b. Kebakaran minyak

c. Kebakaran kayu

[Skor:3]

2. Semasa sedang membuat pengujian pendawaian di dalam bengkel, Mohammad telah terkena renjatan elektrik. Berikan DUA (2) tindakan yang perlu anda lakukan untuk membantunya.

i) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................ii) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................[Skor:2]

3. Tuliskan ( B ) bagi pernyataan yang BENAR dan ( S ) bagi pernyataan yang SALAH tentang Tabiat Kerja yang Baik pada ruangan yang disediakan.

a. Mematuhi peraturan yang ditetapkan

b. Memutuskan bekalan selepas menggunakan mesin

c. Membuat kerja mengikut peraturan

d. Mengunakan alatan tangan yang tidak berkualiti

e. Menganggu rakan di dalam bengkel

f. Menggunakan alatan yang tidak berkualiti

g. Memelihara alam sekitar

h. Melakukan kerja sambil bergurau

i. Menggunakan playar gabung untuk memotong dawai

j. Menggunakan pisau untuk mengerudi

[Skor:5]4. Susunkan Skop Peraturan IEE bagi edisi ke-16 dalam Rajah 1 mengikut turutan yang betul dengan menomborkan 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam ruang jawapan.

Rajah 1[Skor:5]

5. Rajah 2 menunjukkan soket alur keluar BS1363 yang selalu anda gunakan semasa melakukan kerja-kerja pendawaian. Namakan tamatan yang ditunjukkan pada ruang yang disediakan.

BS1363

Rajah 2[Skor : 3]6. Lengkapkan Rajah 3 pendawaian litar kuasa empat SK (litar gelang) beserta sulur.

Rajah 3[Skor:5]

L1AA7. NL

BB

S1S2

L2Rajah 4

Berdasarkan litar skematik dalam Rajah 4, lengkapkan Jadual 2 di bawah

Jadual 2

S1(kedudukan suis)S2(kedudukan suis)L1L2

AAMenyala

AB

BATak menyala

BB

[Skor:5]

8. Lengkapkan Jadual 3 di bawah.

Jadual 3

PendawaianNilaikadaranMCB Saiz kabel

Pemasangan 2 lampu pijar (25 Watt) secara sambungan selari6 Amp1.5 mm2

Pemasangan 2 soket alur keluar 13 Amp secara sambungan jejari

Pemasangan 1 unit pemanas air

Pemasangan 4 lampu pendarflour kembar

Pemasangan 2 soket alur keluar 13 Amp secara sambungan litar gelang

Penyambungan 3 unit kipas ekzos

[Skor:5]

Rajah 5 9. Rajah 5 menunjukkan salah satu peralatan yang digunakan dalam kerja pendawaian elektrik.

i) Namakan alat tersebut

..

ii) Nyatakan kegunaan alat pada rajah di atas

................................................................................................................................................................................................................................................................................[Skor:2]

10. Namakan alat-alat tangan yang ditunjukkan di bawah yang digunakan sepanjang amali MPV.

[Skor:5]

11.

Rajah 6

Anda telah menyiapkan sambungan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Anda telah menguji sambungan tersebut menggunakan pena ujian. Pilih dan tandakan () pada TIGA keadaan lampu pena ujian yang menunjukkan sambungan dalam keadaan baik/betul.

KEDUDUKAN PENA UJIANKEADAAN LAMPU PENA UJIANRUANG JAWAPAN

a. Pena ujian dimasukkan ke E dan di OFFkanMenyala

b. Pena ujian dimasukkan ke N dan diOFFkan Menyala

c. Pena ujian dimasukkan ke N dan diONkanMenyala

d. Pena ujian dimasukkan ke L dan di ONkanMenyala

e. Pena ujian dimasukkan ke E dan diONkanTidak Menyala

f. Pena ujian dimasukkan ke L dan diOFFkanTidak Menyala

[Skor:5]

12. Padankan simbol-simbol di bawah dengan fungsi masing-masing.

ALATFUNGSIMerekod jumlah tenaga elektrik yang digunakanMemutuskan litar apabila terdapat arus bocor ke bumiMemutuskan litar apabila terdapat litar pintas dan lebihan arusMenempatkan MCB atau fiusMenyambungkan bekalan elektrik dari talian pengagihan ke fius perkhidmatanMenghadkan arus maksimakWj

[Skor:5]

BAHAGIAN BJawab semua soalan

13. Anda telah diberikan litar skematik seperti Rajah 7.

Rajah 7

Anda diminta untuk melengkapkan sambungan pendawaian litar lampu di bawah.

[Skor: 10]

14. Rajah 8 di bawah menunjukkan gambarajah pendawaian tidak lengkap bagi dua suis dua hala dan satu suis perantaraan mengawal satu lampu. Anda diminta untuk melengkapkan sambungan litar tersebut.

Rajah 8

[Skor : 15]

15. Lukis gambarajah pendawaian bagi Rajah 9 bentangan di bawah.

Satu suis satu hala mengawal dua lampu selari dan empat soket alur keluar ( litar gelang ) serta satu sulur.

S1L1L2

SK1SK2SK3

SK4

SK5

Rajah 9

S1 Suis satu hala

L1 & L2 Lampu

SK1, SK2, SK3, SK4 & SK5 Soket alur keluar 13 Amp

RUANG JAWAPAN

[Skor:15]

BAHAGIAN C

Jawab semua soalan.

Rajah 10 Litar PFA, Satu Suis Sehala Mengawal Satu Lampu, Satu Suis Sehala Mengawal 2 Lampu Selari dan 3 Soket Alur Keluar Sambungan Gelang.

16. Berdasarkan Rajah 10, nyatakan Lima (5) kesalahan yang terdapat pada pemasangan pendawaian tersebut.

i. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ii. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................iii. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................iv. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................v. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[skor: 10]

Disahkan oleh,........................................................Disediakan oleh,..........................................................(PN. NOR HALIMAHTUN SAADIAH BINTI MOHD)Guru Mata Pelajaran MPV Disemak oleh,....................................................(EN. MOHD KHAIRUDDIN BIN ZIHAN)Ketua Panitia MPV

Rajah X

6 Amp

S1

L

L1

L2

N

S1

L1

L2

L

N

E

L1

S1

S3

S2

E

N

L

Rajah D

L2

L3

L1

S2

S1

16 A

6 A