Presentation1 (BM)

download Presentation1 (BM)

of 69

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  731
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Presentation1 (BM)

 • 1. AEMS 2032HUBUNGAN ETNIK
  DISEDIAKAN OLEH
  EN. MUADA OJIHI

2. Hubunganetnikdi Malaysia secaraumum
Hubunganetnikmenjadisatuaspekpentingdalamkehidupankeranamanusiaitudijadikanberbangsa-bangsa, berkaum-kaumdanberpuak-puak.
Malaysia adalahsebuahnegara yang rakyatnyaterdiridaripadapelabagietnik, budaya, bahasadan agama.
Lantaranitu, isu-isu yang berlegarsekitarhubunganetnikperludifahamidemiuntukmembinahubunganetnik yang harmonidalamkalanganmasyarakat yang berbilangkaum.
Hal inikerana, hubunganetnik yang harmonimenjadianakkuncikepadaperpaduanantarakaumagarasentiasaberadadikedudukan yang terbaik.
3. Pengajarandaripadaperistiwa 13 mei 1969
Peristiwaketegangankaumdalamsejarahhubunganetnikdi Malaysia yang dikenalisebagai 13 mei 1969 menuntutpemahaman yang mendalamterhadaphubunganetnikdi Malaysia.
Olehitu, usahauntukmendalamihubunganetnikdilihatsebagaisatukemestianbagimemahamikepelbagaianunsurdanbudayahidupdalammasyarakatmajmukdi Malaysia.
Selainitu, peristiwatersebutmemberibanyakpengajarankepadasetiaprakyat Malaysia bertapapentingnyaperpaduankaum yang kuatdanutuh.
Antarabeberapapengajaran:
Rusuhankaumtidakmenguntungkansesiapa malahkehilangannyawadanhartabenda
Langkah-langkah yang konkritharusdiambiluntukmengeratkanperpaduannasionaldankeharmonianantarakaum.
Perpaduannasionaltidakakantercapaisekiranyaterdapatsebilanganbesarrakyat yang miskin.
Setiaprakyatharusbersikaptoleransidanmenghormatiadatresamkumpulanetnik lain.
Sekiranyapengajaran-pengajaraninigagaldimanfaatkandengansebaik-baiknya, cita-citauntukmenjadikan Malaysia sebagaisebuahnegaramajudanmakmurmenjelangtahun 2020 akantinggalimpiansemata-mata.
4. Kepentinganmemahamihubunganetnik
Mencerminkansifatstruktursosial, keadaansosialdanikatansosialmasyarakat.
Memberipemahamanterhadapdarjahpluralismesosialdankebudayaansertapuncakonflikdalamsesebuahmasyarakat.
Mencerminkanperkembangansejarahdankemampuansosio-ekonomisesebuahnegara.
Mencerminkandarjahdansumberketegangansosialdalamsesebuahmasyarakat.
Memahamiisuprasangkadandiskriminasidisesebuahnegara.
Mengambarkanperananfaktorperseonalitidalammenentukantingkahlakuahlimasyarakat.
Memahamikesanpengindustriandisesebuahnegara.
Mempengaruhidasarsosialdanperancangansosialsesebuahnegara.
5. Konsep-konsepasashubunganetnik
Konsepmasyarakat
KamusDewan (2005): masyarakatmerujukkpdkumpulanmanusiayghidupbersamadisuatutempatdgnaturandancaratertentu.
Anggotamasyarakatterdiridaripadaindividu, keluargadankumpulan-kumpulankecil.
Daripadapergaulanbersemuka, hubungansosial yang berulangterbentuksepertikegiatangotong-royong, meraikansesuatuperayaanbersama-samadansebagainya.
Kekerapanpergaulansedemikianmembinakesepaduandalammasyarakatsebagaisatu unit sosial.
Hubunganharmonisantarapelbagaikumpulanetnikdapatmembinamasyarakat Malaysia yang teguh.
Setiapmasyarakatmempunyaibudayanyasendiridanmanusiasebagaianggotamasyarakatbertanggungjawabmencipta, mengubah, menokokdanmelestarikanbudayasertamenurunkanbudayamerekadaripadagenerasikpdgenerasi.
6. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)
Prosesmewariskanbudayamelibatkaninteraksiantaraduagenerasi, iaitu:
Generasi yang menurunkanbudaya,
Generasi yang menerimabudaya.

 • kedua-duagenerasiituberperananmengubahsuaikankebudayaansecocokdengankeadaanpersekitaransosialdanfizikalsemasamereka.

7. Melaluiprosesmencipta, mengubah, menokokdanmelestarikanbudaya, makaterbentuklahasaspembinaansesebuahtamadunbesarsepertidiMesir, China, India dan lain-lain. 8. Masyarakat yang berbudayaberkembangdenganmenurunkanduabentukbudaya, iaitu:a. budaya material. Contoh : TembokBesardinegara China.
b. Budayabukan material. Contoh: sistemkepercayaandan agama, falsafahdankesusasteraan.
9. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)
Kepentinganmemahamikonsepmasyarakat:
Kesedaranbahawademikelangsunganhidup, manusiatidakadapilihan lain tetapiuntukhidupbermasyarakat.
Manusiamestimemahamisebaikmungkincarahidupbermasyarakat.
Memahamibudayamasyarakatsendiridanmasyarakat lain, termasukciridansifatmasyarakattersebut.
Memupukkerjasamadalammasyarakatsendiridandenganmasyarakat lain.
10. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)
Ciri-ciriutamamasyarakat:
Berkelompok
Berbudaya
Mengalamiperubahan
Berinteraski (dalamandandenganpihakluar)
Mempunyaikepimpinan
Mempunyaiaturansosial (susun lapis, kelas, status dankasta)
11. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)
Pembentukankonsepnegarabangsadi Malaysia yang dapatmempertahankanhubunganharmonisantarakumpulanetnikmemerlukanpemikiran, nilaisosio-budaya, perlambangandanjiwakemanusiaansertakerohanian yang tinggidalamkalanganpemimpindanrakyat.
Konsep masyarakat Malaysia berbezadaripadakonsep bangsa Malaysia
Masyarakat Malaysia ialahkonsep yang lebihluasskopnya, yang merangkumikonsepbangsa Malaysia.
Bangsa Malaysia merujukkepasasatucita-citapolitik, iaitubangsa yang bersepadu yang berteraskanhubunganetnik yang harmonis, seperti yang diungkapkandalamWawasan 2020.
12. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)
Terdapat 3 perspektifutamabagimengukurpembentukanbangsa Malaysia:
a) Kenegaraan perludipupukuntukmembentukkeutuhannegarasebagaikumpulansosial.
b) Kewarganegaraan penyatuankumpulanetnikmelaluisatukewarganegaraan yang sama.
c) Kebangsaan ditonjolkanmelaluikebudayaankebangsaan. Berperananuntukmenguatkansemangatkebangsaan.
13. 2.1.1 KonsepEtnik, EtnisitidanEtnosentrisme
14. 2.1.2 KonsepRasdanRasisme
15. 2.1.3 KonsepPrejudisdanStereotaip
16. 2.1.4 KonsepDiskriminasi

 • Pandangan, pemikirandankepercayaannegatifolehseseorangataukumpulanetnikterhadapanggotaataukelompoketnik yang lain yang mempengaruhiperilakupihak yang berpandangannegatif.

17. Perbuatanmembandingbezakanseseorangindividuataukumpulanetnikberasaskanciri-cirietniksemata-mata. 18. Manifestaprasangka yang wujuddalamkalangansesuatukumpulanetnik. 19. Diskriminasimudahberlakuapabilaadanyaprejudisdanstereotaipdalamsesebuahmasyarakat. 20. Bentuk-bentukdiskriminasi: 21. Mengelakkandiridaripadaindividuataukumpulanetnik yang diprasangkakan 22. Pembuangankerja 23. Seranganfizikalsecarafizikal 24. Percubaanmenghapuskansesebuahkumpulanetnik (ethnic cleansing)