Proposal Ready

download Proposal Ready

of 21

 • date post

  24-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  4

Embed Size (px)

description

proposal siap

Transcript of Proposal Ready

Proposal

BAB 1PENGENALAN1.1 PENDAHULUANDi dalam bab ini akan dibincangkan tentang latar belakang sejarah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT Information & Communication Technology) dalam bidang pendidikan dan kepentingannya kepada para pelajar di institusi pendidikan samada di peringkat rendah, menengah dan tinggi. Seterusnya penulis akan merujuk kepada kajian kes yang disasarkan iaitu kepada keberkesanan penggunaan ICT dalam mata pelajaran Sains dalam topik Haba Tingkatan 1 yang mana ini adalah fokus utama kajian ini. Pernyataan masalah bagi kajian ini diperjelaskan berserta dengan objektif kajian, Hipotesis Kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan Kesimpulan.

1.2 LATAR BELAKANG ICTPerkembangan penggunaan kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) sebagai strategi meningkatkan kefahaman dalam pendidikan kini dilihat semakin rancak berkembang sejajar dengan perkembangan arus pemodenan dan transformasi pendidikan dunia tanpa. Menurut Pisapa (1994), intergrasi ICT dalam P&P bermaksud penggunaan teknologi pembelajaran untuk memperkenal, memperkukuh dan menambah kemahiran. Di mana teknologi ini perlulah tidak lari daripada objektif pengajaran-pembelajaran dan kaedah pengajaran. Perlaksanaan ICT dalam pengajaran-pembelajaran perlu terancang dan bersesuaian bagi memastikan keberkesanan perlaksanaannya serta penerimaannya. Matlamat pembangunan ICT dalam pendidikan antara lainnya ialah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT dengan memperluas akses dan ekuiti dalam kemudahan ICT, memperluas kurikulum berasaskan ICT, meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT, menekankan pengintergrasian ICT dalam pengajaran-pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT dikalangan pelajar dan tenaga pengajar, meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan, meningkatkan usaha pengurusan dan penyelenggaraan perkakasan ICT, meningkatkan program penyelidikan dan pembangunan, dan meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan (Pelan Induk Peningkatan Pendidikan, 2007). Menurut Buyong (2002), cabaran dunia pendidikan dalam meneroka dan mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa para pengajar dan pelajar mengenali dan seterusnya mempraktikkannya mengikut kesesuaian bidang yang diingini. Keberkesanan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dilihat seawal peringkat pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke institusi pendidikan tinggi.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan ICT di kalangan generasi muda. Antara program tersebut ialah Program PPSMI, sekolah bestari, komputer dalam pendidikan, my-schoolnet, Pusat Akses, portal my-GFL (Malaysian Great For Learning) dan portal EDUWEBTV. Ini kerana mereka merupakan generasi akan datang yang diharap dapat menjadi generasi celik ICT yang cemerlang. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan ICT yang sering dilaung-laungkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini dibuktikan dengan petikan kata-kata dari Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Pelajaran pada waktu itu) :

kementerian ini sentiasa mencari jalan terbaik bagi menyahut hasrat kerajaan untuk memajukan bidang teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pendidikan

ICT memainkan peranan penting sebagai alat bantu mengajar dan belajar yang serba canggih dan lebih berkesan daripada pendekatan Paper & Chalk. Coleman dan J. Nicholas et. al(1998), berpendapat teknologi yang digunakan adalah sebagai alat bantuan mengajar dan bukannya sebagai pengganti guru atau pelajar. Dengan ini jelaslah penggunaan ICT dalam P&P bererti menggunakan teknologi maklumat secara efisien, terancang dan bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk membincangkan keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains bagi topik Haba Tingkatan 1 di kalangan pelajar SMK Bandar Kerayong, Bera, Pahang.1.3 PENYATAAN MASALAHTeknologi Maklumat boleh memberikan impak signifikan terhadap keberkesanan, kecekapan dan produktiviti di dalam aktiviti yang dijalankan. Pada pendapat penulis, faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi keberkesanan tersebut. Antaranya ialah pengetahuan, kemahiran dan teknologi.

Rajah 1.3.1 : Hubungan Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan

Penggunaan ICTPenggunaan komputer yang meluas serta perkembangan sains dan teknologi maklumat hari ini banyak memberikan manfaat kepada para guru seperti mempelbagaikan alat bantu mengajar (ABM), merekod serta menyimpan maklumat pelajar dan sebagainya. ABM yang berasaskan ICT dapat meningkatkan minat pelajar di samping meningkatkan kefahaman pelajar dan menjadikan strategi mengajar itu berkesan. Namun begitu terdapat satu cabaran penting yang perlu dihadapi iaitu kesediaan dan kompetensi guru mengaplikasi dan mengintegrasi teknologi maklumat dalam pengajarannya. Dalam erti kata lain, faktor pengetahuan dan kemahiran guru menyampaikan ilmu pengetahuan turut menjadi ukuran kepada keberkesanan penggunaan ICT di kalangan pelajar.

Seperti yang semua sedia maklum pelajar mulai dari peringkat rendah merupakan kumpulan pelajar pertama yang diperkenalkan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan ICT. Terdapat pelbagai jenis peralatan dan CD Courseware yang berbagai jenis. Pada hari ini, sekiranya para pelajar didedahkan dengan pelbagai kaedah penerangan sudah tentu penerimaan mereka akan lebih berkesan. Justeru itu, faktor teknologi adalah dilihat dan dipercayai mampu memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanannya di kalangan pelajar tingkatan 1 untuk matapelajaran Sains dalam topik Haba.

Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan di atas maka satu kajian mengenai keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains di kalangan pelajar tingkatan 1 perlu dijalankan. Kajian ini perlu dijalankan bagi memastikan kesemua faktor yang dinyatakan benar-benar dapat meningkatkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains.

1.4 SOALAN KAJIAN1.4.1

Adakah terdapat perbezaan min pencapaian matapelajaran

Sains yang signifikan antara kumpulan yang menggunakan kaedah pembelajaran dengan menggunakan ICT?

1.4.2

Sejauh mana keberkesanan yang dirasai oleh pelajar semasa

belajar dalam keadaan berbantukan ICT dan sebelumnya?

1.5 OBJEKTIF KAJIAN Di dalam slot objektif kajian ini, penulis akan melihat sejauh mana faktor-faktor yang terlibat dapat mempengaruhi keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains bagi topik Haba di kalangan pelajar tingkatan 1. Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada objektif-objektif berikut : 1.5.1 Mengenalpasti peranan ICT dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains dalam topik haba.

1.5.2

Mengenalpasti sejauhmana penggunaan ICT dapat meningkatkan keberkesanan kefahaman oleh pelajar semasa dan selepas belajar.

1.5.3

Melihat hubungan di antara penggunaan ICT dengan

matapelajaran Sains Tingkatan 1 dalam topik haba.

1.5.4

Menilai tahap pengetahuan pelajar dalam bidang teknologi.

1.5.5

Melihat adakah kemahiran penggunaan teknologi yang mencukupi di kalangan pelajar tingkatan 1 dapat menyumbang kepada keberkesanan penggunaan ICT.

Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana keberkesananya terhadap pelajar sebelum dan selepas belajar dengan berbantukan ICT .

Rajah 1.5.1 : Teori Input-Proses-Output : Bartol & Martin (1994)

1.6 KEPENTINGAN KAJIANSetiap kajian mempunyai kepentingan tersendiri .Kepentingan kajian bermaksud apakah kajian berkenaan berguna dan dapat digunakan oleh mana-mana pihak. Setiap kajian yang dijalankan selalunya mempunyai objektif tertentu atau untuk kepentingan pihak tertentu samada untuk menambahbaik atau membaikpulih. Begitu juga dengan kajian kes ini yang mana dijalankan bagi mengkaji tahap keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Sains bagi topik Haba di kalangan pelajar tingkatan 1 SMK Bandar Kerayong. Dalam kajian ini, faktor yang dikaji adalah meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan teknologi. Aspek-aspek ini dianggap sebagai tunjang utama kepada penulis bagi mengukur sejauh mana keberkesanan penggunaan ICT dalam matapelajaran Sains khususnya di kalangan pelajar tingkatan 1 dapat ditingkatkan. Justeru itu, dengan adanya kajian seumpama ini, diharapkan ia dapat menarik pihak-pihak yang terlibat terutama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), pihak sekolah, guru-guru dan pelajar bagi bersama-sama memperbaiki kelemahan di samping mempertingkatkan lagi kecekapan yang ada bagi mempersiapkan diri pelajar yang bakal menempuh banyak lagi cabaran dan halangan pada masa hadapan.

Dalam pada itu, kajian ini juga berguna kepada pelbagai pihak untuk memberi penekanan kepada beberapa ciri-ciri utama bagi setiap aspek bagi mengoptimumkan penggunaan ICT seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Seterusnya, kajian ini juga diharapkan dapat mewujudkan kesedaran di kalangan semua pihak tentang pentingnya ICT untuk di aplikasikan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, hasil kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran dengan jelas serta dapat dijadikan garis panduan yang berguna kepada semua pihak untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan pembelajaran serta mutu perkhidmatan dengan berbekalkan kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada bagi memastikan tahap keberkesanan dan kompetensi dapat dip