PSZ 19:16 (Pind - fp.utm.my fileInstrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Data...

of 26/26
PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya FAEZAH BINTI SHAMSUDIN (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah )* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) Disahkan oleh Alamat Tetap: 335, KG. PADANG LALANG , DR. MOHD ANUAR BIN ABD RAHMAN 14120 SIMPANG AMPAT, Nama Penyelia S.P.S. PULAU PINANG . Tarikh: 30 APRIL 2008 Tarikh: 30 APRIL 2008 SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD (TANDATANGAN PENYELIA) (TANDATANGAN PENULIS) CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).
 • date post

  27-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PSZ 19:16 (Pind - fp.utm.my fileInstrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Data...

 • PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦ JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  SESI PENGAJIAN: 2007/2008

  Saya FAEZAH BINTI SHAMSUDIN

  (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( √ )

  Disahkan oleh

  Alamat Tetap:

  335, KG. PADANG LALANG, DR. MOHD ANUAR BIN ABD RAHMAN 14120 SIMPANG AMPAT, Nama Penyelia

  S.P.S. PULAU PINANG.

  Tarikh: 30 APRIL 2008 Tarikh: 30 APRIL 2008

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  (TANDATANGAN PENYELIA) (TANDATANGAN PENULIS)

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan

  tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara

  penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

 • "Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Awam)."

  Tandatangan : ……………………….

  Nama Penyelia : Dr. Mohd Anuar bin Abdul Rahman

  Tarikh : APRIL 2008

 • PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR

  JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN,

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  FAEZAH BINTI SHAMSUDIN

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Awam)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2008

 • ii

  “ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ……………………….

  Nama Penulis : Faezah binti Shamsudin

  Tarikh : APRIL 2008

 • iii

  DEDIKASI

  Ditujukan istimewa buat :

  Mak dan Ayah tersayang

  Fatimah binti Abd. Hamid dan Shamsudin bin Mahmod

  Yang sentiasa berdoa demi kejayaanku,

  memahami dan memberi semangat di sepanjang tempoh pengajian ini

  Adik-adik yang amat ku kasihi,

  Ami, Adik, Aiman, Rauf dan Awi

  Yang sentiasa menjadi pembakar semangatku

  Tok dan Tok Wan,

  Yang amat memahami dan sentiasa kuingati,

  Teman-teman seperjuangan,

  Meen, Nas, Shila, Alyn, Qistin, Reen, Ijad , Azra, Sulia,

  Yang sama-sama mengharungi pahit manis perjuangan

  Terima kasih di atas sokongan, galakan dan pengorbanan kalian, akan ku kenang

  buat selamanya Insya-Allah.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang. Segala puji

  Bagi Allah S.W.T. dan salam atas Nabi Muhammad S.A.W serta keluarga dan

  sahabatnya. Dengan Taufik Dan HidayahNya dapatlah penyelidik menyempurnakan

  kajian ini.

  Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Dr. Mohd Anuar bin Abdul

  Rahman selaku penyelia projek ini di atas komitmen, kesabaran, bimbingan dan

  nasihat yang dihulurkan kepada saya dalam melaksanakan projek ini. Beliau adalah

  seorang yang profesional terhadap tugasnya.

  Penghargaan dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kerana telah

  memberikan kerjasama dalam membantu menyempurnakan soal selidik bagi

  menjayakan projek ini. Seterusnya kepada rakan-rakan di atas bantuan, dorongan dan

  tunjuk ajar serta sumbangan idea dan pendapat dalam menjayakan projek ini.

  Rasa penghargaan juga dihulurkan kepada semua pihak yang terlibat secara

  langsung ataupun tidak, penulis sekali lagi memohon sepuluh jari memohon maaf

  dan ucapan terima kasih tidak terkira. Semoga keikhlasan yang diberikan mendapat

  keberkatan dariNya.

  Terima kasih.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap sikap dan penguasaan

  kemahiran, persepsi terhadap penglibatan pensyarah serta rekabentuk dan isi

  kandungan e-pembelajaran di kalangan pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan UTM dalam e-pembelajaran. Selain itu, kajian ini juga dijalankan

  untuk mengenal pasti jenis masalah yang paling kerap dihadapi oleh pelajar dalam

  menggunakan e-pembelajaran. Seramai 150 orang pelajar dari Jabatan Pendidikan

  Teknik dan Kejuruteraaan UTM dipilih secara rawak dilibatkan dalam kajian ini.

  Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Data yang diperolehi

  diproses dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS

  16.0 For Windows). Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap sikap responden

  terhadap e-pembelajaran berada pada tahap yang sederhana. Namun begitu,

  responden mempunyai penguasaan kemahiran yang tinggi terhadap penggunaan e-

  pembelajaran. Persepsi responden terhadap penglibatan pensyarah dalam e-

  pembelajaran serta rekabentuk dan isi kandungan e-pembelajaran pula berada di

  tahap sederhana. Selain itu, masalah yang paling kerap dihadapi dalam penggunaan

  e-pembelajaran adalah masalah rangkaian internet yang perlahan, ”server down”,

  virus dan kemudahan komputer/internet yang terhad. Dapatan kajian juga

  menunjukkan bahawa tahap sikap responden mempunyai perbezaan yang signifikan

  dengan kekerapan penggunaan e-pembelajaran manakala tidak terdapat perbezaan

  yang signifikan antara tahap sikap responden dengan jantina dan kursus. Selain itu,

  hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap

  penguasaan kemahiran responden terhadap e-pembelajaran dengan kursus manakala

  tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kemahiran

  responden dengan jantina dan kekerapan penggunaan e-pembelajaran. Ujian korelasi

  Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tahap

  kemahiran dengan sikap responden terhadap e-pembelajaran.

 • vi

  ABSTRACT

  The aim of this study is to identify the level of attitude and mastery skills,

  perception towards lecturer’s involvement and also design and contents of e-learning

  among students of Technical and Engineering Education Department, Faculty of

  Education, Universiti Teknologi Malaysia in e-learning. Besides that, the research is

  also aimed to identify problems faced by students in using e-learning. A total of 150

  students from Department of Engineering and Technical Education in UTM were

  randomly selected to be the respondents of this study. The research instrument used

  in this study is questionnaire. Data obtained from this study was analyzed using

  Statistical Package for Social Science (SPSS 16.0 For Windows). The research

  findings showed that the level of attitude in using e-learning among the respondents

  were moderate. However, the respondents possess high level of mastery skills in

  using e-learning. The respondents perceived lecturers’ involvement, contents and

  design of the e-learning as moderate. Apart from that the most frequent problems

  faced by the students in using e-learning are poor internet connection, internet server

  down, computer virus and limited internet and computer service available. The

  findings also indicated that the level of attitude have significance difference with the

  frequency in using e-learning. However, there is no significance difference among

  the level of attitude between gender and course in using e-learning. Besides that, the

  findings also revealed that the level of mastery skills have significance difference

  with course while there is no significance difference between the level of mastery

  skills with gender and frequency in using e-learning. While Pearson correlation test

  showed that there is significance relation between the levels of mastery skills with

  attitude in using e-learning.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN xiii

  SENARAI LAMPIRAN xiv 1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 7

  1.4 Objektif Kajian 8

  1.5 Persoalan Kajian 9

  1.6 Hipotesis Kajian 10

  1.7 Kepentingan Kajian 11

  1.8 Skop dan Batasan Kajian 13

  1.9 Kerangka Konsep Kajian 14

  1.10 Definisi Kajian 15

 • viii

  2 SOROTAN PENULISAN 18

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Pengenalan E-pembelajaran 19

  2.2.1 Penggunaan Istilah dan Ciri-Ciri E-Pembelajaran 20

  2.2.2 Mod E-Pembelajaran 21

  2.2.3 Mod Pengajaran dan Pembelajaran 22

  2.2.4 Penggunaan Web Sebagai Kaedah Pengajaran 22

  2.3 E-pembelajaran di UTM 24

  2.4 Pendekatan Teori dan Model 26

  2.4.1 Teori Pembelajaran Melalui Laman Web 26

  2.4.2 Teori e-pembelajaran 28

  2.5 Sikap Terhadap E-pembelajaran 29

  2.6 Kemahiran dalam E-pembelajaran 31

  2.7 Penglibatan Pensyarah dalam E-pembelajaran 32

  2.8 Rekabentuk dan Isi Kandungan E-Pembelajaran 33

  2.9 Permasalahan dalam Penggunaan E-pembelajaran 35

  2.10 Pembolehubah Latar Belakang Responden 37

  2.11 Kajian Lepas 39

  2.11.1 Kajian Lepas Tempatan 39

  2.11.2 Kajian Lepas Luar Tempatan 41

  3 METODOLOGI 43

  3.1 Pengenalan 43

  3.2 Reka Bentuk Kajian 43

  3.3 Populasi dan Sampel Kajian 44

  3.4 Instrumen Kajian 44

  3.4.1 Bahagian A 45

  3.4.2 Bahagian B 45

  3.4.3 Bahagian C 45

  3.4.4 Bahagian D 46

 • ix

  3.4.5 Bahagian E 46

  3.5 Kajian Rintis 48

  3.6 Prosedur Kajian 49

  3.7 Penganalisisan Data 49 4 ANALISIS DATA 52

  4.1 Pengenalan 52

  4.2 Analisis Data Latar Belakang Responden 53

  4.3 Analisis Berdasarkan Persoalan Kajian 56

  4.3.1 Tahap Sikap Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan 57

  Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi

  Malaysia Terhadap E-pembelajaran UTM

  4.3.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Pelajar-pelajar 59

  Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan,

  Universiti Teknologi Malaysia Terhadap

  E-pembelajaran UTM

  4.3.3 Persepsi Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan 61

  Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi

  Malaysia Terhadap Penglibatan Pensyarah

  Dalam Penggunaan E-pembelajaran UTM

  4.3.4 Persepsi Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan 63

  Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi

  Malaysia Terhadap Rekabentuk dan Isi

  Kandungan E-pembelajaran UTM

  4.3.5 Masalah-masalah yang Dihadapi Oleh Pelajar- 64

  pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia

  di Dalam Menggunakan E-pembelajaran UTM

 • x

  4.3.6 Pengujian Hipotesis 66

  4.3.6.1 Hipotesis nol 1 66

  4.3.6.2 Hipotesis nol 2 67

  4.3.6.3 Hipotesis nol 3 68

  4.3.6.4 Hipotesis nol 4 69

  4.3.6.5 Hipotesis nol 5 70

  4.3.6.6 Hipotesis nol 6 71

  4.3.6.7 Hipotesis nol 7 72

  4.4 Rumusan Dapatan 73 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 75

  5.1 Pengenalan 75

  5.2 Perbincangan 75

  5.2.1 Sikap Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan 76

  Teknik dan Kejuruteraan UTM

  Terhadap E-pembelajaran

  5.2.2 Penguasaan Kemahiran Pelajar-pelajar 76

  Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan

  UTM Terhadap E-pembelajaran

  5.2.3 Persepsi Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan 78

  Teknik dan Kejuruteraan UTM Terhadap

  Penglibatan Pensyarah dalam E-pembelajaran

  5.2.4 Persepsi Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan 79

  Teknik dan Kejuruteraan UTM Terhadap

  Rekabentuk dan Isi Kandungan E-pembelajaran

  5.2.5 Masalah-masalah Penggunaan E-pembelajaran 80

  di Kalangan Pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan

  Teknik dan Kejuruteraan UTM

  5.3 Rumusan 81

  5.4 Cadangan 82

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 83

  5.6 Penutup 84

 • xi

  BIBLIOGRAFI 85

  LAMPIRAN 93

  Lampiran A – Contoh Set Soal Selidik 93

  Lampiran B – Pengesahan Item Soal Selidik 99

  Lampiran C – Analisis Kajian Rintis 100

  Lampiran D – Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan Populasi 103

  Krejcie dan Morgan

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

  2.1 Perkaitan Antara Ingatan dan Cara Maklumat 27

  Disampaikan

  3.1 Bilangan Item Mengikut Bahagian, Aspek 46

  Penggunaan E-pembelajaran dan Nombor Soalan

  3.2 Item-item Masalah Penggunaan E-pembelajaran 47

  3.3 Skala Lima Mata Untuk Bahagian C 47

  3.4 Skala Likert Untuk Bahagian B dan D 48

  3.5 Pengkelasan Tahap Taburan Responden Bagi 50

  Tahap Sikap, Penguasaan Kemahiran dan

  Persepsi Pelajar Terhadap Penglibatan Pensyarah

  Serta Rekabentuk dan Isi Kandungan

  E-pembelajaran Berdasarkan Analisis Markat Min

  3.6 Penentuan Hipotesis nol Berdasarkan 51

  Nilai Signifikan

  3.7 Garis Panduan Guilford 51

 • xiii

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

  1.1 Kerangka Konsep Kajian 14

  SENARAI SINGKATAN

  CBEST Carlifonia Basic Education Skills Test

  CICT Centre of Information and Communication Technology

  GNU General Public License

  ICT Information and Communication Technology

  IDEAL Institut Pendidikan & Pembelajaran Jarak Jauh

  IRC Internet Relay Chat

  IT Information Technology

  JPTK Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan

  LMS Learning Management System

  MEASAT Malaysia East Satellite

  Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

  MSC Multimedia Super Corridor

  NRC National Research Council

  PJJ Pendidikan Jarak Jauh

  S Setuju

  SP Sisihan Piawai

  SS Sangat Setuju

  STS Sangat Tidak Setuju

 • xiv

  TP Tidak Pasti

  UiTM Universiti Teknologi Mara

  UNITAR Universiti Tun Abdul Razak

  UNITEM Universiti Terbuka Malaysia

  UTM Universiti Teknologi Malaysia

  UPM Universiti Putra Malaysia

  WWW World Wide Web

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

  A Contoh Set Soal Selidik 93

  B Pengesahan Item Soal Selidik 99

  C Analisis Kajian Rintis 100

  D Jadual Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan Populasi 103

  Krejcie dan Morgan

 • BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Pelancaran Malaysia East Satellite (MEASAT) dan pelaksanaan Koridor

  Raya Multimedia (MSC) pada 1997 telah memperkenalkan masyarakat dari

  penggunaan komputer kepada internet, e-perdagangan, kemudian k-ekonomi dan kini

  e-pembelajaran atau pembelajaran elektronik. E-pembelajaran merupakan satu

  kaedah pembelajaran merujuk kepada sebarang pengajaran untuk penyampaian isi

  kandungan, interaksi ataupun pemudahcara dalam pendidikan. Penggunaan internet,

  intranet, satelit, tape audio / video, TV interaktif atau CD-ROM merupakan di antara

  kaedah pembelajaran e-pembelajaran. Perkhidmatan teknologi hiperteks ini juga

  memperkenalkan penggunaan World Wide Web (WWW) menerusi talian internet,

  iaitu aplikasi terkini dalam kecanggihan sistem pendidikan di negara kita masa kini.

  Berikutan perkembangan teknologi ini, e-pembelajaran menjadi penjana kepada

  kaedah pembelajaran terkini termasukkan pendidikan jarak jauh yang diaplikasi

  dengan baiknya terutama di pusat-pusat pengajian tinggi.

  Di Malaysia, e-pembelajaran masih lagi 'baru' jika dibandingkan dengan

  negara-negara barat khasnya di Amerika dimana sesetengah sekolah telah

  menjadikan ianya sebagai satu kaedah asas pembelajaran bagi menggantikan teknik-

  teknik pembelajaran tradisional. E-pembelajaran di negara kita lebih terarah kepada

  pembelajaran secara jarak jauh dan on-line yang kebanyakannya hanya ditawarkan

  diperingkat universiti serta kolej-kolej swasta yang menjalankan usahasama

 • 2

  universiti-universiti luar negara. Antara pusat pengajian tinggi tempatan yang

  menawarkan pembelajaran secara maya ini ialah Universiti Putra Malaysia (UPM)

  melalui Program IDEAL (Institut Pendidikan & Pembelajaran Jarak Jauh). Menerusi

  usahasama dengan syarikat tempatan Mahirnet Sdn. Bhd., UPM julung-julung

  kalinya menawarkan program Bacelor Komunikasi secara maya. Walaupun

  yurannya kelihatan agak tinggi berbanding dengan program ijazah saluran biasa

  namun jika dibandingkan dengan corak pembelajarannya, ia dianggap berbaloi,

  dengan jadual kuliah yang fleksibel, nota dan tutorial yang boleh didapati dari

  internet serta perkuliahan secara on-line. Dengan tidak disedari, ianya dapat

  menjimatkan kos dan masa terutamanya bagi mereka yang berkerja sepenuh masa

  serta tempat tinggal yang jauh daripada universiti.

  Di Amerika pula, terdapat beribu-ribu laman web pendidikan yang

  mengatakan bahawa mereka menyediakan program e- pembelajaran. Namun

  menurut Linda C. Joseph, penyelidik dari Columbus (Ohio) Public Schools, konsep

  e- pembelajaran tidak hanya sekadar penghantaran nota-nota kuliah kepada pelajar

  ataupun penghantaran tugasan kepada pensyarah melalui e-mail semata-mata tetapi

  yang sebenarnya pengisian web tersebut mestilah dipenuhi dengan forum atau

  perbincangan dua pihak secara komunikasi dua hala, pengorganisasian maklumat

  dengan lebih teratur dari segi nota kuliah, jadual, bayaran yuran, tutorial dan juga

  peperiksaan. Dengan menemui kriteria yang dinyatakan di atas, pembelajaran yang

  lebih efektif dan interaktif dapat dilaksanakan. Di antara contoh-contoh kelas maya

  yang terdapat di Amerika ialah seperti California State University yang menawarkan

  program sijil perguaman kepada pemohon-pemohon yang berkelulusan ijazah dan

  lulus dalam Carlifonia Basic Education Skills Test (CBEST). Program ini amat

  berguna bagi mereka yang ingin belajar dalam kadar yang segera. Program yang

  dipersajikan secara maya ini direkabentuk betul-betul seperti di dalam bilik kuliah

  dimana pelajar-pelajar boleh berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain serta

  pensyarah mereka melalui laman web. Pada setiap hari Sabtu pula, pelajar-pelajar

  akan menghadiri seminar secara maya. Bagi Universiti Of Nebraska pula, e-

  pembelajaran melalui web lebih bersifat komersial dimana pelajar boleh memilih

  mana-mana kursus yang disukai untuk melengkapkan pengajiannya diperingkat

  sekolah tinggi ataupun diploma.

 • 3

  Dalam penggunaan medium e-pembelajaran, pelajar bebas memilih kaedah

  bekerja yang sesuai dengan tahap kefahaman dalam bidang yang dipelajari. E-

  pembelajaran menyediakan bahan pembelajaran dan latihan atau ulangkaji dalam

  bentuk cekera padat (CD-ROM), laman web dan bahan-bahan bercetak selain

  pertemuan bersemuka. Brandon Hall di dalam Susan Codone (2001) menyatakan

  pengkaji e-pembelajaran mentakrifkan e-pembelajaran sebagai pengantaran arahan

  melalui media elektronik yang mana salah satunya melalui laman web atau melalui

  CD-ROM dan DVD (Susan Codone, 2001). E-pembelajaran kadangkala

  diklasifikasikan sebagai penyelarasan serentak yang mana melibatkan satu atau lebih

  perkara boleh dilakukan dalam satu masa dan tidak pada satu masa (Susan Codone,

  2001). Laman web e-pembelajaran merupakan gerbang pendidikan masa kini yang

  berperanan sebagai sebuah institusi pendidikan dan rujukan kapada masyarakat. Ia

  menyediakan maklumat yang berkualiti dan interaktif. Penggunaan laman web e-

  pembelajaran dapat membantu pelajar membuat rujukan bagi mata pelajaran terus

  secara komprehensif berdasarkan huraian sukatan pembelajaran. Ia berfungsi

  sebagai sumber maklumat elektronik yang mengandungi kursus, objektif kursus,

  maklumat tentang mata pelajaran, pensyarah, peraturan akademik, web fakulti serta

  tesis pelajar. Melalui laman web e-pembelajaran ini juga pelajar dapat bertukar-

  tukar pendapat dan maklumat tentang tajuk-tajuk tertentu melalui sesi perbincangan

  maya (Samat, 2002). Di samping terdapat banyak kelebihan dalam penggunaan e-

  pembelajaran, terdapat juga beberapa kekurangan yang berkaitan dengan bahasa

  pengantar, pertembungan budaya yang pelbagai, pemupukkan pemikiran kritikal dan

  analitikal dan pendekatan pembelajaran (Haslinda, 2002). Terdapat juga masalah

  lain yang melibatkan masalah teknikal yang boleh dianggap sebagai risiko dalam

  penggunaan medium pembelajaran berasaskan e pembelajaran.

  Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai sebuah universiti yang bervisi

  untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia

  melalui kreativiti sudah tentu tidak mahu ketinggalan dan ini dapat dibuktikan

  melalui pelancaran UTM sebagai sebuah Kampus Siber pada 16 Jun 1997. Salah

  satu aplikasi pembangunan projek kampus siber UTM ialah pelaksanaan program e-

  pembelajaran. Program e-pembelajaran telah dikembangkan dan dilaksanakan

  dengan menggunakan perisian WebCT pada semester II sesi 2001/2002 dan

  kemudian bertukar menggunakan perisian sumber terbuka (open source) Moodle

 • 4

  sebagai platform platform e-pembelajaran yang baru. Dengan itu, dalam lembaran

  seterusnya, satu kajian akan dijalankan mengenai penggunaan e-pembelajaran di

  kalangan pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan

  UTM yang akan dibincangkan dengan terperinci. Adalah diharapkan kajian ini akan

  memberikan sumbangan kepada penggunaan e-pembelajaran di UTM dan seterusnya

  membantu merealisasikan Wawasan 2020 dan mencapai taraf negara maju.

  1.2 Latar Belakang Masalah

  Di zaman yang lebih dikenali sebagai zaman teknologi maklumat (IT), kita

  telah diperkenalkan dengan satu teknologi yang canggih dan mampu untuk membuat

  perubahan besar di dalam urusan kerja seharian kita. Pelbagai bidang profesyen kini

  telah melalui perubahan besar dalam aktiviti kerja harian apabila teknologi komputer

  digunakan. Bidang pendidikan juga tidak terkecuali di dalam hal ini. Penggunaan

  komputer membawa perubahan yang juga sangat besar di dalam sistem pengajaran

  dan pembelajaran masa kini dan di masa akan datang. Dengan adanya internet,

  pengajaran dan pembelajaran telah boleh dilaksanakan secara maya. Pembelajaran

  maya berlaku apabila ada sekumpulan pelajar dan guru yang berjauhan tempat tetapi

  berhubung dan berkomunikasi bersama-sama dengan menggunakan teknologi

  internet seperti IRC dan persidangan video.

  Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat dan juga kemudahan

  komunikasi secara elektronik dan digital, tidak dapat tidak dunia pendidikan pada

  masa kini perlu berubah ke arah yang lebih interaktif dalam membina dan

  menggalakkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Sungguh menyedihkan

  sekiranya teknologi yang sedia ada tidak dimanfaatkan secara optimum oleh para

  guru dan pelajar untuk memperolehi pelbagai maklumat dan informasi sebagai alat

  bantuan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran secara interaktif perlu digalakkan

  dan diterapkan aktivitinya di dalam proses pendidikan pada hari ini. Proses

  pengajaran yang berjalan secara interaktif menggalakkan hubungan dua hala di

  antara guru dan pelajar, seterusnya mengelakkan rasa bosan dan tidak seronok untuk

  belajar di kalangan pelajar. Penggunaan pelbagai jenis teknologi, bahan multimedia,

 • 5

  internet dan juga pelbagai perisian komersil atau terbuka dapat membantu

  merealisasikan pendekatan ini.

  Penggunaan teknologi pendidikan dipengaruhi oleh kemunculan media baru

  menurut Heinich dalam Ng Wai Kong (1998), perkembangan media pendidikan telah

  disusuli dengan perkembangan teori komunikasi untuk menyokong pengalaman

  teknologi media. Laporan yang telah dibentangkan telah berkembang maju sehingga

  pada tahun 1994, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah untuk

  memperkenalkan internet kepada masyarakat melalui projek Jaring Pendidikan

  demgan kerjasama pihak MIMOS. Matlamatnya untuk mewujudkan masyarakat

  sekolah yang kaya maklumat serta menggunakannya kearah meningkatkan mutu

  pendidikan negara ke tahap dunia (Sulaiman, 1996).

  Menurut Rose et. al. (2000), kaedah perlaksanaan projek e-pembelajaran

  pada tahun 1997 hingga 2000, dibahagikan kepada empat tahap. Pada tahap pertama

  disediakan maklumat am mengenai sesuatu matapelajaran untuk dicapai pada bila-

  bila masa melalui internet. Maklumat yang boleh dicapai adalah mengenai

  pensyarah, objektif pelajaran, sinopsis matapelajaran, perancangan mingguan

  lengkap dan sebagainya. Tahap kedua pula maklumat am yang diberikan pada tahap

  pertama diperluaskan lagi mengikut topik-topik yang ingin dibincangkan di dalam

  kelas. Bagi setiap topik disertakan objektif yang ingin dicapai, isi kandungannya

  secara terperinci serta senarai tugas. Pada tahap ketiga, nota kuliah yang lengkap

  berserta soalan-soalan latihan dan tugasan bercirikan multimedia seperti unsur grafik,

  bunyi, animasi dan video disediakan dalam laman web bagi matapelajaran tersebut.

  Pada tahap keempat semua bahan pengajaran boleh diperolehi secara on-line. Tiada

  lagi kuliah formal dan pelajar menggunakan komputer sepenuhnya untuk mengikuti

  bahan yang hendak disampaikan, mengikuti latihan, mengambil kuiz, ujian dan

  sebagainya (peringkat Pendidikan Jarak Jauh). Pada masa itu tahap perlaksanaan

  projek pembelajaran elektronik ini belum lagi mencapai matlamat yang diharapkan.

  Walaupun maklumat am bagi hampir 90% matapelajaran sudah pun boleh dicapai

  melalui laman web projek ini , namun bahan-bahan pengajaran untuk tahap dua dan

  tahap tiga masih terlalu kurang jumlahnya iaitu kurang daripada 20%.

 • 6

  Rose et. al (2000), membahagikan tahap perlaksanaan ini kepada tiga

  masalah utama iaitu kurangnya kemahiran di kalangan pensyarah untuk

  menghasilkan bahan pengajaran elektronik yang interaktif disamping masa yang

  agak lama diperlukan untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang bermutu tinggi.

  Keadaan ini menghambat kepada hasrat mereka untuk turut serta menjayakannya.

  Masalah seterusnya adalah walaupun semua bilik-bilik pensyarah dan bilik kuliah

  telah dilengkapi dengan capaian internet, tidak semua pensyarah memiliki komputer

  yang boleh digunakan untuk menyediakan bahan pengajaran dan masalah ketiga

  kekurangan kemudahan internet bagi pelajar di bilik kediaman, pelajar hanya boleh

  mencapai internet dari perpustakaan, makmal komputer di fakulti dan lain-lain.

  Berkaitan dengan keperluan menyediakan kemudahan teknologi maklumat,

  Kementerian Pelajaran Malaysia terutama IPTA dan sektor swasta perlu prihatin

  dalam menyediakan kemudahan teknologi maklumat yang komprehensif.

  Penggunaan e-pembelajaran seharusnya dapat meningkatkan prestasi akademik

  pelajar, kemahiran mengekses, menilai, memilih dan menggunakan maklumat yang

  betul. Menurut Asarudin (1998), perkembangan teknologi maklumat di IPT

  mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran disamping berupaya

  mendedahkan keterbukaan perolehan maklumat kepada pelajar dan tenaga pengajar.

  Hassan (2002), telah menjelaskan Kementerian Pendidikan Malaysia telah

  mengambil inisiatif untuk melaksanakan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi

  sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan

  komunikasi (ICT) dalam pendidikan negara. Proses pengajaran dan pembelajaran

  yang berbentuk linear telah digantikan dengan bentuk putaran dimana pelajar boleh

  bermula dengan belajar, bekerja dan kemudian balik untuk belajar lagi. Buat masa

  ini, Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM) dan Universiti Tun Abdul Razak

  (UNITAR) merupakan dua buah universiti pembekal utama dalam pendidikan maya.

  Yahya (2000) juga telah mengatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia telah

  berubah daripada pendidikan konventional kepada pembelajaran elektronik atau e-

  pembelajaran yang merupakan fokus konsep Sekolah Bestari negara kita.

  Selain itu, Leitch (2000) telah mengatakan bahawa peratus keberkesanan

  penyampaian pengetahuan daripada guru kepada pelajar hanyalah 30 peratus sahaja.

 • 7

  Walau bagaimanapun, beliau mempercayai bahawa pengajaran yang berkesan dapat

  dipertingkatkan dengan penggunaan media elektronik. Dengan yang demikian,

  penggunan e-pembelajaran sebagai suatu penambahan dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran dalam bilik kuliah harus dipertingkatkan di institusi-institusi

  pendidikan tinggi di Malaysia. Pelaksanaan e-pembelajaran harus dikaji dengan teliti

  sama ada ia sesuai dilaksanakan di sesebuah institusi. Selain itu, faktor-faktor

  penggunaan e-pembelajaran dan masalah-masalah yang dihadapi juga harus

  dikenalpasti supaya keberkesanan pelaksaaan e-pembelajaran dapat dipertingkatkan

  dengan mengatasi masalah tersebut.

  1.3 Penyataan Masalah

  Melalui sistem e-pembelajaran, setiap pelajar Fakulti Pendidikan yang

  berdaftar berpeluang untuk mengakses maklumat mata palajaran masing-masing

  pada bila-bila masa dan di mana juga. Pelaksanaan e-pembelajaran telah

  menyediakan banyak manfaat kepada pelajar. Antaranya ialah menyediakan

  kemudahan untuk menyokong proses pembelajaran yang lebih fleksibel,

  meningkatkan kefahaman dan minat pelajar, menyediakan kemudahan untuk belajar

  mengikut kemampuan, mendedahkan kepada pelajar konsep pendidikan tanpa batas,

  dan menggalakkan pelajar menjadi lebih kreatif.

  Penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar semakin meningkat pada

  ketika ini berikutan daripada sumbangannya ke arah memperkayakan pengalaman

  pembelajaran dan menjadikan pelajar sentiasa peka kepada perkembangan terkini.

  Bagaimanapun, timbul persoalan tentang sejauhmana ia digunakan oleh pelajar

  dalam pembelajaran mereka. Kebanyakan kajian yang dijalankan terhadap e-

  pembelajaran di Malaysia atau luar negara adalah berkaitan dengan penerimaan e-

  pembelajaran. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap sikap dan

  kemahiran dalam penggunaan e-pembelajaran serta persepsi terhadap e-pembelajaran

  dari aspek penglibatan pensyarah dan rekabentuk dan isi kandungan e-pembelajaran.

  Selain itu, masalah-masalah penggunaan e-pembelajaran juga dikenalpasti supaya

  kelemahan yang wujud dapat dibaiki.

 • 8

  1.4 Objektif Kajian

  Objektif khusus kajian ini adalah untuk meninjau dan mengenalpasti perkara-

  perkara berikut :

  i) Mengenalpasti tahap sikap pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik

  dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap e-

  pembelajaran.

  ii) Mengenalpasti tahap penguasaan kemahiran pelajar-pelajar Jabatan

  Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia

  dalam penggunaan e-pembelajaran.

  iii) Mengenalpasti persepsi pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap penglibatan

  pensyarah dalam penggunaan e-pembelajaran.

  iv) Mengenalpasti persepsi pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap rekabentuk

  dan isi kandungan e-pembelajaran UTM.

  v) Mengenal pasti jenis masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar

  Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi

  Malaysia di dalam menggunakan e-pembelajaran mengikut

  kekerapan.

  vi) Mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara

  sikap dan penguasaan kemahiran pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan

  Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap e-

  pembelajaran berdasarkan jantina, kursus dan kekerapan

  menggunakan e-pembelajaran.

 • 9

  vii) Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara

  sikap dengan penguasaan kemahiran pelajar-pelajar Jabatan

  Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia

  terhadap e-pembelajaran UTM

  1.5 Persoalan Kajian

  Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan, berikut adalah persoalan-

  persoalan kajian yang akan dijawab dalam kajian ini.

  i) Apakah tahap sikap pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap e-

  pembelajaran?

  ii) Apakah tahap penguasaan kemahiran pelajar-pelajar Jabatan

  Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia

  dalam penggunaan e-pembelajaran?

  iii) Apakah persepsi pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap penglibatan

  pensyarah dalam penggunaan e-pembelajaran UTM?

  iv) Apakah persepsi pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap rekabentuk

  dan isi kandungan e-pembelajaran UTM?

  v) Apakah jenis masalah yang kerap dihadapi oleh pelajar-pelajar

  Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti Teknologi

  Malaysia di dalam menggunakan e-pembelajaran?

 • 10

  vi) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara sikap pelajar-

  pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan, Universiti

  Teknologi Malaysia terhadap e-pembelajaran UTM berdasarkan

  jantina, kursus dan kekerapan menggunakan e-pembelajaran?

  vii) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara penguasaan

  kemahiran pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap e-pembelajaran

  UTM berdasarkan jantina, kursus dan kekerapan menggunakan e-

  pembelajaran?

  viii) Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap sikap dengan

  penguasaan kemahiran pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan Teknik dan

  Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia terhadap e-

  pembelajaran?

  Binder1.pdfPSZ 19.pdfSaya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini.pdfkandungan2.pdf

  BAB 1.pdf