Sbpa pekeliling

download Sbpa pekeliling

of 91

 • date post

  16-Jan-2015
 • Category

  Education

 • view

  3.211
 • download

  11

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Sbpa pekeliling

 • 1. JPA.SARAAN(S)256/21/17-7Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA________________________ PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2011________________________ PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERSEKUTUANTUJUAN1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru PerkhidmatanAwam (SBPA) bagi pegawai tetap skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan PendidikanSiswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD),Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan struktur perkhidmatan merangkumi skimperkhidmatan, syarat perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedahpersaraan.LATAR BELAKANG2. Sebagaimana dijelaskan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011,Kerajaan telah bersetuju melaksanakan SBPA bertunjangkan penyampaian perkhidmatanyang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik, Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatanyang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif. Ia mengganti SistemSaraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002. 1

2. 3. Melalui sistem-sistem saraan yang telah dilaksanakan sebelum ini, secara umumnyapenumpuan telah diberikan bagi meningkatkan keupayaan dan daya saing PerkhidmatanAwam dengan membuat penambahbaikan-penambahbaikan antaranya kemajuan kerjaya,saraan dan syarat perkhidmatan. Di sepanjang pelaksanaan sistem-sistem ini, Kerajaan turutmemberikan perhatian yang tidak kurang pentingnya kepada perkhidmatan pendidikan dimana banyak penambahbaikan telah dilaksanakan bahkan telah meletakkan perkhidmatanpendidikan dalam agenda pembangunan negara iaitu sebagai salah satu daripada enam (6)Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam Program Transformasi Kerajaan.Melalui program ini, para pendidik diberi pengiktirafan oleh Kerajaan ke atas kepentinganperanan dan tanggungjawab dengan memperkenalkan Bayaran Insentif Tawaran Baru danBayaran Insentif Sekolah Berprestasi Tinggi.4. Justeru itu, dalam SBPA perkhidmatan pendidikan ditambah baik lagi dalam usahamelonjakkan martabat profesion keguruan dan kualiti guru selaku tonggak dalam membinadan memupuk modal insan yang mampu mendepani cabaran mendatang.GLOSARI ISTILAH5. Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti dalamLampiran A.STRUKTUR PERKHIDMATANKumpulan Perkhidmatan6. Struktur perkhidmatan baru di bawah SBPA yang terbahagi kepada empat (4)kumpulan perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi,Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta dan Kumpulan Pelaksana seperti manadijelaskan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 adalah turut terpakaibagi perkhidmatan pendidikan. 2 3. 7.Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awamyang bertindak sebagai Ketua Eksekutif yang menyandang atau memegang strategic and keypositions. Bagi perkhidmatan pendidikan, jawatan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia(KPPM) adalah tergolong di bawah Kumpulan Premier.8.Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan GredKhas. Jawatan Utama dimaksudkan sebagai jawatan di peringkat pengurusan tertinggi dalamperkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusanorganisasi. Manakala jawatan Gred Khas pula ditetap berdasarkan pengiktirafan tahapkepakaran dan pengalaman pegawai yang tidak melaksana peranan ataupun tugas yangbersifat pengurusan dan strategik.9.Gred Turus dalam Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas yang terdiri daripada tiga(3) lapisan iaitu Gred Turus I, II dan III di bawah SSM dipinda kepada satu lapisan GredTurus di bawah SBPA. Kumpulan Pengurusan Tertinggi Gred Utama/ Khas A, B dan Cadalah dikekalkan.10. Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalahdikekal dengan lapisan gred jawatan/ gred gaji sebagaimana sedia ada.11. Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, Kumpulan PengurusanTertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkan bidang jawatanmasing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Jadual 1. Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang JawatanKumpulan Perkhidmatan Bidang Jawatan Jawatan UtamaStrategikPengurusan TertinggiPakar Bidang Khusus Jawatan Gred Khas( Subject Matter Expert [SME] )StrategikPakar Bidang Khusus Pengurusan dan Profesional( Subject Matter Expert [SME] )Pengurusan dan Operasi 3 4. 12.Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan. Lapisangred bagi Kumpulan Pelaksana adalah dikekalkan mengikut kelayakan masuk minimumseperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan.Rasionalisasi Perkhidmatan13.Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejat memberi penekanan ke atas saizPerkhidmatan Awam dan penggunaan tenaga kerja secara optimum. Langkah-langkah kearah merasionalisasikan saiz Perkhidmatan Awam meliputi penjajaran semula fungsi utamaagensi, kajian pertindihan fungsi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya danperekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan.PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI14.Penggelaran gred jawatan/ gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan JadualGaji Sebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM). Penggelaran gredjawatan/ gred gaji ini adalah berasaskan syarat kelayakan masuk minimum yang ditetapkanatau yang setara dalam skim perkhidmatan. Setiap peringkat kelayakan masuk minimumdiperuntukkan kod seperti di Jadual 2. Jadual 2: Kod Kelayakan Masuk Minimum Kelayakan KodIjazah 1 Diploma 215.Pembentukan gred jawatan/ gred gaji baru ini adalah berdasarkan kombinasi antarakod kelayakan masuk minimum dengan kod gaji. Kod pertama bagi gred jawatan merujukkepada kelayakan masuk minimum, manakala kod kedua merujuk kepada gred gaji.Pemindahan gred jawatan/ gred gaji sekarang kepada gred baru bagi perkhidmatanpendidikan adalah seperti di Jadual 3.4 5. Jadual 3: Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji Kelayakan MinimumLapisan Gred SSMLapisan Gred SBPA DG54DG1-6 DG52DG1-5Ijazah DG48DG1-4 DG44DG1-2 DG41DG1-1DGA38DG2-5DGA34DG2-3 DiplomaDGA32DG2-2DGA29DG2-1MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN16.Sejajar dengan keperluan memartabatkan profesion keguruan, skim perkhidmatanPPPS dan PPPLD yang berkuat kuasa adalah dipinda menjadi skim perkhidmatan bersepaduPegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dengan perubahan-perubahan seperti berikut:Syarat Lantikan17. Syarat lantikan di Gred DG1-1 adalah seperti berikut:17.1 ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Gaji permulaan ditetapkan di T1; atau17.2 ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Gaji permulaan ditetapkan di T2; atau 5 6. 17.3ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf olehKerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya. Gaji Permulaan ditetapkan di T2.18. Syarat lantikan di Gred DG2-1 adalah seperti berikut:18.1diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.Gaji permulaan ditetapkan di T1; dan18.2diploma dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya. Gaji permulaan ditetapkan di T2.19.Skim perkhidmatan PPP adalah seperti di Lampiran B1 dan format iklan jawatanseperti di Lampiran B2.Kemajuan Kerjaya20.Sebagai kesinambungan kepada keperluan transformasi kecemerlangan dalamperkhidmatan pendidikan dan mengambil kira keunikan fungsi tugas PPP, maka kaedahkenaikan pangkat time-based sedia ada, diberi nafas baru di bawah konsep Guru Wibawa danPendeta Guru dengan tempoh perkhidmatan dipendekkan berteras Standard Guru Malaysia.21.PPP terbahagi kepada empat (4) kategori iaitu Guru Biasa, Guru Kanan, GuruWibawa dan Pendeta Guru seperti di Jadual 4. 6 7. Jadual 4: Kategori Guru Dan Gred GajiKategori Guru Gred GajiIJAZAH Pendeta GuruKhas Guru WibawaDG1-6DG1-5 Guru KananDG1-4DG1-2 Guru BiasaDG1-1DIPLOMADG2-5 Guru KananDG2-3DG2-2 Guru BiasaDG2-122. PPP boleh dinaikkan pangkat ke gred yang lebih tinggi tanpa kekosongan jawatanberdasarkan kecemerlangan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh LembagaKenaikan Pangkat mengikut tempoh minimum perkhidmatan yang ditetapkan seperti diJadual 5. Jadual 5: Tempoh Kenaikan PangkatIJAZAHDIPLOMA Peningkatan Peningkatan Tempoh TempohGred Gaji Gred GajiDG1-5 ke DG1-63 tahunDG1-4 ke DG1-56 tahun DG2-3 ke DG2-55 tahunDG1-2 ke DG1-48 tahun DG2-2 ke DG2-38 tahunDG1-1 ke DG1-28 tahun DG2-1 ke DG2-28 tahun23. PPP Gred DG2-1, DG2-2, DG2-3 dan DG2-5 boleh dipertimbangkan kenaikanpangkat ke Gred DG1-1 dengan memenuhi syarat lantikan yang ditetapkan dalam skimperkhidmatan. 7 8. 24.PPP Gred DG1-4 dan DG1-5 yang pakar dalam subjek khusus (SME) boleh diberipeningkatan gred gaji dengan lebih cepat daripada tempoh yang ditetapkan ke gred gajiDG1-5 dan DG1-6.25.PPP boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara istimewa tanpa kekosonganjawatan ke Gred Khas (Pendeta Guru) tertakluk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkandalam skim perkhidmatan seperti berikut: 25.1 Guru Wibawa Gred DG1-6 yang menunjukkan kecemerlangan terkemuka mutunya yang ditetapkan; dan 25.2 Guru Kanan Gred DG1-4 dan DG1-5 yang menunjukkan kecemerlangan sangat terkemuka mutunya yang ditetapkan.Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat26.Kemasukan secara lantikan terus ke semua gred kenaikan pangkat (lateral entry)tertakluk kepada memenuhi syarat-syarat lantikan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatanturut diperuntuk bagi PPP Kumpulan Pengurusan Tertinggi, dan PPP Kumpulan Pengurusandan Profesional dalam mendapat bakat terbaik dalam Perkhidmatan Awam.27.Ketua Perkhidmatan hendaklah membentuk kriteria pem