Sejarah Malaysia 1800-1963

download Sejarah Malaysia 1800-1963

of 382

 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  298
 • download

  35

Embed Size (px)

description

Sejarah Malaysia 1800-1963

Transcript of Sejarah Malaysia 1800-1963

B a h a n a s a l dari Arkib Negara Malaysia

Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd No. 1 & 3, Jalan 3/91A Taman Shamelin Perkasa, Cheras 56100 Kuala Lumpur Tel: 03-92856577 Fax: 03-92846554/92875763 e-mel: enquiry@upnd.com.my laman web: www.upnd.com.my

Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Terbitan Pertama 2002

Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin pemilik hak cipta terlebih dahulu.

Perpustakaan Negara M a l a y s i a

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

M o h d . Isa O t h m a n Sejarah M a l a y s i a / oleh M o h d . Isa O t h m a n . Bibliografi: ms. 355 I S B N 967-61-1286-0 1. M a l a y s i a - H i s t o r y . I. J u d u l . 959.5

Dicetak oleh LOHPRINT SDN. BHD. No. 5, Jalan SR 3/6, Taman Serdang Raya, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan.

Prakata

D O R O N G A N beberapa p i h a k m e m u n g k i n k a n b u k u i n i diterbitkan. P e n u l i s i n g i n m e r a k a m k a n t e r i m a k a s i h kepada s e m u a p i h a k y a n g terlibat termasuk r a k a n - r a k a n d i P P P J J , U S M , Sdr. F a r i d a h S h a m s u d i n dan U t u s a n P u b l i c a t i o n s & D i s t r i b u t o r s S d n B h d . Penerbitan b u k u i n i d i h a r a p dapat d i g u n a k a n o l e h pelajar-pelajar peringkat menengah d a n o r a n g a w a m y a n g b e r m i n a t dengan sejarah M a l a y s i a . T u m p u a n b u k u i n i k e p a d a sejarah M a l a y s i a pada abad ke-19 dan 2 0 d e n g a n m e n g a n a l i s i s aspek p o l i t i k , s o s i a l dan e k o n o m i . P e r k e m b a n g a n Sejarah M a l a y s i a p a d a abad ke-19 t e r t u m p u k e p a d a sejarah negeri-negeri y a n g m e n j a d i asas sejarah Malaysia m o d e n . Ini d i i k u t i d e n g a n penjajahan B r i t i s h dan k e s a n n y a kepada p o l i t i k , e k o n o m i d a n s o s i a l rakyat. P e n g a l a m a n - p e n g a l a m a n i n i k e m u d i a n n y a m e n y a t u k a n r a k y a t k e a r a h p e m b e n t u k a n sebuah negara bangsaMalaysia. B u k u i n i d i h a r a p m e m b e r i manfaat k e p a d a semua p i h a k b u k a n sahaja d a r i aspek a k a d e m i k m a l a h u n t u k p e m b a n g u n a n i n s a n yang c i n t a k a n negara M a l a y s i a .

D r . M o h d . Isa O t h m a n PPPJJ, U n i v e r s i t i Sains M a l a y s i a , Pulau Pinang.

iii

IsiPrakata Bab 1 Pengenalan Sejarah A w a l Institusi Kesultanan Pentadbiran Tradisional Pembesar Pembesar-pembesar L a i n Penubuhan Kesultanan Pemecahan Kesultanan Johor-Riau-Lingga Kerajaan-kerajaan L a i n Bab 2 Penjajahan Inggeris di N e g e r i - N e g e r i Selat - Pengasasan d a n P e r k e m b a n g a n 1786-1830 Latar Belakang R u n d i n g a n dengan K e d a h P e n d u d u k a n Inggeris di Singapura 1819 P e n d u d u k a n Inggeris d i M e l a k a Bab 3 P e r h u b u n g a n Negeri-negeri M e l a y u dengan Siam d a n Inggeris (1800-1900) Latar Belakang H u b u n g a n A w a l Kedah d a n Perlis v 28 28 30 Tempat iii 1 1 2 3 3 4 4 5 7

10 10 11 18 25

Terengganu Kelantan Perak d a n Selangor Bab 4 K r i s i s P o l i t i k di Perak, Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n P a h a n g (1800-1874) Pengenalan Perak Sebelum C a m p u r Tangan Inggeris, 1800-1874 B i j i h T i m a h d a n Sengketa Perang Larut, 1861-1873 K e d u d u k a n P o l i t i k Selangor, 1800-1874 K e d u d u k a n P o l i t i k N e g e r i Sembilan, 1800-1874 K e d u d u k a n P o l i t i k Pahang, 1850-1889 Bab 5 Penjajahan Inggeris di P e r a k , Selangor, N e g e r i S e m b i l a n d a n P a h a n g , 1873-1888 Latar Belakang C a m p u r Tangan Inggeris di Perak, 1874 C a m p u r Tangan Inggeris di Selangor, 1873-1874 C a m p u r Tangan Inggeris d i N e g e r i S e m b i l a n Penyatuan N e g e r i S e m b i l a n 1889-1898 C a m p u r Tangan Inggeris di Pahang 1882-1888 Bab 6 R e a k s i terhadap C a m p u r T a n g a n Inggeris, 1831-1898 Penentangan terhadap Inggeris d i N a n i n g , 1831-1832 Perak, 1874-1875 P e m b e r o n t a k a n Pahang, Penentangan, 1891-1895 vi 1891-1895

38 41 43

46 48

48 51 52 55 59 62

67 67 71 74 75 81 81 85 87 89 94 99

Bab 7

Negeri-Negeri Melayu Utara dan C a m p u r Tangan Inggeris (1840-1909) P e r l i s , 1840-1905 Kedah Terengganu Kelantan H u b u n g a n Inggeris d e n g a n N e g e r i - n e g e r i M e l a y u U t a r a s e b e l u m 1909 114 122 122 122 124 104 104 105 107 110

Bab 8

Negeri Johor, 1900-1914 Pengenalan K e l u a r g a Bendahara K e n a i k a n K e l u a r g a T e m e n g g u n g , 1806-1824

Bab 9

Perkembangan Pentadbiran Tanah Melayu Hingga 1942 Pengenalan T a n a h Jajahan M a h k o t a Inggeris P e n t a d b i r a n P u l a u P i n a n g , 1786-1826 P e n t a d b i r a n S i n g a p u r a , 1819-1826 P e n t a d b i r a n M e l a k a , 1824-1826 P e r p i n d a h a n ke Pejabat T a n a h J a j a h a n , 1867 P e n t a d b i r a n N e g e r i - N e g e r i Selat M u l a i 1867 Sistem R e s i d e n Sistem R e s i d e n d i Perak Sistem R e s i d e n d i Selangor Sistem Residen di N e g e r i Sembilan S i s t e m R e s i d e n di P a h a n g Persekutuan Negeri-negeri Melayu Bersekutu Majlis Mesyuarat Persekutuan vii 141 141 141 142 143 143 145 147 148 148 150 151 151 152 156

Pegawai Tadbir Melayu di Negeri Melayu Bersekutu Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Desentralisasi Bab 10 Masyarakat Berbilang K a u m Tanah M e l a y u Hingga 1942 Latar Belakang Penghijrahan Orang Cina Penghijrahan Orang India Penghijrahan Orang Indonesia Warisan K o l o n i a l Bab 11 Perkembangan E k o n o m i Tanah M e l a y u Hingga 1942 Pengenalan E k o n o m i Tanah Melayu A b a d ke-19 Perkembangan Pengangkutan Perkembangan Bandar Bab 12 Perkembangan Pelajaran di Tanah M e l a y u , Sabah dan Sarawak Hingga 1942 Latar Belakang Sistem Pendidikan P o n d o k Madrasah Sekolah Melayu Sekolah C i n a Sekolah Vernakular Tamil Sekolah Inggeris Maktab Melayu Kuala Kangsar Latihan G u r u (Aliran Melayu) viii

157 159 164

170 170 171 176 179 182

186 186 187 200 204

208 208 208 209 210 212 213 214 216 220

L a t i h a n G u r u ( A l i r a n Inggeris) P e n d i d i k a n clan P e r k e m b a n g a n E k o n o m i Pelajaran di Sabah Pelajaran di Sarawak Bab 13 Kesedaran H i n g g a 1942 Pengenalan Kegiatan Politik M e l a y u Kegiatan Politik K a u m C i n a Kegiatan Politik O r a n g India Bah 14 Sabah di B a w a h P e n t a d b i r a n Inggeris Latar Belakang Pemberian Konsesi kepada Syarikat A m e r i k a , 1865-1866 K o n s e s i k e p a d a S y a r i k a t Inggeris, 1 8 7 5 - 1 8 7 9 Pentadbiran A w a l , 1878-1879 P i a g a m D i r a j a , 1881 Perolehan W i l a y a h , 1 8 8 1 - 1 8 8 8 P e n y e l e s a i a n T u n t u t a n K u a s a Barat L a i n Perolehan W i l a y a h , 1885-1903 Gerakan Antipenjajah P e r k e m b a n g a n E k o n o m i Sabah Pentadbiran Sabah, 1881-1946 P e n t a d b i r a n clan I n s t i t u s i P o l i t i k P e r i b u m i , 1881-1941 Bab 1 5 S a r a w a k di B a w a h P e n t a d b i r a n Brooke, 1841-1941 S a r a w a k Sebelum B r o o k e d a n Kegiatan P o l i t i k 1900

221 221 223 225

228 228 228 237 243 249 249 250 250 251 252 252 253 254 254 257 258

259

262 262

ix

James B r o o k e M e n j a d i Raja Sarawak P e n g u k u h a n Kuasa James Brooke P e n t a d b i r a n James B r o o k e , 1841-1868 Raja Charles Brooke, 1868-1917 Pemerintahan Charles V y n e r Brooke, 1917-1946 Bab 16 P e n d u d u k a n J e p u n di T a n a h M e l a y u , 1941-1945 Pengenalan Strategi J e p u n M e n a w a n Tanah M e l a y u Strategi B r i t i s h Serangan J e p u n Kejayaan J e p u n Pentadbiran J e p u n Kesan E k o n o m i Kesan Sosial Kesan P o l i t i k G e r a k a n A n t i - J e p u n , 1941-1945 Kekalahan Jepun Bab 17 M a l a y a n U n i o n d a n Semangat K e b a n g s a a n , 1945-1948 Dasar Penyatuan Rancangan Masa Perang Pentadbiran Tentera B r i t i s h ( B M A ) Perlembagaan M a l a y a n U n i o n K e d u d u k a n Sultan Misi MacMichael Reaksi B u k a n M e l a y u Reaksi O r a n g M e l a y u

263 264 266 267 272

276 276 277 278 279 280 281 283 285 287 288 289

293 293 294 295 296 297 298 299 300

x

Perpaduan Melayu Sokongan di England Tamatnya Malayan U n i o n Bab 18 Darurat 1 9 4 8 - 1 9 6 0 G e r a k a n K o m u n i s d a n P K M , 1920-1945 Keadaan Tanah Melayu dan H u b u n g a n dengan P K M , 1945-1948 Mengapa P K M Memberontak Pengisytiharan Darurat Strategi P K M Strategi K e r a j a a n P K M Selepas R u n d i n g a n B a l i n g Kegagalan P K M Tamatnya Darurat Kesan-kesan D a r u r a t

304 306 307 309 309

311 313 314 314 316 320 321 323 324

Bab 19

Persekutuan Tanah M e l a y u dan KemerdekaanPengenalan Kegagalan Malayan U n i o n Penentangan Dasar Persekutuan Perikatan Majlis T i n d a k a n Bersama Se-Malaya (AMCJA)-Putera Hartal Bentuk Persekutuan Gerakan Pemisahan

327327 327 329 330 330 331 332 333 333 334 335

P e r k e m b a n g a n Parti P o l i t i k , 1948-1957 Parti P o l i t i k C i n a UMNO Parti Kemerdekaan M a l a y a (IMP)

xi

i

Parti Negara Perikatan Kongres India Se-Malaya (MIC) Hizbul Muslimin PasParti Islam Se-Tanah Melayu Lain-lain Parti Politik Ke A r a h Kemerdekaan Ke A r a h Kemerdekaan Pilihan Raya, 1955 Bab 20 Malaysia: Lahirnya Sebuah Negara Pengenalan Cadangan Tunku A b d u l Rahman Putera, 1961 Perkembangan Politik Sarawak Sebelum Malaysia, 1945-1960 Perkembangan Politik di Sabah, 1945-1960 Rasional di Sebalik Gagasan Malaysia P