SESI PENGAJIAN: 2008/2009 - fp.utm.my fileDua set soal selidik iaitu soal selidik gaya pembelajaran...

of 24/24
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagai pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM). BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK SESI PENGAJIAN: 2008/2009 Saya NOR HAFIDATULHUSNA HILMI BT MISKAM HURUF BESAR mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana /Doktor Falsafah )* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) Disahkan oleh __________________________ ___________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO. 7 KANAN JLN. KUINI, KG. BKT BANGKONG 43950 SG. PELEK, SELANGOR DARUL EHSAN. Tarikh: 16 April 2009 Tarikh: 16 April 2009 SULIT TERHAD TIDAK TERHAD PROF. MADYA DR. MOHAMMAD YUSOF B. HJ. ARSHAD
 • date post

  10-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of SESI PENGAJIAN: 2008/2009 - fp.utm.my fileDua set soal selidik iaitu soal selidik gaya pembelajaran...

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan.

** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagai pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK

SESI PENGAJIAN: 2008/2009

Saya NOR HAFIDATULHUSNA HILMI BT MISKAM

HURUF BESAR

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

Disahkan oleh __________________________ ___________________________

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap: NO. 7 KANAN JLN. KUINI, KG. BKT BANGKONG 43950 SG. PELEK, SELANGOR DARUL EHSAN. Tarikh: 16 April 2009 Tarikh: 16 April 2009

SULIT

TERHAD

TIDAK TERHAD

PROF. MADYA DR. MOHAMMAD YUSOF B. HJ. ARSHAD

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah

Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)

Tandangan : ..

Nama Penyelia: PROF. MADYA DR. MOHAMMAD YUSOF B. HJ. ARSHAD

Tarikh : .

i

HUBUNGAN GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN

AKADEMIK

NOR HAFIDATULHUSNA HILMI BT MISKAM

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

Muda Sains Serta Pendidikan Kimia (SPC)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

Mac 2009

ii

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan : ......

Nama Penulis : NOR HAFIDATULHUSNA HILMI BT MISKAM

Tarikh : ......

16HB APRIL 2009

iii

Dedikasi

Buat ayahanda dan bondaku yang kusayangi (Haji Miskam b. Dollah Yasir dan

Hajah Misringatom bt Talib)

Pengorbananmu akan kukenang selama-lamanya,

Kasih sayangmu sentiasa kujadikan dorongan dalam hidupku,

Segala sokonganmu kuucapkan ribuan terima kasih

Doaku untukmu sentiasa berbahagia selama-lamanya.

Buat kakanda dan adinda yang kusayangi (Mastura, Hasan, Amir dan Kamil)

Dorongan dan sokonganmu saudaraku sangat bermakna bagiku

Semoga ikatan kekeluargaan antara kita sentiasa kukuh untuk selama-lamanya.

Buat rakan-rakan seperjuangan (terutamanya kawan-kawan 4SPC)

Semoga ikatan ukhwah yang kita bina berkekalan untuk selama-lamanya,

Semoga ikatan ukhwah persahabatan kita sentiasa berkekalan selama-lamanya.

iv

PENGHARGAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM..ALHAMDULILLAH, bersyukur saya ke

hadrat ilahi dengan limpah kurniaNya dan izinNya, berjaya juga saya menyiapkan

laporan projek sarjana muda ini. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan

kepada penyelia saya iaitu Prof Madya Dr. Mohammad Yusof b. Hj Arshad yang

telah banyak membantu, meluangkan masa dan memberi tunjuk ajar dalam usaha

menyiapkan laporan ini. Budi tuan akan saya kenang hingga akhir hayat.

Penghargaan ini juga ditujukan kepada kedua ibu bapa dan adik-beradik saya

yang tersayang yang banyak memberi sokongan padu dan galakan serta doa restu

sehingga saya berjaya menyiapkan laporan ini.

Kepada semua rakan-rakan saya yang telah banyak membantu sama ada

secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses menyiapkan laporan projek

sarjana muda ini, ribuan terima kasih kerana menyokong saya, sama ada dari segi

mental mahupun fizikal. Penghargaan ini, juga ditujukan kepada responden dan

pihak-pihak yang terlibat dan yang banyak memberi kerjasama kepada saya

sepanjang kajian ini dijalankan.

Sekian, terima kasih.

v

ABSTRAK

Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya pembelajaran

dominan dengan pencapaian akademik. Kajian ini juga bertujuan mengkaji taburan

gaya pembelajaran dominan pelajar-pelajar aliran sains dalam mata pelajaran kimia

dan untuk mengkaji bagaimana setiap gaya pembelajaran dominan menyelesaikan

masalah. Seramai 178 orang pelajar tingkatan empat aliran sains dari di tiga buah

sekolah di kawasan Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor dilibatkan dalam kajian ini.

Dua set soal selidik iaitu soal selidik gaya pembelajaran Honey dan Mumford yang

mengandungi 80 item dan Ujian Tahap Kognitif Menyelesaikan Masalah Kimia

(UTKMMK) yang mengandungi 4 soalan telah diedarkan kepada responden. Segala

data atau butiran dikumpul dan dianalisis dengan menggunakan kaedah Statistical

Package for the Social Science (SPSS) version 11.0. Hasil daripada kajian mendapati

majoriti pelajar adalah dari gaya pembelajaran Aktivis. Hasil kajian juga

menunjukkan tidak terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dominan dengan

pencapaian akademik. Hasil daripada kajian juga mendapati kebanyakan golongan

setiap jenis gaya pembelajaran dominan mempunyai proses yang baik dalam

menyelesaikan masalah. Selain itu, beberapa cadangan kaedah pengajaran

dikemukakan mengikut kesesuaian gaya pembelajaran pelajar.

vi

ABSTRACT

A descriptive study was carried to study the relationship between dominant

learning styles and academic performances. The purpose of study was also to identify

learning styles of the students in chemistry and to investigate their process of

problem solving. The respondents of the study were 178 form four students. The 80

items of Learning Style Questionnaire (LSQ) by Honey and Mumford and 4 items of

UTKMMK were used to identify the dominant learning styles of students and

investigate the process of problem solving by students. Data were analyzed using

SPSS 11.0 for Windows software. The result showed that majority of students

learning styles was Activist. The results also showed there was no relationship

between dominant learning styles and their academic performances. Generally, it was

observed that the students were good in the process problem solving. There were also

some suggestions teaching methods that suitable with students learning styles.

vii

ISI KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI SIMBOL xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 1

1.3 Pernyataan Masalah 5

1.4 Objektif Kajian 6

1.5 Persoalan Kajian 6

1.6 Kepentingan Kajian 7

1.7 Batasan Kajian 8

1.8 Definisi Istilah 9

1.9 Penutup 9

viii

2 SOROTAN PENULISAN

2.1 Pengenalan 10

2.2 Model-Model Gaya Pembelajaran 10

2.2.1 Model Sahsiah 12

2.2.2 Model Pemprosesan Maklumat 14

2.2.3 Model Interaksi Sosial 23

2.2.4 Model Medium Pembelajaran Yang Disukai. 25

2.3 Model Penyelesaian Masalah 27

2.4 Kajian-Kajian Lepas tentang Model Honey

dan Mumford 29

2.5 Kajian-Kajian Lepas tentang Proses Penyelesaian

Masalah 31

2.6 Penutup 32

3 METODOLOGI

3.1 Pengenalan 33

3.2 Rekabentuk Kajian 33

3.3 Kaedah Mengumpul Data 33

3.4 Tempat Kajian 34

3.5 Sampel Kajian 34

3.6 Instrumen Kajian 35

3.6.1 Borang Soal Selidik 36

3.6.2 Ujian Tahap Kognitif Menyelesaikan

Masalah Kimia (UTKMMK) 37

3.7 Jangkamasa Kajian 39

3.8 Kajian Rintis 39

3.9 Kaedah Menganalisis Data

3.9.1 Sistem Pengkodan Demografik Responden 40

3.9.2 Sistem Pengkodan Item Mengikut Setiap

Jenis Gaya Pembelajaran 41

ix

3.9.3 Sistem Markat Gaya Pembelajaran Honey

dan Mumford dan Sistem Pengkodan Gaya

Pembelajaran Dominan Pelajar 41

3.9.4 Kaedah Analisis Hubungan Gaya

Pembelajaran Dominan dengan

Pencapaian Akademik 44

3.9.5 Kaedah Analisis Proses Penyelesaian

Masalah 45

3.10 Penutup 47

4 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4.1 Pengenalan 48

4.2 Taburan Gaya Pembelajaran Dominan Pelajar 48

4.3 Taburan Gaya Pembelajaran Dominan Berdasarkan

Pencapaian Akademik 53

4.4 Hubungan Gaya Pembelajaran Dominan dengan

Pencapaian Akademik 56

4.5 Proses Penyelesaian Masalah Kimia bagi Setiap

Jenis Gaya Pembelajaran Dominan Pelajar 59

4.5.1 Soalan Yang Memerlukan Jawapan

Penjelasan 61

4.5.2 Soalan Yang Memerlukan Jawapan Lukisan

Secara Saintifik 64

4.5.3 Soalan Yang Memerlukan Pengiraan 70

4.5.4 Soalan Penulisan Simbol Atom 73

4.5.5 Soalan Persamaan Kimia Yang Seimbang 75

4.6 Modul Pengajaran untuk Gaya Pembelajaran

Honey dan Mumford 77

x

5 RUMUSAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN LANJUTAN

5.1 Pengenalan 83

5.2 Rumusan dan Implikasi 83

5.3 Cadangan 86

5.4 Cadangan Kajian Lanjutan 87

5.5 Kesimpulan 87

RUJUKAN 88

LAMPIRAN

LAMPIRAN A-G 95-133

xi

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

2.1 Model Bawang Merah oleh Curry (1983) 11

2.2 Perbezaan antara Pelajar Field-Independent dan

Field-Dependent 13

2.3 Model Myers-Briggs Type Indicator 14

2.4 Persamaan antara Model Gaya Pembelajaran Kolb

Dengan Gaya Pembelajaran Honey dan Mumford

oleh Swinton (2006) 19

2.5 Ciri-Ciri Gaya Pembelajaran Honey dan Mumford 21

2.6 Penerangan Model Gaya Pembelajaran Felder

-Silvermann 22

2.7 Penerangan Grasha dan Riechmann Learning Style

(GRLSS) 24

2.8 Penerangan Inventori Pembelajaran di Sekolah

oleh Selmes 26

2.9 Model Polya. 27

2.10 Pemarkahan Analitik. 27

3.1 Bilangan Borang Soal Selidik Yang Diagihkan dan

Yang Diterima Kembali oleh Pengkaji 35

3.2 Pembahagian Item Soal Selidik Gaya Pembelajaran

Honey dan Mumford 37

3.3 Pemilihan Topik untuk UTKMMK 38

3.4 Sistem Pengkodan Demografik Responden 40

3.5 Sistem Pengkodan Item Mengikut Jenis Gaya

Pembelajaran. 41

xii

3.6 Sistem Markah Gaya Pembelajaran Honey

dan Mumford 43

3.7 Sistem Pengkodan Gaya Pembelajaran

Dominan Pelajar 44

3.8 Skala untuk Tafsir Nilai Pekali Korelasi

r oleh Cohen dan Manion (1994) 44

3.9 Carta Markat Proses Penyelesaian Masalah

UTKMMK 46

4.1 Taburan Gaya Pembelajaran Dominan Pelajar

(n = 178) 50

4.2 Taburan Gaya Pembelajaran Dominan Pelajar

dengan Pencapaian Akademik Sains PMR 53

4.3 Hubungan antara Gaya Pembelajaran Dominan

dengan Pencapaian Akademik 56

4.4 Proses Penyelesaian Masalah Mengikut

Gaya Pembelajaran Dominan Berdasarkan

Jawapan Penjelasan 61

4.5 Proses Penyelesaian Masalah Mengikut Gaya

Pembelajaran Dominan Berdasarkan Lukisan

secara Saintifik 65

4.6 Proses Penyelesaian Masalah Mengikut Gaya

Pembelajaran Dominan Berdasarkan Pengiraan 71

4.7 Proses Penyelesaian Masalah Mengikut

Gaya Pembelajaran Dominan Berdasarkan

Penulisan Simbol Atom 74

4.8 Proses Penyelesaian Masalah Mengikut

Gaya Pembelajaran Dominan Berdasarkan

Persamaan Kimia 76

4.9 Ciri-Ciri Pembelajaran Bagi Setiap Jenis Gaya

Pembelajaran 79

xiii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

2.1 Kitaran Pembelajaran Pengalaman dan Inventori

Gaya Pembelajaran Kolb. 18

2.2 Gaya Pembelajaran dan Kitaran Pembelajaran

Pengalaman Honey dan Mumford 19

2.3 Model Dunn dan Dunn 25

4.1 Carta Pai Taburan Gaya Pembelajaran

Dominan (n=178) 50

4.2 Graf Palang bagi Gaya Pembelajaran Dominan

Berdasarkan Pencapaian Akademik (Sains PMR) 54

4.3 Lukisan Secara Tidak Saintifik pada Susunan Zarah

bagi Air dan Ais 67

4.4 Lukisan Betul Secara Saintifik bagi Susunan

Elektron Atom 68

4.5 Lukisan Betul Sebahagian Secara Saintifik bagi

Persamaan Kimia 69

4.6 Kerangka Proses Pengenalpastian Gaya Pembelajaran

Pelajar 78

4.7: Pendekatan Pembelajaran Masteri dan Gaya

Pembelajaran Honey dan Mumford 80

xiv

SENARAI SINGKATAN

GRLSS - Grasha dan Reichmann Learning Styles Survey

SASI - Inventori Pembelajaran di Sekolah,

NCTM - National Council of Teacher of Mathematics

PMR - Penilaian Menengah Rendah

PBL - Problem Based Learning

UTKMMK - Ujian Tahap Kognitif Menyelesaikan Masalah Kimia

L1 - Memahami Masalah

L2 - Merancang Penyelesaian Masalah

L3 - Mendapatkan Jawapan

P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

xv

SENARAI SIMBOL

% - Peratus

r - Nilai Pekali Korelasi

p - Nilai Signifikan

- Nilai Aras Keertian

xvi

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

A Jadual Penentuan Saiz Sampel Berdasarkan

Populasi Krejcie & Morgan (1970) 95

B Surat-Surat Kebenaran daripada Pengkaji,

Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan

Pendidikan Negeri 96

C Penentuan Gaya Pembelajaran Dominan Bagi

Setiap 178 Orang Responden Berdasarkan

Jadual 3.7 Dalam Bab 3. 99

D Pengesahan Ujian Tahap Kognitif Menyelesaikan

Masalah Kimia (UTKMMK) 102

E Soal Selidik Gaya PembelajaranHoney

dan Mumford 103

F Soal selidik UTKMMK 109

G Contoh Jawapan UTKMKK Bagi Setiap

Jenis Gaya Pembelajaran Dominan 118

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Dalam bab ini akan membincangkan subtopik-subtopik yang berkaitan

dengan latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan

kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan definisi operasional. Kajian ini

memfokuskan gaya pembelajaran yang dihasilkan oleh Honey dan Mumford (1992)

dan penggunaan instrumen gaya pembelajaran ini difokuskan pada matapelajaran

kimia tingkatan empat sahaja.

1.2 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, banyak perubahan yang dilakukan oleh sistem

pendidikan Malaysia untuk seiringan dengan perkembangan sains dan teknologi yang

semakin pesat dan terbuka. Contoh yang dapat dilihat pada masa kini ialah

perubahan pada penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran

Sains dan Matematik di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil

(SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam yang sudah dilaksanakan

sejak tahun 2003 (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002). Perubahan ini juga

adalah selari dengan matlamat Wawasan 2020 untuk membangunkan Malaysia

menjadi sebuah Negara Perindustrian seperti yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir

2

Mohamad iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat, semasa

pembentangan kertas Laluan Ke Depan (The Way Forward) kepada Majlis

Perniagaan Malaysia, mengenai salah satu daripada sembilan cabaran utama untuk

mewujudkan Malaysia sebagai negara yang maju di dalam Laman Web Rasmi

Pejabat Perdana Menteri (2009):

Keenam ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif,

masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke

depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga

penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

Oleh yang demikian, adalah amat penting untuk menjana individu yang

berpengetahuan dan berkemahiran supaya menjadi masyarakat yang berdaya saing

dan menyumbang bakti kepada negaranya. Maka dengan itu, pendidikan yang

bermakna dan teknologi yang canggih juga adalah antara beberapa faktor untuk

melahirkan individu-individu yang berpotensi dan bertanggungjawab. Sebagaimana

yang telah dijelaskan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan di dalam Portal

Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia (2008):

Pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

negara.

Berdasarkan petikan satu akhbar oleh Azmy (2008), Dr. Samy A. Azer

menyatakan bahawa ilmu pengetahuan yang dipelajari secara hafalan dan mengingati

fakta, seumpama memaksa ilmu tersebut masuk ke dalam otak menggunakan

corong, tetapi tidak dipastikan sama ada ia diterima atau terpesong ke tempat lain.

Cara pembelajaran yang berkesan akan menghasilkan ilmu pengetahuan seseorang

itu menjadi lebih berguna, kekal lama di dalam ingatannya dan dapat digunakan

3

untuk sepanjang hayatnya. Oleh itu, pelajar seharusnya perlu menyedari cara

pembelajaran yang sedia ada pada diri mereka dan cuba untuk memperbaiki lagi cara

pembelajaran mereka itu. Ini adalah untuk menjadikan pembelajaran mereka tidak

sia-sia dan membuang masa sahaja.

Pembelajaran yang dialami oleh setiap individu diperolehi dengan cara yang

berbagai-bagai. Pemprosesan maklumat dua orang individu tentang sesuatu perkara

yang sama, belum tentu diperolehi dengan cara yang sama. Ini adalah kerana

seseorang itu mengalami kesan pembelajaran yang berbeza-beza kerana dipengaruhi

oleh pelbagai faktor seperti persekitaran, emosi, sosiologi, fizikal dan psikologi. Oleh

yang demikian, terdapat beberapa kajian dan soal selidik yang bersesuaian dijalankan

untuk mengetahui gaya pembelajaran yang diamalkan seseorang. Sebagai contohnya,

Dunn dan Dunn (1985) yang menggunakan inventori gaya pembelajaran mereka

untuk meninjau dan mengenalpasti gaya pembelajaran remaja gred tiga hingga gred

dua belas (bersamaan darjah tiga hingga tingkatan enam), berdasarkan kepada

persekitaran, emosi, sosiologi, fizikal dan psikologi pelajar-pelajar tersebut.

Gaya pembelajaran adalah diertikan sebagai cara pembelajaran seseorang

individu untuk memproses dan memperoleh sesuatu maklumat, kemahiran dan sikap

yang positif (Ea Ah Meng, 2000; Mok Soon Sang, 2001). Menurut Davis (1993)

pula, gaya pembelajaran seseorang adalah menggunakan kaedah mengumpul,

mentafsir, mengelola dan memikirkan pengetahuan dengan cara yang disukai oleh

mereka. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat individu yang suka belajar secara

bersendirian dan terdapat juga yang suka belajar secara berkumpulan. Setiap individu

mempunyai ciri-ciri gaya pembelajaran mereka yang tersendiri dan gaya

pembelajaran mereka boleh dikategorikan kepada kumpulan mereka masing-masing

seperti yang dinyatakan oleh Honey dan Mumford (1992) iaitu terdapat individu

jenis gaya pembelajaran Aktivis, Pragmatis, Reflektor atau Teoris.

Di Malaysia sudah terdapat kajian mengenai pelbagai model gaya

pembelajaran. Kebanyakan kajian yang dilakukan adalah lebih kepada model gaya

pembelajaran oleh Dunn dan Dunn (1985) yang membincangkan tentang rangsangan

dan elemen-elemen gaya pembelajaran seperti persekitaran, emosi, sosiologi, fizikal

4

dan psikologi pelajar. Manakala kajian mengenai model gaya pembelajaran yang lain

seperti Honey dan Mumford, Kolb, Felder dan Silverman serta lain-lain lagi, sangat

kurang dilakukan secara meluas seperti kajian di Barat.

Terdapat beberapa kajian lepas yang menghubung kaitkan gaya pembelajaran

dengan pencapaian akademik. Dapatan kajian lepas yang menunjukkan terdapat

hubungan antara keempat-empat jenis gaya pembelajaran Honey dan Mumford

dengan pencapaian akademik adalah seperti kajian Ross et al (2001) dan Rathia A/P

Selvarajoo (2004) yang memperoleh terdapat hubungan antara dua daripada empat

jenis gaya pembelajaran tersebut dengan pencapaian akademik. Selain itu terdapat

juga kajian yang menunjukkan bahawa gaya pembelajaran Honey dan Mumford

tidak terdapat hubungan signifikan dengan pencapaian akademik seperti hasil

daripada kajian Noraizah (2004) dan van Zwanaberg et al. (2000)

Selain itu, kajian tentang gaya pembelajaran dengan proses penyelesaian

masalah perlu diperluaskan lagi di Malaysia untuk mengetahui cara pembelajaran

dan pemprosesan maklumat yang diamalkan oleh pelajar dalam menyelesaikan

masalah supaya dapat mengesan kelemahan-kelemahan mereka dalam proses

penyelesaian masalah. Apabila dapat mengesan kekuatan dan kelemahan proses

penyelesaian masalah mereka, tenaga pengajar dapat merancang beberapa kaedah

pengajaran yang bersesuaian dan inovatif supaya dapat mengukuhkan lagi proses

tersebut menjadi lebih efektif berdasarkan kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar-

pelajar mereka. Ini adalah sejajar dengan saranan oleh Dr. Samy supaya

melaksanakan problem based learning (PBL) di dalam Portal Pendidikan, Utusan

Malaysia Online:

Kata Dr. Samy, tenaga pengajar perlu inovatif dan kreatif dalam proses

pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan memberi kajian kes kepada

pelajar supaya kaedah pembelajaran fokus ke arah pembelajaran berdasarkan

penyelesaian masalah atau problem based learning (PBL). Guru atau tutor

sewajarnya berperanan sebagai fasilitator bukan sebagai 'penyuap' ilmu

pengetahuan, jelasnya.

(Azmy, 2008)

5

1.3 Pernyataan Masalah

Di Malaysia kajian tentang gaya pembelajaran oleh Honey dan Mumford

(1992) belum begitu banyak lagi dilakukan di peringkat sekolah menengah. Oleh itu,

kajian ini perlu dijalankan oleh pengkaji untuk menyelidik amalan gaya

pembelajaran Honey dan Mumford yang menjadi keutamaan dalam diri pelajar-

pelajar. Setiap pelajar ada pelbagai amalan gaya pembelajaran mereka yang

tersendiri untuk memperolehi maklumat yang mereka pelajari. Sebagaimana yang

dinyatakan oleh Riding dan Rayners (1998) mengenai gaya pembelajaran seseorang

adalah merujuk kepada kecenderungannya memilih untuk menyusun dan mengingati

maklumat.

Dapatan kajian lepas tentang gaya pembelajaran ada yang menunjukkan

terdapat hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik tetapi ada juga

yang menunjukkan tidak terdapat hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian

akademik. Oleh itu, pengkaji ingin mengkaji hubungan gaya pembelajaran dengan

pencapaian akademik dalam matapelajaran sains Peperiksaan Menengah Rendah

(PMR). Pelajar yang mengamalkan cara belajar yang sesuai dan efektif akan dapat

meningkatkan pencapaian akademiknya. Murali Krishnamurthi (tiada tarikh)

menyatakan salah satu cara untuk meningkatkan pencapaian akademik ialah

mengenali kekuatan dan kelemahan gaya pembelajaran yang ada pada dirinya.

Kajian ini juga dijalankan adalah untuk mengkaji proses penyelesaian masalah bagi

setiap jenis gaya pembelajaran dominan pelajar.

Oleh itu kajian dijalankan untuk mengkaji gaya pembelajaran Honey dan

Mumford yang utama dipraktikkan oleh setiap pelajar tingkatan empat dalam

matapelajaran kimia di tiga buah sekolah di kawasan Kota Tinggi. Selain itu, kajian

juga dijalankan untuk mengkaji hubungannya dengan pencapaian akademik dan

untuk mengkaji juga proses penyelesaian masalah bagi setiap jenis gaya

pembelajaran dominan pelajar.

6

1.4 Objektif Kajian

Dalam kajian ini, pengkaji ingin menjalankan kajian berdasarkan objektif

kajian berikut:

a. Melihat taburan gaya pembelajaran dominan yang diamalkan oleh pelajar-

pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran kimia.

b. Melihat taburan gaya pembelajaran dominan pelajar berdasarkan pencapaian

akademik.

c. Melihat hubungan gaya pembelajaran dominan dengan pencapaian akademik.

d. Melihat proses penyelesaian masalah bagi setiap jenis gaya pembelajaran

dominan pelajar.

1.5 Persoalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian di atas, terdapat persoalan-persoalan yang timbul

di dalam kajian ini:

a. Apakah taburan gaya pembelajaran dominan yang diamalkan oleh pelajar-

pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran kimia?

b. Apakah taburan gaya pembelajaran dominan pelajar berdasarkan pencapaian

akademik?

c. Adakah terdapat hubungan gaya pembelajaran dominan dengan pencapaian

akademik?

d. Apakah proses penyelesaian masalah bagi setiap jenis gaya pembelajaran

dominan pelajar?