Sikap Guru Terhadap Faktor Penentu Iklim Sekolah di Sebuah ...· Nilai min sikap guru terhadap...

download Sikap Guru Terhadap Faktor Penentu Iklim Sekolah di Sebuah ...· Nilai min sikap guru terhadap faktor

of 26

 • date post

  22-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sikap Guru Terhadap Faktor Penentu Iklim Sekolah di Sebuah ...· Nilai min sikap guru terhadap...

 • i

  Sikap Guru Terhadap Faktor Penentu Iklim Sekolah di Sebuah

  Sekolah Menengah Swasta di Daerah Johor Bahru

  SITI MAISARAH BINTI HARMAN @ HALMI

  Laporan Projek Ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

  (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2008

 • iii

  DEDIKASI

  Teristimewa buat ayahanda dan bonda yang tersayang,

  Harman @ Halmi Bin Shahir

  Dan

  Sakdiah Binti Abd. Rahman

  Buat adinda-adindaku, Siti Musalmah, Muhd Abdul Kadir Jailani, Muhd Safuan,

  Norhalimah, Norhaslinda dan Nurul Syafina

  Tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang demi secangkir ilmu

  Iringan doa restu serta segala pengorbanan dari kalian semua merupakan azimat utama

  dalam mengharungi liku-liku hidup di sepanjang perjuangan ini

  Semoga Dirahmati Allah hendaknya

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

  Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya,

  maka saya telah dapat projek ini bagi memenuhi syarat untuk mendapatkan Ijazah

  Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik).

  Dalam ruangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan

  setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Hanim Binti Sulaiman di

  atas segala bimbingan dan tunjuk ajar, nasihat serta teguran sepanjang tempoh

  menyiapkan kajian ini.

  Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pengetua dan guru-guru di sebuah

  sekolah menengah swasta di daerah Johor Bahru di atas kerjasama dan bantuan yang

  telah diberikan dalam menyempurnakan kajian ini.

  Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan

  seperjuangan, semua pihak yang terlibat dalam memberikan kerjasama secara langsung

  atau tidak langsung untuk menyiapkan kajian ini. Semoga mendapat keberkatan dunia

  dan akhirat hendaknya.

  Sekian, Terima Kasih.

  Siti Maisarah Binti Harman @ Halmi

  April, 2008

 • v

  ABSTRAK

  Kajian berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk meninjau sikap guru terhadap

  faktor program sekolah, faktor proses sekolah dan faktor bahan sekolah dalam penentu

  iklim sekolah di sebuah sekolah menengah swasta di daerah Johor Bahru. Kajian ini

  melibatkan 44 orang responden yang terdiri daripada guru-guru di sekolah tersebut.

  Reka bentuk kajian yang digunakan untuk mencapai objektif kajian adalah berbentuk

  deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik skala Likert

  yang terdiri daripada 30 item soalan. Kebolehpercayaan instrumen ini adalah 0.81. Data

  yang telah dikumpul dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan perisian

  Statistical Package for Social Science (SPSS V13.0) for Windows. Nilai min sikap guru

  terhadap faktor penentu iklim sekolah secara keseluruhannya adalah 4.20. Ini

  menunjukkan tahap sikap guru terhadap faktor penentu iklim sekolah adalah tinggi.

  Dapatan kajian ini juga menunjukkan guru-guru mempunyai sikap yang baik terhadap

  ketiga-tiga faktor penentu iklim sekolah iaitu program, proses dan bahan. Secara

  kesimpulannya, faktor penentu iklim sekolah di sekolah menengah swasta ini adalah

  dalam keadaan baik dan harus dikekalkan.

 • vi

  ABSTRACT

  The purpose of this study is to survey teachers attitude regarding the school

  climate determinant factors which are the school programme, the school process and the

  school material which includes the teaching and learning facilities. The study involves

  44 teachers in a private school located in Johor Bahru district. A descriptive survey was

  carried out in order to fulfill this purpose. The instrument used was a set of

  questionnaires consisting of 30 Likert scale items. The reliability of this instrument is

  0.81. The data was analyzed using statistical package for social science (SPSS V13.0)

  for Windows software. The mean value shows that teacher attitude towards school

  climate determinant factor of programme, process and material is high. This research

  finding also shows that teachers have a good attitude towards the three determinant

  factors of school climate. In conclusion, the school climate determinant in this private

  school is in a good condition and it should be maintained.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  PENGESAHAN PENYELIA

  JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL x

  SENARAI RAJAH xi

  SENARAI LAMPIRAN xii

 • viii

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 7

  1.4 Persoalan Kajian 10

  1.5 Objektik Kajian 11

  1.6 Kepentingan Kajian 11

  1.7 Batasan Kajian 12

  1.8 Definisi Istilah 12

  1.8.1 Sikap Guru 13

  1.8.2 Iklim Sekolah 13

  1.8.3 Faktor Penentu Iklim Sekolah 14

  1.8.4 Sekolah Swasta 14

  1.9 Rumusan 15

  BAB 2 SOROTON PENULISAN

  2.1 Pengenalan 16

  2.2 Sekolah Swasta 17

  2.3 Iklim Sekolah 18

  2.3.1 Model Interaktif Iklim Sekolah 22

  2.3.2 Model Iklim Sekolah Fox et. al. 26

  2.3.3 Faktor Penentu Iklim Sekolah 27

  2.4 Kajian Dalam Negara 28

  2.5 Rumusan 33

 • ix

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pendahuluan 34

  3.2 Reka Bentuk Kajian 34

  3.3 Prosedur Kajian 36

  3.3.1 Kajian Rintis 36

  3.4 Tempat Kajian 38

  3.5 Sampel Kajian 38

  3.6 Instrumen Kajian 39

  3.6.1 Bahagian A (Biodata Guru) 40

  3.6.2.1 Bahagian B (Faktor Penentu Iklim Sekolah) 40

  3.7 Analisis Data 42

  3.8 Rumusan 44

  BAB 4 ANALISIS DATA

  4.1 Pengenalan 45

  4.2 Analisis Demografi Responden 46

  4.2.1 Jantina 46

  4.2.2 Umur 47

  4.2.3 Kelayakan Tertinggi Akademik 47

  4.2.4 Pengalaman Mengajar 48

  4.2.5 Jawatan Yang di Sandang 49

  4.2.6 Bidang 49

  4.3 Analisis Bahagian B 50

  4.3.1 Sikap Guru Terhadap Faktor Program Dalam

  Penentu Iklim Sekolah 51

  4.3.2 Sikap Guru Terhadap Faktor Proses Dalam

  Penentu Iklim Sekolah 54

 • x

  4.3.3 Sikap Guru Terhadap Faktor Bahan Dalam

  Penentu Iklim Sekolah 57

  4.4 Rumusan 60

  BAB 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 61

  5.2 Ringkasan Kajian 62

  5.3 Kesimpulan 63

  5.4 Perbincangan 64

  5.4.1 Sikap Guru Terhadap Faktor Program Dalam

  Penentu Iklim Sekolah 65

  5.4.1 Sikap Guru Terhadap Faktor Proses Dalam

  Penentu Iklim Sekolah 67

  5.4.1 Sikap Guru Terhadap Faktor Bahan Dalam

  Penentu Iklim Sekolah 69

  5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 71

  5.6 Rumusan 72

  RUJUKAN 73

  LAMPIRAN

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Penentu Iklim Sekolah Fox et al. 26

  3.1 Pekali Alpha Cronbach 37

  3.2 Penggunaan Skala Likert 41

  3.3 Taburan Item Soalan 41

  3.4 Skor Skla Likert Lima Peringkat Kepada

  Tiga Peringkat 42

  3.5 Pembahagian Skor Skala Lima 43

  4.1 Taburan Responden Kelayakan Tertinggi

  Akademik 47

  4.2 Taburan Responden Berdasarkan Jawatan

  yang Disandang di Sekolah 49

  4.3 Taburan Responden Berdasarkan Bidang 49

  4.4 Taburan Min Sikap Guru Terhadap Faktor Penentu

  Iklim Sekolah 50

  4.5 Taburan Min Item-Item Bagi Sikap Guru Terhadap

  Faktor Program Dalam Penentu Iklim Sekolah (n=44) 52

  4.6 Taburan Min Item-Item Bagi Sikap Guru Terhadap

  Faktor Proses dalam Penentu Iklim Sekolah (n=44) 55

  4.7 Taburan Min Item-Item Bagi Sikap Guru Terhadap

  Faktor Bahan Dalam Penentu Iklim Sekolah (n=44) 58

 • xii

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Model Iklim Sekolah Fox et al. 23

  2.2 Model Interaktif Iklim Sekolah 28

  4.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina 46

  4.2 Taburan Responden Berdasarkan Umur 47

  4.3 Taburan Responden Berdasarkan Pengalaman

  Mengajar 48

  4.4 Taburan Min Sikap Guru Terhadap Faktor Penentu

  Iklim Sekolah 51

  4.5 Taburan Min Item-Item Bagi Sikap Guru Terhadap

  Faktor Program Dalam Penentu Iklim Sekolah (n=44) 54

  4.6 Taburan Min Item-Item Bagi Sikap Guru Terhadap

  Faktor Proses dalam Penentu Iklim Sekolah (n=44) 57

  4.7 Taburan Min Item-Item Bagi Sikap Guru Terhadap

  Faktor Bahan Dalam Penentu Iklim Sekolah (n=44) 59

 • xiii

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Surat Kebenaran Daripada Fakulti Pendidikan 76

  B Surat Kebenaran Menjalankan di Sekolah Swasta 77

  C Surat Pengesahan Menjalankan di Sekolah Swasta 78

  D Soal Selidik 79

  E Pengesahan Soal Selidik 80