Sistem Bayaran Pukal

download Sistem Bayaran Pukal

of 24

Embed Size (px)

Transcript of Sistem Bayaran Pukal

  • 1. SISTEM BAYARANSISTEM BAYARAN PUKALPUKAL oleh : Zamani bin Azali Akauntan (Naziran & Pemantauan) Bahagian Akaun, Kementerian Kerja Raya

2. 22 DefinisiDefinisi Sistem pembayaran bil bekalan/ perkhidmatan yang dipusatkan dan pembayaran dibuat secara pukal dan automatik oleh JANM atas maklumat yang diterima daripada agensi. Agensi adalah: Pembekal bekalan/perkhidmatan yang diluluskan JANM utk menyertai Sistem Bayaran Pukal - Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 1/1989 3. 33 ObjektifObjektif Pembayaran dibuat oleh pej perakaunan secara terus kepada pembekal yang menyediakan perkhidmatan atas maklumat yang diterima drp agensi atau pembekal. Hanya satu cek bg satu pembekal daripada satu baucar bayaran bagi semua jab/ PTJ membayar. Jab/PTJ membayar tidak perlu menyediakan baucar bayaran untuk bil setiap bulan. Pej perakaunan akan membayar bil-bil jab/ PTJ walaupun peruntukan tidak mencukupi. 4. Arahan PelaksanaanArahan Pelaksanaan Sistem Bayaran PukalSistem Bayaran Pukal Surat Pekeliling ANM Bil 3 Tahun 2009.Surat Pekeliling ANM Bil 3 Tahun 2009. Mewajibkan PTJ menggunakan kaedahMewajibkan PTJ menggunakan kaedah pembayaran melalui Sistem Bayaran Pukal.pembayaran melalui Sistem Bayaran Pukal. Tatacara pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal.Tatacara pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal. Berkuatkuasa mulaiBerkuatkuasa mulai 1 Ogos 2009.1 Ogos 2009. 5. Agensi TerlibatAgensi Terlibat Agensi-agensi yang terlibat di JANM SelangorAgensi-agensi yang terlibat di JANM Selangor 20000012000001 Tenaga Nasional BerhadTenaga Nasional Berhad 20000022000002 Syarikat Bekalan Air SelangorSyarikat Bekalan Air Selangor 20000032000003 Malaysia Airlines SystemMalaysia Airlines System 20000072000007 SPANCO (hanya Jab. Standard)SPANCO (hanya Jab. Standard) 20000102000010 Indah Water KonsortiumIndah Water Konsortium 20000122000012 Smartpay PetronasSmartpay Petronas 20000142000014 Air Asia BhdAir Asia Bhd 20040172004017 Telekom Malaysia BhdTelekom Malaysia Bhd 20000232000023 Shell Malaysia Trading Sdn BhdShell Malaysia Trading Sdn Bhd 2000020 Touch N Go2000020 Touch N Go 6. ProsedurProsedur Sistem Bayaran PukalSistem Bayaran Pukal Pengwujudan Akaun PukalPengwujudan Akaun Pukal Kawalan dan SemakanKawalan dan Semakan Mengemaskini Akaun PukalMengemaskini Akaun Pukal Pembatalan Akaun PukalPembatalan Akaun Pukal 7. Pengwujudan Akaun PukalPengwujudan Akaun Pukal Kemukakan tiga (3) salinan Borang Kew.310Kemukakan tiga (3) salinan Borang Kew.310 Pengwujudan/Pembatalan Sistem BayaranPengwujudan/Pembatalan Sistem Bayaran Pukal dan satu (1) salinan bil yang terkini kePukal dan satu (1) salinan bil yang terkini ke Pejabat Pembayar untuk semakan danPejabat Pembayar untuk semakan dan pengesahan akaun pukal.pengesahan akaun pukal. Dua (2) salinan asal Borang Kew.310 dan satuDua (2) salinan asal Borang Kew.310 dan satu (1) salinan bil akan dihantar ke Agensi Pukal(1) salinan bil akan dihantar ke Agensi Pukal melalui Pejabat Pembayar. Satu (1) salinan asalmelalui Pejabat Pembayar. Satu (1) salinan asal Borang Kew.310 untuk simpanan PejabatBorang Kew.310 untuk simpanan Pejabat Pembayar.Pembayar. Agensi akan mengemukakan satu (1) salinanAgensi akan mengemukakan satu (1) salinan yang telah diambil tindakan ke PTJ sebagaiyang telah diambil tindakan ke PTJ sebagai pengesahan pengwujudan akaun pukalpengesahan pengwujudan akaun pukal 8. Semua tunggakan bil sebelum masuk pukalSemua tunggakan bil sebelum masuk pukal hendaklah diselesaikan oleh PTJ melalui Baucarhendaklah diselesaikan oleh PTJ melalui Baucar Berasingan.Berasingan. Bayaran melalui pukal hanyalah bagi bil tahunBayaran melalui pukal hanyalah bagi bil tahun semasa sahaja.semasa sahaja. Pengwujudan Akaun PukalPengwujudan Akaun Pukal (samb )(samb ) 9. BIL TERTUNGGAKBIL TERTUNGGAK PTJ hendaklah menyemak samada bayaranPTJ hendaklah menyemak samada bayaran tunggakan telah dibuat atau belum.tunggakan telah dibuat atau belum. Sediakan bukti pembayaran sekiranyaSediakan bukti pembayaran sekiranya tunggakan telah dibayar untuk dikemukakantunggakan telah dibayar untuk dikemukakan kepada Agensi.kepada Agensi. Beri kerjasama dan maklum balas kepadaBeri kerjasama dan maklum balas kepada agensi sekiranya dikehendaki.agensi sekiranya dikehendaki. 10. JENIS BAYARAN YANG TIDAKJENIS BAYARAN YANG TIDAK BOLEH DIBAYAR MELALUI PUKALBOLEH DIBAYAR MELALUI PUKAL Selain akaun TNB bagi sekolah bukan bantuanSelain akaun TNB bagi sekolah bukan bantuan kerajaan.kerajaan. Akaun atas nama individu.Akaun atas nama individu. Akaun TM (multimedia) yang tiada abjad diAkaun TM (multimedia) yang tiada abjad di hadapan nombor akaun pelanggan (akaunhadapan nombor akaun pelanggan (akaun lama) dan UNIFI (10 digit).lama) dan UNIFI (10 digit). Akaun dipertanggungkan di bawah akaunAkaun dipertanggungkan di bawah akaun amanah.amanah. 11. Tindakan Pejabat PembayarTindakan Pejabat Pembayar Semak Kod Perakaunan Borang Kew.310.Semak Kod Perakaunan Borang Kew.310. Buat pengesahan di Borang Kew.310.Buat pengesahan di Borang Kew.310. Simpan 1 salinan.Simpan 1 salinan. Mencetak Laporan Akaun Pukal yangMencetak Laporan Akaun Pukal yang Dipertanggungkan (BP20).Dipertanggungkan (BP20). (Sekiranya ada(Sekiranya ada permintaan oleh PTJ)permintaan oleh PTJ) Kemukakan dua (2) salinan asal dengan satu (1)Kemukakan dua (2) salinan asal dengan satu (1) salinan bil yang terkini ke Agensi.salinan bil yang terkini ke Agensi. 12. Tindakan AgensiTindakan Agensi Menerima dua (2) salinan asal Borang Kew.310Menerima dua (2) salinan asal Borang Kew.310 dan satu (1) salinan bil yang terkini daripadadan satu (1) salinan bil yang terkini daripada Pejabat Pembayar.Pejabat Pembayar. Mewujudkan akaun di dalam sistem danMewujudkan akaun di dalam sistem dan mengesahkan Borang Kew.310.mengesahkan Borang Kew.310. Kemukakan fail pengwujudan AP503 ke PejabatKemukakan fail pengwujudan AP503 ke Pejabat Pembayar .Pembayar . Mengemukakan satu (1) salinan BorangMengemukakan satu (1) salinan Borang Kew.310 yang telah disahkan ke PTJ.Kew.310 yang telah disahkan ke PTJ. 13. Tindakan PTJTindakan PTJ Menerima satu (1) salinan Borang Kew.310Menerima satu (1) salinan Borang Kew.310 yang telah disahkan daripada Agensi Pukal.yang telah disahkan daripada Agensi Pukal. Menerima Laporan Pukal BP 20.Menerima Laporan Pukal BP 20. Semak maklumat di Borang Kew.310 denganSemak maklumat di Borang Kew.310 dengan Laporan Akaun Pukal yang DipertanggungkanLaporan Akaun Pukal yang Dipertanggungkan (BP20).(BP20). PTJ perlu mengemaskini maklumatPTJ perlu mengemaskini maklumat pengwujudan akaun pukal di Modulpengwujudan akaun pukal di Modul Penyelenggaraan Bukan DCS Akaun BayaranPenyelenggaraan Bukan DCS Akaun Bayaran Pukal di Sistem eSPKB.Pukal di Sistem eSPKB. 14. Borang Kew.310Borang Kew.310 15. Disediakan Oleh IPNDisediakan Oleh IPN 1515 Laporan-laporan OutputLaporan-laporan Output 1. Pej Perakaunan/agensi BP 11 - Baucar Bayaran BP 12 - Laporan bil-bil dibayar BP 13 - Laporan bil-bil ditolak 2. Jab/PTJ BP 20 - Jadual Akaun/kod dipertanggungkan BP 21 - Laporan Terperinci pembayaran bil 16. Disediakan Oleh IPNDisediakan Oleh IPN 1616 3. Laporan Audit BP 70 - Laporan audit pita diproses BP 71 - Laporan audit pembayaran/ penolakan bil. 4. Laporan Edit BP 80 - Laporan edit borang mewujudkan/ membatalkan akaun. 17. Kawalan dan Semakan PTJKawalan dan Semakan PTJ PTJ hendaklah menyemak bil yang diterimaPTJ hendaklah menyemak bil yang diterima daripada Agensi Pukal dengan Laporandaripada Agensi Pukal dengan Laporan Terperinci Akaun Pukal (BP21).Terperinci Akaun Pukal (BP21). Sila dapatkan bil bagi Pusat Kos dibawahSila dapatkan bil bagi Pusat Kos dibawah kawalan PTJ bagi tujuan semakan.kawalan PTJ bagi tujuan semakan. PTJ hendaklah mengesahkan semua amaunPTJ hendaklah mengesahkan semua amaun yang dikenakan oleh Agensi adalah betul.yang dikenakan oleh Agensi adalah betul. Sebarang perbezaan antara bil dengan LaporanSebarang perbezaan antara bil dengan Laporan BP21 hendaklah dimajukan kepada AgensiBP21 hendaklah dimajukan kepada Agensi Pukal dengan segera supaya tindakanPukal dengan segera supaya tindakan pembetulan/ pelarasan boleh dibuat dalampembetulan/ pelarasan boleh dibuat dalam bulan berikutnya.bulan berikutnya. 18. Agensi hendaklah membuat pelarasan dalamAgensi hendaklah membuat pelarasan dalam bulan berikutnya sekiranya ada perbezaanbulan berikutnya sekiranya ada perbezaan antara bil dengan Laporan BP21.antara bil dengan Laporan BP21. Membuat tuntutan daripada Agensi Pukal bagiMembuat tuntutan daripada Agensi Pukal bagi amaun yang terlebih bayar.amaun yang terlebih bayar. Memastikan maklumat di dalam Laporan BP21Memastikan maklumat di dalam Laporan BP21 dikemaskini di Laporan BV381.dikemaskini di Laporan BV381. Membuat pelarasan rekod di eSPKB sekiranyaMembuat pelarasan rekod di eSPKB sekiranya maklumat di dalam Laporan BP21 tidakmaklumat di dalam Laporan BP21 tidak dikemaskini.dikemaskini. Kawalan dan Semakan PTJKawalan dan Semakan PTJ (samb )(samb ) 19. Mengubah Kod PerakaunanMengubah Kod Perakaunan Kemukakan dua (2) salinan Borang Kew.311 keKemukakan dua (2) salinan Borang Kew.311 ke Pejabat Pembayar .Pejabat Pembayar . Satu (1) salinan Borang Kew.311 yang telahSatu (1) salinan Borang Kew.311 yang telah dikemaskini oleh Pejabat Pembayar akandikemaskini oleh Pejabat Pembayar akan dikembalikan kepada PTJ.dikembalikan kepada PTJ. PTJ perlu mengemaskini sebarang perubahanPTJ perlu mengemaskini sebarang perubahan kod perakaunan di Modul Penyelenggaraankod perakaunan di Modul Penyelenggaraan Bukan DCS Akaun Bayaran Pukal di SistemBukan DCS Akaun Bayaran Pukal di Sistem eSPKB.eSPKB. 20. Borang Kew.311Borang Kew.311 21. Pembatalan Akaun PukalPembatalan Akaun Pukal Pembatalan boleh dibuat jika;Pembatalan boleh dibuat jika; Pejabat berpindah lokasi.Pejabat berpindah lokasi. Bertukar Pejabat Perakaunan.Bertukar Pejabat Perakaunan. Penamatan perkhidmatan.Penamatan perkhidmatan. Kelulusan/kebenaran di