Sistem pendidikan sebelum merdeka

download Sistem pendidikan sebelum merdeka

of 34

 • date post

  22-Nov-2014
 • Category

  Technology

 • view

  4.418
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Sistem pendidikan sebelum merdeka

 • 1. Sistempendidikansebelummerdeka
  Sebelummerdeka, tidakadasatupendidikanyang seragamdi Tanah Melayu.
  Sistempendidikan yang diwujudkanoleh British ialahsistempendidikanvernakular.
  Sistempendidikaninidilaksanakanmengikutkepentingankaumtertentu.

2. PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
CIRI-CIRI
Setiapsekolahkhususuntuksatukaumtertentusahaja.
Setiapsekolahmenggunakanbahasapengantar, bukuteksdansukatanpelajaran yang berbeza.
Sekolahdibinadikawasantertentusepertidiladang, bandardankampung.
Tidakmenyediakanpelajaranvokasionaldanteknikal
3. 4. Akibatnya, terdapatempatjenissekolahdisekolahdi Tanah Melayu, iaitu:
SekolahMelayu
SekolahCina
Sekolah Tamil
SekolahInggeris
5. Sistempendidikan yang sedemikiantidakdapatmelahirkanperpaduanantarakaumdinegaraini.
Tumpuantaatsetiasetiapkaumadalahkepadanegaraasalmereka.
6. SekolahMelayu
SebelumwujudnyasekolahMelayu, pelajaran agama danbahasa Arab sangatdititikberatkan.
SekolahMelayupertamaditubuhkanialahSekolahMelayuGelugorpada 1816 diPulau Pinang.
Mata pelajaran yang diajardisekolahMelayuialahmembaca, menulisdanmengira.
7. Sekolahmelayu
Ciri-ciri:-
Kemudahan yang disediakantidakmemuaskan.
Hanyamenyediakanpendidikandiperingkatrendah
Menyediakanpendidikansetakatdarjahenam.
Dibinadikawasanluarbandar
MatlamatnyauntukmengekalkancarahiduptradisionalorangMelayu.
8. LepasansekolahMelayutidakberpeluangmemegangjawatantinggi. Merekasekadarmenjadipelayanpejabatsahaja.
Pendidikan yang diberikanhanyalahmenjadikananak-anakorangMelayupetanidannelayan yang lebihbaikdaripadaibubapamereka.
Mereka yang inginmeneruskanpelajarankeperingkatmenengahterpaksamemasukilatihanperguruan.
SelepasitubarulahmerekabolehmemasukisekolahmenengahaliranInggerismelaluiDarjahKhasMelayu (Special Malay Class)
9. Sekolahcina
PenubuhansekolahCinadikelolakanolehmasyarakatCinatempatan.
Padaawalnya, sistempendidikandisekolahcinatidakteratur.
SistempendidikanCinainibertujuanmemupuksemangatkesetiaanterhadapnegaraCina.
10. Pada 1920, kerajaan British telahmeluluskanEnakmenPendaftaranSekolah-sekolah
MengikutEnakmenini, semuasekolahdan guru wajibdidaftarkan.
Tujuannyauntukmenghalangmurid-muridsekolahdiresapiideologikomunis.
11. Sekolahcina
Ciri-ciri:-
Bahasapengantarmengikutdialekmasing-masing.
Mengambilsukatanpelajarandarinegaracina.
Bukuteksdan guru diimortdarinegaraCina.
Menyediakanpendidikanrendah, menengahrendahdanmenengahatas.
12. Sekolahtamil
Sekolah Tamil kebanyakannyadidirikandiladang-ladanggetah.
IadibinaolehpihakmajikandanmubalighKristian.
Pada1912, EnakmenBuruhtelahmewajibkansetiapladangmenyediakansekolahjikaterdapatlebihsepuluhanakpekerjayang layakbersekolah.
Pendidikan Tamil yang disediakanbertujuanmengekalkananak-anakpekerjamenjadiburuhdiladangtersebut.
13. Sekolahtamil
Ciri-ciri:-
Menggunakanbahasa Tamil sebagaibahasapengantar.
SukatanPelajarandanbukuteksdiambildari India
Menyediakanpendidikanperingkatrendahsahaja.
14. Sekolahinggeris
Kerajaan British memberiperhatiandanbantuankewangankepadasekolahInggeris.
SekolahinidibinasamaadaolehkerajaanatauBadanMubalighKristian
SekolahInggerispertamadibinadi Tanah MelayuialahPenang Free School pada 1816.
MatlamatpendidikanInggerisialahuntukmemenuhikeperluanpentadbiran British sepertikerani.
Bagaimanapun, bilanganorangMelayu yang memasukisekolahiniamatterhad.
15. Sekolahinggeris
Ciri-ciri :-
MenggunakanbahasaInggerissebagaibahasapengantar.
Terbuka kepadasemuakaum.
Menyediakanpendidikanperingkatrendahdanmenengah.
JumlahpelajarMelayu, Cinadan India tidakseimbang
16. cadanganpembaharuanpendidikan
RancanganCheeseman
SelepasPerangDuniaKedua, kerajaanInggerisdibawahRancanganCheesemancubamenyusunbawahsemulasistempendidikandi Tanah Melayu.
Tujuanutamanyaialahmembaikisistempendidikandanmenyatukanaliran yang berlainandalamsukatandanmenyatukanaliran yang berlainandalamsukatanpendidikan.
TetapiRancanganCheesemanhanyamenunumpukanperhatianperingkatsekolahrendahsahaja.
Rancanganiniditolakkeranasekolah-sekolahmenengahmasihdibentukmengikutaliranbahasaibundamasing-masing. ibundamasing-masing.
17. Penyatabarnes (1950)
MengikutsarananBarnes,persekolahanrendahialahalatbagiperpaduandanpenyatuanmasyarakat.
PadabulanOgos 1950, sebuahjawatankuasadibawahL.J Barnestelahditubuhkanuntuktelahditubuhkanuntukmengkajisemulasistempendidikan Tanah Melayu.
18. Hasilnyabeberapasaranantelahdibuatoleh
Penyata Barnes, iaitu:
Dibentuksatupendidikan yang bercorakkebangsaan
Menubuhkanhanyasatucoraksekolahrendah, yang disebut sekolahkebangsaan (National School)untuksemuakaum.
Sekolahkebangsaandibukakepadasemuakaum.
Menggunakanduabahasapengantar, iaitubahasaMelayudanInggeris
Sekolah-sekolahvernacular CinadanTamildihapuskandiperingkatmenengahdanselanjutnyadigunakanbahasaInggerissahaja.
19. Walaubagaimanapunpenyata Barnes telahditolakolehsemuakaum.
20. Orang-orangCinamemintasupayadiadakansatujawatankuasamengkajikedudukanpendidikanaliranCinadi Tanah Melayu
21. Padatahun 1951,Dr. W.P. Fern danDr. Wu Teh YaotelahdilantikuntukmengkajisistemtelahdilantikuntukmengkajisistempendidikanCina.
JawatankuasatersebutditugaskanmengkajipenggunaanbahasaMelayudanbahasaInggerisdalamsistempendidikansekolahCina
Penyata Fern-Wu tidakdapatditerimaolehpemimpin-pemimpinMelayuterutamadaripadakalanganpemimin UMNO keranacadanganitutidakmenguntungkanorangMelayudannegaraini.
22. Penyata Fern-Wu tidakdapatditerimaolehpemimpin-pemimpinMelayuterutamadaripadakalanganpemimin UMNO keranacadanganitutidakmenguntungkanorangMelayudannegaraini.
Orang-orang India pula memintadiadakansebuahjawatankuasauntukmengkajipendidikan Tamil seperti yang dibuatkepadapendidikanCina. Tetapicadanganituditolak.
MIC telahmenubuhkansendirijawatankuasaPenasihatPusatuntukmengkajikedua-dualaporantersebut.
23. Jawatankuasapenasihatpusatdanordinanpelajaran 1952
menubuhkanJawatankuasaPenasihatPusatuntukmengkajikedua-dualaporantersebut.
Jawatankuasatersebut yang ditubuhkanpadatahun 1951dianggotaioleh:
dianggotaioleh:

 • 12 orangpendidik

24. Pegawai-pegawai Tanah Melayu 25. Wakil-wakiltidakrasmisetiapkaum (Melayu,Cinadan India)