Skema jawapan percubaan PP1 (2010) .Web viewSkema jawapan percubaan PP1 (2010) Soalan 1. Enam faktor

download Skema jawapan percubaan PP1 (2010) .Web viewSkema jawapan percubaan PP1 (2010) Soalan 1. Enam faktor

of 22

 • date post

  03-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Skema jawapan percubaan PP1 (2010) .Web viewSkema jawapan percubaan PP1 (2010) Soalan 1. Enam faktor

Skema jawapan percubaan PP1 (2010)

Skema jawapan percubaan PP1 (2010)

Soalan 1

a) Enam faktor pengeluaran :

i. Tanah

ii. Modal

iii. Mesin

iv. Buruh

v. Teknologi

vi. Keusahawanan

b) Proses perniagaan

1. Merupakan langlah-langkah untuk mengusahakan sesuatu perniagaan bermula

Daripada pihak peniaga kepada pengguna

2. Proses tersebut ialah input, transformasi, autput, pemasaran dan keuntungan.

c) Maksud pepimpinan:

1. Satu proses mempengaruhi pekerja

2. Menjalankan tugas yang ditetapkan

3. Mencapai matlamat organisasi

d) Tiga faedah keaada pengurus jika menggunakan carta organisasi sebagai alat

pengurusan

1. Urutan aktiviti boleh dikenal pasti dan kerja ini dijalankan secara langkah demi

langkah

2. Perkembangan projek dapat dikawal selia dari mula mula projrk himhhan

ke akhir projek

3. Boleh dilakukan pengubahsuaian aktiviti dan penggunaan sumber dari mula

Projek hingga ke akhir projek.

e) Dua kaedah pengurusan inventori:

1. Analisis ABC

Satu cara mengurus inventori secara mengklasifikasi jenis-jenis inventori mengikut nilai wang semasa.

2. Pesanan EOQ

pengurusan untuk meminimumkan kos pemegangan dan pemesanan inventori dengan mengenalpasti kuantiti pesanan yang terbaik bagi sesebuah perniagaan.

3.JIT

Kaedah untuk meminumkan penyimpanan inventori dalam organisasi.dan pengurasan inventori ini biasanya di pertangungjawabkan kepada pembekal.

Jawab mana-mana 2. (F-1/2, H-1/2)

f) Empat prinsip inovasi di dalam menyumbangkan proses pembuatan keputusan:

- Melibatkan idea yang boleh digunakan

- Bersifat mudah

- Melibatkan konsep dan presepsi

- Dapat mengenalpasti peluang

g) i) Secara tetap

- sesuai untuk industri besar dan berat

- peralatan, mesin dan pasukan kerja di bawah ke tapak pengeluaran

ii) Secara proses

- sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am

- peralatan ini dikendalikan oleh pakar dan profesional

iii) Secara produk

- mirip kepada barisan pemasangan yang terdapat di kilang pengeluaran

- semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlukan untuk

Memasang sesuatu produk

h) i) Kepentingan boleh diinsuranskan

- harta hak milik sendiri yang mempunyai kepentingan secara langsung

Ke atas pemilik

ii) Penuh percaya

- sebarang maklumat tentang perkara yang diinsuranskan adalah tepat

dan betul dengan si diinsuranskan dan penginsurans

iii) Ganti rugi

- pembayaran ganti rugi di antara mana-mana yang terdedah antara jumlah

kerugian atau jumlah premium yang diinsuranskan

I) Perubahan sikap dikenali sebagai perubahan psikologi dan emosi[1m]. Kesan nya

i) murung

ii) mengelak diri apabila diberi tugasan

iii) sikap panas baran [mana-mana 2 x 1/2m]

J) Dikenali sebagai analisis sebab dan kesan kerana ia menunjukkan sebab dan kesan daripada sesuatu peristiwa (1m) bagi membantu ahli kumpulan menggambar, mengkategori dan menilai segala kemungkinan daripada sebab dan kesan yang timbul. Mengambarkan masalah yang sedang dihadapi (1m)

Cadangan skema soalan 2

2 a) Tujuan Penilaian Prestasi:

Penilaian atau Pentadbiran

Bimbingan dan Pembangunan

Memberi maklumbalas tentang tahap pencapaian kepada pekerja

Membentuk data yang sah bagi tujuan pemberian gaji dan kenaikan pangkat

Membantu pengurus membuat keputusan berkaitan dengan pemberhentian dan amaran kepada pekerja yang mempunyai prestasi yang kurang memuaskan

Menjadi asas yang kukuh kepada mana-mana kes industri yang di bawa ke mahkamah

Fakta 1m, Huraian 3m

Memberikan nasihat dan bimbingan kepad pekerja bagi membina potensi masa hadapan

Membentuk komitmen pekerja kepada organisasi,perbincangan peluang kerjaya didalam organisasi

Memberi dorongan kepada pekerja untuk berusaha

Memberikan pengiktirafan kepada kejayaan pekerja

Mengukuh hubungan pengurus dengan pekerja

Mengatasi masalah pekerja

Menetapkan jangkaan prestasi baru terhadap pekerja untuk meningkatkan prestasi mereka

Menegaskan gelagat yang dikehendaki dan yang perlu dielakkan.

Fakta 1m, huraian 4m

I) Empat kepentingan Latihan dn Pembangunan

1. Mempertingkatkan produktiviti pekerja [1/2m]

*Pengatahuan dan kemahiran,pengalaman yang didapati sewaktu latihan

membolehkan pekerja memberikan sumbangan lebih bermakna.

*Kesanya produktiviti pekerja meningkat

*pekerja produktif menyumbang kepada peningkatan daya saing dalam organisasi

2. Meningkatkan kepuasan bekerja[1/2m]

*latihan dan Pembangunan diberikan kepada pekerja sebagai penghargaan atas sumbangan. Kepuasan pekerja akan mendorong untuk tingkatkan prestasi

*Pekerja yang gembira dan puas hati akan lebih setia kepada organisasi. Kepuasan kepada pekerja akan mendorong untuk tingkatkan prestasi

3. Meningkatkan motivasi pekerja[1/2m]

*Pekerja yang diberi latihan,kini ada ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk diaplikasikan ditempat kerja.Ini dapat meningkatkan kepuasan bekerja. teknikal

*Semangat kerja yang tinggi dan keinginan untuk membawa pembaharuan kepada organisasi akan membantu meningkatkan prestasi

4. Menghargai sumbangan pekerja[1/2m]

*Pekerja akan merasai mereka dihargai oleh pihak pengurusan

*Latihan dan Pembangunan yang dilaksanakan memberikan tanggapan positif kepada kepada pekerja terhadap sumbangan mereka dalam organisasi

5. Mendedahkan pekerja kepada kemahiran dan pengetahuan baru

*Semasa latihan pekerja didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran baru, selaras dengan perubahan persekitaran perniagaan

*Selaras dengan perubahan teknologi bagi melahirkan pekerja yang berdaya saing

Mana-mana empat, [fakta 1, H=1m]

II) Perbezaan antara program latihan dan Pembangunan

Perkara

Latihan

Pembangunan

Fokus

Kepada pekerja yang sedang berkhidmat

Pekerjaan sekarang dan masa hadapan

Skop

Tumpuan kepada individu

Tumpuan kepada sekumpulan pekerja

Jangkamasa

Segera atau semasa

Untuk jangkamasa panjang

Matlamat

Memperbaiki kelemahan kemahiran sekarang dan meningkat prestasi

Persediaan bagi keperluan pekerjaan pada masa hadapan,misalnya bagi tujuan kenaikan pangkat

Contoh kemahiran

Kemahiran berkomunikasi

Penggunaan komputer program

Kepimpinan

Pembuat keputusan

Kemahiran

Kepimpinan

Kemahiran delegasi

Pembuatan keputusn

Pengurusan perubahan

Mana-mana 4 isi x 2 markah

Cadangan skema soalan 3

i. Kerajaan

*Pihak yang mentadbir sesebuah negara dan bertanggungjawab untuk melaksanakan

dasar-dasar serta menguatkuasakan undang-undang.

*Perniagaan harus mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan

oleh kerajaan seperti membayar cukai pendapatan, tidak terlibat dalam aktiviti haram

dan tidak menaikkan harga barang sesuka hati. Tindakan akan diambil terhadap

perniagaan yang melakukan kesalahan.

*Kerajaan perlu memberi galakkan dan insentif yang berpatutan kepada perniagaan.

Contohnya, dasar kerajaan menggalakkan perkembangan teknologi maklumat

menggalakkan perkembangan industri automotif. Antara insentif lain ialah taraf

perintis, pelepasan cukai dan promoi pelaburan.

(Pilih mana-mana 3H x 3m)

ii. Pembiaya dan pemodal

*Pembiaya merupakan pihak yang menyediakan kemudahan kewangan untuk

perniagaan bagi membolehkan perniagaan menjalankan aktiviti perniagaannya.

Sumber kewangan boleh diperoleh sama ada dalam bentuk ekuiti atau pinjaman.

*Pemodal pula ialah pelabur yang menyumbangkan modal atau keperluan kewangan

ke dalam perniagaan mereka.

*Pembiaya bagi sesebuah perniagaan meliputi pelabur atau pemegang saham dan

pihak bank yang menawarkan kemudahan pinjaman.

*Pelabur dalam sesebuah perniagaan biasanya akan melantik para pengurus untuk

menguruskan aktiviti perniagaan bagi pihak mereka. Para pengurus harus

menggunakan sumber-sumber perniagaan dengan sebaik mungkin supaya

keuntungan perniagaan dapat dimaksimumkan.

*Keuntungan perniagaan yang tinggi membolehkan perniagaan membayar dividen

yang lebih tinggi kepada pelabur.

(Pilih mana-mana 3H x 3m)

iii. Pesaing

*Pesaing merujuk kepada perniagaan lain yang mengeluarkan sesuatu barangan untuk

keperluan pelanggan yang sama dalam industri yang sama.

*Perniagaan harus mengawasi kegiatan dan mengenal pasti kekuatan serta kelemahan