Soal Selidik Che Bakar

of 122 /122
PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESISJUDUL : FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA SESI PENGAJIAN : SEMESTER 2 2006/2007 Saya NURAIN BINTI SARIPAN (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam SULIT AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh ________________________________ ________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: TS 11 Jalan Hashim, DR. MOHAMED SHARIF B. MUSTAFFA 84000 Muar, NAMA PENYELIA Johor Tarikh : 14 MEI 2007 Tarikh : MEI 2007 CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

Embed Size (px)

description

soal selidik

Transcript of Soal Selidik Che Bakar

Page 1: Soal Selidik Che Bakar

PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS▪

JUDUL : FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

SESI PENGAJIAN : SEMESTER 2 2006/2007 Saya NURAIN BINTI SARIPAN (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( √ ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam

SULIT AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh ________________________________ ________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: TS 11 Jalan Hashim, DR. MOHAMED SHARIF B. MUSTAFFA 84000 Muar, NAMA PENYELIA Johor Tarikh : 14 MEI 2007 Tarikh : MEI 2007

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

Page 2: Soal Selidik Che Bakar

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH

SATU KAJIAN KES DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Page 3: Soal Selidik Che Bakar

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU VANDALISME DI KALANGAN REMAJA SEKOLAH MENENGAH SATU KAJIAN KES DI

DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2007

Page 4: Soal Selidik Che Bakar

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)”. Tandatangan : …………………………………………………… Nama Penyelia : DR. MOHAMED SHARIF BIN MUSTAFFA Tarikh : 14 MEI 2007

Page 5: Soal Selidik Che Bakar

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan : …………………………………………

Nama Penulis : NURAIN BINTI HJ. SARIPAN

Tarikh : 14 MEI 2007

Page 6: Soal Selidik Che Bakar

DEDIKASI

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG…………

Bingkisan Ilmu ini dititipkan untuk…………………

Suami tersayang………

Yahya bin Atan. Jasa dan pengorbanan Abang tidak mungkin terbalas walau dengan segunung

intan. Doa dan restu Abang, itu yang Ain harapkan…

Dan hari ini, kejayaan Ain, untuk Abang, untuk kita dan anak-anak, Aiman, Aidil, Adil, Farahin, Nabila dan Hidayah…..

Terima kasih sayang..dan terima kasih dari Umi.

Buat Bonda juga Ayahanda tercinta…. Hjh. Maleha binti Othman dan Hj. Saripan bin Kasiran,

Kasih sayang yang kalian curahkan seawal ku mengenal erti kehidupan, tak mampu kubalas, namun untuk melupakan jauh sekali. Pengorbanan kalian terlalu

berharga dan tidak ternilai…. Terima kasih, mak….ayah…..

Buat rakan-rakan dan teman yang dikasihi….

Kak Salmi, Hj. Atan, Fareed, Tanti….. yang telah banyak membantu, memberi nasihat dan dorongan kepadaku….

tidak akan kulupa buat selama-lamanya. Kalian semua mengajarku erti sebuah PERSAHABATAN, dan KASIH SAYANG… Sesungguhnya kalian menjadi

pembimbing selaku teman yang setia dalam perjuanganku…Semoga kejayaan akan menjadi milik kita…

KENANGAN SEMALAM SENTIASA MEKAR DI INGATAN DAN TERINDAH UNTUK SELAMANYA…

JUTAAN TERIMA KASIH KUUCAPKAN BUAT SEMUA…..

Page 7: Soal Selidik Che Bakar

PENGHARGAAN

Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Syukur Ke-

Hadrat ALLAH SWT atas limpah kurnia dan rahmatnya, dapat saya menyempurnakan

Projek Sarjana ini dalam masa yang ditetapkan.

Penghargaan ikhlas dan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr.

Mohamed Sharif bin Mustaffa, selaku penyelia kursus ini yang telah banyak

membimbing dan memberi tunjuk ajar, komentar serta dorongan kepada saya di dalam

menyiapkan penulisan ilmiah ini.

Ribuan terima kasih kepada Pengetua-pengetua Sekolah yang terlibat iaitu Sekolah

Menengah Kebangsaan Dato’ Dol Said, Sekolah Menengah Kebangsaan Datok Haji

Talib Karim, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan, Sekolah Menengah

Kebangsaan Pulau Sebang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba yang telah

memberi kebenaran pelajar-pelajar mereka sebagai responden dalam kajian ini. Terima

kasih di atas kerjasama yang pihak tuan berikan.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kaunselor sekolah yang berkenaan, Pn. Salmi, Pn.

Maizan, Cik Maizatul, Cik Rosnah dan Cik Hjh. Aziah yang telah memberi kerjasama

yang baik juga sudi meluangkan masa untuk memastikan kajian ini berjaya. Terima kasih

dengan kerjasama anda dan semoga anda berjaya di dalam bidang yang diceburi.

Sekian terima kasih. -Nurain binti Hj. Saripan-

Page 8: Soal Selidik Che Bakar

i

SINOPSIS

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar lelaki di negeri Melaka. Kajian ini merupakan kajian lapangan yang dijalankan di lima buah sekolah menengah di daerah Alor Gajah, Melaka. Subjek kajian adalah seramai 120 orang yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5. Soal selidik yang digunakan mengandungi enam bahagian iaitu maklumat diri subjek, jenis-jenis tingkah laku vandalisme, faktor keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Data analisis menggunakan Kaedah Statistical Package for the Social Science – Extra (SPSS – X). Keputusan yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan tingkat pendapatan ibu bapa. Bagaimanapun, kajian menunjukkan perbezaan dalam tahap pendidikan ibu bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan bagi faktor rakan sebaya, faktor keluarga, sekolah dan konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah.

Page 9: Soal Selidik Che Bakar

ii

SYNOPSIS

This research was done to look into the factors influencing vandalisme among the male students in Malacca. This research is an open research done in the Alor Gajah district in Malacca. The research subjects consist of 120 students from among Form 4 and Form 5 students. Questionnaires used included subject’s personal details, types of vandalisme, family, school peers factor and also self-concept. Data analysis used statistical package Method for the Social Science-Extra (SPSS-X). Result gained showed no effect of parents’ income scale with vandalisme. Instead research showed differences in parents’ education level has on effect on vandalisme occurring among students. The result of the research also showed that there was no relation to peer, family, school and self-concept factors for vandalisme occurring among school students.

Page 10: Soal Selidik Che Bakar

iii

KANDUNGAN

Halaman

SINOPSIS i

SYNOPSIS ii

KANDUNGAN iii

SENARAI RUJUKAN vii

SENARAI JADUAL viii

SENARAI RAJAH ix

SENARAI CARTA x

SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL xi

BAB 1 : PENGENALAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Permasalahan Kajian 8

1.3 Tujuan Kajian 15

1.4 Limitasi Kajian 17

1.5 Kesignifikanan Kajian 19

BAB 2 : SOROTAN KAJIAN

2.1 Pendahuluan 22

Page 11: Soal Selidik Che Bakar

iv

2.2 Kajian Tempatan 22

2.3 Kajian Luar Negara 25

2.4 Definisi Konsep 31

2.4.1 Vandalisme 31

2.4.2 Sosioekonomi Keluarga 33

2.4.3 Keluarga 34

2.4.4 Sekolah 35

2.4.5 Rakan Sebaya 36

2.4.6 Konsep Kendiri 38

2.5 Model Kajian 39

2.5 Hipotesis 40

2.6 Rumusan 42

BAB 3 : METOD KAJIAN

3.1 Pendahuluan 43

3.2 Rekabentuk Kajian 43

3.3 Tempat Kajian 44

3.4 Subjek Kajian 44

3.5 Alat Kajian 45

3.6 Tatacara Kajian 49

3.7 Kaedah Pemarkatan 50

3.8 Analisis Data 54

3.9 Kebolehpercayaan Alat Kajian 55

Page 12: Soal Selidik Che Bakar

v

BAB 4 : ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan 57

4.2 Keputusan Kajian 57

4.3 Rumusan 65

BAB 5 : PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pendahuluan 67

5.2 Pengaruh Faktor Status Sosioekonomi Keluarga Terhadap 67

Tingkah Laku Vandalisme

5.3 Faktor Keluarga dengan Tingkah Laku Vandalisme 69

di Kalangan Pelajar

5.4 Faktor Sekolah dengan Tingkah laku Vandalisme 71

di Kalangan Pelajar

5.5 Faktor Rakan Sebaya dengan Tingkah Laku 72

di Kalangan Pelajar

5.6 Faktor Konsep Kendiri dengan Tingkah Laku 74

di Kalangan Pelajar

5.7 Rumusan Keputusan Kajian 78

5.8 Implikasi Kajian 81

5.9 Limitasi Kajian 82

Page 13: Soal Selidik Che Bakar

vi

BAB 6 : SARANAN KAJIAN

6.1 Pendahuluan 84

6.2 Rumusan 85

Page 14: Soal Selidik Che Bakar

vii

SENARAI RUJUKAN

LAMPIRAN

A Data Mentah

B Syntax

C Analisis Realibility

D Keputusan Analisis

- Diskriptif

- T test

- Ujian Korelasi

E Soal selidik faktor-faktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan

pelajar.

Page 15: Soal Selidik Che Bakar

viii

SENARAI JADUAL

NO JADUAL HALAMAN

3.4 Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah 45

3.7.1 Markat Alat Ukuran Tingkah laku Vandalisme 51

3.7.2 Pemarkatan Tingkat Pendidikan Ibu Bapa Terhadap 52

Tingkah Laku Vandalisme

3.7.3 Pemarkatan Tahap Pendapatan Ibu Bapa Terhadap 53

Tingkah Laku Vandalisme

3.7.5 Markat Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku 54

Vandalisme

3.9.1 Analisi Realibiti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme 55

4.1 Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan 61

Pendapatan Ibu Bapa

4.2 Ujian t ke atas Tingkah Laku Vandalisme dan 62

Pendidikan Ibu Bapa

4.3 Keputusan Ujian Korelasi Di Antara Tingkah Laku 63

Vandalisme Dengan Faktor Yang Mempengaruhi

Page 16: Soal Selidik Che Bakar

ix

SENARAI RAJAH

NO RAJAH HALAMAN

2.5 Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah Laku Vandalisme 39

Page 17: Soal Selidik Che Bakar

x

SENARAI CARTA

NO CARTA HALAMAN

4.1 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa 58

4.2 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan 58

Ibu Bapa

4.3 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan 59

Ibu Bapa

4.4 Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian 60

Akademik Pelajar

Page 18: Soal Selidik Che Bakar

xi

SENARAI SINGKATAN DAN SIMBOL

r Nilai Pekali Korelasi

k Aras Keyakinan

> Lebih Daripada

< Kurang Daripada

dk Darjah Kebebasan

JDK Jumlah Dalam Kumpulan

SRP Sijil Rendah Pelajaran

SPM Sijil Pelajaran Malaysia

STPM Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia

SMPS Sekolah Menengah Pulau Sebang

SMSP Sekolah Menengah Seri Pengkalan

SDHTK Sekolah Datok Haji Talib Karim

SDDS Sekolah Dato’ Dol Said

SMKGB Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba

Page 19: Soal Selidik Che Bakar

1

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Vandalisme bukanlah satu isu baru di Malaysia, malah ia hangat diperbincangkan oleh

media massa. Kamus Oxford Advanced Learner’s mentakrifkan vandalisme sebagai

“willfully destroy or damage (public property) dan vandal sebagai ‘person who willfully

destroys or damage works of art, public and private property, the beauties of nature,

etc’. Di mana-mana sahaja kita sering terserempak dengan bangunan yang diconteng dan

dilukis dengan lukisan yang sungguh abstrak. Gambar-gambar dan lukisan lucah mudah

sahaja dijumpai pada tembok-tembok, batu batan di tepi pantai, tandas-tandas awam,

pondok telefon dan di bangunan sekolah termasuk kerusi dan meja pelajar.

Segala golongan yang dikaitkan dengan perbuatan yang tidak berakhlak ini

adalah pelajar-pelajar sekolah dan remaja serta para penganggur yang kerjanya hanya

melepak di kompleks membeli belah, pengacau orang lalu lalang dan menjadi kutu

malam. Golongan ini kerap menjadi sasaran, kritikan dan tuduhan bahawa mereka

terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Di Barat fenomena

vandalisme dengan perbuatan-perbuatan yang disebut vandalisme. Di Barat fenomena

Page 20: Soal Selidik Che Bakar

2

vandalisme dikaitkan dengan pemuda-pemudi punk dan rock. Budaya Barat yang

menular ke negara ini melalui media massa telah mempengaruhi pola tingkah laku

pelajar dan remaja kita.

Dalam tahun-tahun 50-an, kajian terpenting mengenai sikap buruk pelajar-pelajar

adalah seperti mencuri dan bersikap kasar. Sikap buruk ini merupakan masalah utama

yang dihadapi oleh pihak sekolah (Lander, 1954). Pada tahun 1952, Gluek, Eleanor dan

Sheldon (1968) menyenaraikan sikap buruk pelajar adalah seperti melanggar peraturan

kerana kurang diberi perhatian, kecuaian dan merokok. Namun begitu, trendnya kini

sudah berubah. Kebanyakan sekolah di merata-rata tempat, perbuatan vandalisme

menjadi isu utama yang hangat di perbincangkan oleh media massa.

Di Malaysia, perbuatan merosakkan harta benda di sekolah dikategorikan

sebagai salah laku yang berat dan serius. Ini terbukti apabila sejak 1968 lagi,

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengedarkan surat pekeliling yang

membenarkan pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan ini dibuang dan digantung

sementara waktu, di bawah undang-undang 1.3.5 merosak atau membinasakan harta

sekolah (Mohd Zin Sham, 1996).

Masalah merosakkan harta benda sekolah, secara sedar atau tidak, telah menjadi

fenomena lumrah dalam alam persekitaran sekolah. Perbuatan tidak bertanggungjawab

ini mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan juga masyarakat. Pelajar-pelajar

tidak memikirkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Mereka sewenang-

Page 21: Soal Selidik Che Bakar

3

wenangnya merosakkan dan mengotori kemudahan dan persekitaran sekolah tanpa rasa

bersalah langsung.

Persoalannya sekarang, mengapakah pelajar begitu mudah terpengaruh dengan

aktiviti yang tidak sihat?. Bukankah perbuatan menconteng merupakan suatu kerja yang

sia-sia?. Tidakkah pelajar sedar yang perbuatan mereka tidak mendatangkan sebarang

faedah? Seperti mana yang dikatakan, dunia pelajar penuh dengan pergolakan untuk

mencari identiti diri. Pada peringkat ini pelajar mengalami krisis psikologi dan konflik

batin yang hebat.

Menurut (Ann Wan Seng, 1994) vandalisme dilakukan oleh beberapa kategori

pelajar. Pertama, yang melakukan perbuatan vandalisme hanya secara suka-suka. Tidak

terlintas dalam fikiran mereka bahawa perbuatan vandalisme boleh membawa akibat

yang tidak baik seperti permandangan yang menyakitkan mata. Apa yang terlintas dalam

fikiran dicurahkan atas permukaan meja, kerusi, tembok, simen dan batu-batan. Motif

perbuatan mereka tidak jelas. Mungkin sekadar untuk menghabiskan masa lapang.

Kedua, golongan pelajar yang mengalami tekanan jiwa yang hebat. Pelajar yang

hidup keseorangan merasakan dunia ini tidak bermakna. Kesunyian yang dihadapi

menyebabkan mereka melakukan perbuatan menconteng sekadar untuk menarik

perhatian orang ramai. Di samping itu, golongan pelajar dalam kategori ini mempunyai

alasan untuk melakukan vandalisme. Oleh kerana tidak ada tempat yang sesuai untuk

mereka mencurahkan isi hati, maka segala perasaan tidak puas hati dan kekacauan

fikiran diluahkan melalui tulisan-tulisan dan lukisan yang tidak tentu hala. Setiap

Page 22: Soal Selidik Che Bakar

4

perkataan yang ditulis dan bentuk benda yang dilakar menggambarkan kekacauan jiwa

remaja tersebut.

Golongan ketiga pula terdiri daripada mereka yang sentiasa tidak puas hati

dengan keadaan diri dan masyarakat. Oleh itu, kita dapati sesetengah tempat diconteng

dengan gambar-gambar lucah, kata-kata yang memberahikan. Apabila mereka berbuat

demikian, mereka berasa puas dapat menggangu kehidupan orang lain. Golongan yang

keempat pula terdiri daripada remaja yang mabuk bercinta. Vandalisme dan golongan ini

bertumpu di taman-taman, tepi pantai dan tempat rekreasi. Antara hasil ukiran ialah

lambing love, anak panah dan ukiran nama merpati sejoli. Demi cinta abadi kasih

terpahat, rindu terpaku dan kasih diukir. Golongan ini melakukan vandalisme tanpa

kesedaran dan pertimbangan yang rasional. Dorongan emosi menguasai diri mereka

daripada akal fikiran.

Datuk Lee Lam Thye (1997) menyatakan orang yang merosakkan harta benda

merupakan golongan remaja yang ingin bebas tetapi dikongkong oleh ibu bapa. Mereka

tidak mempunyai matlamat dan gemar melakukan kesalahan ini apabila berkumpul

dengan rakan-rakan mereka. Pelaku akan merasa puas setelah melakukan perbuatan

tersebut.

Sekiranya gejala vandalisme ini tidak dikurangkan secara berkesan, ia akan

mendatangkan masalah yang rumit kepada negara. Tidak ada faedahnya negara pesat

membangun dan menggunakan teknologi yang baru, seperti peralatan canggih,

sedangkan para pelajar yang bakal menjadi jentera penggerak adalah generasi yang tidak

Page 23: Soal Selidik Che Bakar

5

bermoral dan tidak bertanggungjawab dalam memelihara harta benda negara.

Keuntungan negara terpaksa diagihkan untuk memperbaiki dan mengganti semula harta

benda yang telah dirosakkan.

Menurut Datuk Lee Lam Thye, lagi masalah salah laku di kalangan pelajar

memerlukan tindakan bersepadu yang serentak dan menyeluruh dari setiap lapisan

masyarakat. Ini termasuklah guru, ibu bapa, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs) dan

lain-lain (dlm. Norainon Othman, 1997)

Laporan Salah laku Murid Sekolah Malaysia (1996) mengkelaskan dua bentuk

serangan terhadap sekolah: pertama, serangan dituju kepada harta benda seperti pecah

masuk, merosak dan mencuri harta benda sekolah; kedua, serang dituju untuk

menganggu rutin sekolah seperti kebakaran, ugutan bom dan bunyi loceng amaran palsu.

Menurut kajian Taip Abu (1989) pula, jenis-jenis tingkah laku merosak

Perumahan Mahasiswa dibahagikan mengikut kekerapan iaitu amat kerap, kerap dan

tidak kerap. Kajian ini menunjukkan menconteng dinding, memecah pintu,

membengkok kipas, memecah pasu bunga, merosak meja dan memecah papan

kenyataan antara yang amat kerap dilakukan. Kerosakan yang hanya kerap dilakukan

adalah seperti mengalihkan pemadam api, memecahkan kotak hosereel dan

memecahkan glass point bomba, merosakkan sinki dan mengoyak poster. Manakala,

kesalahan yang tidak kerap dilakukan adalah menanggalkan tompok lampu dan

merosakkan televisyen. Kebanyakan jenis-jenis vandalisme ini dilakukan dalam keadaan

yang spontan dan tidak di rancang terlebih dahulu.

Page 24: Soal Selidik Che Bakar

6

Sulaiman Alias (1994) menyatakan golongan remaja yang melakukan

vandalisme merosakkan harta benda tanpa ada sebarang sebab serta tidak memperolehi

apa-apa keuntungan dari perbuatannya itu. Salah laku begini selalunya menunjukkan

bangkangan terhadap sesuatu atau luahan kekecewaan pelaku kepada keluarga,

masyarakat dan sekolah. Mereka ingin menarik perhatian orang ramai dan

memperkenalkan dirinya secara negatif.

Tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor.

Namun, faktor yang dipilih dalam kajian ini adalah faktor sosioekonomi, tingkat

pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor rakan

sebaya dan faktor diri sendiri. Oleh itu, pengaruh yang paling dominan perlu

diketengahkan untuk mencari penyelesaian terhadap salah laku vandalisme. Ini kerana

golongan remaja khasnya adalah harapan masyarakat dalam mewarisi kepimpinan dan

pembangunan negara pada masa depan.

Pelajar-pelajar sekolah melakukan vandalisme berdasarkan tujuannya yang

berbeza-beza. Cohen (1968) dan Bowles (1982), misalnya telah membahagikan

perbuatan vandalisme kepada enam kategori berikut:

I. Vandalisme berbentuk keinginan – Vandalisme atau kerosakan dilakukan

adalah bertujuan untuk mendapatkan atau memperolehi sesuatu.

Vandalisme ini amat sering berlaku di sekolah. Misalnya, memecahkan

vending machine, memecahkan peti duit telefon atau memecahkan

penutup alat pemadam api.

Page 25: Soal Selidik Che Bakar

7

II. Vandalisme yang dirancang – Vandalisme jenis ini biasanya dilakukan

untuk mencapai satu-satu keinginan. Ia juga merupakan sesuatu

perbuatan yang disedari yang mempunyai matlamat yang telah difikirkan.

Antara contoh vandalisme bersifat taktikal ini ialah merosakkan loceng

atau membunyikan loceng keselamatan dan dengan ini matlamat akhir

yang diingini ialah loceng kecemasan tersebut akan terus berbunyi dan

menganggu pelajar-pelajar lain.

III. Vandalisme ideological – Vandalisme jenis ini mempunyai matlamat

ideologi besar yang telah dirancang. Cohen menjelaskan vandalisme jenis

ini adalah seakan-akan serupa dengan vandalisme taktikal. Mengecat atau

menyembur cat di dinding-dinding bangunan sekolah atau tandas dengan

menulis slogan-slogan politik tertentu.

IV. Vandalisme bersifat balas dendam – Vandalisme jenis ini adalah sangat-

sangat ditakuti oleh pihak sekolah. Ia berpunca dari hasrat untuk

membalas dendam ke atas satu tindakan yang dilakukan oleh pihak

sekolah. Tindakan membalas dendam yang dilakukan seperti

memecahkan cermin tingkap, membakar pintu dinding bangunan adalah

beberapa contoh yang sering dilakukan.

V. Vandalisme bersifat suka-suka – Vandalisme jenis ini dilakukan untuk

tujuan suka-suka. Ia juga dilakukan kadangkala untuk tujuan permainan

dan merupakan kegiatan merosak yang paling kerap berlaku di sekolah.

Misalnya, satu pertandingan diadakan di kalangan pelajar bagi tujuan

siapa yang boleh memecahkan kotak hosereel atau memecahkan glass

point system pencegah kebakaran tanpa diketahui oleh pihak sekolah.

Page 26: Soal Selidik Che Bakar

8

VI. Vandalisme bersifat merosak – Vandalisme jenis ini merupakan satu

perbuatan merosak yang paling ganas. Cohen menyifatkan vandalisme

jenis ini sebagai cara menunjukkan rasa tidak puas hati atau rasa

kekecewaan terhadap sesuatu.

1.2 Permasalahan Kajian

Tingkah laku vandalisme sekolah di Malaysia meliputi merosakkan harta benda sekolah,

merosakkan harta benda murid, merosakkan harta benda guru dan merosakkan harta

benda kantin di sekolah membabitkan para pelajar telah mendapat tumpuan ramai. Ini

telah menimbulkan kebimbangan di kalangan pihak berkuasa, pihak Kementerian

Pendidikan, ibu bapa dan masyarakat secara umum.

Mengikut perangkaan statisitik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan

Malaysia, ternyata tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar meningkat dari setahun

ke setahun. Pada tahun 1993, seramai 2,226 pelajar terlibat dalam vandalsime. Pada

tahun 1994 pula meningkat hingga 2,622 pelajar dan pada tahun 1995 terus meningkat

kepada 2,736 pelajar.

Walaupun bilangan kes tingkah laku vandalisme di kalangan 1.2 juta pelajar

menengah jumlahnya mungkin kecil, namun perbuatan kesalahan yang dilakukan

memerlukan tindakan serius dari pihak berkaitan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang

mendorong peningkatan aktiviti-aktiviti vandalisme di kalangan pelajar di negara kita.

Page 27: Soal Selidik Che Bakar

9

Ternyata perlakuan vandalisme pelajar sekolah sering membawa kepada jenayah

remaja. Berbagai tindakan dikenakan ke atas pelajar-pelajar yang bertingkah laku

vandalisme. Menurut Laporan Disiplin Pelajar (1991), seramai 1,893 pelajar di seluruh

negara yang melakukan vandalisme. Daripada jumlah itu seramai 534 pelajar (33.43

peratus) diberi amaran, 18.20 peratus diberi nasuhat, 16.59 peratus dirotan dua kali dan

2.38 peratus dirotan tiga kali. Bagi tindakan vandalsime berat seramai 2.16 peratus

dibuang sekolah, 0.45 peratus dan 4.07 peratus dilaporkan kepada polis.

Menurut Dr. Wan Zahid Nordin (1997), pada tahun 1993 seramai 63,353 orang

(36.70%) pelajar dikenakan tindakan amaran, 27,018 pelajar (15.66%) diberi nasihat,

29,012 pelajar (16.80%) dirotan sekali, 14,114 pelajar (8.18%) dirotan sebanyak dua kali

dan 3,919 pelajar (2.27%) dirotan sebanyak tiga kali. Mengenai tindakan hukuman yang

agak berat pula, gantung persekolahan melibatkan 5,020 pelajar (2.90%), 1,562 pelajar

(0.90%) dirotan lebih tiga kali dan 882 orang (0.51%) dibuang sekolah.

Tindakan atau hukuman tidak memberi kesan positif mengurangkan perlakuan

vandalisme di kalangan pelajar. Ini kerana jumlah kes vandalisme terus meningkat

kepada 8.41 peratus pada tahun 1996 melibatkan seramai 3902 orang pelajar berbanding

2736 pelajar yang terlibat dalam aktiviti vandalisme pada tahun 1995.

Dari 159 kes pelaku vandalisme yang direkodkan dalam tahun 1996, didapati 23

pelajar ulangi bukan sekali, malah berulang kali tingkah laku vandalisme. Tingkah laku

yang sering diulangi ialah mengguris dan mencalarkan perabot seperti meja dan kerusi

Page 28: Soal Selidik Che Bakar

10

dengan perbagai perkataan dan symbol, menconteng dinding dengan kata-kata lucah

terutamanya di tandas-tandas dan memecahkan cermin tingkap.

Ternyata tindakan dan hukuman yang diambil oleh pihak sekolah kurang

berkesan dalam membendung perlakuan pelajar-pelajar yang pernah dikenakan tindakan,

yakni pelajar-pelajar yang pernah dirotan. Dan memandangkan kepada statistik yang

diperolehi dari Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah tidak mustahil sekiranya

vandalisme ini meningkat di masa akan datang.

Akhbar Utusan Malaysia 5 April 1989 melaporkan polis menahan seorang

pelajar lelaki berhubung dengan kejadian dua letupan kecil di bilik tandas Sekolah

Menengah Taman Tun Dr. Ismail. Kesan letupan itu mengakibatkan tingkap-tingkap

kaca pecah dan beberapa kepingan logam berselerak dalam tandas tersebut. Akhbar

Metro 19 Jun 1996 melaporkan pelajar sebuah sekolah di Tampoi bertindak menconteng

nama seorang guru lelaki disiplin pada dinding bangunan bilik air sekolah berkenaan

dengan kata-kata lucah menggunakan penyembur cat. Malah pelajar terbabit bertindak

keterlaluan menconteng kata-kata memalukan iaitu guru itu mempunyai hubungan sulit

dan merogol seorang guru wanita.

Gejala vandalisme di negara ini didapati semakin hari semakin meningkat.

Utusan Malaysia (30 Mei 2000) melaporkan bahawa lima orang pelajar ditahan reman

bersama seorang penganggur kerana cuba membakar rumah guru sekolah di Kota

Tinggi. Pelajar-pelajar berkenaan difahamkan cuba membalas dendam terhadap guru

wanita yang sering melaporkan tingkah laku mereka kepada guru disiplin. Tindakan

Page 29: Soal Selidik Che Bakar

11

guru itu telah menimbulkan kemarahan, di mana mereka telah mengambil tindakan

membakar rumah guru itu untuk meluahkan rasa marah. Keadaan ini menggambarkan

betapa seriusnya perlakuan vandalisme, dan sekiranya tidak dikawal maka akan

membawa kepada perlakuan jenayah yang lebih berat di kalangan pelajar sekolah.

Kumpulan pelajar-pelajar yang terlibat ini, seolah-olah telah hilang pertimbangan

diri dan kewarasan fikiran. Mereka bertindak semakin ganas dan perbuatan mereka

terkeluar dari jangkaan kita yang waras. Pada fikiran orang yang waras sudah tentu kita

tidak sanggup memusnahkan bangunan institusi di mana tempat kita mendapatkan ilmu

untuk membentuk kita supaya menjadi seorang manusia. Sebaliknya mereka turut

mengiringi marak api yang menjilat bilik guru dengan kata-kata caci maki dan sumpah

seranah yang ditulis pada bangunan sekolah sebagai protes dan melepaskan geram.

Masyarakat sepatutnya turut merasa betapa hancurnya hati guru-guru sekolah itu

apabila melihat sebuah bangunan yang selama ini dianggap mulia, tempat mereka

mencari rezeki halal, mencurah ilmu mendidik anggota masyarakat, menjadi mangsa

segelintir pelajar yang suka melakukan tingkahlaku vandalisme yang masih terbelenggu

dengan perangai yang tidak bertamadun. Bagai pepatah “madu diberi, tuba yang

dibalas”, maka sikap pelajar-pelajar yang terbabit seolah-olah mereka “buta hati dan

buta perut”. Amat pelik sekali mereka sedikitpun tidak merasa sayang kepada bangunan

sekolah tempat mereka mendapat pendidikan.

Kes terbaru yang dilaporkan oleh Utusan Malaysia (19 Jun 2000), sebuah bilik

darjah Sekolah Kebangsaan Rawang telah musnah dalam satu kebakaran dipercayai

Page 30: Soal Selidik Che Bakar

12

akibat perbuatan khianat. Dalam kejadian tersebut sebuah almari berisi beratus-ratus

buku rujukan, buku tamabahan serta soalan peperiksaan untuk pelajar tahun 6 telah

musnah. Pihak polis telah mengesahkan terdapat unsur-unsur jenayah berdasarkan

penemuan puntung-puntung mancis di kawasan berkenaan. Pihak polis tidak menolak

kemungkinan besar perbuatan ini dilakukan oleh pelajar sekolah. Nampaknya gejala

vandalisme dan salah laku pelajar semakin hari semakin meruncing sehingga membawa

kepada perlakuan jenayah yang lebih berat lagi. Pelajar begitu berani bertindak liar dan

ganas tanpa rasa perikemanusiaan langsung. Justeru, langkah-langkah drastik perlu

diambil oleh pihak-pihak terbabit untuk mencegah serta membanteras tingkah laku

negatif pelajar-pelajar sekolah.

Menurut Prof. Diraja Ungku Aziz (Utusan Malaysia, Mei 1999) Perkhidmatan

Nasional atau National Service perlu dikuatkuasakan di Negara sebagai salah satu cara

mendisiplinkan remaja dan mencegah gejala vandalisme. Penguatkuasaan undang-

undang dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku vandalisme akan

menjadi pengajaran dan tauladan serta menjauhkan individu tersebut daripada perbuatan

vandalisme. Datuk Lee Lam Thye (Dewan Siswa, Mac 1998, m.s 13), Pengerusi

Jawatankuasa Anti Vandalisme DBKL bersetuju mengenakan tindakan lebih tegas ke

atas pesalah vandalisme. Manakala Prof. Khoo Kay Kim (Utusan Malaysia, 5 Februari

1998) pula menggesa semua pihak mengamalkan sikap tegur menegur dan sayangkan

harta benda adalah penawar yang paling mujarab untuk mengubat penyakit vandalisme

daripada menular.

Page 31: Soal Selidik Che Bakar

13

Secara umumnya, faktor yang menyumbangkan ke arah salah laku vandalisme

pelajar ialah faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri.

Laporan Salah Laku Pelajar (1996) menunjukkan punca utama salah laku pelajar ialah

faktor diri sendiri 152,806 kes. Punca kedua ialah faktor keluarga melibatkan 25,657

kes. Faktor persekitaran yang terdiri daripada pengaruh rakan sebaya dan masyarakat

adalah 1,326 kes. Bagi kajian faktor-faktor tersebut dijangkakan mempengaruhi tingkah

laku vandalisme di kalangan pelajar.

Taraf sosioekonomi keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan

salah laku pelajar (Abdul Hanid Halit, 1998). Dapatan kajian Abdul Raof Dahaman

(1986) ke atas pelajar-pelajar lelaki di sekolah menengah terhadap tingkah laku devian

mendapati pelajar-pelajar terbabit berasal dari status sosioekonomi yang rendah. Ini

mungkin disebabkan ibu bapa mereka keluar bekerja untuk menambah pendapatan

keluarga. Ibu bapa yang kurang pendidikan juga kurang memberi perhatian kepada

pelajaran anak-anak mereka. Ini bertepatan dengan kajian Alim Muntu (1988) yang

mengkaji tingkah laku devian di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah mendapati

kebanyakanya berlatar belakangkan keluarga berpendidikan sekolah rendah dan ada

keluarganya yang tidak pernah langsung bersekolah.

Institusi keluarga kini kurang memberi perhatian dalam pembentukan sahsiah

keluarga terutama terhadap anak-anak. Akibatnya konflik keluarga akan timbul dan

anak-anaklah yang menjadi mangsa. Hal ini disokong oleh Galamus dan Maggs (1991)

yang menyatakan tahap konflik keluarga yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam

tingkah laku bermasalah.

Page 32: Soal Selidik Che Bakar

14

Hubungan ibu bapa dan pelajar adalah penting dalam sesebuah keluarga.

Perhubungan yang negatif dalam sesebuah keluarga menyebabkan pelajar bertindak di

luar dugaan seperti terlibat dengan tingkah laku devian atau anti-sosial. Hal ini dapat

dilihat menerusi kajian yang dilakukan oleh Othman Bin Bakar (1983) yang mendapati

kenakalan berpunca dari ibu bapa yang kurang mengambil berat terhadap kegiatan

seharian anak-anak. Alim Muntu (1988) pula menambah salah laku di kalangan pelajar

terjadi kerana pelajar-pelajar kurang merasai kemesraan dalam keluarga.

Di samping itu, faktor sekolah juga menjadi salah satu faktor penyumbang

kepada salah laku pelajar. Persekitaran sekolah mungkin mengandungi unsur-unsur

seperti struktur bilik darjah, interaksi di antara guru-pelajar, pelajar-pelajar dan pelajar-

persekitaran. Menurut Smith (1969), masalah akan timbul jika kemerosotan berlaku

dalam perhubungan di antara guru dan murid. Ini dibuktikan dengan kajian oleh Cohen

(1972), di mana faktor sekolah berpunca dari persepsi negatif pelajar terhadap gurunya,

sikap dan personaliti dan kokurikulum yang tidak fleksibel.

Kebanyakan kejadian salah laku yang dilaporkan di akhbar-akhbar membabitkan

beberapa kumpulan pelajar. Ini jelas menunjukkan bahawa peranan rakan sebaya

merupakan pengaruh kuat kepada pelajar dalam membuat sesuatu tindakan. Berdasarkan

Differential Association Theory seorang remaja tidak berminat atau tidak berhasrat

untuk melakukan sesuatu aktiviti sebelumdia menggabungkan diri dengan mereka yang

terlibat dengan aktiviti tersebut (Hirchi & Selvin, 1973). Hal ini disokong oleh Othman

Page 33: Soal Selidik Che Bakar

15

bin Bakar (1983) yang menyatakan bahawa pelajar lebih cenderung untuk berkelakuan

devian apabila bersama rakan-rakan.

Tidak dapat dinafikan faktor konsep kendiri turut mempengaruhi salah laku

pelajar. Secara umumnya, pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif adalah

kurang atau tidak langsung terlibat dalam salah laku, manakala pelajar yang mempunyai

konsep kendiri negatif adalah golongan yang paling tinggi potensinya untuk terlibat

dalam tingkah laku ini. Hal ini bertepatan dengan kajian Anidah Ithnin (1991) yang

mendapati pelajar nakal memiliki konsep kendiri yang negatif, sebaliknya pelajar-pelajar

tidak nakal memiliki konsep kendiri yang positif. Heng Keng Chian (1989) dalam

kajiannya menyatakan pelajar yang rendah konsep kendiri tidak suka pada sekolah

mereka, merasa sunyi dan merasakan diri tidak popular.

Berdasarkan kelima-lima faktor yang diketengahkan dalam kajian ini iaitu faktor

sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan diri sendiri, pengkaji ingin melihat

sama ada faktor tersebut mempunyai hubungan dengan salah laku vandalisme. Di

samping itu, kajian ini dapat membantu para pendidik, kaunselor dan guru untuk

menangani masalah vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan.

1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong pelajar bertingkah

laku vandalisme atau merosak harta benda di sekolah dari sudut sosioekonomi, keluarga,

sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri. Secara ringkasnya tujuan kajian ini ialah:

Page 34: Soal Selidik Che Bakar

16

Pertama ialah untuk melihat sama ada terdapatnya perbezaan status

sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar yang bertingkah laku vandalisme. Selalunya

ibu bapa dari status sosioekonomi yang tinggi lebih mengambil berat terhadap pelajaran

anak-anak. Status sosioekonomi juga dilihat pada tahap pendidikan dan tingkat

pendapatan ibu bapa yang berbeza turut memberi perbezaan pada cara dan gaya didikan

terhadap anak-anak.

Kedua, kajian ini bertujuan untuk melihat sama ada faktor keluarga mempunyai

hubungan dalam mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Faktor

keluarga yang akan dikaji ialah dengan melihat sejauh manakah hubungan ibu bapa

terhadap anak-anak. Ini kerana hubungan ibu bapa dan anak-anak dalam sesebuah

keluarga dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan tingkah laku anak-anak.

Menurut Hurlock (1967), keluarga yang mengamalkan komunikasi yang mempunyai

kesepaduan, adaptasi dan dapat menghindarkan anak-anak daripada bertingkah laku

vandalisme.

Ketiga, kajian ini juga melihat sama ada faktor sekolah mempunyai hubungan

dalam pembentukan sesuatu tingkah laku pelajar. Faktor sekolah yang terlibat dalam

kajian ialah faktor persekitaran, bilik darjah, sikap guru-guru dan pembelajaran yang

dijalankan. Kajian ini ingin melihat pengaruhnya terhadap pembentukan tingkah laku

pelajar.

Page 35: Soal Selidik Che Bakar

17

Keempat, kajian ini juga bertujuan melihat sejauh mana faktor rakan sebaya

sebagai pendorong seseorang bertingkah laku vandalisme. Dalam zaman persekolahan

pelajar lebih mudah mendekati rakan sebaya dan cuba mencari identiti melalui pengaruh

rakan sebaya. Ini disokong oleh Zuzly bin Ibrahim (1989) yang menyatakan pengalaman

ketika waktu persekolahan berkesan terutamanya dalam hubungan dengan rakan sebaya.

1.4 Limitasi Kajian

Dalam kajian ini tingkah laku vandalisme ini hanya dikaji bagi daerah Alor Gajah. Lima

buah sekolah sahaja dipilih untuk diedarkan soal selidik kepada para pelajar iaitu

Sekolah Menengah Pulau Sebang, Sekolah Menengah Datuk Hj. Talib Karim, Sekolah

Menengah Dato’ Dol Said, Sekolah Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Menengah

Ghafar Baba. Sekolah-sekolah tersebut dipilih kerana terletak di luar bandar dan

dipercayai kadar vandalisme adalah tinggi. Di samping itu, sekolah-sekolah ini dipilih

berdasarkan Laporan Disiplin Unit HEM, Jabatan Pendidikan Melaka yang

menunjukkan kadar salah laku vandalisme yang tinggi di kalangan sekolah luar bandar.

Subjek kajian pula dipilih di kalangan pelajar yang berumur antara 16 hingga 18

tahun iaitu pelajar-pelajar dari tingkatan empat dan lima. Ini kerana dalam usia tersebut

tingkah laku vandalisme yang dilakukan oleh pelajar adalah nyata dan mereka berada di

alam pertengahan remaja yang akan menghadapi masalah dalam penyelesaian

perkembangan diri.

Page 36: Soal Selidik Che Bakar

18

Semua subjek yang dipilih adalah lelaki. Ini disebabkan dalam kajian lepas

didapati pelajar lelaki lebih dominan dalam bertingkah laku merosakkan harta benda

sekolah. Ini mungkin disebabkan oleh faktor kelangsangan di mana kanak-kanak lelaki

terbukti lebih langsang dari kanak-kanak perempuan.

Pengkaji juga terhad dalam memilih pelajar yang dikategorikan sebagai pelaku

tingkah laku vandalisme. Ini disebabkan perbuatan ini dilakukan secara bersembunyi

dan sukar dikesan oleh pihak sekolah. Dalam kebanyakan kes, pelajar-pelajar ini tidak

dapat ditangkap sewaktu melakukan perbuatan tersebut. Mereka ditangkap berdasarkan

maklumat dari saksi seperti pelajar-pelajar lain, pengawas dan guru-guru yang melihat

kejadian tersebut. Oleh itu, selain dari melihat rekod disiplin pelajar daripada Guru Hal

Ehwal Murid, pengkaji turut dibantu oleh guru disiplin dan kaunselor untuk memilih

subjek yang paling tepat.

Kajian ini juga hanya menumpukan kepada sekolah menengah sahaja. Pengkaji

merasakan adalah wajar dikaji pelajar sekolah menengah sahaja kerana mereka lebih

cenderung melakukan salah laku vandalisme. Pelajar-pelajar ini lebih berani melakukan

tingkah laku ini kerana menganggap diri mereka adalah senior di sekolah. Mereka mahu

menunjukkan “kehebatan” mereka dengan merosakkan harta benda di sekolah untuk

mencari pengaruh di kalangan rakan sebaya.

Page 37: Soal Selidik Che Bakar

19

1.5 Kesignifikanan Kajian

Salah laku di kalangan pelajar remaja umunya semakin menular dan serius di sekolah-

sekolah dengan terdapatnya kes-kes pelajar yang berani memecahkan syiling, memecah

masuk dewan makan, memecahkan pasu bunga, memancitkan kereta guru dan

merosakkan pintu peti sejuk untuk mencuri makanan dan lain-lain lagi.

Pelajar hari ini merupakan pelapis yang bertanggungjawab merealisasikan

wawasan negara dan mempunyai tugas untuk dilaksanakan dengan sempurna. Bagi

menjayakan matlamat ini, langkah-langkah perlu diatur untuk mengurangkan gejala

vandalisme dari terus diamalkan oleh pelajar-pelajar. Isu vandalisme tidak boleh

dianggap remeh kerana tanpa adanya sikap bertanggungjawab terhadap harta benda

sekolah dan moral yang tinggi, negara akan mempunyai pelapis negara yang rapuh.

Akibatnya negara akan lumpuh.

Perbuatan vandalisme tidak boleh dibiarkan. Bagi sesetengah orang mereka tidak

peduli terhadap perbuatan menconteng ini kerana mereka menganggapnya hanyalah

fenomena sementara. Apabila remaja meningkat dewasa, perbuatan ini akan terhenti

dengan sendiri. Benarkah begitu?. Vandalisme dilakukan berterusan dari generasi ke

generasi seolah-olah menjadi warisan yang mempunyai waris-warisnya. Kalau perbuatan

ini didiamkan begitu sahaja tentu ia menggalakkan lagi perbuatan vandalisme. Oleh itu

penyelesaian perlu dicari seperti menyediakan tempat khas untuk para remaja

meluahkan isi hati dan melakar sesuka hati. Biarkan remaja melakukan sepuas-puasnya

sehingga jemu. Namun begitu tidak ada jaminan bahawa langkah ini akan berjaya.

Page 38: Soal Selidik Che Bakar

20

Pengalaman di negara Barat telah menunjukkan kegagalan kerana para remaja tidak

gemar pergi ke tempat yang disediakan untuk melakukan vandalisme. Tempat-tempat

awam mudah menjadi tumpuan mereka. Bagaimanapun budaya dan proses pembelajaran

yang berbeza di Barat memungkinkan cadangan ini diadakan dengan berdasarkan

persekitaran tempatan.

Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan dengan harapan supaya dapat

memberi gambaran sebenar tentang faktor-faktor penyebab tingkah laku vandalisme.

Diharap faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep kendiri yang

dikaji dapat menolong semua pihak mengatasi masalah ini dan terus menular. Kajian ini

juga diharap dapat menentukan faktor yang paling signifikan terhadap salah laku

vandalisme.

Hasil kajian ini secara praktisnya dapat menjadi panduan untuk mengurangkan

kadar vandalisme di kalangan pelajar. Pihak sekolah, terutamanya kaunselor diharap

memberi perhatian yang khusus kepada pelajar-pelajar yang bermasalah berdasarkan

punca-punca yang menyebabkan pelajar tersebut melakukan vandalisme. Masyarakat

seperti jiran tetangga, NGOs’ dan golongan cendekiawan perlu menghulurkan bantuan

tenaga, buah fikiran dan kewangan bagi mengurangkan salah laku vandalisme. Pihak

Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama kerajaan perlu menyediakan

program-program bagi membendung masalah ini setelah mengetahui punca-punca

sebenar perlakuan ini.

Page 39: Soal Selidik Che Bakar

21

Pengkaji berharap dengan adanya kajian ini, sedikit sebanyak boleh membantu

para pendidik dan kaunselor yang terdapat di sekolah untuk mengetahui dan memahami

punca-punca berlakunya vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Dengan terbanterasnya

masalah ini, negara dapat melahirkan generasi muda yang berwibawa dan dihormati.

Page 40: Soal Selidik Che Bakar

22

BAB 2

SOROTAN KAJIAN

2.1 Pendahuluan

Tingkah laku devian di kalangan pelajar bukanlah suatu fenomena yang baru. Kajian-

kajian mengenainya telah banyak dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tempatan mahupun

di luar negara. Berikut dibincangkan penyelidikan yang pernah dijalankan dengan

tingkah laku vandalisme.

2.2 Kajian Tempatan

Heng Keng Chian (1989) mengkaji perlakuan devian ke atas pelajar-pelajar yang

berumur antara 14 hingga 18 tahun melalui temubual dan pemerhatian. Beliau mengkaji

faktor konsep kendiri, keluarga dan sekolah. Dapatan kajiannya menunjukkan pelajar

yang mempunyai konsep kendiri yang rendah tidak suka pada sekolah, merasa sunyi,

merasakan diri tidak popular dan tidak puas hati dengan keadaan diri sendiri. Faktor

keluarga menunjukkan penyebab utama perlakuan devian di kalangan pelajar iaitu

kehormatan dalam keluarga seperti ibu bapa tidak bertanggungjawab dan tidak berminat

Page 41: Soal Selidik Che Bakar

23

mengetahui tentang pembelajaran anak-anak mereka. Faktor sekolah pula menunjukkan

pelajar bosan ke sekolah kerana guru-guru tidak mempedulikan mereka dan tidak

memahami jiwa mereka.

Selain itu, Othman bin Baker (1983) turut mengkaji beberapa faktor yang

mendorong kenakalan. Antara faktor-faktor yang dikaji ialah taraf sosioekonomi

keluarga, pengaruh rakan sebaya dan keadaan keluarga subjek kajian. Keputusan

kajiannya menunjukkan kebanyakkan subjek kajian datang dari keluarga bertaraf

sosioekonomi rendah dan keadaan keluarga yang tidak sehaluan. Ibu bapa kurang

mengambil berat terhadap kegiatan seharian anak-anak mereka akibatnya anak-anak

mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang nakal.

Sebaliknya, kajian yang dijalankan oleh Ratna Mohamad (1989) terhadap 160

orang pelajar tingkatan 4 daripada 4 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Ismail Petra,

Sekolah Menengah Kota Bharu, Sekolah Menengah Kota dan Sekolah Menengah

Pengkalan Chepa, Kelantan menunjukkan tiada perbezaan dalam salah laku terhadap

faktor status sosioekonomi.

Marimuthu (1980) mengaku bahawa terdapat hubungan yang rapat di antara

keadaan keluarga yang kucar kacir dengan perbuatan devian di kalangan generasi muda.

Beliau menyatakan bahawa organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengaliran

murid kepada kelas-kelas mengikut pencapaian, penekanan kepada peperiksaan, bentuk

dan struktur ganjaran dan hukuman, sikap dan jangkaan guru, boleh menimbulkan

tingkah laku devian di kalangan pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik.

Page 42: Soal Selidik Che Bakar

24

Kebanyakan pelajar-pelajar dari kalangan ini mempunyai latar belakang yang serba

kekurangan.

Hasil kajian yang dijalankan oleh Abdul Raof Dahaman (1986) ke atas 90 orang

pelajar lelaki tingkatan dua dan empat mendapati faktor keluarga, sekolah dan

sosioekonomi keluarga mendorong pelajar melakukan salah laku. Faktor sekolah

merupakan faktor utama yang mempengaruhi salah laku pelajar-pelajar. Guru-guru

bertanggungjawab terhadap kurang minat pelajar kerana gaya penyampaian

pembelajaran yang membosankan. Faktor keluarga pula menunjukkan kurangnya

interaksi dalam hubungan ibu bapa dengan anak-anak dan kurangnya kesefahaman

sesama mereka mengakibatkan salah laku dikalangan pelajar. Kumpulan pelajar ini juga

tergolong dari keluarga yang rendah taraf sosioekonominya. Ibu bapa dari taraf

sosioekonomi rendah kurang memberi perhatian pada anak-anak kerana sibuk bekerja

untuk menambah pendapatan keluarga.

Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Anidah binti Ithnin (1991) yang melihat

konsep kendiri mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan di antara pelajar nakal

dan pelajar yang tidak nakal. Pelajar nakal didapati memiliki konsep kendiri yang

negatif. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar nakal perlulah modifikasi tingkah laku

untuk memiliki konsep kendiri yang positif.

Page 43: Soal Selidik Che Bakar

25

2.3 Kajian Luar Negara

Faktor sosioekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi salah laku

pelajar. Kajian Ivan (1975) menunjukkan terdapatnya hubungan yang rapat di antara

tingkah laku pelajar dengan status sosioekonomi keluarga. Dapatan kajian ini selaras

dengan kajian oleh Conger (1984) yang menyatakan bahawa semakin rendah

sosioekonomi seseorang individu semakin tinggi kadar tingkah laku yang buruk.

Cloward dan Chin (1960) juga berpendapat vandalisme oleh golongan bawahan

adalah berpunca dari kekurangan kemudahan pendidikan yang diterima oleh golongan

ini. Kajian Schafer dan Olexa (1964), disebuah sekolah tinggi di Midwestern, USA, ke

atas golongan menengah dan golongan bawahan mendapati pelajar-pelajar dari golongan

bawahan mempunyai tendensi yang tinggi dalam melakukan tingkah laku devian.

Kajian Cohen (1972) pula menyatakan pihak sekolah mungkin memberi

perhatian istimewa kepada golongan atasan dan ini mengakibatkan berlakunya

vandalisme di kalangan pelajar-pelajar bersosioekonomi rendah. Wolfgang, Sarvity dan

Jonston (1970) pula menyimpulkan bahawa kaum remaja yang dihalang untuk mencapai

status yang lebih tinggi oleh kerana kedudukan sosial mereka yang rendah seringkali

melakukan tingkah laku bertentangan untuk melahirkan perasaan marah mereka

terhadap golongan kelas menengah dan atasan.

Kajian Backman (1970) menunjukkan remaja dari sosioekonomi yang tinggi

memperlihatkan mutu pencapaian akademik yang tinggi. Ini kerana sifat ibu bapa

Page 44: Soal Selidik Che Bakar

26

mereka yang mengambil berat tentang pembelajaran mereka. Manakala ibu bapa dari

taraf sosioekonomi rendah kurang mengambil berat terhadap anak-anak mereka dan

menganggap sekolah itu adalah sebagai persediaan untuk anak-anak ke alam dewasa.

Faktor keluarga juga turut mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan

pelajar. Menurut kajian Glueck dan Glueck (dlm. Conger & Miller, 1975), remaja tidak

nakal adalah remaja yang menerima layanan yang baik daripada ibu bapa mereka

berbanding layanan yang diterima oleh remaja yang nakal. Perkara ini disokong oleh

Haimowitz (dlm. Hurlock, 1967) yang menyatakan pengabaian kasih saying oleh ibu

bapa menjurus kepada kenakalan yang menyebabkan remaja bertingkah laku devian.

Hasil kajian itu juga mendapati keadaan dan suasana keluarga turut memberi kesan yang

besar ke atas tingkah laku remaja.

Kajian Russel (dlm. Smith, 1969) mendapati sikap suka berbohong dan mencuri

adalah kerap berlaku di kalangan pelajar yang berada dalam keretakan keluarga.

Menurut beliau, pelajar yang datangnya dari keluarga yang bercerai-berai juga lebih

ketara melakukan tingkah laku degil, agresif dan tidak mengikut peraturan. Kajian

Morris (1975) mendapati penyeliaan ibu bapa bukan hanya mengenakan peraturan yang

perlu diikuti tetapi perlu membantu anak-anak supaya dapat menyesuaikan diri dengan

masyarakat. Keadaan dan suasana dalam keluarga boleh mempengaruhi perkembangan

emosi anak-anak.

Menurut Brooks (1981), keluarga yang mengamalkan sikap berkongsi membuat

perancangan dan perlaksanaan sesuatu kegiatan di rumah secara bersama dapat

Page 45: Soal Selidik Che Bakar

27

mempertingkatkan perasaan tangungjawab dan mengeratkan ikatan perhubungan dengan

anak-anak mereka. Dengan ini para remaja dapat menghindarkan diri mereka daripada

terlibat dalam gejala devian. Dapatan Brooks disokong oleh Healey dan Broner (dlm.

Kaplan, 1975) yang mendapati bahawa 92 peratus remaja daripada subjek kajiannya

bertingkah laku devian adalah disebabkan mereka merasa tidak dihargai oleh ibu bapa.

Kajian Barners dan Olsen (1985) juga menunjukkan keluarga yang mengamalkan

komunikasi yang baik mempunyai kesepaduan, adaptasi dan kepuasan keluarga yang

tinggi. Manakala, menurut Galamus dan Maggs (1991) konflik sering dikaitkan dengan

perbezaan pendapat di antara ahli keluarga.

Saiz sekolah yang terlalu besar boleh menyebabkan timbulnya masalah

vandalisme. Dunhill (1964) telah memberi amaran bahawa dalam sekolah yang terlalu

besar ini, jika guru-guru tidak memikirkan cara-cara mencegah vandalisme, sekolah

tersebut pasti menghadapi pelbagai masalah.

Boyson (1973) juga tidak menafikan bahawa saiz sekolah yang terlalu besar ini

akan menyebabkan meningkatnya perbuatan vandalisme. Dengan saiz yang terlalu besar,

pihak pentadbiran sekolah tidak akan berjaya sepenuhnya menentukan yang hubungan di

antara guru dengan murid dengan sesama murid akan berjaya dengan baik dan harmoni.

Hargreves (1967) pula menyatakan bahawa sistem ganjaran dan hukuman adalah

sebahagian daripada dasar sekolah dan pentadbiran sekolah. Dasar ini bersama-sama

dengan sistem aliran, sikap guru dan jangkauan guru yang negatif (berpunca dari

Page 46: Soal Selidik Che Bakar

28

ketidakcekapan pentadbiran) adalah merosakkan pelajar-pelajar dan meningkatkan kadar

vandalisme.

Gragrey (1970), Maslow dan Rogers (1962) dan Boyson (1973) berpendapat

bahawa persekitaran sekolah yang ketat kawalannya akan mewujudkan vandalisme

kerana pelajar-pelajar yang tidak puas hati akan menentang kawalan ketat ini dengan

menconteng dinding, memecahkan siling dan lain-lain.

Manakala, kajian oleh Feldhusen (1978) di Amerika Syarikat menunjukkan

terdapat peningkatan dalam tingkah laku anti sosial dan jenayah di sekolah pada tahun

1978. Menurut beliau, keadaan yang lebih serius berlaku di sekolah-sekolah kawasan

bandar di mana jumlah pelajar yang di tangkap oleh polis semakin bertambah. Kajiannya

juga menunjukkan bahawa pelajar di sekolah-sekolah bandar menghadapi masalah yang

berlainan dengan pelajar di sekolah luar bandar.

Pengaruh rakan sebaya turut mendorong tingkah laku devian di kalangan remaja.

Hasil kajian Gold (1970) mendapati perlakuan vandalisme di sekolah lebih cenderung

berlaku apabila pelajar-pelajar sentiasa berdampingan dengan rakan sebaya berbanding

jika seorang diri.

Conger (1975) menginterpretasikan rakan sebaya sebagai hasil daripada

pembelajaran sosial. Knight dan West (dlm. Feldhusen, 1978) mendapati pengaruh rakan

sebaya merupakan pembolehubah sosial di mana ada kemungkinan pengaruhnya akan

meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah.

Page 47: Soal Selidik Che Bakar

29

Clement (1975) menyatakan rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku pelajar.

Pelajar-pelajar yang terlibat dengan vandalisme adalah lebih cenderung untuk

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan sekolah semasa bersama-sama

rakan sebaya mereka.

Cole dan Hall (1970) mendapati anak-anak yang berumur 7 hingga 17 tahun

yang biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak bermoral atau terdedah kepada

pelbagai masalah menunjukkan kesamsengan mereka. Pengkaji-pengkaji seperti Gold

dan Reimer (1972) dan Moris (1975) mendapati rakan sebaya berpengaruh dalam

tingkah laku pelajar remaja.

Menurut Coleman Friser (dlm. Jersild, 1978) tekanan terhadap kesetiaan dan

keakuran memberi kesan yang kuat terhadap tingkah laku pelajar-pelajar remaja. Dalam

usaha mentaati dan akur kepada kumpulan sepergaulan, ramai di antara mereka

melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak suka seperti memecahkan cermin,

merosakkan perabot dan membakar pintu.

Duke (1980) menyatakan bahawa tiap-tiap individu bertanggungjawab di atas

perlakuannya sendiri. Pelajar-pelajar berkemungkinan melakukan vandalisme kerana

mengikut kehendak diri sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. Bayh (1975) telah

mengeluarkan satu laporan iaitu “A” in Violence and Vandalisme mengatakan bahawa

salah satu daripada perkara yang mendorong seseorang melakukan vandalisme ialah

kerana dia sendiri mengalami gangguan emosi. Apabila gangguan emosi ini berlanjutan,

Page 48: Soal Selidik Che Bakar

30

pelajar-pelajar itu akhirnya terdorong untuk bertingkah laku devian sebagai jalan keluar

(outlet) untuk mengurangkan kerungsingan itu.

Kelemahan dari segi perkembangan mental juga membawa kepada vandalisme di

sekolah. Pelajar-pelajar yang lemah dan gagal berkali-kali dalam peperiksaan akan

merasa kecewa dan hilang minat untuk belajar. Mengikut Tuner (1973) apabila pelajar-

pelajar tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran yang tertentu dan guru pula tidak

berusaha untuk menarik minat mereka, pelajar-pelajar tersebut akan hilang semangat

belajar dan akan melakukan apa jua yang terlintas di hati mereka.

Menerusi tinjauan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan dapat dirumuskan

bahawa faktor sosiekonomi, keluarga, rakan sebaya dan konsep kendiri menjadi

pendorong ke arah tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Faktor sosioekonomi

turut mempengaruhi perlakuan vandalisme di mana kebanyakkan dapatan kajian

menunjukkan golongan pelajar daripada sosioekonomi yang rendah lebih kerap

melakukan salah laku. Faktor keluarga mendapati taraf pendidikan dan pendapatan ibu

bapa mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan remaja. Manakala, faktor

sekolah merangkumi sikap guru, beban mata pelajaran dan persekitaran sekolah yang

membosankan menyebabkan pelajar melakukan vandalisme. Perlakuan vandalisme juga

berhubung rapat dengan rakan sebaya. Bagi faktor konsep kendiri pula, remaja

bertingkah laku vandalisme adalah sebagai jalan keluar terhadap masalah yang

dihadapinya.

Page 49: Soal Selidik Che Bakar

31

2.4 Definisi Konsep

2.4.1 Vandalisme

Oxford Advance Learner’s (1991) mentakrifkan vandalisme sebagai “willfilly destroy or

damage (public property)”. Manakala, kamus Inggeris-Melayu Dewan terbitan Dewan

Bahasa dan Pustaka pula mendefinasikan vandalisme sebagai “perbuatan laku-musnah”

atau “melakumusnahkan”.

Vandalisme menurut Taib Abu (1989), secara umumnya dapat didefinasikan

sebagai apa sahaja bentuk tingkah laku yang mempunyai kesan bertujuan merosak atau

merubah harta benda iaitu harta benda awam atau persendirian.

Greenberg (1969) mencadangkan vandalisme didefinasikan sebagai “perbuatan

yang mendatangkan kerosakan pada sekolah”.Ward (1973) cuma menggunakan

“kerosakan harta benda” untuk mendefinasikan vandalisme. Kerosakan itu termasuklah

merompak, mencuri, pecah masuk, merosakkan sesuatu untuk membalas dendam,

memusnahkan harta benda dan membakar dengan tujuan jahat.

Backman (1970) dalam definasinya menyatakan, “semua bentuk kerosakan harta

benda sama ada yang disengajakan atau tidak disengajakan”. Clinard dan Quinney

(1973) menawarkan satu definasi yang luas dalam mengemukakan vandalisme, iaitu

“suatu serangan simbolik terhadap sekolah, termasuk semua tingkah laku merosakkan

Page 50: Soal Selidik Che Bakar

32

harta benda iaitu dari perbuatan membuang sampah hingga ke perbuatan membakar

harta benda dengan sengaja bagi tujuan jahat sebagai menentang sistem yang tidak adil.

Allen dan Greenberger (1980) beranggapan vandalisme merupakan tingkah laku

yang dilakukan dengan sengaja, nakal dan liar secara semulajadi serta sangat bermakna

pada pelaku vandalisme. Baron dan Fisher (1982) pula menyamakan vandalisme dengan

tingkah laku agresif.

Menurut Laporan Salahlaku Displin Pelajar Sekolah oleh Kementerian

Pendidikan Malaysia, perbuatan vandalisme yang dikenali juga sebagai salahlaku

musnah, dikategorikan kepada empat jenis iaitu rosak harta sekolah, rosak harta guru,

rosak harta kantin dan rosak harta murid.

Bagi kajian ini vandalisme didefinasikan sebagai sebarang perbuatan

merosakkan harta benda di sekolah sama ada secara sengaja atau tidak disengajakan

yang dilakukan oleh pelajar. Perbuatan-perbuatan ini adalah seperti menebuk,

mengguris, atau menulis perkataan pada meja, menconteng atau mengotorkan dinding,

mengoyak buku perpustakaan dan mencalar atau mengguris kenderaan guru. Pelajar-

pelajar ini melakukan perbuatan merosakkan harta benda sebagai salah satu cara

menyampaikan perasaan marah dan ketidakpuasan hati mereka terhadap pihak sekolah.

Page 51: Soal Selidik Che Bakar

33

2.4.2 Sosioekonomi

Status sosioekonomi merujuk kepada latar belakang hidup seseorang berdasarkan

pendapatan, pekerjaan dan pendidikan (Rancangan Malaysia Keenam 1990-95). Kelas

sosial merujuk kepada tabii, sikap dan nilai sosial dan kelas sosial ditentukan oleh

kriteria budaya, interaksi sosial, hubungan dengan pangkat, tradisi keluarga dan harta.

Sharifah Alawiyah Alsagof (1985) menyatakan status sosioekonomi membawa

erti yang sama dengan kelas sosial di mana kelas sosial mempunyai ciri-ciri pekerjaan

ketua rumah, pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa.

Menurut Kementerian Pendidikan , pendapatan ibu bapa pelajar yang kurang dari

RM 500 sebulan digolongkan kepada sosioekonomi rendah, bagi ibu bapa yang

berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1500 sebulan digolongkan kepada

sosioekonomi sederhana dan bagi ibu bapa yang berpendapatan lebih RM 1500 sebulan

digolongkan kepada sosioekonomi tinggi.

Dalam kajian ini, status sosioekonomi merujuk kepada pendapatan ibu bapa

yang menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkah laku devian iaitu bagi ibu bapa

yang berpendapatan kurang RM 200 dan antara RM 201 hingga RM 800 dianggap

berpendapatan rendah, manakala ibu bapa yang berpendapatan RM 801 hingga RM

1400, RM 1401 hingga RM 1999 dan lebih dari RM 2000 dianggap berpendapatan

tinggi.

Page 52: Soal Selidik Che Bakar

34

Di samping itu, dalam kajian ini status sosioekonomi melihat pada tahap

pendidikan ibu bapa yang rendah dan tinggi. Tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap

rendah ialah darjah enam dan SRP. Manakala, tahap pendidikan ibu bapa yang dianggap

tinggi ialah SPM, STPM, Diploma, dan Ijazah. Dipercayai pelajar-pelajar yang berasal

dari status ekonomi yang rendah paling ramai terlibat dalam tingkah laku merosakkan

harta benda. Ini mungkin kerana mereka tidak mendapat perhatian sepenuhnya daripada

ibu bapa yang sibuk bekerja.

2.4.3 Keluarga

Menurut takrifan Gerrard dan Graham (1984 ), keluarga secara asasnya terdiri daripada

ibu, bapa dan anak-anak. Keluarga boleh ditakrifkan sebagi satu kelompok sosial yang

tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan

menambah zuriat (Murdock, 1965}.

Ibu bapa perlu berusaha mewujudkan persekitaran yang paling baik dan sesuai

bagi pembelajaran anak-anak. Mereka harus menjadi pemimpin yang bijak dan saling

bertolak ansur dalam keluarga. Oleh itu, ibu bapa seharusnya sedar bahawa pada

merekalah tanggungjawab harus digembeling untuk menjadikan anak-anak berperibadi

tinggi dan berakhlak mulia.

Bagi kajian ini, faktor keluarga merujuk kepada hubungan antara ibu bapa dan

anak-anak. Corak hubungan keluarga yang diperhatikan ialah komunikasi, sikap

mengambil berat, aktiviti yang dilakukan bersama-sama serta perhatian yang diberikan

Page 53: Soal Selidik Che Bakar

35

oleh ibu bapa kepada anak-anak. Corak hubungan keluarga ini memberi kesan kepada

emosi, fizikal dan psikologikal anak-anak. Ibu bapa yang mengamalkan hubungan

kekeluargaan yang mesra serta penerimaan yang baik terhadap anak-anak mereka

dipercayai akan melahir dan membentuk anak-anak yan sihat dari segi mental dan

fizikal.

2.4.4 Sekolah

Kementerian Belia dan Sukan mendefinasikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang

membekalkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, keterampilan dan

kecerdasan serta nilai dan interaksi sosial. Sistem persekolahan juga menyediakan

golongan muda dengan pelbagai persediaan untuk menghadapi alam dewasa dan

pekerjaan serta menjadi insan yang berguna dalam masyarakat.

Foster (1984) menyatakan sekurang-kurangnya sekolah mempunyai empat fungsi

iaitu sebagai tempat pendidikan, penilaian, sosialisasi dan perlindungan. Menurut Yang

Amat Berhormat Perdana Menteri sempena ucapan tahun baru 1995, berpendapat

sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk budaya (Mohd. Tajudin Abdul

Rahman, 1995}. Justeru itu, latihan dan teladan di sekolah hendaklah ditumpukan

kepada pembentukan budaya dan nilai hidup yang mulia.Selain itu, sekolah juga secara

umumnya bertugas melengkapi fungsi keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.

Dalam kajian ini faktor sekolah merujuk kepada mata pelajaran yang terlalu

membebankan, guru displin yang terlalu tegas, undang-undang sekolah yang terlalu

Page 54: Soal Selidik Che Bakar

36

ketat, pertentangan pendapat antara guru dengan murid mengenai sesuatu keadaan di

sekolah, penyampaian guru yang membosankan, sikap guru terhadap pelajar-pelajar dan

aktiviti kokurikulum yang terlalu padat. Masalah-masalah ini yang dihadapi oleh para

pelajar di sekolah akan menyebabkan mereka kecewa dan tertekan. Pelajar yang kecewa

ini akan bertindak liar dengan menjahanamkan harta benda untuk mengurangkan

tekanan dan kehendak naluri mereka.

Di samping itu, kajian ini memilih sekolah menengah biasa dan hanya memilih

pelajar-pelajar lelaki sahaja. Kedudukan kelima-lima buah sekolah dikaji terletak diluar

bandar. Pengkaji ingin melihat faktor sekolah luar bandar terhadap tingkah laku

vandalisme di kalangan pelajar sekolah dengan lebih berkesan. Ini adalah kerana kajian

sebelum ini telah dilakukan di sekolah-sekolah kawasan bandar.

2.4.5 Rakan Sebaya

Rakan sebaya boleh dimaksudkan dengan sahabat di mana remaja bertindakbalas dan

mendapat hubugan serta kerjasama rapat antara satu sama lain. Rakan sebaya

mempunyai pengaruh yang kuat ke atas perlakuan ramaja.

Cole dan Hale (1970) mendefinasikan rakan sebaya merupakan unit bagi

golongan remaja. Mereka sering berarah kepada persamaan dalam pelbagai bidang,

corak hidup, sekolah dan taraf sosioekonomi. Tekanan rakan sebaya boleh membentuk

sesuatu tingkah laku anak-anak. Menurut Martin (1961), anak-anak tidak dapat lari dari

melalui proses “keakuran kepada rakan sebaya”. Seorang remaja melakukan sesuatu

Page 55: Soal Selidik Che Bakar

37

kerana rakan-rakan melakukannya. Dia harus patuh pada rakan sebayanya.Jika tidak, dia

akan tersisih dari mereka.

Neill (1975) menyarankan bahawa rakan sebaya ini berjaya menghidupkan nilai-

nilai bersama di kalangan ahlinya. Rakan sebaya cuba memperkembangkan

kesetiaannya kepada kumpulannya dan menolong ahli merasakan dirinya dipunyai dan

rasa selamat. Melalui rakan sebaya ini para remaja dapat membentuk dan memahami

keperluan -keperluan dalam hidupnya. Remaja menerima pendidikan formal dari rakan

sebaya. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakan diikuti dan dijadikan pedoman.

Rakan sebaya dalam kajian ini meliputi rakan-rakan yang dapat selalu

mendampingi para pelajar. Rakan-rakan ini mungkin terdiri dari pelajar-pelajar atau

mereka yang sudah tidak bersekolah lagi. Para pelajar dan rakan sebayanya sentiasa

melakukan aktiviti bersama-sama. Mereka akan berbincang secara terbuka dan membuat

keputusan bersama-sama. Biasanya mereka akan patuh dan mengikut nasihat rakan-

rakannya. Pelajar-pelajar ini merasa gembira berada bersama-sama rakan sebaya setiap

masa. Pengaruh rakan sebaya yang kuat ke atas pelajar-pelajar mungkin akan

meningkatkan lagi kejadian vandalisme di sekolah sekiranya pelajar-pelajar mempunyai

ramai rakan yang cenderung ke arah tingkah laku devian.

Page 56: Soal Selidik Che Bakar

38

2.4.6 Konsep Kendiri

Asas pembentukan personaliti dalam menentukan tingkah laku ialah kendiri. Voss

(1969) menyatakan konsep kendiri adalah berpusat kepada pembentukan personaliti

seseorang manusia. Ia meliputi penilaian, sikap dan persepsi seseorang terhadap dirinya.

Landers (1954) membahagikan konsep kendiri kepada tiga komponen iaitu:

pertama, keadaan diri tentang hal-hal atau kebolehan dirinya, kedua, penerimaan diri

iaitu perasaan yang dipunyai dan timbal balik antara diri dengan orang lain, ketiga, nilai

diri iaitu hasil dari penerimaan diri. Jika penerimaan diri adalah dalam bentuk negatif,

maka nilai terhadap diri juga akan berbentuk negatif, begitu juga sebaliknya.

William James (dlm. Mohd.Razuan Musa, 1997) turut mendefinasikan konsep

kendiri kepada tiga kategori utama iaitu; pertama, meliputi tubuh, pakaian, keluarga,

rumah dan segala milik kebendaan; kedua: siapa diri kita pada pandangan ibu bapa,

rakan-rakan, guru-guru dan mereka yang berada di sekitar kita; ketiga : tret personaliti

seperti sikap, nilai, keyakinan, kepercayaan, persepsi, sosial, segala pengalaman diri,

kebolehan, kecekapan dan seumpamanya.

Konsep kendiri dalam kajian ini meliputi apa yang pelajar percaya tentang diri

mereka dan bagaimana mereka menilai setiap ciri-ciri diri sendiri sama ada ciri tersebut

merupakan kelebihan dan kelemahan diri. Pelajar juga turut memberi perhatian pada apa

yang rakan-rakan, ibu bapa dan guru-guru katakan tentang diri mereka. Mereka turut

menilai diri sendiri berdasarkan bagaimana mereka dinilai oleh orang lain. Misalnya,jika

mereka merasa diri mereka disukai oleh keluarga dan rakan-rakan maka mereka akan

Page 57: Soal Selidik Che Bakar

39

menilai positif diri mereka. Oleh itu, mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri yang

positif. Jika mereka menganggap bahawa diri mereka sebagai tidak dikehendaki, tidak

berguna dan jahat akan berkecenderungan untuk bertingkah laku yang tidak dikehendaki

seperti merosakkan harta benda maka mereka dikatakan mempunyai konsep kendiri

negatif.

2.5 Model kajian

Kajian ini cuba melihat faktor-faktor yang menjadi penggerak ke atas tingkah laku

vandalisme di kalangan pelajar. Oleh itu, berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah

dibincangkan, model kajian dibentuk seperti berikut:

Rajah 2.5

Model Kajian Tentang Penyebab Tingkah

TINGKAH LAKU VANDALISME

KELUARGA

SEKOLAH

RAKAN SEBAYA DIRI SENDIRI

SOSIOEKONOMI a) pendapatan ibu bapa b) pendidikan ibu bapa

Page 58: Soal Selidik Che Bakar

40

Rajah 2.5 menunjukkan model kajian ini kapada penyebab-penyebab yang menjadikan

faktor pendorong ke arah tingkah laku vandalisme pelajar. Faktor-faktor yang terlibat

dalam kajian ini ialah faktor sosioekonomi, keluarga, sekolah, rakan sebaya dan konsep

kendiri.

2.6 Hipotesis Kajian

Menurut Cloward dan Chin (1960), vandalisme dengan sosioekonomi adalah berhubung

kait. Hal ini disokong oleh Ivan (1975) dan Abdul Raof Dahaman (1986) yang

menyatakan bahawa semakin rendah status sosioekonomi individu semakin tinggi

perlakuan devian dan sebaliknya, semakin tinggi status sosioekonomi semakin

kurangnya perlakuan devian yang dilakukan. Sharifah Alawiyah Al-Sagof (1985)

menyatakan bahawa status sosioekonomi mempunyai cirri-ciri pekerjaan kerja rumah,

pendapatan keluarga dan pendidikan ibu bapa. Dengan ini hipotesis yang di bina ialah :

1. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan pendapatan ibu bapa

yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah.

2. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara pelajar yang

mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi berbanding pelajar yang

mempunyai ibu bapa yang berpendidikan rendah.

Mengikut Abdul Raof Dahaman (1986), Othman Bin Bakar (1983) dan Heng

Keng Chian (1989) mendapati faktor keluarga mempengaruhi tingkah laku devian

pelajar. Kajian menunjukkan keluarga yang tidak harmoni dan kualiti keibubapaan yang

Page 59: Soal Selidik Che Bakar

41

rendah meningkatkan tingkah laku devian. Ini disokong oleh kajian luar negara seperti

kajian Brooks (1981) dan Olson (1985) serta Glamus dan Maggs (1991) menyatakan

pengabaian kasih sayang ibu bapa mendorong kepada berlakunya tingkah laku devian.

Maka hipotesis yang di bina ialah:

3. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dan faktor keluarga di

kalangan pelajar.

Doughlas (1982), Heng Keng Chian (1989), Abdul Raof Dahaman (1986) dan Majlis

Belia Negeri Kedah (1997) menunjukkan hubungan yang tidak rapat antara guru-guru

dan para pelajar mendorong tingkah laku devian. Selain itu, pembelajaran yang

membosankan dan aktiviti kokurikulum yang terlalu padat menyebabkan pelajar

melakukan vandalisme untuk melepaskan tekanan. Manakala, Dunhill (1964) dan

Boyson (1973) pula mengatakan hubungan guru dengan pelajar yang renggang juga

mendorong pelajar membuat salah laku. Dari itu, hipotesis yang keempat dibina ialah:

4. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di

kalangan pelajar sekolah.

Rakan Sebaya banyak mempengaruhi sikap pelajar terhadap tingkah laku

vandalisme. Gold (1970) dan Feldhusen (1978) berpendapat pelajar akan cenderung

untuk melakukan devian apabila disertai oleh rakan-rakan. Menurut Datok Lee Lam

Thye (1997), kebanyakan kes vandalisme dilakukan secara berkumpulan. Maka

hipotesis yang dibina ialah:

5. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme deangan faktor rakan sebaya

di kalangan pelajar.

Page 60: Soal Selidik Che Bakar

42

Anidah Bin Ithnin (1991), menyatakan konsep kendiri mempunyai hubungan

yang positif dengan tingkah laku devian. Kajian menunjukkan pelajar nakal mempunyai

konsep kendiri yang negatif, sedangkan pelajar yang tidak nakal mempunyai konsep

kendiri positif. Heng Keng Chian (1989) mendapati pelajar yang mempunyai konsep

kendiri negatif tidak suka sekolah, merasa sunyi, merasa diri tidak popular dan tidak

puas hati dengan keadaan dirinya. Dengan demikian, hipotesis yang terakhir dibentuk

adalah:

6. Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan konsep kendiri di

kalangan pelajar.

2.7 Rumusan

Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah di bentuk pengkaji berharap dapat melihat

pengaruh faktor sosioekonomi, iaitu tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan

ibu bapa, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri

terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah.

Page 61: Soal Selidik Che Bakar

43

BAB 3

METOD

3.1 Pendahuluan

Perbincangan dalam bahagian ini akan meliputi kaedah kajian yang dijalankan dengan

tujuan untuk mendapatkan data. Tumpuan diberikan pada aspek rekabentuk kajian,

tempat kajian, subjek kajian, tatacara kajian, kaedah pemarkatan dan kaedah analisis

data.

3.2 Rekabentuk Kajian

Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan soal selidik. Pengkaji

menggunakan satu set soal selidik. Terdapat enam bahagian dalam set soal selidik ini

yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang

mendorong tingkah laku vandalisme.

Terdapat 93 item dalam soal selidik ini iaitu 10 item di bahagian A, 23 item di

bahagian B dan 15 item di setiap bahagian C,D,E, dan F. Skala yang digunakan dalam

soal selidik ini ialah skala kategori dan skala Likert. Skala kategori digunakan untuk

Page 62: Soal Selidik Che Bakar

44

mendapatkan maklumat peribadi pelajar seperti tingkatan, umur, jantina, pekerjaan ibu

bapa, pendapatan dan pencapaian akademik ibu bapa. Skala Likert pula digunakan untuk

mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku

tersebut. Skala Likert ini mengandungi lima pilihan jawapan yang digunakan untuk

bahagian B, C, D, E dan F dalam soal selidik ini. Dalam bahagian B, skala Likert yang

digunakan ialah tidak pernah (1), jarang (2), kadang-kadang (3), kerapkali (4) dan selalu

(5). Manakala skala Likert dalam bahagian C, D, E dan F ialah sangat tidak benar (STB),

tidak benar (TB), tidak pasti (TP), benar (B) dan sangat benar (SB).

3.3 Tempat kajian

Pengkaji memilih lima buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Pulau Sebang, Sekolah

Datuk Haji Talib Karim, Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba, Sekolah

Menengah Seri Pengkalan dan Sekolah Dato Dol Said yang terletak di Daerah Alor

Gajah, Melaka. Sekolah ini dipilih kerana ia menunjukkan perangkaan tingkah laku

vandalisme yang tinggi. Kedudukan sekolah ini di luar bandar, dijangkakan pengkaji

akan dapat melihat penglibatan pelajar di luar bandar dalam tingkah laku vandalisme.

3.4 Subjek Kajian

Pengkaji memilih 120 orang subjek yang terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dari lima

buah sekolah. Pelajar-pelajar ini berumur antara 16 hingga 18 tahun yang merupakan

pelajar tingkatan empat dan lima sahaja. Taburan subjek kajian adalah seperti dalam

Jadual 3.4.

Page 63: Soal Selidik Che Bakar

45

Jadual 3.4

Taburan Pelajar-Pelajar Mengikut Sekolah

Jenis Sekolah Bilangan Pelajar

Sekolah Datuk Haji Talib Karim 23

Sekolah Menengah Seri Pengkalan 22

Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba 24

Sekolah Menengah Pulau Sebang 28

Sekolah Dato Dol Said 23

Jumlah 120

3.5 Alat Kajian

Alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkah laku vandalisme dan faktor-

faktor pendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah

ialah alat pengukur yang berupa soal selidik yang diubah suai daripada kajian Halimah

Ab. Rahim (1993). Alat kajian ini mengandungi enam bahagian iaitu A, B, C, D, E, dan

F. Setiap bahagian mempunyai sekumpulan item yang mengukur setiap pembolehubah

kajian.

Page 64: Soal Selidik Che Bakar

46

Bahagian A

Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai maklumat diri subjek yang

mengandungi item-item seperti nama sekolah, tingkatan, jantina, tempat tinggal,

pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa dan taraf pendidikan ibu bapa. Ia dapat di lihat

dengan jelas seperti contoh berikut:

Item ke 7 Pendapatan ibu bapa sebulan:

1. Kurang RM 500

2. RM 501 – RM 800

3. RM 801 – RM 1400

4. RM 1401 – RM 1999

5. lebih RM 2000

Item ke 8 Taraf pendidikan ibu bapa

a) Darjah Enam

b) SRP/PMR

c) SPM

d) STPM

e) Diploma/Maktab/Sijil

f) Ijazah

Page 65: Soal Selidik Che Bakar

47

Bahagian B

Bahagian ini mengandungi sebanyak 23 item dan merupakan soalan jenis

tertutup. Subjek dikehendaki memilih jawapan yang difikirkan bersesuaian dan

bertepatan dengan tingkah laku mereka. Setiap item mempunyai lima pilihan jawapan

iaitu tidak pernah (1), jarang (2), kadang-kadang (3), kerap kali (4) dan selalu (5).

Contoh-contoh item dalam bahagian B adalah seperti berikut:

2. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada kerusi.

( Saya 1 2 3 4 5 ) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5 )

8. Merosakkan pam tandas, mangkuk tandas atau peralatan lain dalam

tandas.

( Saya 1 2 3 4 5 ) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5 )

23. Mengoyak atau merosakkan buku pelajar-pelajar lain

( Saya 1 2 3 4 5 ) ( Rakan-rakan 1 2 3 4 5 )

Bahagian C, D, E dan F

Soal selidik dalam bahagian ini mengukur faktor yang menjadi pendorong

tingkah laku vandalisme. Setiap bahagian mengandungi lima belas item dan berbentuk

soalan tertutup. Setiap item mengandungi lima pilihan jawapan iaitu sangat tidak benar

(STB), tidak benar (TB), tidak pasti (TP), benar (B), dan sangat benar (SB). Dalam

bahagian ini item-item disusun secara bercampur iaitu item positif dan item negatif.

Item-item dalam bahagian C adalah untuk mengukur sejauh manakah interaksi dan

Page 66: Soal Selidik Che Bakar

48

layanan ibu bapa terhadap anak-anak. Contoh item positif dan item negatif adalah seperti

berikut:

Item Positif: 2. Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain.

Item Negatif: 13. Saya tidak pernah mengkritik idea ibu bapa walaupun bertentang

dengan idea saya.

Bahagian D pula mempunyai item-item untuk mengukur faktor sekolah dan

persekitaran sekolah. Contoh item positif dan negatif adalah seperti berikut:

Item positif: 3. Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya

Item negatif: 13. Saya rasa peraturan dan disiplin sekolah saya sangat ketat.

Bahagian E mengandungi item-item yang mengukur faktor rakan sebaya yang

mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Contoh item adalah seperti berikut:

Item positif: 10. Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan.

Item negatif: 13. Rakan-rakan pernah mendorong saya melanggar peraturan

sekolah.

Bahagian F mengandungi item-item yang mengukur faktor kendiri yang

mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Contoh item adalah seperti berikut:

Item positif: 3. Saya bekerjasama dengan orang lain.

Page 67: Soal Selidik Che Bakar

49

Item negatif: 13. Saya suka mengumpat.

3.6 Tatacara Kajian

Pada bulan Mac 2000, pengkaji telah menjalankan kajian ini di Sekolah Datuk Haji

Talib Karim, Sekolah Menengah Pulau Sebang, Sekolah Menengah Seri Pengkalan,

Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba dan Sekolah Dato’ Dol Said. Pengkaji

terlebih dahulu telah memohon kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Melaka dan

Pengetua sekolah-sekolah tersebut.

Pengkaji telah pergi sendiri ke sekolah-sekolah tersebut. Dalam pertemuan

pertama, selain daripada memberi penerangan yang terperinci kepada sekolah yang

terlibat mengenai tujuan yang akan dijalankan, pemilihan subjek juga telah dibuat dan

menetapkan tarikh yang sesuai untuk mentadbir soal selidik.

Pengkaji telah merujuk kepada rekod disiplin sekolah. Didalam proses

tersebut juga, pengkaji turut mendapat bantuan daripada Guru Penolong Kanan Hal

Ehwal Murid, guru-guru disiplin dan guru kaunseling untuk memilih subjek yang lebih

tepat dan pernah melakukan tingkah laku vandalisme. Pemilihan subjek adalah seperti

dalam jadual 2.1.

Oleh kerana terdapat lima buah sekolah dan 93 item, maka pengkaji

mengambil masa selama lima hari untuk mentadbir soal selidik iaitu satu hari untuk

Page 68: Soal Selidik Che Bakar

50

setiap sekolah. Lokasi kelima-lima buah sekolah tersebut yang terletak berhampiran

tempat tinggal pengkaji memudahkan proses soal selidik dijalankan.

Dalam penemuan awal dengan subjek, pengkaji telah memperkenalkan diri

kepada subjek untuk mewujudkan hubungan mesra dengan pengkaji. Subjek telah diberi

penerangan terperinci tentang cara-cara menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam

borang soal selidik tersebut. Subjek mengambil masa antara 30 hingga 40 minit untuk

menjawab soal selidik ini. Subjek juga telah diminta memberikan kerjasama supaya

menjawab soal selidik ini dengan ikhlas dan jujur. Di samping itu pengkaji telah

memberi jaminan bahawa segala maklumat yang diberikan oleh subjek adalah

dirahsiakan.

Pengkaji telah memungut sendiri borang soal selidik ini sebaik sahaja subjek

selesai menjawabnya. Pengkaji mengucapkan ribuan terima kasih kepada subjek, guru

disiplin, guru kaunseling, Guru Penolong Kanan HEM dan Pengetua sekolah-sekolah

tersebut.

3.7 Kaedah Pemarkatan

Untuk mengukur dan menilai tingkah laku vandalisme dan faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkah laku vandalisme, pengkaji telah menggunakan skala Likert yang

mengandungi lima pilihan jawapan. Skala pemeringkatan Likert yang digunakan untuk

menilai tingkah laku vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3.7.1

Page 69: Soal Selidik Che Bakar

51

Jadual 3.7.1

Markat Alat Ukuran Tingkah Laku Vandalisme

Jawapan Skor

1. Tidak Pernah 1

2. Jarang 2

3. Kadang-kadang 3

4. Kerap kali 4

5. Selalu 5

Oleh kerana tidak terdapat item-item yang negatif bagi skala tingkah laku

vandalisme ini, maka skor adalah sehala sahaja.

Skala pemeringkatan bagi menilai tahap pendidikan ibu bapa terhadap tingkah

laku vandalisme ditunjukan dalam Jadual 3.7.2

Page 70: Soal Selidik Che Bakar

52

Jadual 3.7.2

Pemarkatan Tahap Pendidikan Ibu bapa Terhadap Tingkah Laku Vandalisme

Tahap Pendidikan Markat

1. Darjah 6 0

2. SRP 1

3. SPM 2

4. STPM 3

5. Diploma/Sijil 4

6. Ijazah 5

Ibu bapa yang mempunyai pendidikan darjah 6 dan SRP di masukkan dalam

kategori rendah, manakala ibu bapa yang mempunyai pendidikan SPM, STPM, Diploma

dan Ijazah dikumpulkan dalam kategori tinggi.

Skala pemeringkatan bagi menilai pendapatan ibu bapa terhadap tingkah laku

vandalisme ditunjukkan dalam Jadual 3.7.3.

Page 71: Soal Selidik Che Bakar

53

Jadual 3.7.3

Pemarkatan Tingkat Pendapatan Ibu Bapa TErhadap Tingkah Laku Vandalisme

Tingkat Pendapatan Markat

1. Kurang dari RM 200 0

2. RM 201 – RM 800 1

3. RM 801 – RM 1400 2

4. RM 1401 – RM 1999 3

5. lebih dari RM 2000 4

Ibu bapa yang mempunyai pendapatan antara kurang RM 200 hingga RM 800 di

kategorikan sebagai berpendapatan rendah. Manakala ibu bapa yang mempunyai

pendapatan dari RM 801 hingga melebihi RM 2000 di kategorikan sebagai

berpendapatan tinggi.

Page 72: Soal Selidik Che Bakar

54

Skala pemeringkatan bagi alat ukuran untuk menilai faktor-faktor yang terlibat

dalam tingkah laku vandalisme pula dapat dirujuk pada Jadual 2.5.

Jadual 3.7.5

Market Alat Ukuran Faktor Pendorong Tingkah Laku Vandalisme

Jawapan Markat Positif Markat Negatif

Sangat Tidak Benar 1 5

Tidak Benar 2 4

Tidak Pasti 3 3

Benar 4 2

Sangat Benar 5 1

3.8 Analisis Data

Data-data yang diperolehi dari soal selidik dari kelima-lima buah sekolah ini dianalisis

dengan menggunakan kaedah Statiscal Package For The Social Science – Extra (SPSS-

X). Pengkaji telah menjalankan ujian – t (t-test) dan ujian kolerasi (Correlation

Coefficients).

Page 73: Soal Selidik Che Bakar

55

3.9 Kebolehpercayaan Alat Kajian

Pekali alpha telah digunakan bagi menguji realibiliti alat kajian ini. Metod ini

berdasarkan kepada ketekalan respon dan semua item dalam alat ujian ini. Nilai

kebolehpercayaan soal selidik ini diuji mengikut aspek-aspek keluarga, sekolah, rakan

sebaya dan konsep kendiri terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah

menengah.

Hasil daripada analisis yang dijalankan, didapati realibiliti mengikut gagasan

adalah baik seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.9.1

Jadual 3.9.1

Analisis Realibiliti Faktor-Faktor Salah Laku Vandalisme

Faktor Salah Laku Vandalisme Alpha

Keluarga 0.94

Sekolah 0.77

Rakan Sebaya 0.84

Kendiri 0.77

Page 74: Soal Selidik Che Bakar

56

Kebolehpercayaan bagi semua item ini adalah baik iaitu 0.83. Menurut

Kerlinger (1973) alat ukuran yang mempunyai kebolehpercayaan 0.8 adalah baik. Oleh

itu soal selidik yang telah ditadbir ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik.

Page 75: Soal Selidik Che Bakar

57

BAB 4

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan

Hasil keputusan yang diperolehi daripada kajian yang dilakukan akan dikemukakan

dalam bab ini. Ujian–t dan analisa korelasi telah digunakan untuk menganalisis

hipotesis-hipotesis tersebut.

4.2 Keputusan Kajian

Keputusan kajian akan dikemukakan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah

dibentuk. Keputusan kajian secara diskriptif adalah seperti berikut;

Page 76: Soal Selidik Che Bakar

58

Carta 4.1

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Bangsa

Cina21%

India5%

Melayu74%

Carta pai di atas menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme mengikut bangsa.

Seramai 89 orang (74.2%) terdiri dari bangsa Melayu, 25 orang (20.8%) Cina dan India

seramai 6 orang (5.0%). Pelajar Melayu merupakan golongan yang paling banyak

terlibat dengan tingkah laku vandalisme diikuti dengan pelajar Cina dan pelajar India.

Carta 4.2

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pendapatan Ibu Bapa

2.5%

55.8%

27.5%

10.8%3.3%

0

10

20

30

40

50

60

RM400 RM400-RM1600

RM1601-RM2400

RM2401-RM4000

>RM4000

Pendapatan ibu Bapa

%

Page 77: Soal Selidik Che Bakar

59

Carta palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme

mengikut pendapatan keluarga. Seramai 3 orang (2.5%) mempunyai pendapatan kurang

RM 400, 67 orang (55.8%) berpendapatan antara RM 401 - RM 1600, 33 orang (27.5%)

berpendapatan antara RM 1601 - RM 2400, 13 orang (10.8%) berpendapatan antara RM

2401 – RM 4000 dan seramai 4 orang (3.3%) mempunyai pendapatan melebihi RM

4000 sebulan.

Daripada kajian ini didapati bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa

berpendapatan rendah lebih banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding

dengan pelajar yang ibu bapanya berpendidikan tinggi.

Carta 4.3

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Bapa

0

5

10

15

20

25

30

Darjah 6 SRP SPM STPM Diploma Ijazah

Tingkah Laku Vandalisme

%

Page 78: Soal Selidik Che Bakar

60

Carta Palang di sebelah menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme dengan

taraf pendidikan ibu bapa. Seramai 32 orang (26.7%) mempunyai pendidikan darjah 6,

36 orang (30.0%) SRP, 33 orang (27.5%) SPM, 6 orang (5.0%) Diploma dan seramai 10

orang (8.3%) mempunyai pendidikan ijazah. Ini menggambarkan bahawa pelajar-pelajar

yang ibu bapanya memiliki taraf pendidikan rendah iaitu darjah 6, SRP dan SPM lebih

banyak terlibat dengan tingkah laku vandalisme berbanding dengan pelajar yang ibu

bapanya mempunyai pendidikan tinggi.

Carta 4.4

Tingkah Laku Vandalisme Mengikut Pencapaian Akademi Pelajar

27%

19%

54%

LemahBaikSederhana

Carta pai di atas menunjukkan bahawa seramai 23 orang pelajar (19.2%) terdiri

dari pelajar mempunyai pencapaian akademik yang baik, 65 orang (54.2%) terdiri dari

pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan 32 orang (26.7%)

pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lemah. Ini menunjukkan

pencapaian akademik yang sederhana lebih banyak melakukan vandalisme berbanding

pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan lemah.

Page 79: Soal Selidik Che Bakar

61

4.2.1 Hipotesis I

Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme dengan sosioekonomi keluarga di

kalangan pelajar.

Subhipotesis kajian yang dikaji oleh pengkaji 4.2.1. Terdapat perbezaan tingkah laku

vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa

yang rendah di kalangan pelajar. Ujian t telah digunakan dan keputusannya seperti

Jadual 4.1.

Jadual 4.1

Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme dan Pendapatan Ibu Bapa

Kumpulan n x SP t Pendapatan Rendah 70 72.19 22.4 1.42 Pendapatan Tinggi 50 67.38 14.61

n = 120 k > 0.05

Daripada jadual 4.1 didapati bahawa tidak terdapat perbezaan tingkah laku

vandalisme di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa

yang rendah di kalangan pelajar. Nilai t = 1.42, k > 0.05. Nilai min ialah 72.19.

Page 80: Soal Selidik Che Bakar

62

Bagi hipotesis seterusnya “1.2. Terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di

antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibu bapa yang

berpendidikan rendah di kalangan pelajar. Ujian t telah digunakan dan keputusannya

adalah seperti Jadual 4.2.

Jadual 4.2

Ujian t Ke Atas Tingkah Laku Vandalisme Dengan Pendidikan Ibu Bapa

Kumpulan n x SP t Pendidikan Tinggi 46 75.12 23.77 2.01 Pendidikan Rendah 74 67.12 15.98

n = 120 k < 0.05 Daripada Jadual 4.2 didapati terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara

pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding pendidikan ibubapa yang rendah di

kalangan pelajar. Nilai t = 2.01 , k < 0.05. Nilai min ialah 75.12.

Secara keseluruhannya didapati pelajar yang berpendidikan rendah

memperlihatkan tingkah laku vandalisme yang lebih tinggi (67.12) berbanding dengan

pelajar yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan tinggi (75.12).

Page 81: Soal Selidik Che Bakar

63

4.2.2 Hipotesis 2

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan

pelajar.

Hipotesis ini telah diuji dengan ujian korelasi. Keputusan yang diperolehi

menunjukkan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan di antara tingkah laku

vandalisme dengan faktor keluarga di kalangan pelajar. Nilai korelasi yang diperolehi

adalah r = -0.13 (k > 0.05). Justeru itu, hipotesis yang dibina adalah ditolak. Ini

bermakna tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor keluarga di kalangan

pelajar sekolah. Ini dapat dilihat dalam Jadual 4.3.

Jadual 4.3

Keputusan Ujian Korelasi Di antara

Tingkah Laku Vandalisme Dengan Faktor YangMempengaruhinya

Pembolehubah Tingkah Laku Vandalisme (nilai r)

Faktor Keluarga

Faktor Sekolah

Faktor Rakan Sebaya

Faktor Konsep Kendiri

-0.13

-0.15

0.15

-0.08

Page 82: Soal Selidik Che Bakar

64

4.2.3 Hipotesis 3

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor sekolah di kalangan

pelajar.

Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi. Keputusan menunjukkan

bahawa terdapat hubungan yang negatif antara faktor sekolah dengan tingkah laku

vandalisme di kalangan pelajar. Dalam Jadual 3.3 didapati pekali korelasi yang

diperolehi adalah r = -0.15 (k> 0.05). Hipotesis ini ditolak. Ini menunjukkan bahawa

tingkah laku vandalisme tidak di pengaruhi oleh faktor sekolah di kalangan pelajar.

4.2.5 Hipotesis 4

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor rakan sebaya di

kalangan pelajar.

Analisa korelasi telah digunakan bagi menguji hipotesis di atas. Keputusan ujian

menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor rakan

sebaya dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Jadual 3.3 menunjukkan

pekali korelasi adalah r – 0.15 (k>0.05). Hipotesis ini ditolak. Ini bermakna tingkah laku

vandalisme tidak dipengaruhi oleh faktor rakan sebaya di kalangan pelajar.

Page 83: Soal Selidik Che Bakar

65

4.2.6 Hipotesis 5

Terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan faktor konsep kendiri di

kalangan pelajar.

Hipotesis ini telah diuji dengan menggunakan ujian korelasi. Keputusan

menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku

vandalisme dengan faktor konsep kendiri di kalangan pelajar. Jadual 3.3

memperlihatkan nilai pekali korelasi adalah r = -0.08 (k> 0.05) dan tidak signifikan pada

aras keyakinan 0.05. Justeru itu, hipotesis ini adalah ditolak. Dengan kata lain, konsep

kendiri dan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar adalah tidak berhubung antara

satu sama lain.

4.3 Rumusan

Keputusan yang diperolehi daripada ujian t bagi menguji faktor sosioekonomi telah

menolak satu subhipotesis dan menerima subhipotesis yang satu lagi. Subhipotesis yang

pertama terpaksa ditolak kerana tidak menunjukkan hubungan tingkah laku vandalisme

dengan pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di

kalangan pelajar. Manakala subhipotesis kedua diterima kerana terdapat hubungan

tingkah laku vandalisme di antara pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding

pendidikan ibu bapa yang rendah di kalangan pelajar.

Page 84: Soal Selidik Che Bakar

66

Keputusan yang diperolehi dengan menggunakan ujian korelasi menunjukkan

bahawa daripada empat hipotesis yang dibina, keempat-empat hipotesis ditolak kerana

tidak signifikan pada aras keyakinan 0.05. Ini bermakna faktor keluarga, faktor sekolah,

faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri tidak mempengaruhi tingkah laku

vandalisme di kalangan pelajar sekolah.

Page 85: Soal Selidik Che Bakar

67

BAB 5

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pendahuluan

Dalam bab ini pengkaji akan membuat perbincangan tentang keputusan-keputusan yang

diperolehi daripada kajian yang telah dilakukan. Perbincangan dilakukan berdasarkan

hipotesis-hipotesis yang telah dibina.

5.2 Pengaruh Faktor Status Sosiekonomi Keluarga Terhadap Tingkah Laku

Vandalisme

Faktor sosioekonomi ini dilihat oleh pengkaji dari dua aspek. Dua subhipotesis telah

dibentuk, iaitu pertama, “terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara

pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan ibu bapa yang rendah di

kalangan pelajar”. Dapatan kajian menunjukkan hipotesis ini ditolak. Oleh yang

demikian, tingkah laku vandalisme tidak dipengaruhi oleh pendapatan ibu bapa yang

berbeza di kalangan pelajar.

Page 86: Soal Selidik Che Bakar

68

Keputusan ini adalah selari dengan kajian oleh Howard (1978), Lander (1954)

dan Zuraida Garif (1990) yang mendapati tingkat pendapatan ibu bapa tidak

mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Gold (1970) pula

memutuskan bahawa tingkat pendapatan ibu bapa yang tinggi atau rendah bukanlah

peramal utama remaja.

Penekanan agama, kasih sayang dan dorongan mendatangkan ketenteraman dan

kebahagiaan di jiwa pelajar-pelajar adalah penting. Pelajar-pelajar akan merasa bahagia

berada di samping keluarga yang harmoni. Situasi ini akan menyebabkan mereka sendiri

menghindari perbuatan yang tidak memberi faedah . Dengan cara demikian, tingkah laku

pelajar-pelajar boleh di kawal dan faktor sosioekonomi yang rendah bukanlah penyebab

kepada tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Oleh yang demikian, ibu bapa dari tingkat pendapatan yang tinggi dan rendah

perlu menyedari bahawa anak-anak mereka berpotensi untuk terlibat dalam tingkah laku

vandalisme. Ibu bapa dari semua lapisan masyarakat seharusnya sedar dan bertindak

menghalang anak-anak mereka daripada menghampiri gejala sosial yang tidak sihat ini.

Subhipotesis yang kedua, terdapat perbezaan tingkah laku vandalisme di antara

pendidikan ibu bapa yang tinggi berbanding dengan pendidikan ibu bapa yang rendah di

kalangan pelajar. Keputusan menunjukkan hipotesis ini diterima. Dapatlah dikatakan

bahawa pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendidikan tinggi kurang melakukan

vandalisme berbanding pelajar yang mempunyai ibu bapa berpendidikan rendah lebih

banyak terlibat dalam tingkah laku vandalisme.

Page 87: Soal Selidik Che Bakar

69

Dapatan ini adalah selari dengan kajian Muhamed Anuar bin Yusof (1988) iaitu

pelajar-pelajar dari ibu bapa berpendidikan rendah lebih cenderung terlibat dalam salah

laku. Ini disebabkan tiada sokongan moral dan kurang pengawasan dari ibu bapa

memberi kesan negatif terhadap diri anak-anak. Apabila ibu bapa tidak mengambil berat

atau pun tidak mempedulikan mereka, maka anak-anak akan berasa kesunyian dan

kekosongan. Oleh itu mereka akan bertindak merosakkan harta benda untuk melepaskan

tekanan tersebut, walaupun perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja.

5.3 Faktor Keluarga Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar

Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan tingkah laku vandalisme

dengan faktor keluarga. Keputusan kajian ini bertentangan dengan kajian yang dilakukan

oleh pengkaji seperti Abdul Rahman Raof Dahaman (1997), Heng Keng Chian (1989),

Pusat Pendidikan dan Perunding Universiti Utara Malaysia (1997) yang menyatakan

faktor ibu bapa memainkan peranan dalam mendorong tingkah laku vandalisme di

kalangan pelajar.

Suasana rumah memainkan peranan dalam menentukan kegembiraan, kestabilan

dan keselamatan kanak-kanak, bagaimana anak-anak dapat berinteraksi dengan orang

dewasa, rakan sebaya dan kanak-kanak lain. Keyakinan kanak-kanak terhadap diri dan

kebolehannya.Kepentingan doa ibu bapa dalam melahirkan anak yang cemerlang adalah

satu usaha yang tidak dapat dinafikan. Saksikan betapa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria dan

Ibu Maryam mendoakan untuk anak-anak yang diredhai Allah. Oleh yang demikian

Page 88: Soal Selidik Che Bakar

70

suasana keluarga yang harmonis, tenteram dan bertaqwa akan dapat menghindarkan diri

pelajar-pelajar dari tingkah laku vandalisme.

Dr. Rosnani Hashim (Al-Islam Jun 2000), menyatakan bahawa akhlak anak-anak

banyak dipengaruhi oleh ibu bapa atau pengasuhnya. Ibu bapa adalah model bagi anak-

anak. Akhlak yang baik seperti sabar, pemurah, bercakap benar, jujur, menghormati dan

tidak menggangu harta dan ketenteraman orang lain harus disebatikan dengan jiwa

kanak-kanak sehingga menjadi satu tabiat. Untuk membina anak-anak yang berdisplin,

kita perlu mula-mula sekali membuat kanak-kanak rasa disayangi, sama ada melalui

hubungan mata, hubungan fizikal atau menumpukan perhatian.

Corak layanan dan komunikasi ibu bapa dan organisasi keluarga juga

mempengaruhi tingkah laku vandalisme. Bagi ibu bapa yang demokratik, mereka lebih

mementingkan kasih sayang dan kebebasan terkawal akan melahirkan anak-anak yang

aktif, gembira, berani mengemukakan pendapat, suka tampil ke depan, mahir dalam

interaksi sosial, mempunyai keyakinan diri dan bertanggungjawab. Sebaliknya setiap ibu

bapa yang tidak demokratik akan menyebabkan anak-anak menjadi pasif, kurang mesra

dan kurang bertanggungjawab dan akan membuka ruang kepada anak-anak terlibat

terlibat dalam perbuatan vandalisme.

Keluarga merupakan asas dan mempunyai peranan dalam mempengaruhi tingkah

laku kepada remaja. Keluarga merupakan institusi yang mula-mula sekali bertindakbalas

dengan kaum remaja. Mengikut pendapat Wattenberg (1973), kesan dari pengaruh

keluarga ini telah berjaya mempengaruhi tingkah laku remaja. Pengaruh keluarga

Page 89: Soal Selidik Che Bakar

71

berlaku sejak lahir lagi dan diteruskan sehingga individu itu berdikari. Oleh itu, ibu bapa

dan ahli keluarga bertanggungjawab mendidik dan membimbing anak-anak dengan

didikan agama yang kukuh dan akhlak yang mulia agar tidak bertingkah laku devian.

5.4 Faktor Sekolah Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan Pelajar

Hasil kajian mendapati bahawa tidak terdapat hubungan tingkah laku vandalisme dengan

faktor sekolah di kalangan pelajar. Dapatan ini bertentangan dengan kajian lepas oleh

(Gragey 1970, Maslow & Roger 1962 serta Boyson 1973). Mereka berpendapat bahawa

persekitaran yang ketat kawalannya di sekolah akan menimbulkan keadaan salah laku di

kalangan pelajar.

Persekitaran sekolah yang baik dapat menentukan hubungan antara guru dan

pelajar adalah baik dan harmoni. Kawalan sekolah yang lemah terhadap tindakan guru-

guru menyebabkan amalan terlalu tegas dan rigid akan berlaku. Akibatnya hubungan

sosial antara guru dan pelajar menjadi longgar kerana guru tidak berjaya mengawal

setiap pelajar. Ini akan menimbulkan kekecewaan di mana masalah-masalah peribadi

pelajar terpaksa diselesaikan sendiri. Lober (1966) menunjukkan bahawa pelajar yang

kecewa akan bertindak liar dengan merosakkan harta benda sekolah sebagai melepaskan

geram, tekanan dan kehendak naluri mereka.

Usaha membenteras gejala ini adalah selaras dengan konsep perkhidmatan

penyayang dalam perkhidmatan pendidikan di negeri ini. Pelajar sebagai pelanggan

utama Kementerian Pendidikan yang merupakan golongan sasaran untuk memupuk nilai

Page 90: Soal Selidik Che Bakar

72

etika yang murni yang sedang digembeling sekarang. Sebagai tapak asas pembinaan

insan, sudah sewajarnya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesan negatif sama

ada dalam jangka pendek atau jangka panjang, dielakkan daripada berlaku di kawasan

atau persekitarannya.

Menurut (Mahadi Hj. Osman, Syed Nurul Alda Syed Abdullah dan Saadiah

Hassan, 1995) berpendapat bahawa usaha membanteras salah laku pelajar merupakan

salah satu agenda bertindak yang disusun dalam Program-program Wawasan Pendidikan

yang dilancarkan pada April 1993. Sepuluh perkara telah digariskan sebagai strategi

pengisian Wawasan Pendidikan Negara, iaitu perpaduan, gaya pengurusan, kepimpinan,

perkhidmatan penyayang, pengupayaan, sistem pengesanan, budaya ilmu, sekolah

penyayang dan budaya kecemerlangan. Pemahaman aspek ini dibuat untuk mewujudkan

persekitaran dan iklim sekolah yang baik. Oleh itu pelajar-pelajar tidak akan terlibat

dengan tingkah laku vandalisme dan tidak terlibat dengan gejala sosial yang lain.

5.5 Faktor Rakan Sebaya Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan

Pelajar

Hipotesis keempat mengandaikan bahawa terdapat hubungan tingkah laku

vandalisme faktor rakan sebaya di kalangan pelajar. Sebaliknya hasil kajian mendapati

bahawa tidak terdapat hubungan di antara faktor rakan sebaya dengan tingkah laku

vandalisme. Keputusan ini adalah bertepatan dengan pendapat Wattenberg (1973) yang

menyatakan kesan dari pengaruh keluarga telah berjaya mempengaruhi tingkah laku

remaja. Ibu bapa yang mendidik anak-anak yang nakal, degil serta suka merosakkan

Page 91: Soal Selidik Che Bakar

73

harta benda dan bukannya disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang mendorong

perlakuan vandalisme di kalangan pelajar.

Terdapat faktor lain seperti penagruh media turut mempengaruhi tingkah laku

remaja melalui filem-filem ganas dan filem-filem yang banyak memaparkan tingkah

laku negatif remaja. Filem-filem bercorak ganas akan menimbulkan kesan psikologi

serta fizikal kepada orang yang menonton. Kebiadapan dan tingkah laku devian juga

disebabkan oleh media elektronik. Kebanyakkan filem yang ditayangkan memaparkan

kisah remaja yang berkelakuan biadap terhadap orang tua dan tingkah laku yang

merosakkan harta benda orang lain. RTM kini terpaksa mengimport rancangan-

rancangannya untuk bersaing dengan TV3, NTV7, dan ASTRO. Akibatnya rancangan-

rancangan tersebut banyak memaparkan adegan-adegan ganas, lucah dan nilai-nilai barat

yang bertentangan dengan kebudayaan dan adat masyarakat tempatan. Ia mempengaruhi

golongan remaja terutamanya pelajar sekolah untuk melanggar tatasusila dan kesopanan

masyarakat timur yang membawa kepada tingkah laku vandalisme.

Hal ini adalah selaras dengan pendapat Levine, Edward dan Kozek (1979) yang

mengatakan bahawa satu kajian program televisyen di Amerika Syarikat telah

menunjukkan bahawa “menonton keganasan boleh mendorong ke arah perilaku ganas”.

Ini akan membawa kepada remaja bertinglah laku merosakkan harta benda. Oleh itu

dapatlah dirumuskan disini bahawa terdapatnya pengaruh lain iaitu media yang

menggalakkan tingkah laku vandalisme para pelajar dan bukannya disebabkan oleh

pengaruh rakan sebaya yang mendorong tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar.

Page 92: Soal Selidik Che Bakar

74

5.6 Faktor Konsep Kendiri Dengan Tingkah Laku Vandalisme Di Kalangan

Pelajar

Hipotesis yang terakhir ini mengandaikan bahawa terdapat hubungan di antara factor

konsep kendiri dengan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Keputusan

kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan di antara faktor konsep kendiri dengan

tingkah laku vandalisme pelajar sekolah. Dapatan ini adalah bertentangan dengan kajian

yang diperolehi oleh Wells (1964), Yarow (1963), Duke (1980), Cardinelli (1969) dan

Lorbar (1966) yang menyatakan bahawa pelajar yang terlibat dalam tingkah laku

vandalisme adalah pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang negatif.

Keputusan ini juga bertentangan dengan kajian oleh Palmore dan Hammond

(1964) yang menyatakan bahawa individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif

iaitu mempunyai harga diri yang tinggi dan mempunyai pandangan hidup yang jelas

adalah tidak terlibat dalam tingkah laku vandalisme. Ini mungkin disebabkan walaupun

mereka ini mempunyai konsep kendiri yang positif tetapi penerapan nilai-nilai murni

adalah kurang dalam diri mereka seperti jujur, ikhlas dan bertanggung jawab, sebaliknya

mereka mementingkan pencapaian sesuatu matlamat iaitu berorientasi lakukan apa jua

cara asalkan mencapai kejayaan. Misalnya pelajar-pelajar yang mempunyai konsep

kendiri yang positif sanggup mengoyakkan buku rujukan di perpustakaan asalkan

mereka mendapat bahan yang cukup untuk melakukan tugasan dengan baik. Mereka ini

mempunyai sikap mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan kebajikan pelajar-

pelajar lain walaupun mereka mempunyai konsep kendiri yang positif. Oleh itu konsep

Page 93: Soal Selidik Che Bakar

75

kendiri bukan merupakan salah satu faktor menentukan tingkah laku vandalisme di

kalangan pelajar.

Menurut Profesor Madya Dr. Mohammad Shahanon, Pakar Runding Psikiatri

Forensik, Universiti Kebangsaan Malaysia (Dewan Siswa , Mac 1998), remaja yang

dilanda kecewa , tidak berjaya mengawal emosi, ingin membalas dendam dan gangguan

jiwa adalah punca antara terjadinya vandalisme. Oleh itu pihak berwajib harus

memahami perasaan remaja dan tidak menghukum pesalah vandalisme tetapi menyelidik

terlebih dahulu. Ini akan dapat membantu remaja ke arah pembinaan sikap yang baik

dan menghindarkan diri dari melakukan tingkah laku vandalisme.

Perlaku vandalisme yang mempunyai konsep kendiri positif merasakan

perbuatan vandalisme bukanlah satu jenayah. Mereka menganggap perbuatan

merosakkan harta benda di sekolah adalah kesalahan kecil dan tidak merbahaya

sebagaimana jenayah mencuri, merompak dan merogol. Perbuatan merosakkan harta

benda sekolah dilakukan tanpa rasa bersalah langsung. Tygart (1998) menyatakan

bahawa pelaku vandalisme berpandangan positif terhadap dirinya seperti juga pelajar-

pelajar lain. Secara umumnya pelajar-pelajar yang melakukan vandalisme walaupun

terdiri dari kalangan mereka yang mempunyai konsep kendiri yang negatif malah turut

melibatkan mereka yang mempunyai konsep kendiri yang positif. Pelajar-pelajar yang

mempunyai konsep kendiri yang positif juga terlibat dalam tingkah laku vandalisme

kerana tujuan untuk mencari keseronokan dan mencuba sesuatu yang mencabar. Mereka

mendapati perbuatan merosakkan harta benda itu telah mendatangkan kepuasan kepada

mereka.Pengalaman baru ini membuat mereka bertambah suka untuk merosakkan harta

Page 94: Soal Selidik Che Bakar

76

benda tanpa apa-apa sebab. Apatah lagi sekiranya perbuatan yang dilakukan secara

bersembunyi ini tidak dapat dikesan oleh pihak sekolah. Menurut Gibbons (1986)

tingkah laku merosak harta benda sekolah ini dilakukan secara bersembunyi-sembunyi

dengan tujuan untuk suka-suka biasanya dilakukan pada waktu malam atau pada hujung

minggu atau pada musim cuti penggal persekolahan iaitu ketika persekitaran sekolah

sunyi dan lengang.

Dalam masyarakat Malaysia, budaya merosakkan harta benda adalah suatu

norma seperti menconteng papan tanda jalan, merosakkan telefon awam, merosakkan

tandas awam, menconteng dinding, mencuri, membakar bangunan sekolah atau awam,

memetik bunga, memancitkan tayar kenderaan dan lain-lain lagi perbuatan yang tidak

bermoral. Budaya masyarakat luar ini telah dibawa masuk ke dalam sekolah oleh para

pelajar. Masyarakat di luar dan dalam sekolah melihat masalah vandalisme adalah

perkara biasa dan sudah sebati dengan budaya masyarakat Malaysia. Orang yang

melakukan kerosakan harta benda ini datang dari segenap jenis manusia tidak kira yang

mempunyai konsep kendiri yang negatif mahupun positif. Dengan ini dapatlah

dirumuskan bahawa konsep kendiri tidak boleh menjadi kayu pengukur terhadap tingkah

laku vandalisme di kalangan pelajar.

Dari perbincangan dalam bab lima ini, dapatlah dirumuskan bahawa faktor-

faktor yang mempengaruhi vandalisme di kalangan pelajar sekolah adalah faktor

sosioekonomi iaitu taraf pendidikan ibu bapa. Manakala faktor sosioekonomi tingkat

pendapatan ibu bapa, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor kendiri dan faktor rakan

sebaya didapati tidak mempengaruhi golongan pelajar melakukan vandalisme.

Page 95: Soal Selidik Che Bakar

77

Faktor tingkat pendapatan ibu bapa didapati tidak mempengaruhi tingkah laku

vandalisme di kalangan pelajar mungkin disebabkan golongan kaya dan miskin masing-

masing mementingkan material sehinggakan terlupa menunaikan peranan mereka iaitu

memberi perhatian dan kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak. Bagi taraf

pendidikan pula, golongan ibu bapa berpendidikan tinggi lebih bijak mendidik dan

meluangkan masa bersama anak-anak berbanding dengan ibu bapa yang berpendidikan

rendah yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Hasil dari kajian ini

juga didapati faktor keluarga, faktor sekolah, faktor rakan sebaya dan faktor konsep

kendiri tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Dengan ini

dapat dirumuskan bahawa ibu bapa dan guru-guru adalah orang yang paling

bertanggungjawab dalam mendidik pelajar-pelajar dengan sempurna agar dapat

menghindarkan mereka dari gejala-gejala yang tidak sihat ini.

Walau bagaimanapun tidak keterlaluan jika dikatakan di sini bahawa terdapat

penyebab lain yang mendorong pelajar-pelajar melakukan vandalisme. Antaranya ialah

pengaruh persekitaran atau budaya, pengaruh media cetak dan elektronik, pengaruh

teknologi maklumat (penyalahgunaannya), pengaruh rakan-rakan di luar sekolah dan

perasaan ingin tahu. Di samping itu, pengaruh lain juga turut menyumbangkan kepada

remaja menjadi lebih agresif dalam melakukan kegemaran negatif mereka. Antaranya

ialah pengaruh artis-artis hiburan yang menjadi idola mereka sama ada tempatan

mahupun luar negara, kebendaan duniawi, ajaran sesat, perlumbaan mengejar siapa

hebat, ketidakstabilan politik dan ekonomi serta sistem pendidikan yang lemah. Faktor-

Page 96: Soal Selidik Che Bakar

78

faktor ini turut menyumbang serta lebih mempengaruhi pelajar-pelajar ke arah

merosakkan harta benda.

5.7 Rumusan Keputusan Kajian

Dari keputusan kajian, didapati lima faktor yang diandaikan oleh pengkaji tidak

mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar manakala satu lagi faktor

yang diandaikan oleh pengkaji mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan

palajar.

Dalam kajian ini lima pemboleh ubah telah dipilih oleh pengkaji iaitu faktor

sosioekonomi yang dilihat dari aspek tingkat pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan

ibu bapa, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri.

Didapati bagi faktor sosioekonomi, tingkat pendapatan ibu bapa tidak

mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan para pelajar. Tidak terdapat

perbezaan signifikan di antara pendapatan ibu bapa yang tinggi berbanding pendapatan

ibu bapa yang rendah terhadap tingkah laku vandalisme. Keputusan ini mungkin

disebabkan oleh para pelajar dewasa ini, tidak kira golongan kaya mahupun miskin

terdedah kepada pelbagai corak pengaruh negatif. Selain itu, kurang perhatian dan

kawalan dari ibu bapa turut menyebabkan tiada perbezaan yang signifikan di antara

pelajar yang ibu bapanya berpendapatan tinggi dengan pelajar ibu bapanya

berpendapatan rendah.

Page 97: Soal Selidik Che Bakar

79

Manakala, bagi faktor sosioekonomi iaitu tahap pendidikan ibu bapa pula,

keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam tingkat pendapatan

ibu bapa terhadap tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Pelajar yang berasal dari

ibu bapa yang berpendidikan rendah didapati lebih banyak terlibat dalam tingkah laku

vandalisme. Ini mungkin disebabkan ibu bapa berpendidikan tinggi lebih mengutamakan

pencapaian akademik anak-anak sedangkan ibu bapa berpendidikan rendah tidak

menghiraukan pembelajaran anak-anak mereka.

Faktor keluarga didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkah

laku vandalisme di kalangan pelajar.Ini mungkin disebabkan telah timbul kesedaran di

kalangan ibu bapa di mana kualiti keibubapaan yang tinggi telah mewujudkan hubungan

yang harmoni dengan anak-anak serta pembentukan nilai-nilai murni di jiwa anak-anak.

Faktor sekolah didapati terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkah laku

vandalisme di kalangan pelajar. Ini mungkin disebabkan beberapa pendekatan yang

bersifat “attachment to school” yang dilaksanakan di sekolah. Antaranya ialah

pemupukan budaya ilmu , penerapan nilai-nilai murni, pemupukan keimanan dan akhlak

dalam Pendidikan Islam, pemupukan perpaduan negara, pendedahan kepada konsep

antarabangsa dan keduniaan, program pembangunan iklim sekolah, hukuman berbentuk

pemulihan, program pembimbing rakan sebaya, sIstem mento-mentee, projek sekolah

penyayang, khidmat bimbingan dan kaunseling di mana aktiviti seperti kaunseling rakan

sebaya, kem jaya diri dan motivasi serta ceramah-ceramah bimbingan telah diadakan

untuk pelajar-pelajar.

Page 98: Soal Selidik Che Bakar

80

Disamping itu pendekatan bersepadu seperti penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan

Guru (PIBG), Briged komuniti serta kempen-kempen anti vandalisme diadakan di

sekolah. Dengan terlaksananya pendekatan-pendekatan yang melibatkan pelbagai pihak

ini telah dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang baik seterusnya dapat

menghindarkan pelajar dari melakukan salah laku vandalisme serta jenayah-jenayah

yang lebih berat.

Faktor rakan sebaya didapati tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di

kalangan pelajar.Ini mungkin disebabkan konflik dalam keluarga serta hubungan yang

buruk antara pelajar dengan guru adalah punca utama tingkah laku vandalisme dan

pengaruh rakan sebaya tidak terlibat dalam mendorong tingkah laku ini. Selain itu, rakan

sebaya tidak mempengaruhi perbuatan vandalisme di kalangan pelajar kerana

terdapatnya pengaruh media yang lebih kuat mendorong perlakuan tersebut di kalangan

remaja.

Faktor konsep kendiri juga tidak mempengaruhi tingkah laku vandalisme di

kalangan pelajar-pelajar sekolah.Pelajar-pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang

positif dan negatif tidak menganggap perbuatan mereka itu adalah salah dan melakukan

vandalisme sekadar untuk bersuka-suka dan mengisi masa lapang.

Page 99: Soal Selidik Che Bakar

81

5.8 Implikasi Kajian

Melalui kajian ini memberi gambaran faktor sososiekonomi keluarga iaitu tahap

pendidikan ibu bapa penting dalam mempengaruhi gejala ini. Ibu bapa berpendidikan

tinggi didapati lebih peka dan prihatin dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan

anak-anak remaja mereka. Sikap mengambil berat ini patut dicontohi oleh para ibu bapa

dari lain-lain lapisan masyarakat agar remaja kita dapat dikawal dari terlibat dengan

gejala yang mungkin merugikan semua pihak ini.

Faktor keluarga pula memberi gambaran yang jelas bahawa keluarga adalah

tempat yang mula-mula sekali kanak-kanak bersosialisasi sebelum mereka

menganggotai masyarakat. Dari itu, kesan pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak

memberi pengaruh yang amat mendalam dalam kehidupan anak-anak. Ibu bapa yang

mendidik anak-anak dengan penuh bertanggungjawab, prihatin dan kasih sayang akan

melahirkan anak-anak yang berkualiti dari segi mental dan rohani di mana anak-anak

lebih berani, cerdas fizikal dan mental serta menghadapi cabaran.

Kajian ini juga memperlihatkan bahawa faktor sekolah itdak mempengaruhi

tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Persekitaran sekolah yang sihat iaitu

hubungan guru dan murid yang baik dan bebanan akademik yang berpatutan dan sikap

sayangkan sekolah dapat menghindarkan kejadian vandalisme yang berleluasa di

sekolah. Sikap guru sebagai pendidik yang bukan sahaja menabur ilmu malah menabur

kasih dan nasihat dapat mengurangkan aktiviti vandalisme di kalangan para pelajar.

Page 100: Soal Selidik Che Bakar

82

Selain itu, kajian memperlihatkan faktor rakan sebaya tidak mendorong terhadap

perlakuan vandalisme di kalangan pelajar. Ini kerana faktor keluarga seperti keruncingan

hubungan ibu bapa dan anak-anak serta perhubungan yang negatif guru-pelajar. Ia tidak

mendatangkan keraguan tentang keseluruhan kajian ini kerana mungkin hanya memberi

kesan sedikit ke atas keputusan kajian.

Bagi faktor konsep kendiri pula, pelaku vandalisme kini adalah terdiri dari

pelajar yang mempunyai konsep kendiri yang positif dan negatif. Ini adalah kerana

mereka menganggap merosak harta benda adalah aktiviti untuk mereka bersuka-suka

dan berseronok. Pelaku vandalisme juga tidak menganggap perbuatan itu adalah suatu

jenayah. Pelajar yang melakukan vandalisme tidak merasa bersalah dan menganggap diri

mereka sama seperti pelajar lain yang tidak melakukan vandalisme.

5.9 Limitasi Kajian

Didapati pemilihan subjek kajian merupakan salah satu kelemahan kajian ini. Ini adalah

kerana semua subjek kajian merupakan pelajar tingkatan empat dan lima. Dari itu,

keputusan ini tidak dapat generalisasikan kepada keseluruhan pelajar bagu mengkaji

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Namun

demikian, ia tidak mendatangkan keraguan tentang keseluruhan kajian ini kerana

mungkin hanya memberi kesan sedikit ke atas keputusan kajian.

Di samping itu, soal selidik yang digunakan dalam kajian ini agak panjang iaitu

terdiri daripada 93 item. Ini mungkin menyebabkan timbulan rasa bosan dan pelajar

Page 101: Soal Selidik Che Bakar

83

mengambil sikap menjawab sambil lewa sahaja. Mereka mahu menghabiskan menjawab

soal selidik itu dengan cepat. Sesetengah pelajar mendapati tidak menjawab soal selidik

dengan jujur kerana mereka takut identiti didedahkan, walaupun pengkaji telah

menjelaskan dengan terperinci bahawa soal selidik yang dijalankan adalah bertujuan

untuk kajian ilmiah dan segala maklumat yang dikemukakan adalah rahsia. Oleh itu,

sikap pelajar-pelajar ini sedikit sebanyak mempengaruhi hasil kajian ini.

Page 102: Soal Selidik Che Bakar

84

BAB 6

SARANAN

6.1 Pendahuluan

Hasil daripada kajian ini diharapkan akan menjadi sumber rujukan atau panduan untuk

pengkaji-pengkaji akan datang. Pengkaji juga berharap kajian-kajian yang akan

dijalankan kemudian yang memperincikan setiap faktor yang dikaji. Misalnya, sekiranya

mengkaji faktor sekolah digalakkan pengkaji melihat aspek kepimpinan dan pengurusan

sekolah oleh pengetua, hubungan antara sekolah dengan ibu bapa, saiz sekolah,

kewajaran hukuman-hukuman yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, persekitaran

pembelajaran di sekolah, komitmen para guru terhadap pengajaran. Selain itu, faktor-

faktor yang boleh diambil sebagai pemboleh ubah adalah seperti faktor media massa.Ia

akan memberi gambaran yang lebih jelas lagi tentang aspek yang dikaji.

Pengkaji juga boleh bertindak sebagai participant observer iaitu terlibat sama

dalam apa-apa yang dilakukan oleh subjek. Dalam hal ini, pengkaji boleh terlibat dalam

kelas selama tempoh jangka masa tertentu untuk melihat pengajaran guru, interaksi

guru-pelajar, gelagat pelajar di kantin, di kelas dan lain-lain tanpa disedari oleh guru

yang terlibat dan pelajar-pelajar.

Page 103: Soal Selidik Che Bakar

85

Pengkaji-pangkaji lain diharap dapat meluaskan sampel kajian pada semua

tingkatan supaya hasil kajian dapat digeneralisasikan pada semua populasi pelajar

sekolah menengah. Dengan itu, keputusan yang diperolehi akan lebih tepat lagi. Di

samping itu, soal selidik hendaklah diubah suai oleh pengkaji-pengkaji seterusnya agar

mudah difahami dan ringkas serta tepat. Bilangan item soal selidik pula tidak boleh

terlalu banyak sehingga menimbulkan kebosanan para pelajar untuk menjawabnya.Ini

akan menggalakkan para pelajar menjawab dengan betul dan ikhlas serta mengelak

jawapan yang salah atau palsu.Hal in dapat membantu para pengkaji bagi mendapatkan

respon yang sebenar dan tepat dari pelajar tentang faktor-faktor yang sebenarnya yang

mempengaruhi tingkah laku vandalisme di kalangan para pelajar sekolah.

6.2 Rumusan

Vandalisme yang membabitkan remaja masa kini telah sampai di tahap yang

membimbangkan apabila bilangan yang merosakkan harta awam meningkat dua hingga

tiga peratus setiap tahun. Bermula dari perbuatan menconteng dan merosakkan harta

benda, apabila remaja gagal mengawal perasaan, maka ini mendorong remaja bertindak

lebih liar untuk melakukan jenayah yang lebih berat. Tindak tanduk mereka boleh

menyusahkan orang ramai. Selama ini perbuatan vandalisme tidak dianggap sebagai

jenayah dan tidak ada peruntukan untuk mendenda serta menangkap pelaku-pelakunya.

Justeru itu, kawalan keselamatan yang lebih ketat wajar dilaksanakan. Selama ini

pihak berkuasa sekolah tidak serius melaksanakan undang-undang, suka bersikap lepas

tangan dan saling menuding jari antara satu sama lain. Sesungguhnya dosa kita sebagai

Page 104: Soal Selidik Che Bakar

86

ibu bapa yang paling besar ialah menyerahkan soal pendidikan anak-anak bulat-bulat

kepada pihak sekolah. Apa yang dilakukan oleh anak-anak sebenarnya mencerminkan

sikap seisi keluarga itu sendiri, khususnya ibu bapa. Malah sebahagian daripada ibu bapa

tidak tahu di mana anak mereka berada apabila mereka tidak pulang ke rumah.

Mulai saat ini ibu bapa harus melihat salah laku dalam konteks yang lebih

meluas dengan melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri ibu bapa sendiri ketika

mendidik dan membesarkan anak. Ibu bapa harus mendidik anak-anak dengan nilai

murni dan membiasakan diri untuk meluahkan perasaan marah dan dendam pada saluran

yang betul.

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung seperti Kementerian Belia dan Sukan,

Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Agensi-agensi kerajaan yang

relevan serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan ( NGOs), harus mempunyai

kesedaran dan keprihatinan terhadap gejala vandalisme di kalangan pelajar ini. Mereka

perlu meninjau faktor-faktor yang menjadi punca gejala vandalisme , isu-isu yang

berkaitan penguasaan dan isu-isu pemulihan yang lebih efektif dan “sustainable”.

Sepatutnya remaja yang didapati melakukan vandalisme dikenakan kompaun atas

kerosakan dan gangguan yang dilakukan. Ini dapat mengelakkan pelajar melakukan

perbuatan tersebut mengikut kata hati mereka. Masyarakat juga sepatutnya memainkan

peranan penting dalam menangani gejala vandalisme. Kesedaran perlu diterapkan untuk

membentuk jiwa remaja yang sihat dan fikiran yang matang sebelum melangkau ke alam

dewasa. Perkhidmatan kaunseling perlu diberikan kepada pelajar-pelajar di samping

menganjurkan peraduan melukis dan pertandingan esei dengan berpandukan tema

“Harta Awam Mililkmu Milikku”. Pertandingan seperti ini amat penting untuk

Page 105: Soal Selidik Che Bakar

87

menanamkan sifat bertanggungjawab dan menyemai perasaan sayang terhadap harta

benda awam.

Oleh itu, inisiatif pengkaji dengan mengenengahkan lima faktor yang dipercayai

mendorong pelajar bertingkah laku vandalisme iaitu faktor sosioekonomi, faktor

sekolah, faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri akan memberi

manfaat kepada pihak yang berminat mengkaji tingkah laku vandalisme di kalangan

pelajar.

Selain itu, diharapkan kelemahan-kelemahan dalam kajian ini dan saranan-

saranan yang dicadangkan serta keputusan yang dibincangkan dapat dijadikan panduan

kepada pengkaji-pengkaji agar dapat menjalankan kajian dengan lebih lengkap dan

sempurna. Kajian vandalisme di kalangan pelajar tidak boleh dipandang rendah dan

ringan kerana melalui kajian ini ia akan memberi asas pengetahuan untuk mengenal

pasti punca-punca berlaku tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar. Diharap gejala

ini dapat dibanteras suatu hari nanti, di mana semua pelajar amat bertanggungjawab

dalam memelihara harta benda sekolah dan akhirnya menjadi masyarakat yang

mempunyai nilai moral yang tinggi.

Page 106: Soal Selidik Che Bakar

88

Rujukan

Abdul Hamid Halit. 1998. Faktor-faktor menyebabkan pelanggaran dispilin di sebuah sekolah menengah di daerah Dungun, Terengganu, Diploma, Tanjung Malim : Institut Perguruan Sultan Idris.

Abdul Raof Dahaman. 1986. Maslah pelanggaran dispiln pelajar-pelajar lelaki sekolah

menengah. Latihan ilmiah. Serdang:Universiti Pertanian Malaysia. Alim Muntu, 1998. Satu kajian tentang faktor-faktor kekeluargaan yang mempengaruhi

dispilin di kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah. Latihan Ilmiah. Serdang: Universiti Pertanian Malaysia.

Allen, V.L & Greenberger, DB. 1980. Destruction and perceived control. Advances in

Environment Psychology. Vol. II : 85-109. Anidah Ithnin. 1991. Konsep kendiri di kalangan remaja perempuan : Perbandingan di

antara penghuni pusat pemulihan akhlak dan pelajar sekolah. Latihan ilmiah. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ann Wang Seng. 1994. Karenah renaja hari ini. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Backman, J.G. 1970. Dropping out: Problem of symptoms. Michigan: Universiti Press. Barners, H.L. & Olson, D.H. 1985. Parent communication and model. Child

Development. Jil 56 : 438-447 Baron, R.M & Fisher, J.D. 1982. The equity-base model of vandalisme: Population &

Environment. Jil 5 : 182-200 Bayh, B. 1975. Our nation’s school-A report card : “A” in violence and vandalisme.

Washington, DC: U.S Government Printing Office Bowels, J.K., The Residence hall vandalism problem: A model for examining

destruction behaviour: Journal of Collage and University Student Housing. 1982. Jil 12 (1), pp 15-19

Boyson, R.1973. Discipline in school. London:Longman. Brooks, B.J. 1981. The process of parenting. New York:Mayfield Publishing Company. Cardinelli, C.F.1969. Another view: Lets get all the cause of youthful vandalism. The

American School Board Jurnal. Jil I: 68-69.

Page 107: Soal Selidik Che Bakar

89

Clement, S.L.1975. School vandalism-causes and cures. National Association of Secondary School Principals Bulletin: Jil 59(387). 17-21.

Clinard, MB & Quinney, R.1973. Criminal Behavior System: A Typology (2nd. Ed.).

New York: Holt, Rinehart. Winston. Cloward, R.a. & Chin,L.E.1960. Delinquency and opportunity: A theory of delinquency

gangs. New York : Free Press. Cohen, S. 1968. The polotics of vandalism. New Society. Jil 12, pp.872-878. Cohen,S.1972. Vandalism:Its politics and nature. In J.B Mays(Ed.). Juvenile

Delinquency. The Family and the Social Group: A reader. London: Longman. 307-316.

Cole, L. and Hall, I.N.1970. Psychology of adolescence. Great Britain: Holt, Rinehart

and Winston Inc. Conger,J.J.1984. Adolescence and youth. New York:Harper and Row Publishers. Doughlas, A.G.1982. A case study of disciplinary problem in a secondary boys school in

Kuala Lumpur. Thesis(M.Ed.). University Malaya. Duke, D.L.1980. School discipline policy in the 1980’s. Contemporary Education. Jil. 2.

24-29. Dunhill, J. 1964. Disciplin in the classroom. University if London: London Press. Feldhunsen, J.f.1978. Behaviour Problems in secondary school. Journal Or Research and

Development in education. Jil. 4. 17-29. Foster,M.A.1984. School paracting family therapy in diverse setting. San Francisco:

Bass Publication. Galamus.L.N & Maggs, L.J.1991. Out of school of young adolescence and self reported

behaviour. Development psychology. Jil.27 (4), 644-655 Gerrad, Z & Graham, M.V.1984. Three idelogical orientation in school vandalism

research. Review of Educational research. Jil 54. 263-292. Gibbsons, D.C. & Krohn, M.D 1986. Delinquent Behaviour. Englewood Cliffs, N.J:

Prentice Hall. Glueck, N, Eleanor , L & Sheldon , A. 1968. Unravelling juvenile delinquency.

Massachusetts: Harvard University Press. Cmabridge. Gold, M. 1970. Dlinquent behaviour in an a American city. California: Brooks Cole.

Page 108: Soal Selidik Che Bakar

90

Gold, M. & Reimer , D.T. 1972. Changing pattern of delinquentbehaviour among Aerican 13 – 16 years old 1967 – 1972. National Survey of Youth Report No.1.Ann Arbour University of Michigan Research for Group Dynamics.

Gragey, W .J. 1970. The psychology of fiscipline in classrooms. London: McMillan Co. Greenberg, B. 1969. School vandalism : A nation dilemma. Men;o Park. California:

Stangord Research Institute Halimah Ab, Rahim, 1973. Tingkah laku Devian, Faktor-faktor Penyebab : Satu kajian

kes di Sekolah Menengah Di Nilai, Negeri Sembilan. Kertas projek Diploma Kaunseling, Bangi . Universiti Kebangsaan Malaysia

Hargrevas, D,H. 1967, Social relation in secondary school. New York: Rouledge and

Kagen Paul Ltd. Heng Keng Chian. 1989. Educational sociology, Educational psychology, School

administration, Discipline problem, Case studies, School Management, Truancy,Family background, Parent-chil relationship and Parent Responsibility.

Hirschi, T.& Selvin,H.C 1973.Delinquency research.New York:Mc.Millin Co. Howard,J.L 1978.Factor in school vandalism.Journal of Research and Development in

Education. Jil II: 53-63 Hurlock,E.B.1967.Adolescent development. New York:McGraw Hill Ivan,F.N.1975.Family relationship and delinquent behaviour.New York: Cambridge

University Press. Jersild, A.T.1978.The psychology of adolescence (3.Ed.)New York: McMillan. Kaplan,H.B.1975.Self attitude and deviant behaviour.California:Good Year Inc. Lander,B.1954.Toward understanding juvenile delinquency.Chicago:Chicago University

Press Laporan disiplin dan pembangunan daerah pendidikan Kota Setar.1991.Pusat

dokumentasi bahagian perancangan dan penyelidikan Kementerian Pendidikan Malysia.

Laporan salah laku murid sekolah Malaysia.1996.Kementerian Pendidikan Malaysia. Levine, Edward,M & Kozak,C.1979.Drug and alcohol use,delinquency and vandalism. Journal of Yurth and Adolescence.Jil.8.91-101

Page 109: Soal Selidik Che Bakar

91

Lober,N.M 1966.Inadequate social acceptance and discruptive classroom behaviour. Malaysia.1990.Rancangan Malaysia Keenam 1990-1995. Martin,M.1961.Juvinile vandalism:A study of its nature and prevention.Springfield

Illinois:Charles,C.T. Mahadi Hj.Osman,Syed Nurul Akla Syed Abdullah dan Saadiah.1995.Masyarakat

melayu dan gejala sosial. Maslow,A.C.& Roger,E.S.1962.Perceiving behaving becoming: Anew Focus on

education.U.S.A:A.S.C.D Mohd.Makzan Musa.1997.Psikologi sosial.Kuala Lumpur: Utusan Publications &

Distributors Sdn.Bhd. Mohd.Zin Sham,1996.Cabaran guru terhadap disiplin pelajar.Seminar disiplin pelajar

kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia.Genting Highland,Pahang: 27-30 ogos.

Morris,I.1975.The sociology of uducation:An Introduction.London: George Allen and

Unwin Ltd. Muhamed Anuar bin Yusof.1988.Pelanggaran disiplin dan peraturan sekolah di kalangan

remaja di Sekolah Menengah Tengku Abdullah, Pahang. Diploma.Tanjung Malim: Institut Penguruan Sultan Idris.

Murdock,G.P.1965.Social structure.New York: Face Press. Neil,S.B.1975.Vandalism and violence.Washinton:National School Public relation

Association. Othman bin Bakar.1983.Faktor-faktor yang mendorong kenakalan. Satu kajian di sebuah

sekolah akhlak di Wilayah Persekutuan.Diploma.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary.1991.New York:Oxford University Press. Palmore,E.B & Hammond,P.E.1964.Interacting factor in juvenile delinquency.

American Sociological Review.848-854. Pusat Penyelidikan dan Perundingan Universiti Utara Malaysia.1997.Kajian gaya hidup

remaja negeri Kedah Darul Aman. Ratna bt. Mohamad.1989.Kemerosotan disiplin pelajar-pelajar sekolah menengah di

Bandar.Latihan Ilmiah.Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Schafer & Olexa.1964.School and delinquency.Englewood: Prentice Hall Inc.

Page 110: Soal Selidik Che Bakar

92

Sharifah Alawiyah Al-Sagof.1985. Astudy of learning student characteristics and faculty of the distance education program at Universiti Sains Malaysia.Seattle: University of Washington, Washington.

Smith,B.O.1969 Dicipline.Encyclopaedia of education research (4 Ed).London : The McMillan.Co. Taip Abu.1989.Vandalism di perumahan pelajar (asrama): Satu tinjauan di perumahan

mahasiswa di salah sebuah institute pengajian tinggi di Malaysia. Jurnal Personalia Pelajar.Jil.2: 13-20.

Tuner,b 1973.Discipline in school.Condey Warldlock Education. Tygart,C.1988.Public school vandalism: Toward a synthesis on theories and transition to

paradigma analysis. Adolescence.Jil.XXIII.188-200 Voss, H.L 1966.Socioeconomic ststus and report delinquent behaviour. Socials

Problems.Vol.13: 314-324 Wan Mohd.Zahid Mohd Nordin,1997. Menangani gejala sosial dari perspektif

pendidika.Kuala Lumpur : Yakin Jita Sdn. Bhd. Ward, C.1973.Vandalism.London: The Architectural Press. Watenberg,W.W.1973.The adolescent years.New York : Harcourt Brace Jovanich Inc. Wells, E.197. Vandalisme and violence. Washington : National School Public Relation

Association. Wolfgang, M.E.Sarvity,L & Jonston,N.1970. The sociology of crime and delinquency.

New York : John Wiley and Sons Inc. Yorrow, M.r. 1963.Problem of methods in parent-child. Journal of Educational Research

Jil.34:215-226 Zuraidah Garif.1990.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran dan kesan

pencapaian akademik. Satu kajian kes di kalangan pelajar Melayu di beberapa buah sekolah menengah di Batu Pahat, Johor. Latihan Ilmiah.Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuzly Ibrahim. 1989.Faktor-faktor Perlanggaran Disiplin Sekolah : Satu kajian kes di

Sekolah Menengah Seri Kota Melaka. Latihan Ilmiah Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Page 111: Soal Selidik Che Bakar

93

Akhbar-akhbar dan majalah

Hatta Shahrom.1998.Vandalisme-Pendapat Pakar Psikiatri. Dewan Siswa. Mac 9-10

Khoo Kay Kim.1998.Bersama membanteras vandalisme. Dewan Siswa.12 Mac.8-9

Lee Lam Thye.1997.Perlakuan buruk generasi baru : Tiga kategori vandalisme.

Mingguan Malaysia.6 Jun.m.s.5.

Marimuthu, T.1980.The school as a generator of indiscipline. Suara Pendidik.27-32

Metro.1996.19 Jun. m.s5.

Mohd. Tajudin Abd,Rahman.1995.Masalah disiplin pelajar dan penyelesaiannya :

Benarkah disiplin pelajar kini merosot ? Dewan Masyarakat.8-11.49

Norainon Othman.1997. Hentikan Vandalisme. Metro.14 Mac.3-4.

Rosnani Hashim,2000. Mendidik anak cemerlang.Al- Islam. Jun.62-66

Sulaiman Alias.1994.Penyakit sosial bermula dari rumah. Wanita. Mei: 52-54

Ungku Aziz.1991.Cara disiplin remaja. Utusan Malaysia, 1 Mei.m.s.2

Utusan Malaysia.1989.5 April.m.s.1

Utusan Malaysia.1998.5 Febuari.m.s.2

Utusan Malaysia.2000.30 Mei.m.s.1

Page 112: Soal Selidik Che Bakar

94

SOAL SELIDIK

Semua butir-butir serta maklumat yang anda berikan adalah sulit dari

pengetahuan orang lain. Oleh itu, anda tidak perlu bimbang untuk memberikan

maklumat keterangan yang tepat dan benar mengenai diri anda. Kerjasama anda dalam

hal ini amat diharapkan dan kejujuran anda dalam menjawab soal selidik ini sangat

diperlukan. Terima kasih.

Page 113: Soal Selidik Che Bakar

95

SOAL SELIDIK

BAHAGIAN A

Anda diminta melengkapkan semua item yang dikemukakan di bawah. Sila tandakan (/) pada item yang berkenaan dan lengkapkan jawapan pada ruang kosong yang disediakan. Diisikan oleh guru yang berkenaan. 1. Nama sekolah : __________________________________________________ 2. Tingkatan : ___________________________________________________ 3. Umur : ___________________________________________________ 4. Jantina : 1. Lelaki ( ) 2. Perempuan ( ) 5. Bangsa : 1. Melayu ( ) 2. Cina ( ) 3. India ( ) 4. Lain-lain ( ) 6. Pekerjaan ibu bapa. Sila Nyatakan Ibu : ____________________ Bapa : ____________________ 7. Pendapatan Ibu bapa sebulan Ibu Bapa a. Kurang dari RM200 ( ) ( ) b. RM 201 – RM 800 ( ) ( ) c. RM 801 – RM 1400 ( ) ( ) d. RM 1401 – RM 1999 ( ) ( ) e. Lebih dari Rm 2000 ( ) ( ) 8. Taraf pendidikan ibu bapa a. Darjah enam/Sekolah rendah ( ) ( ) b. SRP/LCE ( ) ( ) c. SPM/MCE ( ) ( ) d. STPM/STP/HSC ( ) ( ) e. Diploma/Maktab/Sijil ( ) ( ) f. Ijazah ( ) ( )

Page 114: Soal Selidik Che Bakar

96

ARAHAN

Untuk bahagian B, C, D, E dan F, anda diminta memilih jawapan yang bersesuaian dengan diri anda. Setiap jawapan yang dipilih tidak akan dinilai sama ada betul atau salah dan dikira sebagai jawapan anda yang sebenarnya dan tepat. Anda dibenarkan memilih hanya SATU sahaja jawapan yang tepat dengan diri anda. Berikut adalah singkatan kepada jawapan yang disediakan untuk bahagian B, 1 = Tidak pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Kerapkali 5 = Selalu Berikut adalah singkatan kepada jawapan untuk bahagian C, D, E, dan F STB = Sangat Tidak Benar TB = Tidak Benar TP = Tidak Pasti B = Benar SB = Sangat Benar * Sila BULATKAN jawapan yang dipilih. Pencapaian akademik: Baik ( ) Sederhana ( )

Lemah ( ) Bilangan Pelajar disekolah ini : _______________

Page 115: Soal Selidik Che Bakar

97

BAHAGIAN B

Berikut adalah singkatan kepada jawapan yang disediakan untuk bahagian B; 1 = Tidak Pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Kerapkali 5 = Selalu

ARAHAN: Sila jawab semua item di bawah dengan jujur bagi diri anda. Anda juga diminta menjawab setiap item sekiranya mengetahui bahawa rakan-rakan anda turut melakukan tingkah laku ini. Setiap jawapan anda adalah dirahsiakan.

1. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada meja. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 2. Menebuk, mengguris atau menulis perkataan pada kerusi. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 3. Memecahkan kerusi, meja, almaari atau perabot-perabot lain dalam kelas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 4. Menconteng atau mengotorkan dinding. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 5. Merosakkan pintu kelas atau tandas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 6. Menebuk lubang atau merosakkan papan kenyataan. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 7. Mengoyakkan gambar atau sesuatu kenyataan yang dipamerkan. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 8. Merosakkan pam tandas, mangkuk tandas atau perkataan-perkataan lain dalam tandas. (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5) 9. Memecahkan cermin tingkap (Saya 1 2 3 4 5) (Rakan-rakan 1 2 3 4 5)

Page 116: Soal Selidik Che Bakar

98

BAHAGIAN C

1. Saya menonton televisyen bersama ibu bapa dan saudara yang lain. STB TB TP B SB 2. Saya selalu makan bersama ibu bapa dan saudara yang lain STB TB TP B SB 3. Saya bersama keluarga akan melawat ke tempat menarik semasa musim cuti sekolah STB TB TP B SB 4. Saya jarang sekali dapat berbual-bual dengan ibubapa. STB TB TP B SB 5. Saya akan memendam masalah yang dihadapi tanpa memberitahu kepada ibubapa. STB TB TP B SB 6. Saya suka bercerita peristiwa yang berlaku di sekolah kepada ibubapa. STB TB TP B SB 7. Saya akan beritahu kepada ibubapa setiap kali hendak keluar dari rumah. STB TB TP B SB 8. Saya seringkali disalahkan oleh ibubapa walaupun kesalahan yang dilakukan terlalu kecil. STB TB TP B SB 9. Saya bertindak melakukan sesuatu tanpa meminta pandangan ibubapa. STB TB TP B SB 10. Saya seringkali bersendirian di rumah. STB TB TP B SB 11. Saya dapati ibubapa saya sentiasa sibuk dengan kerja dan persatuan masing-masing. STB TB TP B SB 12. Saya dapti ibubapa saya mendengar masalah saya walaupun mereka keletihan. STB TB TP B SB 13. Saya tidak boleh mengkritik idea ibubapa walaupun bertentangan dengan idea saya. STB TB TP B SB 14. Saya bersama ibubapa membersihkan kawasan rumah bersama-sama bila kelapangan. STB TB TP B SB

Page 117: Soal Selidik Che Bakar

99

15. Saya menghargai ibubapa saya yang sentiasa memberi perhatian bila saya kelihatan murung. STB TB TP B SB

BAHAGIAN D

1. Saya sukakan sekolah saya STB TB TP B SB 2. Sekolah saya sentiasa berada dalam keadaan cantik, teratur dan kemas. STB TB TP B SB 3. Saya berpuas hati dengan keadaan kelas saya. STB TB TP B SB 4. Guru-guru bijak mengajar dan menyebabkan mata pelajaran yang diajar menjadi sangat menarik. STB TB TP B SB 5. Saya menyukai guru-guru saya kerana sikapnya yang bertanggungjawab, mengambil berat dan tidak pilih kasih. STB TB TP B SB 6. Guru-guru saling menunjukkan sikap membantu jika saya menghadapi masalah. STB TB TP B SB 7. Saya menceburi semua aktiviti di sekolah secara sukarela. STB TB TP B SB 8. Saya sering di beri tanggungjawab oleh guru. STB TB TP B SB 9. Saya sentiasa gembira di sekolah. STB TB TP B SB 10. Saya menghormati semua pengawas di sekolah saya. STB TB TP B SB 11. Saya menghormati pengetua dan semua guru di sekolah saya. STB TB TP B SB

Page 118: Soal Selidik Che Bakar

100

12. Saya rasa peraturan sekolah saya sangat ketat. STB TB TP B SB 13. Saya rasa peraturan dan displin sekolah saya sangat ketat. STB TB TP B SB 14. Saya suka peraturan dan displin yang ketat. STB TB TP B SB 15. Sikap guru membuat saya selesa berada di sekolah. STB TB TP B SB

BAHAGIAN E

1. Saya mempunyai rakan yang selalu bersama dengan saya. STB TB TP B SB 2. Saya suka ke sekolah untuk bersama-sama rakan-rakan. STB TB TP B SB 3. Saya senang di pujuk oleh rakan-rakan anda. STB TB TP B SB 4. Saya gemar berkelompok bersama rakan-rakan di waktu rehat dan tempat-tempat. STB TB TP B SB 5. Saya memerlukan pendapat kawan saya dalam membuat keputusan. STB TB TP B SB 6. Saya patuh pada kumpulan saya. STB TB TP B SB 7. Saya mudah menyesuaikan diri dengan tabiat rakan-rakan. STB TB TP B SB 8. Kebanyakkan nasihat dari rakan-rakan selalu saya ikuti. STB TB TP B SB 9. Saya selalu melakukan aktiviti dengan sekumpulan rakan sahaja. STB TB TP B SB

Page 119: Soal Selidik Che Bakar

101

10. Saya rasa dapat berbincang dengan terbuka dengan rakan-rakan. STB TB TP B SB 11. Sesuatu aktiviti yang hendak saya lakukan perlu mendapat persetujuan rakan-rakan kerana saya takut dipulau. STB TB TP B SB 12. Saya dan rakan-rakan menyimpan dendam kepada guru-guru yang mengenakan tindakan disiplin terhadap kami. STB TB TP B SB 13. Rakan rakan saya pernah mendorong saya melanggar undang-undang sekolah. STB TB TP B SB 14. Jika saya dalam kesusahan, rakan-rakan akan memberi pertolongan kepada saya. STB TB TP B SB 15. Saya gembira berada bersama-sama rakan setiap masa. STB TB TP B SB

BAHAGIAN F

1. Saya pernah cuai. STB TB TP B SB 2. Saya tidak dapat menumpukan perhatian dengan baik. STB TB TP B SB 3. Saya bekerjasama dengan orang lain. STB TB TP B SB 4. Saya tidak nampak butir-butir positif dalam diri saya. STB TB TP B SB 5. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain. STB TB TP B SB 6. Saya sering merasa risau. STB TB TP B SB 7. Saya menyembunyikan perasaan saya yang sebenarnya. STB TB TP B SB

Page 120: Soal Selidik Che Bakar

102

8. Saya melukakan hati orang dengan tidak sengaja. STB TB TP B SB 9. Saya amat berpuas hati dengan diri saya. STB TB TP B SB 10. Saya tidak percaya terhadap orang lain. STB TB TP B SB 11. Saya tidak suka berkelahi. STB TB TP B SB 12. Saya mencari kesalahan orang lain. STB TB TP B SB 13. Saya suka mengumpat. STB TB TP B SB 14. Saya berbangga dengan keluarga saya. STB TB TP B SB 15. Saya rasa diri saya disukai oleh keluarga dan rakan-rakan. STB TB TP B SB

Page 121: Soal Selidik Che Bakar

Umur

48

43

39

37

36

33

32

31

Page 122: Soal Selidik Che Bakar

27

22 5 tahun 4 tahun 1 tahun 1 tahun 3 tahun 1 tahun 2 tahun 4 tahun 5 tahun Sijil perguruan GURU SDAD

Sarjana Muda Guru Sek PP (B&K) Pen. Med Pensyarah PhD Pensyarah

MPTI 1981 1986 Pdd, UPM Tinggi Muar, HEP,UTM Pensyarah (B&K) QUT B&K Fak.Pdd QUT Kanan (B&K) 1990 1991 1992

Fak. Pdd 1995 1996 1998 2002 fak.Pdd 2007