(Sop)Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

download (Sop)Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

of 56

 • date post

  02-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.372
 • download

  39

Embed Size (px)

Transcript of (Sop)Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

_____________________________________PROSEDUR OPERASI PIAWAI

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

_____________________________________

UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA)KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIA

13 JULAI 2007

DAKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

BILNO.RUJUKANPROSEDUR

1UIP-APPPB-01-07Prosedur Penutupan Premis Untuk Membasmi Kuman,Serangga atau Tikus

2UIP-APPPB-02-07Prosedur Memerintah Premis Untuk Dibasmi Kuman,dibasmi serangga atau dibasmi tikus

3UIP-APPPB-03-07Prosedur Memerintah Barangan/BinatangDibasmi Kuman atau dimusnahkan

4UIP-APPPB-04-07Prosedur Pengurusan Jenazah Akibat Daripada Penyakit Berjangkit

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

_____________________________________NO.RUJUKAN: UIP-APPPB-01-07

PROSEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN , SERANGGA ATAU TIKUS_____________________________________

DISEDIAKAN OLEH : UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN(KA) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

NO.RUJUKAN PROSEDUR : UIP-APPPB-01-07

PROSEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN, SERANGGA ATAU TIKUS

1. NO.RUJUKAN PROSEDUR

UIP-APPPB-01-07

2. TAJUK Prosedur Penutupan Premis Untuk Membasmi Kuman,Serangga atau Tikus

3. TUJUAN PROSEDURProsedur ini menerangkan tatacara penutupan premis atau sebahagian daripada premis tersebut yang telah atau berkemungkinan telah dicemari dengan agen penyebab penyakit berjangkit supaya aktiviti basmi kuman, basmi serangga atau basmi tikus dapat dijalankan dengan sempurna bagi mengawal perebakan penyakit berjangkit disesuatu kawasan.

4. UNDANG-UNDANG BERKAITAN4.1. Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 19884.2. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 19754.3. Akta Hidrogen Sianida (pewasapan) 1953 (pind. 1981)4.4. International health regulation 19694.5. Akta keterangan 1950 (disemak 1971)- akta 564.6. Kanun tatacara jenayah (disemak 1999) -akta 5934.7. Akta tafsiran 1949 (disemak 1989) -akta 3884.8. Kanun keseksaan (disemak 1997)- akta 574

5. ANGGOTA YANG TERLIBAT5.1. Pegawai kesihatan daerah5.2. Pegawai kesihatan persekitaran5.3. Ketua penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan5.4. Penolong pegawai kesihatan persekitaran5.5. Pembantu kesihatan awam5.6. Pekerja rendah awam

6. SINGKATAN YANG DIGUNAKAN PKD- pegawai kesihatan daerahPKP - pegawai kesihatan persekitaranKPPKP - ketua penolong pegawai kesihatan persekitaranPPKPK- penolong pegawai kesihatan persekitaran kananPPKP- penolong pegawai kesihatan persekitaranPKA - pembantu kesihatan awamPRA- pekerja rendah awamUIPN- unit inspektorat dan perundangan negeriAKTA 342- akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988

7. PROSES KERJA PENUTUPAN PREMIS DI BAWAH PERENGGAN 18 (1)(d)Rujuk lampiran A

8. CARTA ALIR PROSES PENUTUPAN PREMIS DIBAWAH PERENGGAN 18(1) (d)Rujuk lampiran B

9. SENARAI SEMAK PERALATANRujuk lampiran C

10. SENARAI REKO/ DAFTAR

10.1. Borang notifikasi kes 10.2. Laporan keputusan makmal 10.3. Laporan siasatan kes penyakit berjangkit10.4. Fail perintah penutupan premis di bawah perenggan 18(1)(d) akta 34210.5. Fail laporan aktiviti di bawah seksyen 18 akta 342 10.6. Fail kertas siasatan untuk tindakan mahkamah

11. SENARAI BORANG UNTUK PENUTUPAN PREMIS

11.1. Perintah penutupan di bawah perenggan 18(1)(d) akta 34211.2. Notis penutupan premis11.3. Borang permohonan buka semula11.4. Surat kebenaran beroperasi semula

12. SENARAI RUJUKAN

1. Garispanduan dan pencegahan dan pengawalan penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah.2. Garispanduan Garispanduan umum pengurusan wabak penyakit-penyakit bawaan makanan dan air Malaysia.3. Garispanduan pengurusan wabak tifoid di Malaysia4. Garispanduan pengurusan wabak kolera di Malaysia5. Garispanduan pengurusan wabak keracunan makanan di malaysia6. Garispanduan pengurusan wabak disentri di malaysia7. Garispanduan pengurusan wabak hepatitis A di malaysia8. Garispanduan pencegahan dn pengawalan SARS9. Garispanduan pencegahan dan pengawalan mala10. Prosedur operasi piawai for potential infectious disease, ministry of health 200411. Akta keterangan 1950 (disemak 1971) akta 5612. Akta tatacara jenayah (disemak 1999) akta 59313. Akta tafsiran 1948(disemak 1989)- akta 38814. Kanun keseksaan (disemak 1997)- akta 574

13. PEMATUHAN PROSEDURa. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan.

b. Keengganan dan kegagalan mematuhi prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah peraturan- peraturan pegawai awam( kelakuan dan tatatertib) 1993.

14. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR

Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan.

DIKELUARKAN OLEH:UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN (KA)KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIAARAS 8, BLOK E 10, PARCEL E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,62590 PUTRAJAYA,W.P. PUTRAJAYA.LAMPIRAN A

PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN,SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d)

PROSES KERJA

Anggota terlibattindakanDokumen berkaitan

PPKP

PPKP1. Terima laporan kejadian penyakit berjangkit dan menyiasat kes penyakit berjangkit di hospital atau di lapangan.

2. Kenalpasti premis/tempat yang perlu dijalankan tindakan basmi kuman, basmi serangga atau basmi tikus.Boring notifikasi/siasatan

Laporan siasatan

PPKP3. Sediakan peralatan dan pekakas yang berkaitan untuk tujuan basmi kuman, basmi serangga atau basmi tikus dan penutupan premisSenarai semak peralatan lampiran c

PPKP/PKA/PRA4. Kenalkan diri serta terangkan tujuan kedatangan kepada tuanpunya premis atau wakilnya dan menjalankan prosedur penutupan dan pembasmian serta ambil gambarGambar/peta lokasi/kad perakuan jabatan

PPKP5. Isi butir-butir perintah penutupan premis. Serahkan kepada tuanpunya premis atau wakil satu dokumen tersebut disaksikan seorang anggota yang lain . simpan satu salinanperintah penutupan yang dihasilkan daripada proses salinan dokumen yang asalPerintah penutupan premis

PPKP6. Terangkan kandungan arahan penutupan premis kepada tuanpunya premis atau wakilnya disaksikan seorang anggota lain.(terangkan implikasi jika tidak patuh kepada arahan pegawai diberi kuasa).Lampiran D

PPKP7. Buat pemantauan perlaksaan aktiviti kawalan di lapangan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan.

PPKP8. Sekiranya kehendak di dalam perintah penutupan premis tidak dipatuhi , ambil gambar dan sediakan kertas siasatan.

PPKP9. Rekodkan aktiviti dan sediakan laporan

PPKP10. Majuak laporan kepada UIPN dan JKN

LAMPIRAN B

PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN,SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d)

CARTA ALIR PROSES KERJA

Rekod hasil aktiviti/ sediakan laporan dan hantar ke UIPN JKNSediakan IP dan serah kepaada UIP Mematuhi arahanPantau aktiviti yang diarah kanTidak mematuhi arahanTampal notis perintah penutupanKepung kawasan dengan pita larangan masuk dan lekatkan notis perintah penutupan Tutup sebahagianTutup sepenuhnyaSerahkan perintah kepada tuanpunya premis atau wakilTentukan tahap penutupan premisJalankan pemeriksaan di lapanganSediakan perintah arahan dan terangakan isi kandungan perintah kepada tuanpunya premis atau wakilKenalpasti premis yang perlu dibasmi kuman,basmi serangga atau basmi tikusSedia peralatan untuk tindakan pembasmian/ pemeriksaan / penutupan premisTerima laporan dan buat siasatantamatMULA

LAMPIRAN CPR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN,SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d)

SENARAI SEMAKBILPERKARAADATIADA

1Borang notifikasi kes

2Laporan keputusan makmal

3Borang siasatan kes penyakit berjangkit

4Peralatan basmi kuman

5Peralatan basmi serangga

6Peralatan basmi tikus

7Notis arahan penutupan premis

8kamera

9Kad pengenalan jabatan

Disemak oleh:

Tandatangan : _______________________ Tarikh:_______________Nama :_______________________ Jawatan : _______________________

PR0SEDUR PENUTUPAN PREMIS UNTUK MEMBASMI KUMAN,SERANGGA ATAU TIKUS DI BAWAH PERENGGAN 18(1)(d)

SENARAI PERALATAN YANG DIPERLUKANBILPERKARASTATUS

1Peralatan Basmi Kuman

Spray Can

2Lysol Liquid Solution/ Bahan Kimia Basmi Kuman

3Lysol spray

4Sodium Hypochlorite

5Wipes

6Liquid Handwash

7Kapas / Gauze

8Stainless Steel Basin

9Stainless Steel tray

10Disposable Glove

11Disposable mask

12Waterproof boots

13Disposabe apron

14One piece jump suit

15Eye goggles

Disemak oleh:

Tandatangan : _______________________ Tarikh:_______________Nama :_______________________ Jawatan : ______________________

LAMPIRAN DNo.Siri: _______

KEMENTRIAN KESIHATAN MALAYSIAPERENGGAN 18(1)(d)AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

PERINTAH PENUTUPAN PREMIS UNTUK KERJA-KERJA BASMI KUMAN, BASMI SERANGGA ATAU BASMI TIKUS

Ruj. Kami : ___________________________________________Tarikh:________________

Kepada :

Nama : __