Spe Bab9

Click here to load reader

 • date post

  15-May-2015
 • Category

  Sports

 • view

  35.427
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Spe Bab9

 • 1. BAB 8 Etika dan Nilai-Nilai MurniMalaysia& Aplikasinya dalam Etika Pengurusan, Perniagaan & Alam Sekitar

2. Etika dan Nilai-Nilai Murni Malaysia

 • Etika yang menjadi norma kepada masyarakat Malaysia dinamakan etika nilai-nilai murni Malaysia. Malaysia sebagai negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, memiliki ciri-ciri sosialnya tersendiri. Ini dapat dilihat pada bahasa, agama, kepercayaan dan cara hidup iaitu warisan setiap kaum tersebut. Natijahnya ialah berbilang budaya. Fenomena ini seharusnya dilihat sebagai suatu yang positif, sesuatu aset atau kekuatan, bukannya punca pergeseran atau pertelingkahan. Satu natijah masyarakat berbilang bangsa ialah persoalan bagaimana hendak membina dan memantapkan Kebudayaan Kebangsaan.

3.

 • Tiga prinsip menjadi dasar kepada Kebudayaan Kebangsaan iaitu:
 • Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini.
 • Menerima unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar.
 • Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.
 • Bersandarkan kepada prinsip-prinsip di atas, terdapat tiga objektif iaitu:
 • Perpaduan bangsa dan negara.
 • Pemupukan dan pemeliharaan keperibadian kebangsaan.
 • Pengayaan dan pemeringkatan kualiti kehidupan dalam aspek kemanusiaan dan kerohanian.

4.

 • Etika Dan Nilai-nilai MurniMalaysia
 • Nilai-nilai murni merujuk kepada ciri-ciri yang baikpada diri seseorang seperti sifat kasih-sayang, baik hati, kejujuran, kesopanan dan kesederhanaan. Orang yang menghayati nilai-nilai ini dikatakan beretika, bersusila, berakhlak, bermoral atau berperibadi mulia. Enam belas nilai yang diterap melalui pendidikan moral yang diperkenalkan kepada semua pelajar di sekolah-sekolah merangkumi unsur-unsur kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Matlamat penghayatan norma dan nilai-nilai ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami, menganalisis dan membuat keputusan yang rasional, melibatkan pertimbangan moral dalam kehidupan seharian mereka.Inilah bekal untuk mereka menempuh zaman kewarganegaraan sepenuhnya kelak, khususnya sebagai warganegara Malaysia dan amnya sebagai warga dunia

5.

 • Enam belas nilai murni itu ialah:
 • baik hati,
 • berdikari,
 • hemah tinggi,
 • hormat-menghormati,
 • kasih sayang,
 • keadilan,
 • kebebasan,
 • keberanian,
 • kebersihan fizikal dan mental,
 • kejujuran,
 • kerajinan,
 • kerjasama,
 • kesederhanaan,
 • kesyukuran,
 • rasional
 • semangat masyarakat.

6.

 • Nilai-nilai Islam
 • Nilai-nilai Islam juga merupakan landasan utama bagi membentuk perkembangan masyarakat Malaysia yang mempunyai asas-asas etika dan moral yang tinggi. Nilai-nilai Islam yang dipentingkan ialah nilai-nilai universal yang diterima dan sesuai dengan masyarakat Malaysia. Nilai Islam juga penting bagi membendung pengaruh sekularisme dan pengaruh kebendaan yang boleh melemahkan aspek kemoralan, keimanan dan akidah masyarakat Islam di negara ini. Nilai-nilai Islam, bagaimanapun tidak dipaksakan kepada kaum lain yang bebas berpcgang kepada kepercayaan agama masing-masing. Penonjolan nilai Islam dalam pentadbiran dan pengurusan dikira boleh mencorakkan nilai moral dan etika yang kuat, di samping dapat mencegah nilai-nilai negatif dan amalan-amalan yang tidak sihat dalam merupakan nilai-nilai yang amat dipentingkan dalam Islam. Nilai-nilai murni yang menjadi teras nilai Islam ialah amanah, kejujuran, bertanggungjawab, rajin,, ikhlas, tertib, disiplin, mengutamakan masyarakat lebih daripada diri sendiri, sanggup berkorban, tidak tamak, berpandangan jauh, bermoral dan menepati janji.

7.

 • Berikut nilai-nilai dalam Islam:
 • Percaya kehidupan selepas mati
 • Persaudaraan sesama Islam
 • Kesabaran
 • TakutkanTuhan dan keesaan-Nya
 • Kehidupan seimbang
 • Kesucian hati
 • Kepatuhan
 • Perkongsian
 • Amanah
 • Tanggungjawab
 • Ikhtiar
 • Dedikasi
 • Kesederhanaan
 • Tekun
 • Bersih
 • Berdisiplin
 • Bekerjasama

8.

 • Nilai-nilai Timur
 • Malaysia merupakan blok negara timur yang kaya dengan pelbagai kebudayaan. Kcbudayaan ditonjolkan sebagai suatu kebanggaan dan identiti tradisi unggul masyarakat timur. Selain kaya dengan adat istiadat, kepercayaan, dan norma-norma hidup orang timur, nilai-nilai timur masih kuat mendasari identiti masyarakat Malaysia. Sifat kepelbagaian budaya menjadikan Malaysia kaya dengan pelbagai tradisi dan kepercayaan nenek moyang penduduk yang masih lagi diamalkan walaupun pemodenan dan pengaruh nilai-nilai barat sudah bertapak begitu kuat dalam kehidupan menempuh perubahan alaf ke-21. Bagaimanapun nilai-nilai timur semakin terhakis disebabkan pengaruh hidup moden yang bertunjang kepada nilai-nilai barat. Nilai-nilai timur yang begitu tinggi dengan nilai budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaannya perlu dipertahankan untuk membina kekuatan bangsa timur yang mampu men- capai perubahan dan kemajuan. Nilai-nilai murni masyarakat timur juga perlu dipertahankan untuk membolehkan masyarakat timur lebih berupaya menangani dan mengatasi krisis moral yang sedang dihadapi.

9.

 • Berikut Nilai-Nilai Timur yang perlu diamalkan:
 • Kepatuhan dan kesetiaan
 • Kerjasama
 • Menghormati orang tua
 • Memelihara kepentingan adapt
 • Mementingkan " status quo "
 • Merendah diri dan mengalah
 • Sedia mengorbankan kepentingan sendiri
 • Sabar
 • Bersifat feudal

10.

 • Nilai-nilai Barat
 • Malaysia sebagai negara membangun tidak dapat memencilkan diri daripada pengaruh barat. Nilai-nilai barat telah lama bertapak dan mencorakkan perubahan masyarakat Malaysia sejak zaman penjajahan sehinggalah merdeka. Rakyat Malaysia menyanjung tinggi kejayaan dan pemodenan yang disumbangkan oleh masyarakat barat. Pengaruh nilai-nilai barat telah berjaya merombak sistem sosial, ekonomi dan politik yang membolehkan Malaysia membangun dengan lebih pesat selepas merdeka. Malahan nilai-nilai barat masih kuat berakar umbi dalam semua sistem pentadbiran dan pengurusan negara seperti perundangan, ekonomi, politik, pendidikan dan sistem sosial. Pengaruh pendidikan menyemai dan menyebarkan nilai-nilai barat yang dikembangkan melalui pendidikan dan persekolahan di Malaysia telah menjadikan masyarakat Malaysia lebih berfikiran terbuka, berhemah, demokratik, rasional, toleransi, inovatif, kritis, kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

11.

 • Pendidikan sebagai agen pemodenan dan perubahan memberikan kesan yang amat luas ke atas perkembangan nilai-nilai barat khususnya dalam mencorakkan budaya baru seperti perubahan gaya hidup, pandangan dan pemikiran. Nilai-nilai barat bukan sahaja wujud dalam sistem pendidikan, tetapi Juga dalam semua aspek kehidupan masyarakat Malaysia. Sebagai suatu masyarakat yang terbuka, rakyat Malaysia dapat menerirna nilai-nilai barat sebagai sebahagian daripada unsur dinamik, yang mencorakkan perubahan dan kemajuan diri mereka. Nilai-nilai barat Juga tersebar secara meluas melalui pendidikan, bahan bacaan, filem, rancangan televisyen, dan pcrmainan komputer.
 • Nilai-nilai barat yang kurang sihat dan negatif memberikan yang buruk kcpada perkembangan nilai masyarakat kita, khususnya golongan belia. Nilai-nilai barat yang songsang dan negatif yang menjadi ikutan dan tiruan ternyata membawa golongan muda terjerumus kepada kegiatan budaya yang tidak sihat. Budaya pop, hippies, punk, kebebasan seks, jenayah belia barat dan sebagainya membawa ancaman dan kemusnahan kepada belia-belia timur yang terpengaruh dan suka meniru. Masyarakat belia di Malaysia akan terus terancam sekiranya nilai-nilai barat yang tidak sesuai dengan norma dan kebudayaan masyarakat timur dibiarkan menguasai masyarakat kita.

12.

 • Langkah bagi mencegah nilai-nilai barat yang bersifat negatif dibuat dengan menolak nilai-nilai tersebut dan mengambil tindakan membanteras kegiatan yang bercanggah dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Pcngaruh nilai buruk boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada masyarakat dan negara. Rakyat Malaysia perlu dididik supaya lebih bertanggungjawab dan menghormati nilai-nilai murni yang menjadi asas kemajuan dan perubahan.
 • Demokrasi
 • Hak individu
 • Hak asasi manusia
 • Rasionaliti
 • Pemikiran terbuka
 • Kebebasan
 • Individualisme
 • Sekularisme
 • Konsumerisme
 • Ekualiti
 • Kebebasan pendapat
 • Nilai kerja

13.

 • Kemahiran pengurusan yang baik memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi. Namun demikian perkembangan kemahiran pengurusan sahaja tidaklah mencakupi. Tidak kurang pentingnya penekanan yang seimbang diberikan kepada penerapan dan pengamalan nilai-nilai positif serta beretika. Pengurus-pengurus yang tidak mempraktikkan nilai-nilai kerja yang cemerlang, walaupun merek