Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

download Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

of 33

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  1/33

  M+FSULIT

  JAI}ATANPELAJAITAN EGERI }OHOR

  PBPBRTKSAAN 'BRCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9PT|NDII)IKAN ISLAMKertas ISept. Olit .2 iam

  t223trDua jam

  .IANGAN BTJKA KERTAS SOAI,AN INI SEII INGGA DIBERITAHT,l. Ke to,s oalcut tti mengarulungi uo bnhctgitn:Bahagian A dan Bahagian B.2. Bahagian A mengandungi40 soalan.Jnr.'apansnde henduklcrh litulispuclrr

  ruotlgdn veng disediakctnli httlqmqn 12.3. Ilahagian B nengundurrgl empat soalun suh.iektif.Jav,ult iga,toalan: Soalan

  1, Soalan 2 dan mano-nrctna atu soalan berikttnyu. ,lav,apan ondo hendakltrhdi tt i s tlu am ke tas iatuattcut.frrll,r nama dun tingkatan antla pada ruangun yLlng disecliakan di halumon 12.(.'craikunkertus av,ctpun laripodtt ke tas soalun. Ikttt kerla.s.jtttvuytuner.sunu-.sumuhcluian lurnbohctn lun sarahkanketrtacluenge\t)as epariksctun adttr tkhirpeper iksnun.

  4.

  5.

  Kcltas soalan ni mengandungi 2 halamatt crcctak

  1223/l rO 2ool ttar CiptrJabatan'cla.jarancgeriohor[L ihat sebelahST]LIT

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  2/33

  SULIT 2BahagianA140markahlJqwabsemua oqlan.

  Soalan hingga Soalan20.

  Tiopliap soqlan diikuti oleh empatpilihan jawapan A,BrC danD.pada ruangan awapan yang disediakan

  t223tl

  HitamkanTawapan yqng tepat

  Pernyataani atasmerujuk epada ontoh erbuatanA sihirB kufurC syirikD khurafatHukuman epada enzina hairumuhsanalahA Disebat 0kaliB Disebat100kaliC Direjam irrgga atiD Disebat andirejamdengan atuhinggamati

  Zaidiah

  BatiniahP dalarnrajah di atas alahA ImamiahB IsmailiahC UbudillahD IskandariahAntara ciri kesesatan jaranQadiani alahI memansuhkanagama slamII beriktikad alam ini bersifatkekai (baqa')III mendakwabahawamalaikat sebagai ancaindera llah SWTIV mendakwaNabi Isa meninggaldunia dan dimakamkandi IndiaA Idanl iB I dan II IC II da n VD II I dan IV

  l223ll @2009 lak CiptaJabatan elajaran egeriJohor SULIT

  Membuang ancak bagi menghalauhantuMengunjungi kubw yang dianggap keramat

  P

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  3/33

  SULIT t223/lr Mempelajari asasaqidahr Membina ketahananaqidal denganberdoao Belajar daripadaguru yang diiktiraf keilmuannyal '

  Pemyataan i atasmerujuk kepadaA ciri-ciri kemanisanmanB langkah-langkahmemeliharaaqidahC kesanmengamalkanjaran slamsebenarD kepentinganerpegangengan qidahAhli SunnahWalJamaahMaharyangditentukan adarnya andipersetujui lehkedua-dua elahpihak

  Pemyataan di atasmerujuk kepada maharA musarnmaB nihlahC nikahD misil

  Pernyataani atasmenyebabkane',\'aanA tidak halalB tamat kontrakC tidakperludibayarD tertangguh ayaranIterbitanang ikeluarkanleh yarikat.b3lllryIk* -___l

  BarangelahhiiangTidakmenepati yarat

  s[-- l| -q"l'tPernyataandi atas merujuk kepadapengertianA syarikatB insuransC sahamD sewaAntara ual beli yang dilarang etapi sah alahI jual beli bersyaratI I jualbel imonopol iII I jualbarang yang samaenisIV jual beli baranghalal be(ujuan maksiatA Idanl lB I dan lllC I I danlVD III dan IV

  [Lihat sebelahSTILIT223ll O 200qHak Cipta abatan elajaranegeri t-rhor

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  4/33

  SULIT 4 W3 ^l0 Berikut ialah kepentingansaksidalamsuatumailis akad nikah kecualiA mengelakberlaku itnahB memuliakanmajlis akadnikahC menjaminmajlis walimatul urus berjalan ancarD boleh memberi keterangan ekiranyaberlakusesuatu ertikaianll Selainsuamidan steri. rukun ian alah

  A lafaz dan sebabB Islam dan sebabC berakaldan lafazD berakaldan sebab12 Antara berikut yang manakahkesanmembelakangi epimpinanKhulafa Ar-Rasyidin?A berlakunya embunuhan aidinaUmarB lahirnyakerajaanBani AbbasiyahC munculnyagolonganKhawarijD khalifah dilantik secarawarisan13 Perpustakaan ang terulungdibinaoleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad alahA Baitu lMal

  B Baitul HikmahC DarulHikmahD Darul Nukman

  14 Selain terkenal sebagaiseorang lmuan, ImamAbuHanifah rahim;rhullahjugaadalahseorangahliA perundanganB perusahaanC sejarawanD pemiagaan

  l5 Berikr.rt dalahpenemuan bnu Sina dalambidane armasiI ubatbiusII menciptaalatx-rayII I ubat mujarabuntuk penyakitkronikIV rnencipta enanguntukmenjahit uk aA ldanl lB I dan IIC II dan IVD III da n V

  l223ll O 2009Ha kCipta abaranela.jaranegeri ohor SULIT

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  5/33

  SULIT 516 Rajah i bawahmerujuk epada dab erfikir alamslanr

  al I

  ----tl-Q ialahA ciriB rukunC syaratD suntberAntara adab di tempatrekreasi alahA mcnggangguketenterarnan wanrB berdua-duaan enganbukur mahramC bertanggungiawabmenjagaalam sekitarD membuangsampahdi kawasan ekreasiBerikut ialahperkarayang perlu dielakkanketika menziarahijenazah.I BergurausendaII Mengurnpat i mat iIIT Mendoakan i mat iIV Menangisr ematian i uratiA Idanl lB I dan IIC II dan IVD II I dan VAntarabenkut yang manakah ukan enis-jenis edekahA Memberi hadiahB Memberi senyumanC Amar makrufnahi munkarD Menyelesaikanmasalahorang air.r

  Apakahhukum bermusafir i atas?A WajibB HarusC SunatD Ilararn

  l223ll O 2009Ha kCipta abatan elajaran egeri ohor

  E]t223tl

  Maklumatbenar

  yang

  ILihat sebelahSULIT

  t7

  18

  l9

  Bukti kajiansaintif ik

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  6/33

  SULITSoalan l hinggaSoalan 0Isi tempal kosong dengan au,apsn ),ang sesuai.21

  Tokoh R dalam raiah di atas alah

  Kepunyaanorangdancukup nisab

  Ab u Hassan l-Asv'ari

  Apabila ercakapiaberdusta I

  1223t1

  'r)Apabila iberi manah iakiianari iApabi la erjanj idia ungkir i 1Apabila ertengkariamclampauiatas ]

  S dalam ajahdi atasmerujuk epadaAhli sunnahwal Jamaah erpendapatl-Quraradalah alamAllah yangbersifat

  24

  l iiTi.-- - -, Ji gutankeranaunu, -lt ..L mrskrn l

  Kemahuan endiri

  t{26

  11

  28

  T dalam ajahdi atas alahSyiah aidiah eriktikad claku osa esar eraciai antaraeimaran an ..

  Nlenge jakan um ah e l eb h dahuu puA U on-io; 3 i u * " * "" . " " r"-tpk*h; I_lPengertian i atasmeru.iuk epada badathajiHukum sahamdalam mualarnat slam ialahIbadatakikah paling afdhaldilakukanpadahari ke ... kelahiran

  Pengasas hl iSunnahWal Jamaah

  Syarat abithukumanmencuri

  Cukupumurdansempuma kal

  1223/r O 2009Ha kCipta abatan elajaraneeeri ohor SULIT

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  7/33

  Perempuanangharam ipinangTelahdipinang

  SULIT29

  t223tl

  TandaU dalam rajah di atas alah

  V dalamrajahdi atas alahIsteri berhakmendapat ... semasa .alamempoh ddah kemariansuami

  . . .merupakan usatpenyebaranlmu yang terkenal padazamankerajaanBanrUmaiyah.Penubuhzur eberapaabatansemasa entadbiranSaidinaUmar al-Khattab dalam zamanKhulafa' Ar-Rasyidin dikenali sebagai

  30

  3l32

  33

  34

  3536

  Sunrber konomibertandaW dalam aiahdiSebelum embacaesuatuadisNabiSAW.sebagainemuliakan asulullah AW.

  afas alahImam Malik akan erlebih dahulu

  Jamalulddinal-Afghani digelar keranasalasilahketurunannyabersambungdenganSaidinaAl i Karamallahuwaihah an RasulullahsAw.

  1223/l O 2009HakCipraJabatan elajaranNegeri ohor ILihat sebelahSULTT

  U

  Pembahagian artauntukanakangkat

  SektorutamaekonomikerajaanBani Abbasiah

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  8/33

  SULIT 8Soafan 37 dan Soalan 38 berdasarkanraiahdi bawah.Lengkupkan tempat kosct g dengan awapanyang be u

  t223ll

  Adab di tempat rekrcasi

  IIPsikologi37 X dalam rajah di atas alah38 Y dalam ra.jah i atas alahSoalan 39 berelasarkan aiah di bawah.Lengkapkan Iempa koso ng dengan awctpanyang be ul

  Menjaga agama

  r_--I Tanggungjawabemimpin Berlaku dii

  Z dalamrajah di atas alahSegalausahadan projek kerajaan idak dapatdilaksanakananpasokongandaripada

  l223ll O 2009Hak CiptaJabatan elajaran egeri ohor

  1__l

  3940

  SULIT

  Mensuatkan stamina

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  9/33

  SULIT

  ./qv,ab tiga soalan'.Soalan1 (o) Firman Allah SWT:

  q

  BahagianB[6() nrarL ah IL\]v l l | t< - . - . ,1

  1, Soalan 2 d(rn mana-mQnasatu so(tlan herikutnya.

  t223tl

  12nrurkahl12markah)

  12marluhl[l murkah)

  [Lihat scbelahSULTT

  Ay"t di at"s menerangkan tentang orang yallg mengamalkan sihir sehinggamenyebabkalkckufirran.(i ) Nyatakanmaksud ihir'(ii) Jelaskan esanperbuatan ihir terhadapndividu rnuslim

  ft) Zina merupakanperkarayang dilarangdalamIslam'(i ) Apakahmaksudzina'? [2 markah](ii) .lelaskal6ua faktor berlakunyagejaladi atasdalammasyarakat. [4 markahl( i i i) Terangkan ikmahdiharamkan in adalam slam 12murkahl

  (c) Ajaran Taslim merupakanajaranyang menyelewengdaripadaajaran slam.(i ) Siapakahpengasa-s.iaranersebut? 12murluhl(ii) .lela-skanua ciri kesesatatr jiuanTaslim. t4 markahl(iii) Jelaskanangkahberkesanuntukmenanganiajaransesatdalam masyarakat'12markuhlMelontar amratul Ula. amratul Wustadan amratul 'Aqabah merupakansalahsatudaripadaperkarawajib haji.

  (Q )

  (i ) Bilakah waktu melontarketiga-tigaamrah di atas'l(ii) Jclaskan ua caramelontar etiga-tigaamrah ersebut'

  l223ll @2009 'lakCipta abatan elajaranegeri ohor

  t-L4J

  Uj1102 "r :61'1t ; ) r )

  . tr'OJP

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Pi Q&A (Johor)

  10/33

  SULIT 10 1223irInsuransdihanrskandalam Islam sebagaisatu bantuan altematif kepada umat Islamkhususnyasemasamenghadapimusibahataukesusahan.

  (b)

  (c) Rujuk ialah suarnimengambil semula steri yang elahdiceraikanke pangkuannya

  (i ) Senaraikan ua unsur arangan