Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

download Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

of 75

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  1/75

  4531/1 Physics Kertas 1 Oktober 2014 1 ¼ jam

  SULIT 1 4531/1

  Hak cipta © JPN Pahang

  4531/1 SULIT

  http://www.chngtuition.blogspot.com  

  JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANG

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 4531/1

  PHYSICS Kerta 1

  1

  1

   jam Satu jam lima belas minit4

  JANGAN BUKA KERTAS S!ALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1.  Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

  MAKLUMAT UNTUK CAL!N

   Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

   Jawab semua soalan.

   Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

   itamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

  Sekiranya anda hendak menukar jawapan! padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan

   jawapan yang baru.

   "ajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

   #nda dibenarkan menggunakan kalkulator sainti$ik yang tidak boleh diprogramkan.

  Satu senarai rumus disediakan di halaman %.

  http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  2/75

  SULIT 1 4531/1

  Hak cipta © JPN Pahang

  4531/1 SULIT

  http://www.chngtuition.blogspot.com  

  Kertas soalan ini menganungi 31 halaman bercetak 

  http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  3/75

  SULIT 2 4531/1

  !he "ollo#ing in"ormation ma$ be use"ul. !he s$mbols ha%e their usual meaning.

   Maklumat berikut mungkin ber$aedah. Simbol&simbol mempunyai makna yang biasa.

  1. a =

  '

  − u  t 

  2. ' 2 = u

  2

  + 2as

  1&. 'agni"$ing po#er (

   $ 

  )  Kuasa pembesaran *

   $ +

  3.  s = ut + 1

  at 2

  2 1,. ' =  $ λ 

  4. 'omentum * m' 2-. λ =

  a(  )

  .  * = ma

  21. + = It 

  /. Kinetic energ$ ( ,enaga kinetik * 1

  m' 2

  2

  22.  - = .+

  0. ra%itational potential energ$ (

  23. . = I"

  ,enaga keupayaan gra'iti * mgh 24. Po#er ( Kuasa  / = I 

  &. +lastic potential energ$ ( 2.

   S =

    S  P   P

  ,enaga keupayaan kenyal *

  energ$

  1

   *( 2

  2/. +""icienc$ (

   I  

  9. Po#er / =  Kecekapan * S S

  ×1--  time

  tenaga  Kuasa  / =

  20. masa

   - = mc 2  I P P

  1-. ensit$ ( Ketumpatan  ρ = m

   

  2&.  g * 1- m s  52

  11. Pressure ( ,ekanan  p

  = h ρ  g 

   * 

  2,. c * 3.- 6 1- &

  m s  51

  12. Pressure ( ,ekanan  p =  #

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  4/75

  SULIT 2 4531/1

  13. Heat ( aba + = mcθ 

  14. Heat ( aba + = ml 

   p  1.

  1/.

  * constant ( pemalar  , 

  n = sin i sin r 

  10. 1 =

  1 +

  1  $ u '

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  5/75

  X

  X X

  X

  X

  SULIT 3 4531/1

  1 7hich o" the "ollo#ing ph$sical 8uantit$ is "#t a eri%e 8uantit$9

   #ntara kuantiti $i1ik berikut! yang manakah bukan kuantiti terbitan2

  A +lectric current

   #rus elektrik 

  B +lectric charge

  Cas elektrik 

  C 7eight

   3erat 

  D :ccelereation

   /ecutan

  2 iagram 2 sho#s the marks mae b$ "i%e arro#s on a target boar.

   "ajah % menunjukkan tanda yang dibuat oleh lima anak panah pada sebuah papan

   sasar.

  iagram 2 ( "ajah %

  7hich statement is correct about the accurac$ an consistenc$ o" the shots9

   /ernyataan manakah yang betul mengenai kejituan dan kepersisan tembakan itu2

  A :ccurate but not consistent

   Jitu tetapi tidak konsisten

  B ;onsistent but not accurate

   Konsisten tetapi tidak jitu

  C :ccurate an consistent

   Jitu dan konsisten

  D  Not accurate an not

  consistent

    3 !able 3 sho#s the results o" an e

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  6/75

  SULIT 3 4531/1

  !able 3 ( Jadual 3

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  7/75

  6 m

  L M8 m

  V

  0 Ө

  V

  0 Ө

  V

  0 Ө

  SULIT 4 4531/1

  http://www.chngtuition.blogspot.com  

  !he length o" the string use is 2-.- cm. 7hat is the manipulate %ariable9

   /anjang tali benang yang digunakan adalah %0.0 cm. #pakah pembolehubah

  dimanipulasikan2

  A ?oa @

   3eban! @

  B !ime "or 1- complete oscillation

   Masa bagi 80 ayunan lengkap

  C ?ength o" the string

   /anjang tali benanng 

  D  Number o" complete oscillation

   3ilangan ayunan lengkap

  4 iagram 4 sho#s the path tra%elle b$ Husain "rom K to '.

   "ajah 9 menunjukkan lintasan yang dilalui oleh usain dari K ke M.

  iagram 4 ( "ajah 9

  7hat is the istance tra%elle b$ Husain9

   3erapakah jarak yang telah d +ilalui oleh usain2

  A / km B &

  C 1- km D 14

  5 7hich graph sho#s a relationship o"  increasing linearl$ #ith :9

  ;ra$ manakah menunjukkan hubungan  bertambah secara linear dengan :2

  A B

  C     D

  Hak cipta © JPN Pahang

  http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  8/75

  SULIT 4 4531/1

  http://www.chngtuition.blogspot.com  

  4531/1 - :

  SULIT

  http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  9/75

  SULIT 5 4531/1

  Hak cipta © JPN Pahang

  4531/1 SULIT

  http://www.chngtuition.blogspot.com  

  , iagram / sho#s a techni8ue to tighten a hammer hea b$ knocking the other en to

  the "loor.

   "ajah / menunjukkan satu teknik mengetatkan kepala tukul dengan menghentak ulu

  tukul ke lantai.

  iagram / ( "ajah /

  7hich la# is applie b$ the abo%e techni8ue9

   ukum yang manakah diaplikasikan daripada teknik di atas2

  A  Ne#tonAs "irst la# o" motion

   ukum gerakan ewton pertama

  B  Ne#tonAs secon la# o" motion  ukum gerakan ewton kedua

  C  Ne#tonAs thir la# o" motion

   ukum gerakan ewton ketiga

  D  Ne#tonAs "orth la# o" motion

   ukum gerakan ewton keempat 

  - iagram 0 sho#s a tennis ball hitting the racket strings.

   "ajah 0 menunjukkan sebiji bola tenis menghentam tali pada sebuah raket.

  http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  10/75

  SULIT 5 4531/1

  Hak cipta © JPN Pahang

  4531/1 SULIT

  http://www.chngtuition.blogspot.com  

  iagram 0 ( "ajah 0

  http://www.chngtuition.blogspot.com/ http://www.chngtuition.blogspot.com/

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  11/75

  u = 2.5 m s-1 u = 0.5 m s-1

  m = 2.5 kg m = 1.5 kg

  SULIT 6  4531/1

  : large "orce acts on the ball ue to

  Satu daya yang besar bertindak pada bola disebabkan oleh

  A the ball e

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  12/75

  SULIT 7  4531/1

   iagram , sho#s ar$ #ith mass o" 0- kg stans on a #eight balance in a li"t.

   "ajah = menunjukkan ;ary dengan jisim >0 kg! sedang berdiri di atas sebuah

   penimbang di dalam sebuah li$.

  iagram ,( "ajah =

  7hat is the reaing o" the #eight balance i" the li"t mo%es up #ith %elocit$ o" 2.- m s B1

  9

   3erapakah bacaan penimbang jika li$ bergerak ke atas dengan halaju %.0 m s& 8 2

  A - N

  B /- N

  C 0-- N

  D &4- N

  10 iagram 1- sho#s t#o #orkers P an C li"ting ientical loas through the same height

  using t#o i""erent methos. !he loas #ill mo%e #hen the "orce are greater than its

  #eight.

   "ajah 1- menunjukkan dua orang pekerja P dan C mengangkat beban yang serupa

  melalui ketinggian yang sama dengan dua cara berbe1a. 3eban&beban tersebut akan

  bergerak jika daya yang dikenakan melebihi berat beban tersebut.

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  13/75

  Wrker P Pekerja P

  !mth "#a$k

  Wrker % Pekerja %

  Pa"a$ #ici$

  SULIT 7  4531/1

  iagram 1- ( "ajah 1-

 • 8/18/2019 Spm Trial 2014 Physics Qa Pahang

  14/75

  &rce 'aya (

  !

  0 )*te$si$ Pema$ja$ga$

  SULIT 8 4531/1

  7hich statement is correct about the "orce applie an #ork one9

   /ernyataan yang manakah bena