TAJUK 2 Evolusi Perkembangan PTV

of 28 /28
TAJUK 2 : . EVOLUSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Embed Size (px)

description

Slides of PTV

Transcript of TAJUK 2 Evolusi Perkembangan PTV

TAJUK 2 :.EVOLUSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONALHasil Pembelajaa!:Diakhir pembelajaran tajuk ini, pelajar dapat:Menerangkan sejarah perkembangan PTV seawal pengajian pondok, zaman penjajahan sehingga ke era kemerdekaan;Menghuraikan akta-akta yang berkaitan dengan PTV;Menyatakan laporan-laporankajian pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Malaysia se!ara umumnya ;Kea!"#a K$!se% Taj 2E'$l&siPe#emba!"a!PTVSejaa( Pe#emba!"a! PTVA#)a*a#)a + La%$a! Pe!,i,i#a! -a!" be#ai)a! ,e!"a! PTVSejaa( Pe#emba!"a! PTVPerkembangan PTV secara global:Sejarah perkembangan PTV secara global bermula daripada revolusi perindustrian Perancis pada awal tahun 1800-an.Pada ketika itu kajian dijalankan untuk menghasilkan ciptaan baru untuk keperluan peperangan. Seterusn!a ia berkembang ke seluruh dunia daripada "egara-negara #ropah dan terus berkembang ke "egara Timur !ang dibawa oleh penjajah. Sejaa( Pe#emba!"a! PTV .samb../Perkembangan PTV di Malaysia:Terbahagi 4 fasa:1. Sebelum Perang Dunia Kedua (1!! " 14!#$. Semasa Pendudukan %e&un (141 '14(#). Sele&as Perang Dunia Kedua (14( " 1*!#4. Tahun 1*! ' sekarangSejaa( Pe#emba!"a! PTV ,i M0sia 12asa 3 : Sebel&m Pea!" D&!ia Ke2 .3455*3465/Ta(&! Pe#emba!"a! PTV7a)a)a! 1$0% Sekolah teknik di bina& 'ntuk melatih juruteknik ()* + )T,1$-%-1$./#mpat buah Sekolah )etukangan didirikan& 'ntuk pelajar !ang lemah dalam akademik & 0sas kemahiran bagi persediaan pekerjaan& Penempatan sekolah-sekolah pertukangan ini dibina )uala 1umpurPulau Pinang(ohor 2ahrudan3poh& )ursus selama tiga tahun - 2idang-bidang mekanik am elektrik dan pertukangan ka!u peringkat asas.- 2idang dan kursus kurang dapat sambutanSejaa( Pe#emba!"a! PTV ,i M0sia 12asa 2 : Semasa Pea!" D&!ia Ke2 .3463*3468/Ta(&! Pe#emba!"a! PTV7a)a)a! 1$/1 - 1$/45asa pendudukan (epun di ,ala!sia.& Tiada rekod rasmi tentang perkembangan TV#T pada 6asa ini& 7iketahui kursus bercorak teknik diperkenalkan di Sekolah Teknik dan Sekolah )etukanganSejaa( Pe#emba!"a! PTV ,i M0sia 12asa 9 : Sele%as Pea!" D&!ia Ke2 .346:*34:5/Ta(&! Pe#emba!"a! PTV7a)a)a! 1$48 #ra-kemerdekaan & Setelah Tanah ,ela!u merdeka para pemimpin terus berusaha men!usun satu pendidikan kebangsaan untuk men!atupadukan rak!at berbilang kaum bagi membina satu kebangsaan mencapai integrasi nasional melalui pendidikan 1$48 - 1$%0& 1aporan *a9ak 1$4% & 1apan buah Sekolah )etukangan 1uar 2andar di bina dengan namaSekolah 1anjutan )ampung& TV#T diserap dan keutamaan dalam sistem pendidikan& 0ntara objekti6 penubuhan sekolah ini adalah :a; ,elahirkan tenaga kerja separa mahir untuk 3)Sb; ,emenuhi kehendak ibu bapa omprehensive #ducation S!stem;Sejaa( Pe#emba!"a! PTV ,i M0sia 12asa 6 : Selel%as Keme,e#aa! .sele%as 34:5a!/Ta(&! Pe#emba!"a! PTV 7a)a)a! Tahun 1$%0anSekolah Pelajaran 1anjutan diperkenalkan untuk men!ediakan tempat bagi pelajar !ang gagal peperiksaan ?Malayan Secondary School Entrance Examination. & Sekolah 1anjutan dikatakan kurang kerana kekurangan kemudahan kelengkapan bengkel.& *entetan dari itu maka pendidikan bertukar menjadi Sistem Pelajaran 0neka (urusan pada tahun 1$%4.1$%4 )esemua 1$ buah Sekolah 1anjutan )ampung telah dijadikan Sekolah ,enengah *endah untuk melaksanakan Sistem Pendidikan 0neka (urusan & Sistem Pendidikan 0neka (urusan menawarkan mata pelajaran Seni Perusahaan sebagai mata pelajaran pilihan.Sejaa( Pe#emba!"a! PTV ,i M0sia 12asa 6 : Selel%as Keme,e#aa! .sele%as 34:5a!/Ta(&! Pe#emba!"a! PTV7a)a)a! 1$%4 Sistem Pendidikan 0neka (urusan>iri =ciri:& Semua pelajar diberi $ tahun pendidikan - % tahun pendidikan sekolah rendah dan . tahun pendidikan sekolah menengah rendah dan 1 tahun dalam kelas peralihan jika perlu.& )enaikan darjah selepas % tahun pendidikan rendah secara automatik dan diberi pendidikan lanjutan selama . tahun sebagai tingkatan peralihan tingkatan 1 - dan . tanpa perlu menduduki sebarang peperiksaan.& 7ari tingkatan 1 hingga . pelajar diberi pendidikan am dan pendidikan pra vokasional di mana mereka perlu mengikuti satu mata pelajaran teras dan satu mata pelajaran pravokasional sama ada mata pelajaran Sains Pertanian atau Pengajian Perdagangan atau Sains *umahtangga ina. & Terdapat beberapa cadangan !ang dibuat kemudiann!a menjadi asas kepada Ardinan Pelajaran ina dan Tamil dan bahasa kebangsaan juga diadakan. & Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan ambridge Averseas >erti6icate.c.&ra-UPeperiksaan di Pra-' tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran ; untuk memasuki universiti.La%$a!*la%$a! Pe!,i,i#a!La%$a! Da%a)a! S-$+A&25AN 5AH9AN TA+:B -197%.& Pada tahun 1$4$ (awatankuasa Pen!emak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan 1aporan *a9ak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. & (awatankuasa ini diketuai oleh 0bdul *ahman bin Gaji Talib. A.Bahasa #'an(saan a.2ahasa ,ela!u dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolahrendah sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.b.Peperiksaan awam diadakan dalam 2ahasa ,ela!u.c. Semua calon mesti lulus 2ahasa ,ela!u sebelum masuk ke sekolah menengah.B.Klas ,ralihan )elas peralihan diadakan bagi pelajar dari S*(); dan S*()