TAKWIM PENGGAL

download TAKWIM PENGGAL

of 8

 • date post

  17-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TAKWIM PENGGAL

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  1/8

  PEJABAT

  PENDIDIKAN

  DAERAH

  JOHOR BAHRU

  JKR

  6365,

  JALAN

  ABDUL

  RAHMAN

  ANDAK,

  8O1OO JOHOR

  BAHRU

  Ho

  mepej : http

  :

  / / www.ppdj b. edu.my

  E

  -

  Mail : admin@p

  p

  dj b. e du. my

  Telefon:

  Pegawai

  Pendidikan

  Timbalan

  PPD

  Pejabat

  Am

  No.

  Faks

  Menengalr

  :01-2200377

  :07-2200685

  :0'7-2200332

  :0'7-2200721

  :07-2200875

  :0'7-2200339

  HEM

  Rendah

  Akademik

  Pembangunan

  Kewangan

  ICT

  :0'7-2200458

  :07-2200370

  :01-2200369

  :01-2200337

  :07-2200315

  :07-2200357

  Rujukan

  Tuan

  :

  R

  uj

  u

  ka

  n

  Ka m

  i

  :

  JP

  A1O02.29

  /

  t00-t9

  /

  I /

  3

  /

  Jl

  d2(0li)

  Tarikh

  :

  3l

  Disember 2015

  Semua

  Pengetua

  dan Guru

  Besar,

  Sekolah

  Menengah

  &

  Sekolah

  Rendah,

  Daerah

  Johor Bahru.

  Tuan,

  SURAT

  SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MATAYSIA

  BILANGAN

  19

  TAHUN 2015

  TAKWIM

  PENGGAL

  DAN

  CUTI

  PERSEKOLAHAN TAHUN

  2015

  BAGI SEKOLAH

  KERAJAAN DAN

  SEKOLAH

  BANTUAN

  KERAJAAN

  Dengan

  segala

  hormatnya

  surat siaran

  Kementerian

  Pendidikan

  Malaysia rujukan : KPM(BPSH-

  SPDK)100-1/7/3(24)

  bertarikh

  L7

  Disember

  2015

  dan surat

  JPNJ

  rujukan :

  JPNJ.PP(31]i/700-

  t/L/ Jld3(22)

  bertarikh

  22 Disember 2015 adalah berkaitan.

  2.

  Sehubungan

  dengan

  itu, bersama-sama ini

  dilampirkan

  surat

  berkenaan

  yang

  jelas

  menerangkan

  maksudnya mengenai

  perkara

  diatas

  untuk

  makluman

  dan tindakan

  tuan

  selanjutnya.

  3.

  Sebarang

  pertanyaan

  berhubung

  perkara

  di

  atas sila

  hubungi

  Encik

  Abdullah

  bin

  Yusof,

  Penolong

  PPD

  Perhubungan

  &

  Aduan di

  talian

  A7-2200390

  atau

  019-7752234.

  Kerjasama daripada

  pihak

  tuan

  amat dihargai.

  ,,SEHATISEJIWA"

  "BERKHIDMAT

  UNTUK

  NEGARA"

  Saya

  yang

  menurut

  perintah,

  Pegawai Pendidikan

  Johor

  Bahru.

  BrN SAAR )

  Daerah,

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  2/8

  @\w-

  JABATAN

  PENDIDIKAN

  NHGERI JOHOR

  JALAN TUN ABDUL RAZAK

  B0604

  JOHOR

  BAHRU

  JOHOR

  DARUL TA'ZIM

  Tele{on

  :

  Pengarah :

  -limbalan

  :

  Laaran

  Web:

  @ffi[ili[t*'.

  07.231 00{10

  07-231

  01SB

  07-231

  0191

  a7-234 7132

  ww v.jpnjohor.nr()e.

  gov.

  nly

  jpn.iohor@moe.gov.rny

  ur

  .-

  It

  P H,tu

  i

  tin

  Lt

  xc; rt N

  n,rN i5

  IND

  ir

  I, rrd

  n,tN

  NO.

  TIil,:07-2311470

  NO.

  Fr\KS

  :07-2380539

  Senrua

  Ketua Sektor

  Jlibatarr

  llenciitlikan NegeLi

  Johor

  Semua

  Pegatvai Pendidikan

  Daerah

  Pe.]ahat

  Penclid

  il.:an IJaerah

  Negeri

  "lohor.

  Tuari,

  S U

  lL^\T

  S

  L\

  R

  :\

  l{

  Kti N'I

  I

  NTli

  RIA

  l'{

  P

  ll

  N l}I DI

  I(

  AN

  1\'I A L

  AY S IA

  BII,ANGAN 19 TAIIUN

  20T5

  RL{ul

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  3/8

  PE'}ABAT

  TIMBALAN

  KETUA

  PENGARAH

  PELAJARAN

  MALAYSIA

  OFF,COFDEP:TYD/RECIO/?-GE,TERALoFEDUCATIOII'l'lMvSlA

  SEKTOR

  OPERAST

  PENOIDIKAI'}

  E D

  LI

  C

  AT A

  NAL

  O P

  E

  RAT

  O

  I'J SEC

  7OR

  -'KEtu1ENI'ERIAN

  FE|AJ,AMN

  MALAYSIA

  ,rt":tu1[lri"l'LiRl.{l'l

  f]i:ld;3lL'ili{A}'l

  l\'1,41'AY5ll\

  t1ltl1s

  fRy

  O

  F ErlU

  C

  AT

  toi'l

  M

  ALAY

  S

  IA

  ARAS

  4

  BLOK

  E2,

  KOfu1PLEKS

  E

  LEVEL

  4

  ELOCI(

  E2

  COMPLEX

  E

  PUSAT

  PENTADBIRAN

  KER,IUAAN

  P

  ERSEKUTUAN

  F

  E

  DE RI\LGOVFRNTI/IENI

  AD

  tvlt ltt

  tS

  T

  RAT/yE

  CENIRE

  62604 PUTRAJAYA

  MALAY$IA

  Tel

  :

  +603-8884

  9302

  Fax

  I

  +603-8888

  6680

  Web,lite

  :

  htlp:/iw'r,w

  nroe

  gov.my/

  Rul

  Kamr

  . KPM(BPSH-SPDK)100-1/7/3(

  L4

  )

  Tarikh

  '

  l?

  Disember2015

  Senrua

  Ketua

  Bahagian

  $emua

  Pengarah

  Pendidikan

  Negeri

  YBhg. Datuk/Datinffuan/PLlan,

  SURATS/,A&AruI{ET|IENTER'AEIPENDIOIKANMALAYSIA

  slLAlvGAN

  19

  TAftuN

  2015

  TAKWIM

  PENGGAL

  DAN

  CUTI

  PERSEKOLAHAI{

  TAI{UN

  ?016

  BAGI

  SEKOLAI'I

  KERAJAAN

  DAN

  STKOLAH

  BANTUAN

  KERAJAAN

  sLrkacita

  clirnaklunrkan

  bahayra

  penggal

  per$ekolahan

  bagi

  sesi

  tahun

  2016

  akan

  bermula

  pada

  3

  Januari

  2016

  clan

  tamat

  pada 24

  November

  2016

  bagi

  sekolah-

  sekolah

  c1i

  negeri

  Kumpulan

  A.

  Marrakala sekolah-sekolah

  c1i

  negeri

  Kumpulan

  B

  akan

  llerntula

  pada

  4

  Januari

  2016

  cian

  tamat

  pada 25 Noventber

  ?016'

  Perincian

  takwim

  penggal cjan

  cuti

  persekolahan

  tahun

  2016

  bagi

  negeri-negeri

  Kurnpulan

  A

  aclalair

  seperli

  cit

  Lampiran

  A

  clan

  bagi

  negeri-negeri

  Kuntpulan

  B

  adalah

  seperti

  di

  Lampiran

  B.

  2.UntukntaklumanYBhg,DaturklDatin/tr:arr/puan,KementerianPendidikan

  Malaysia

  telah

  menyelaraskan

  tarikh-tarikh

  cuti

  perayaan

  bagi

  sesi

  persekolahan

  tahurn

  2016

  yang melibatkan

  perayaan Tahun Baru

  cina,

  Hari

  Raya Aiclil

  Fitri

  dan

  Deepavali.

  Maklurmat

  terperinci

  berhuburng

  cuti

  perayaan

  bagi

  sesi

  persekolahan

  tahLirr

  2010

  acialair

  seperti

  clr

  Lan'rpiran

  c.

  semita

  sekolah

  hericjaklah

  mematuhi

  cttti

  perayaan

  yang

  diperuntLrkkan

  oleh

  Kementerian.

  cuti

  yang

  cliperuntukkan

  ini

  tidak

  perlu

  ciiganti

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  4/8

  3.

  $etrubungan

  itu,

  pihak

  YBhg.

  DatuklDatin/tuan/puan

  dintohon

  menganrbil

  tinclakan

  sewajarnya

  cJan

  memaklumkan

  kanciungan

  surat

  siaran

  ini

  kepada

  pegawai

  yangbertanggrrngjawabcliJabatanPendidikanNegeri,PejabatPendidikanDaerah

  dan

  sekolahlsekolah

  di

  bawah

  pentaclbiran

  YBhg.

  Datuk/Datin/tuanlpuan'

  Sekian

  Terima

  kasih"

  T UT{TUK

  NEGARA"

  pdtro'

  HAJI

  AHUAD

  TAJuDll'J

  JAB

  Ti

  nr\lalan

  Ketua

  fenga

  ra

  h

  ran

  MalaYsia,

  Sektbt

  OPerasif

  e

  nd

  id

  i

  ka

  n,

  t

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  5/8

  s,k.,

  1.

  3.

  YB

  Menteri

  Fendidikan

  MalaYsia

  YB

  Timbalan

  Menteri

  Pendidikan

  I

  YB

  Tinrbalan

  Menteri

  Pendidikan

  ll

  Ketua

  $etiausaha

  l(ementerian

  Pencliclikan

  Malaysia

  Ketua

  Pengarah

  Pelajaran

  Malaysia

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Timbatan-Timbalan

  Ketua

  Setiausaha

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Timbalan-Timbalan

  Ketua

  Pengarah

  Pelajaran Malaysia

  Kernenterian

  Pendidikan

  Malaysia

  Rektor

  lnstitut

  PencJiciikan

  Guru

  Malaysia

  Ketua

  Nazir

  Jemaah

  Nazir

  dan

  Jaminan

  Kualiti

  Penasihat

  Undang-Undang

  Kementerian

  Pendidikan

  MalaYsia

  Peqawai

  Perhubungan

  Awam

  Keirenterian

  Pendidikan

  Malaysia

  10.

  11

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  6/8

  LAMPIRAN

  A

  FTRINCIANTAKWIMPHRSEKOLAHANTAHUN20I6

  KUMFUTAN

  A:

  Sekoloh-sel

 • 7/23/2019 TAKWIM PENGGAL

  7/8

  LAMPIRAN

  B

  PERINOIAN

  TAKWIM

  PER$EKOLAHAN

  ?016

  KUMPULAN

  B:

  Sekolsh-sekoloh

  di

  Negeri

  $embilun,

  Meloko,

  Fohang,

  Lumpur,

  Lobuqn

  &

  PulrojoYo

  Perlis,

  Pulau

  Pinong,

  Perok,

  Selongor'

  I-legeri

  Soboh,

  Sorswsk,

  Wiloyoh

  Persekuiuon

  Kuolo

  PINGGAt

  JUMLAH

  MINGGU

  AKHIR

  PERSEKCILAHAN

  3l

  .01

  .20I

  c,

  2?

  .02.2416

  1 r .03.201

  6

  04.01

  .201

  6

  01.02.2016

  0r,03.2016

  J{JMLAH

  HARI

  CUTI PTRTENGAHAry PENGGAL

  3l

  .03.2016

  30.04

  2016

  27.A5.2016

  2l

  .03